Page 1

C

Ý`y nmc©o AmñdmX

C

(ß`wAa ìhoO)

* \°${_cr aoñQ>m°a§Q> * ì`dñWmnZ - \$mB©Z S>mB©Z gpìh©gog VioJmd-MmH$U amoS>, Am`S>r~rAm` ~±Ho$Odi, VioJmd ñQ>oeZ C \$moZ : 8087593227 C VioJmd Xm^mS>o df© 23 (A§H$ 23)

a{ddma, {X. 20/5/2012

a{O. Z§. 66399/93

nmoñQ> nadmZm

G-2/RNP/PNM/W/125/2012-14

n¥îR>o 12

_yë` 2 é.

_mdi-MmH$U n[agamVrc O_rZ ì`dhmam§Mr Mm¡H$er? dS>Jmd _mdi, {X. 18 : _hmamï´> Am¡Úmo{JH$ {dH$mg _hm_§S>imÀ`m (E_.Am`.S>r.gr.) VioJmd Xm^mS>o d MmH$U {d^mJmOdi O{_ZtMo J¡aì`dhma _moR>çm à_mUmda hmoV Agë`mMr VH«$ma H|$Ðmn`ªV nmohmoMcr Amho. amOH$maUmZo ~a~Q>coco amÁ` gaH$ma nm`~§X KmcÊ`mg Ag_W© Agë`mZo dñVwpñWVr g_OyZ KoÊ`mgmR>r H|$ÐmZo gr.~r.Am`.cm {ZX}e {Xco AgyZ _mdimV d MmH$U_Ü`o JwánUo _m{hVr H$mT>Ê`mMo H$m_ gwê$ Pmco Agë`mMr MMm© Amho. E_.Am`.S>r.gr. Vw_Mr O_rZ \w$H$mnmgar g§nmXZ H$aUma Amho. _J EH$ar 1 cmIgwÕm {_iUma ZmhrV. Ë`mnojm Amåhr 4 cmI XoVmo Ago gm§JyZ _moR>çm à_mUmda O{_Zr cmQ>ë`m OmV AmhoV. àË`jmV gaH$maH$Sy>Z EH$ar 16 cmI {_iVmV. _Yë`m _Yo EH$ar 12 cmI nXamV nmSy>Z KoÊ`mMo CÚmoJ MmcVmV. `m_Ü`o qnnar-qMMdS>H$S>À`m

H$mhr ~S>çm ì`mnmè`m§Mmhr hmV Agë`mMr MMm© Amho. `m EHy$UM àH$aUmMr gr.~r.Am`. _m\©$V VnmgUr hmoUma Agë`mÀ`m ~mV_rZo ~S>çm~S>çm§Mr Ym~r XUmUcr AgyZ, amÁ`mÀ`m Hw$Umhr _§Í`mMo `mV H$mhrhr MmcUma Zgë`mZo _mdi d MmH$U_Ü`o gmYH$~mYH$ MMmªZm D$V Amcocm Amho.

^a{Xdgm nidyZ Zoco VioJmd ñQ>oeZ, {X. 13 (dmVm©ha) : B§Xmoar (Vm. _mdi) `oWrc J«m_X¡dV H$S>OmB© _mVm _§{Xamg_moê$Z ^a{Xdgm ~mimgmho~ VwH$mam_ H$mH$S>o (d` 48 am. VioJmd Xm^mS>o, em§VmB© {gQ>r _mJo) `m§Zm AkmV AmamonrZo ~iO~arZo nidyZ Zoco. hr KQ>Zm ~wYdma 9 _oo amoOr gH$mir 8.30 Vo 10.30 Mo Xaå`mZ KS>cr. Ver {\$`m©X Ë`m§Mr nËZr gm¡. _m`m ~mimgmho~ H$mH$S>o `m§Zr {Xcr Amho.

H$mH$S>o ho Xe©ZmgmR>r XodrMo _§{XamV Joco hmoVo. Xe©Z H$ê$Z _§{Xam~mhoa Amco. WmoS>çm doimV nm§T>è`m a§JmMr H$ma VoWo Amcr. Ë`mVyZ AkmV Bg_ CVê$Z Ë`mZo ~mimgmho~ H$mH$S>o `m§Zm ~iO~arZo JmS>rV ~gdyZ nidyZ Zoco. Aer _m{hVr VioJmd nmo{cgm§H$Sy>Z {_imcr. nwT>rc Vnmg nmocrg Cn{ZarjH$ A_moc Mm¡Yar H$arV AmhoV.

XmXm_hmamO gmIao nwÊ`ñ_aU VioJmd Xm^mS>o, {X. 19 : lr {dÇ>c _§{Xa g§ñWmZMo dVrZo ~«÷r^yV lrJwê$ {d. Zm. VWm XmXm_hmamO gmIao `m§À`m 72ì`m nwÊ`ñ_aU CËgdm{Z{_Îm lr {dÇ>c _§{XamV {d{dY Ym{_©H$ H$m`©H«$_m§Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco Amho. CËgd 31 _o, 1 OyZ d 2 OyZ amoOr hmoUma AgyZ nhmQ>o _hmnyOm, A{^foH$, ^OZ {dîUyghòZm_, àdMZ, h[anmR> Am{U gm`§H$mir H$sV©Z Ago H$m`©H«$_mMo Am`moOZ Xadfuà_mUo H$aÊ`mV Amcoco Amho. `m{Z{_ÎmmZo S>m°. lrJwê$ {H$gZ _hmamO gmIao `m§Mr àdMZo Am{U H$sV©ZmMo H$m`©H«$_ hmoUma AmhoV. H$m`©H«$_mMo {Z`moOZ g§ñWmZMo {dídñV gwaoe^mB© ehm, h.^.n. _mD$cr Xm^mS>o, Zmam`Uamd Imo„_, `ed§Vamd Xm^mS>o, h.^.n. ZmJZmW _hmamO ~wQ>o, {H$aU Jdmao, amOm^mD$ Xoe_wI, am_^mD$ Hw$c, gm¡. dmg§Vr Xm^mS>o, gw^mf ZmB©H$ JwéOr AmXtZr Ho$coco Amho. ^m{dH$m§Zr `m

H$m`©H«$_mg CnpñWV ahmdo Ago AmdmhZ H$aÊ`mV Amco Amho. _§{XamV Xadfu XmXm_hmamO gmIao `m§Mr nwÊ`ñ_aU gmohim gmOam H$aÊ`mV `oVmo.

dYm©nZ {XZm{Z{_Îm S>mdrH$Sy>Z {~{nZHw$_ma ehm, {dO`H$m§V H$moR>mar, lrYa Jm`H$dmS>, nÞmcmc cwUmdV, gw^mf ZS>o, ~~Zamd ^oJS>o, OZmX©Z aU{Xdo, AO` aOnyV

nwUo nrnëg ~±H$ VioJmd emIoH$S>o 24 H$moQ>tÀ`m R>odr VioJmd Xm^mS>o, {X. 14 : nwUo nrnëg H$mo. Am°n. ~±H$ VioJmd Xm^mS>o ñQ>oeZ emIoMm ~mamdm dYm©nZ {XZ _moR>çm CËgmhmZo ZwH$VmM g§nÞ Pmcm. Ë`m{Z{_ÎmmZo

gË`Zmam`UmMr _hmnyOm, J«mhH$ _oimdm Am{U nmZgwnmarMo Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. ~±Ho$Mr ñWmnZm 1952 gmcr Va VioJmd emIoMr ñWmnZm 6 _o 2000 amoOr

amï´>dmXr H$m±J«og _mdi VmcwH$m {dYmZg^m _VXma g§K AÜ`jnXr {Vgè`m§Xm ~~Zamd ^oJS>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : amï´>dmXr H$m±J«ogÀ`m _mdi {dYmZg^m _VXma g§KmÀ`m AÜ`jnXr nwÝhm EH$Xm ~~Zamd ^oJS>o `m§Mr {ZdS> {ZpíMV Pmcr Amho. B.g. 2014 _Ü`o `oV Agcoë`m _hmamï´> {dYmZg^m d cmoH$g^m {ZdS>UwH$m§À`m nmíd©^y_rda njmMr Ywam g_W© ZoV¥ËdmÀ`m Im§Úmda gmon{dÊ`mMm {dMma njmZo Hoo$cocm Amho. Ë`m Ñï>rZo g_§Og, ì`mnH$ d I§~ra ZoV¥Ëd Aer à{V_m cm^coë`m ~~Zamd ^oJS>o `m§À`mda {Vgè`m§Xm

AÜ`jnXmMr O~m~Xmar `oV Amho. ^maVr` OZVm nj d amï´>r` ñd`§godH$ g§K `m§Mm ~mco{H$„m _mZë`m Jocoë`m VioJmd Xm^mS>o ehamÀ`m ZJan[afXoV C^` H$m±J«ogcm {ZdSy>Z AmUÊ`mV ~~Zamdm§Mm qghmMm dmQ>m hmoVm. Ë`m_wio AmJm_r {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV _mdimVyZ amï´>dmXr H$m°§J«ogMm C_oXdma {dO`r ìhm`Mm Agoc Va ~~Zamdm§À`m Vmã`mV _mdi Úmdm Aer gyMZm Cn_w»`_§Ìr A{OV ndma `m§Zr Ho$cr hmoVr

Ago H$iVo. ~~Zamd ^oJS>o nwUo {Oëhm _. g. ~±Ho$Mo _mOr AÜ`j d {dÚ_mZ g§MmcH$ AgyZ, nwUo nrnëg H$mo. Am°. ~±Ho$dahr g§MmcH$ AmhoV. _mdi amï´>dmXrMo gd© JQ>-VQ> Ë`m§À`m ZoV¥ËdmImcr EH$ hmoVmV. àË`oH$ JmdmV njmMr _O~yV ~m§YUr d njmÜ`j eaXamd ndmam§Mo {dMma VimJmimn`ªV nmohmoM{dUma Agë`mMo ~~Zamdm§Zr A§~acm gm§{JVco. (9422510740)

Pmcr. ~±Ho$À`m R>odr 747 H$moQ>r, H$O} 440 H$moQ>r 24 cmI én`o AgyZ VioJmd emIoÀ`m R>odr 24 H$moQ>r 44 cmI d H$O© 21 H$moQ>r 23 cmI Amho. VgoM EZ.nr.E. eyÝ` Q>¸o$ Am{U gr.Ama.E.Ama. 13.19 Q>¸o$ BVHo$ Amho. nwUo nrnëg ~±H$ EH$ {XdgmV dmhZ H$O© _§Oya H$aVo. VéUm§Zm ì`dgm` dmT>rgmR>r àmoËgmhZ, g_mOmVrc JaOy cmoH$m§Zm Amdí`H$ Vr _XV H$O©dmQ>nmÀ`m _mÜ`_mVyZ Ho$cr OmVo. VgoM Á`oð> ZmJ[aH$m§gmR>r AmH$f©H$ ì`mOXa hr Img d¡{eîQ>ço AmhoV. dYm©nZ {XZm{Z{_Îm ~±Ho$Mo {dÚ_mZ AÜ`j nÞmcmc cwUmdV, g§MmcH$ {~{nZHw$_ma ehm, {dO`H$m§V H$moR>mar, CnmÜ`j lrYa Jm`H$dmS>, gw^mf ZS>o, g§nH©$ g§MmcH$ ~~Zamd ^oJS>o, g§MmcH$ OZmX©Z aU{Xdo, emIm ì`dñWmnH$ AO` aOnyV, Cnì`dñWmnH$ AdYyV Jwcm~amd, H$_©Mmar dJ©, ì`mnmar Am{U ImVoXma _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo.


{d{dY d¥Îm

20 _o 2012

gmám{hH$

A§~a

2

ndZmZJa H$m`m©c` VioJmdcm ñWcm§V[aV H$am B§Xmoar, {X. 15 (dmVm©ha) : _mdi VmcwŠ`mVrc gd©M Cngm OcqgMZ àH$ën Cngm OcqgMZ Cn{d^mJ ndZmZJa H$m`m©c`mg OmoS>mdoV Am{U ndZmZJa H$m`m©c` gmo`rÀ`m Ñï>rZo VioJmd Xm^mS>o `oWo ñWcm§V[aV H$amdo Aer _mJUr Am_Xma

g§O` C\©$ ~mim ^oJS>o `m§Zr Ocg§nXm_§Ìr gwZrc VQ>H$ao `m§MoH$S>o coIr nÌmÛmao Ho$cr Amho. IS>H$dmgcm H$mcdm Cn{d^mJ H«$. 2 Ymo~rKmQ> nwUo `m H$m`m©c`mMo Am{YnË`mImcr _mdimVrc dS>rdio,

H$mgmagmB© (_wier) d Am§Ðm ho _Ü`_ àH$ën Am{U OmYddmS>r cKw àH$ën AmhoV Am{U Cngm OcqgMZ Cn{d^mJ ndZmZJa `m H$m`m©c`mMo A{YnË`mImcr ndZm hm _moR>m àH$ën Amho. IS>H$dmgcm d ndZmZJa `m XmoÝhr

Cn{d^mJm§H$S>rc EHy$U H$m`©^mamMm d ^m¡Jmo{cH$ n[apñWVrMm {dMma H$ê$Z IS>H$dmgcm H$m`m©c`mH$S>o AgUmao H$mgma^mB© d dS>rdio àH$ën ZwH$VoM 1 \o$~«wdmar 2012 nmgyZ ndZmZJa H$m`m©c`mg OmoS>co Joco AmhoV. Ë`m_wio

_hmamï´> emgZ H$m`©H$mar A{^`§Vm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ {dÚwV {d^mJ, nwUo {Z{dXm gyMZm H«$_m§H$ 7 gZ 2012-13. Imcrc ~-1 H$m_m§À`m _mohmoa~§X {Z{dXm H$m`©H$mar A{^`§Vm, nwUo {dÚwV {d^mJ, gm.~m§.ImVo, nwUo-1 (XyaÜdZr H«$. 26126258) ho _hmamï´> emgZmH$S>rc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xmam§H$Sy>Z _mJdrV AmhoV. H$moè`m {Z{dXm§Mm Z_wZm H$m`©H$mar A{^`§Vm, nwUo {dÚwV {d^mJ, nwUo-1 `m§Mo H$m`m©c`mH$Sy>Z {X. 15/05/2012 Vo 22/05/2012 n`ªV (gwÅ>rMo {Xdg gmoSy>Z) gH$mir 11.00 Vo 16.00 dmOon`ªV XoÊ`mV `oVrc. H$m`©H$mar A{^`§Vm ho ^ê$Z nmR>{dcoë`m {Z{dXm {X. 25/05/2012 amoOr Xwnmar 12.00 dmOon`ªV ñdrH$maVrc Am{U eŠ`Vmo Ë`mM {Xder Xwnmar 12.30 dmOVm CKS>Vrc. gXaMr {Z{dXm H$moUVohr H$maU Z XoVm ZmH$maÊ`mMm A{YH$ma Imcr ñdmjar H$aUmam§Zr amIyZ R>odcm Amho. VgoM AQ> KmVcocr {Z{dXm ñdrH$macr OmUma Zmhr. H$m_mda dmnacoco gm{hË` H$_r XOm©Mo AmT>iyZ Amë`mg nwÝhm {dZm_yë` nwadR>m d C^maUr H$ê$Z Úmdr cmJoc. A.H«$. A§XmOnÌH$ H«$_m§H$/H$m_mMo Zmd

A§Xm{OV a¸$_ ~`mUm a¸$_ gwajm R>do a¸$_ é. é. é.

H$m_ nyU© H$aÊ`mMm H$cmdYr

{Z{dXm Z_wÝ`mMm àH$ma d H$moè`m {Z{dXmMr qH$_V.

H§$ÌmQ>Xmam§Mm dJ©

S>> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>Ho $o Xma. VgoM Aem àH$maMo H$m_ H$aUmao AZw^dr R>oHo$Xma. S>> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>Ho $o Xma. VgoM Aem àH$maMo H$m_ H$aUmao AZw^dr R>oHo$Xma. S> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xma.

1.

113009 gZ 2012-13 :- {dYmZ ^dZ, nwUo Amdmam_Yrc ZdrZ B_maVr_Yrc n{hë`m d Xwgè`m _Oë`mda BcoŠQ´>m{° ZH$ gìh}cÝg {gñQ>_Mm (grgrQ>rìhr) nwadR>m H$aUo.

374549/-

3800/-

15200/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

2.

213006 gZ 2012-13 :- emgH$s` \$moQ>mqo PH$mo _wÐUmc`, nwUo `oWrc {d{dY _wÐU {d^mJ, A§VaUr {d^mJ d BVa {d^mJmVrc cimcoë`m dm`a, _oZ pñdM, Ho$~c ~XcUo.

249163/-

2500/-

10000/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

3.

113010 gZ 2012-13 :- {dYmZ ^dZ, nwUo Amdmam_Yrc ZdrZ B_maVr_Yrc Vi_Ocm d nmH$sªJ_Ü`o BcoŠQ´>m{° ZH$ gìh}cÝg {gñQ>_Mm (grgrQ>rìhr) nwadR>m H$aUo. 112023 gZ 2009-10 :- ggyZ gdm}nMma é½Umc`, nwUo `oWrc àñVm{dV S>m`{cgrg H|$Ðm_Ü`o dmVmZwH$y cZ `§ÌUmgmR>r W«r \o$O nm°da Ho$~qcJ Am{U H§$Q´>moc n°ZcMm nwadR>m H$aUo. 213204 gZ 2012-13 :- emgH$s` \$moQ>mqo PH$mo _wÐUmc`, nwUo `oWrc `w{Z`Z H$m`m©c`, _Ü`dVu JmoXm_, à{H«$`m {d^mJ, OwZo _wÐU {d^mJmVrc {dÚwV g§M_m§S>UrMo ZyVZrH$aU H$aUo. 113011 gZ 2012-13 :- {dYmZ ^dZ, nwUo `oWrc {d^mJr` Am`wº$ H$m`m©c`mÀ`m ZdrZ B_maVr_Ü`o Q>o{c\$moZ `§ÌUogmR>r dm`[a¨J H$aUo. 213202 gZ 2012-13 :- emgH$s` \$moQ>mqo PH$mo _wÐUmc`, nwUo `oWrc {Z`moOZ {d^mJ, JmonZr` {d^mJ, Aä`mJV H$j, A§VraUr {d^mJ, JmoS>mD$Z A d ~, {ZarjU {d^mJ, ñdÀN>VmJ¥h _Yrc {dÚwV g§M_m§S>UrMo ZyVZrH$aU H$aUo. 113012 gZ 2012-13 :- {dYmZ ^dZ, nwUo `oWrc {d^mJr` Am`wº$ H$m`m©c` `oWo ÜdZrjonU `§ÌUm d EcgrS>r Xya{MÌdmUr g§MmMm nwadR>m d C^maUr H$aUo.

373243/-

3800/-

15200/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

298108/-

3000/-

12000/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S>> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xma.

249426/-

2500/-

10000/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S>> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>Ho $Xma.

228384/-

2300/-

9200/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xma.

248655/-

2500/-

10000/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xma.

303632/-

3100/-

12400/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S>> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>Ho $o Xma. VgoM Aem àH$maMo H$m_ H$aUmao AZw^dr R>oHo$Xma. S>> dJ© d Ë`mdar Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>Ho $Xma. VgoM Aem àH$maMo H$m_ H$aUmao AZw^dr R>oHo$Xma. B© dJ© d Ë`mdar Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xma.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

124014 gZ 2012-13 :- nwU-o gmocmnya amï´>r` _hm_mJ© H«$. 9, hS>nga nwUo `oWo Cnar Vma_mJ© ñWcm§Va H$aÊ`mgmR>r C^m Ho$coë`m ZdrZ S>r.nr. ñQ´>ŠMa d S>rAmo/OrAmoS>r ~g{dUo.

349887/-

3500/-

14000/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

10.

213008 gZ 2012-13 :- amUrMm ~mJ, nwUo `oWrc {Zdmgr B_maVr H«$. 15, 17 d 18 _Yrc n§Io d {\$qQ>J VgoM nmUr nwadR>m n§nmMr XwéñVr H$aUo. 213007 gZ 2012-13 :- emgH$s` \$moQ>mqo PH$mo _wÐUmc`, nwUo `oWrc {O_Zm°{e`_ gwajm ajH$ Ho$~rZ, _wÐU emoYZ {d^mJ, CnhmaJ¥h, coQ>a àog, {eH$mD$ H$m_Jma, H$m_Jma H$ë`mU {d^mJm§_Yrc {dÚwV g§M_m§S>UrMo ZyVZrH$aU H$aUo. 113013 gZ 2012-13 :- {dYmZ ^dZ, nwUo `oWrc ZdrZ H$m`m©c`rZ B_maVrV \$m`a \$m`{Q>J§ {gpñQ>_gmR>r A{V[aº$ \$m`a gpìh©g _oZ n§nmMm nwadR>m H$aUo.

128000/-

1300/-

5200/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

249765/-

2500/-

10000/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xma.

330295/-

3400/-

13600/-

90 {Xdg

~-1/é. 500/-

S> dJ© d Ë`mdarc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>Ho $o Xma. VgoM Aem àH$maMo H$m_ H$aUmao AZw^dr R>oH$Xma.

11.

12.

Q>rn 1) 2) 3)

:H$m`©H$mar A{^`§Vm ({dÚwV), nwUo `m§Mo H$m`m©c`mV ZmoQ>rg ~moS>m©da {Z{dXm gyMZm nhmd`mg {_ioc. H$m`©H$mar A{^`§Vm `m§Zm {dZ§Vr AO© Ho$ë`mg, ZmoQ>rgrMr n«V {dZm_yë` {_ioc. H$moao {Z{dXm g§M {_iÊ`mgmR>r AO©© H$aVmZm, Zm|XUr à_mUnÌ, AZwkmár, ìh°Q>, n°ZH$mS>m©À`m à_m{UV n«Vr gmXa H$aUo Amdí`H$ Amho. dJ©-A d dJ©-~ _Yrc Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xmam§Zr H$moao {Z{dXm \$m°_© {dH$V KoUogmR>r AO© gmXa H$aVodoir XmoZ {dÚwV n`©dojH$ d EH$ nXdrYa A{^`§Vm Ë`m§Mo g§ñWoV godoV AmhoV øm~m~VMo hOoar nQ>mMr gmjm§{H$V gË`àV gmXa H$aUo Amdí`H$ Amho. 4) Zm|XUrH¥$V {dÚwV R>oHo$Xmam§Zr H$moao {Z{dXm \$m°_© {dH$V KoUogmR>r AO© gmXa H$aVodoir emgZ {ZU©` H«$_m§H$ g§H$sU©/1010/à.H«$.68/H$mofm.n«-5 {X. 18/04/2011 AmhaU d g{dV§aU A{YH$mè`mgmR>r {Xcoë`m gyMZo_Yrc AZwH«$_m§H$ 8 Zwgma H§$ÌmQ>XmamMo ImVo ho amï´>r`H¥$V ~±Ho$V AgUo Amdí`H$ Amho. H$m`©H$mar A{^`§Vm nwUo {dÚwV {d^mJ, nwUo {d_mH$m-nwUo-Om{h-122-2012-13 gm.~m§. {d^mJ, nwUo

dS>rdio d H$mgma^mB© àH$ënm§Mo cm^joÌmVrc eoVH$ar, {~Ja qgMZ J«mhH$, nmUr nwadR>m `moOZm§À`m J«m.n§. BË`mXr gdmªZm H$m`m©c`rZ H$m_mH$[aVm AmVm nwÊ`mcm Omdo cmJUma Zmhr. doi, n¡gm d Ìmg dmMUma Amho. hrM gmo` Am§X«m d OmYddmS>r àH$ënm§Mo cm^joÌmVrc gdmªMr ìhmdr åhUyZ Am§Ðm d OmYddmS>r àH$ën ndZmZJa H$m`m©c`mg OmoS>mdoV. Aer _mJUr Am_Xma ^oJS>o `m§Zr Ho$cr Amho. na§Vw emgH$s` AmXoemà_mUo dS>rdio d H$mgma^mB© àH$ënm§~m~V A§_c~OmdUr cdH$a ìhmdr. Cngm OcqgMZ Cn{d^mJ ndZmZJa ho H$m`m©c` gÜ`m ndZm àH$ënmnmgyZ gw_mao 1 {H$._r. A§Vamda H$mco H$m°cZr `oWo Amho. _w§~B©-nwUo _hm_mJm©nmgyZ X{jUog 15 {H$._r. AmV Amho. XiUdiUmMr gmYZo IynM H$_r AmhoV. VmVS>rMo doir d nmdgmù`mV g§nH©$ gmYUo A{Ve` J¡agmo`rMo d H$R>rU Amho. åhUyZ gXaMo ndZmZJa H$m`m©c` VioJmd Xm^mS>o `m _Ü`dVu d gmo`rMo {R>H$mUr ñWcm§V[aV H$amdo Aer _mJUr Am_Xma ^oJS>o `m§Zr Ho$cr Amho. VioJmd Xm^mS>o `oWo gìh} H«$_m§H$ 630 _Ü`o (_w§~B©-nwUo _hm_mJm©cJV) Ocg§nXm {d^mJmMr (Hw$H$S>r àH$ën _§S>i nwUo A§VJ©V H$m`©H$mar A{^`§Vm qS>~o YaU {d^mJ _§Ma `m§MoH$S>rc) OmJm d gw_mao 147 Mm¡._r. n¸o$ ~m§YH$m_ Agcocr B_maV gÜ`m {dZmdmna nSy>Z Amho. {edm` H$_©Mmar {ZdmgmgmR>r hr _moH$ir OmJm CncãY hmoUma Amho. åhUyZ gd©Ñï>rZo gmo`rMo ìhmdo åhUyZ ndZmZJa H$m`m©c` VioJmdr ñWcm§V[aV H$amdo Aer _mJUr Am_Xma ~mim ^oJS>o `m§Zr Ho$cr Amho.

MoAa_ZnXr ~mimgmho~ ~ma_wI

VioJmd Xm^mS>o, {X. 14 : {d{dY H$m`©H$mar godm ghH$mar g§ñWm ~o~oS>Amohmoi `m g§ñWoÀ`m MoAa_ZnXr ~mimgmho~ {M_Uamd ~ma_wI `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> H$aÊ`mV Amcr. {ZdS>UyH$ {ZU©` A{YH$mar åhUyZ g{Md g{MZ ghmXy X{h^mVo `m§Zr H$m_ nm{hco. `m gmogm`Q>rÀ`m H$m`©joÌmV na§XdS>r, ~o~oS>Amohmoi, qnniIwQ>o `m JmdmMm g_mdoe AgyZ g^mgX g§»`m 750, ^mJ^m§S>dc 21 cmI 48 hOma, H$O©dmQ>n, 1 H$moQ>r 50 cmI BVHo$ Amho. g§ñWm eoVr Am{U eoVrnyaH$ ì`dgm`mgmR>r H$O© nwadR>m H$aVo. g§ñWoÀ`m Zd{Zdm©{MV MoAa_Z ~ma_wI `m§Zr {ZdS> Pmë`mda eoVrnyaH$ ì`dgm`mgmR>r {R>§~H$ qgMZ `moOZogmR>r H$O© XoÊ`mMm _ZmoX` ì`º$ Ho$cm. `mdoir gd© g§MmcH$ _§§S>i hOa hmoVo. _ZmoO T>_mco `m§Zr Am^ma _mZco.


VioJmd d¥Îm

20 _o 2012

gmám{hH$

A§~a

3

àJVr {dÚm _§{XamV CÝhmir {e{~amMo Am`moOZ Am{XVr {~Mo O_©ZrH$S>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 14 : O_©ZrVrc h¡S>c~J© `oWrc "ê$naQ>mo H$mcmoam' `m {dÚmnrR>mVrc Aä`mgH«$_mH$[aVm Am{XVr {~Mo {hcm {eî`d¥Îmr {_imcr Amho. _mdi VmcwŠ`mV O_©Z {df`mMr {eî`d¥Îmr {_i{dUmar hr EH$_od {dÚm{W©Zr R>acr. O_©ZpñWV g§ñWoZo ^maV, lrc§H$m, Zonmi `m XoemV KoVcoë`m {Z~§Y ñnY}Vrc C„oIZr` `em~Ôc hr {eî`d¥Îmr AgyZ Am{XVr O_©ZrV arOZc d H$ëMa ñQ>S>rO `m {df`mMm Aä`mg H$aUma Amho. _°Šg_w„a ^dZ_Ü`o XrS> dfm©V 7 ñVa nyU© H$ê$Z {VZo O_©Z ^mfoda à^wËd {_i{dco Amho. Am{XVr gÜ`m \$½`w©gZ H$m°coO _YyZ O_©Z {df`mVrc nXdrMm Aä`mg H$arV Amho. n[aga \o$arÀ`m doir _mJ©Xe©Z H$aVmZm H$mimoIo JwéOr. gmo~V [a`mO Vm§~moir, amOy daKS>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 14 : àJVr gwYmaUm, A§H$ AmoiI, B§J«Or ^mfoMo kmZ, H$m`©H«$_ nwÝhm ìhmdoV Aer Anojm nmcH$ {dÚm _§{Xa B§Xmoar `m {dÚmc`mV B`Îmm à`moJemioVrc gm{hË`mMr _m{hVr, X¡Z§{XZ _oimì`mV ì`º$ H$aÊ`mV Amcr. g§ñWoÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m gm¡. à{V_m 5dr _Yrc ZdrZ àdoemWu {dÚmWu- _mJ©Xe©Z H$aÊ`mV Amco. `m{edm` {dÚm{W©ZtgmR>r CÝhmir {e{~amMo ZwH$VoM ì`m`m_, Ioi, gy`©Z_ñH$ma, `moJmgZo Oìhoar, n`©dojH$ XeaW T>_T>oao `m§Zr gd© Am`moOZ H$aÊ`mV Amco hmoVo. emco` `mMr àmË`{jHo$hr gmXa H$aÊ`mV Amcr. {ejH$m§À`m ghH$m`m©VyZ {e{~amMo `eñdr {ejU g{_VrMo AÜ`j JUnVamd _Zmoa§OZm~amo~aM n[agamMr _m{hVr Am`moOZ Ho$co. {ddoH$ ^JV, g_ra JmS>o, H$mimoIo d Zy._.{d.à. _§S>imMo g{Md ìhmdr åhUyZ ghcrMo Am`moOZ H$aÊ`mV amOy daKS>o, [a`mO Vm§~moir, d¡emcr gwaoe^mB© ehm `m§Zr Ago {e~ra ìhmdo Amco hmoVo. AÜ`j H$mimoIo JwéOtZr _mdi damS>o, {Xnmcr ~ma_wI, gm¡. _ram eocma, Agm _mZg ì`º$ Ho$cm hmoVm. n[agamVrc n`©Q>ZñWim§Mr _m{hVr _wcm§Zm gwdUm© H$miS>moHo$, gm¡. a§OZm Zdmio, {e{~amV {dÚmÏ`mªZm g§JUH$ {Xcr. {dÚmWu d nmcH$ `m§Zr `m {e{~amÀ`m _hmXod T>mH$Uo, lr_Vr _§Jcm _mZo AmXtZr hmVmiUo, ^mfm Aja AmoiI, hñVmja Am`moOZm~Ôc Mm§Jcm à{VgmX {Xcm. Ago {deof n[al_ Ho$co.

{Q>iH$ {dÚmnrR>mV g§ñH¥$V d Am°cm`Ýg (\«$mÝg) _YyZ \o«§$M ^mfoMm Aä`mg H$arV Amho. O_©ZrVrc dmñVì`mV Vr `moJàMma Am{U `wdH$m§g_moa ì`m»`mZo XoUma Amho. VoWrc cmoH$m§Zm ^maVr` g§ñH¥$Vr Hw$Q>w>§~nÕV, {ejUnÕV `m{df`r _m{hVr XoUma Amho.

&& lr aoUwH$m_mVm àgÞ &&

DESHPANDE’S KITCHEN TROLLEYS We Design & Manufacture Kitchen Trolleys in S.S. and Powder Coated for Old & New Kitchens Platforms As per Your Requirement. Interior, Furniture Renovation Innovative Quality & Prompt Service are the pillars of our success.

TUSHAR ENTERPRISES

_mcQ´>H$Mr YS>H$ - H$ma_Yrc {VKo R>ma VioJmd Xm^mS>o, {X. 13 (dmVm©ha) : B§{S>H$m-pìhñQ>m H$macm nmR>r_mJyZ `oUmè`m _mcQ´>H$Zo YS>H$ {Xë`mZo H$ma_Yrc EH$mM Hw$Qw>§~mVrc {VKo (gmgy-gmgao d gyZ) R>ma Pmco Va XmoKo (_wcJm d ZmVy) J§^ra OI_r Pmco AmhoV. hr KQ>Zm nwUo-_w§~B© _hm_mJm©da XohÿamoS> hÔrVrc AcH$mnwar dgmhVrOdi (H§o$Ðr` {dÚmc`mg_moa) KS>cr. nmo{cgm§Zr {Xcoë`m _m{hVrZwgma H$ma_Yrc Hw$Qw>§~à_wI {dZm`H$ har {^go

(d` 76), nËZr {Zem {dZm`H$ {^go (d` 62) d gyZ gm{ZH$m gcrc {^go (d` 35) ho {VKo R>ma Va _wcJm gcrc {dZm`H$ {^go (d` 40) d ZmVy A{Zg gcrc {^go (d` 8) ho XmoKo J§^ra OI_r Pmco AgyZ Ë`m§Zm {ZJS>r `oWrc cmoH$_mÝ` é½Umc`mV XmIc Ho$co Amho. _`V {dZm`H$ {^go (am. nÙmdVr, nwUo) Amnë`m Hw$Qw>§~mgh nwÊ`mhÿZ EH$dram XodrMo Xe©ZmgmR>r H$mcm© `oWo B§{S>H$mpìhñQ>m H$maZo (H«$. E_.EM-12 B©-EŠg-

7339) OmV hmoVo. XohÿamoS> hÔrVrc AcH$mnwarOdi _mJyZ `oUmè`m _mcQ´>H$Zo OmoaXma YS>H$ {Xcr. _mcQ´>H$ (H«$. Ama.Oo.-06-Or.Ao.-5004) nwÊ`mH$Sy>Z _w§~B©H$S>o Mmccm hmoVm. EH$mM Hw$Qw>§~mVrc {VKm§da H$mimZo PS>n KmVë`mZo nÙmdVr ^mJmV emoH$H$im ngacr Amho. nwT>rc Vnmg gmhmæ`H$ \$m¡OXma Ama. Ho$. {ZamdS>o H$arV AmhoV.

cm`Zog Šc~cm ~oñQ> àmoOoŠQ> A°dm°S>© VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : cm`Ýg d cm`Zog Šc~cm _ëQ>rnc H$Ýìh|ZeZ _Ü`o "~oñQ> n«moOoŠQ>' A°dm°S>© àXmZ H$aÊ`mV Amco Amho. cm`Ýg Šc~ Am°\$ B§Q>aZ°eZc _ëQ>rnc_Ü`o _hmamï´>, JwOamV, amOñWmZ, _Ü`àXoe, N>ÎmrgJS> `m amÁ`mV EHy$U 16 cm`Ýg {S>pñQ´>ŠQ> AgyZ 1440 Šc~ Am{U 50,000 nojm cm`Ýg g^mgXm§Mr Zm|X Amho. `m H$m`©H«$_mV cm`Zog AÜ`jm amOlr ehm `m§Zm "~oñQ> ào{gS>|Q> Am°\$ _ëQ>rnc' I{OZXma gw{MÌm Mm¡Yar `m§Zm "~oñQ> Q´>oPag Am{U cm`Zog Šc~ Am°\$ VioJmdcm "~oñQ> EÁ`wHo$eZc A°pŠQ>ìhrQ>r Am°\$ _ëQ>rnc' Ago ~hþ_mZ XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Amco. Ë`m~Ôc Ë`m§Mo gd©Ì A{^Z§XZ hmoV Amho.

A Deshpande Unit Tushar Deshpande 93253 84424, 98220 94283, 98502 87463

Amåhr {dídmgnmÌ R>acmo - hoM g_mYmZ VioJmd Xm^mS>V o Ka KoVco Amho Zm! AmVm Kamcm KanU XoÊ`mMo H$m_ ~oQ>a {cpìh¨J \${Z©MaMo...

~oQ>a {cpìh¨J \${Z©Ma emoê$_ dwB© _oH$ A àm°{_g A±S> H$sn BQ> VioJmd Xm^mS>V o \${Z©MaMo gwgÁO XmcZ nwUo-_w§~B©hÿZ \${Z©Ma AmUÊ`mMm Ìmg Kody ZH$m. ~oQ>a {cpìh¨J \${Z©Ma ñdñV/_O~yV/AmH$f©H$ AmVm VioJm§d Xm^mS>oV. XmoZ dfm©V J«mhH$m§Zr àM§S> à{VgmX {Xcm. AmYr emoê$_cm ^oQ> Úm _J Hw$R>ohr \${Z©Ma IaoXr

EÝQ>m`a hmo_ n°Ho$O : é. 32,000/gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, S>m`qZJ goQ> 4 grQ>a, S>~c ~oS> {dXmD$Q> _°Q´>ogog,~oS> gmB©S> Q>o~c, Q>rìhr Q´>m°cr _hmamOm hmo_ n°Ho$O : é. 40,000/S>~c ~oS> {dXmD$Q> _°Q>´ ogog, _hmamOm gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, 6 grQ>a S>m`qZJ goQ>, S´>oqgJ `w{ZQ>, {_aa, H$m°Zgc {cpìh¨J ê$_ n°Ho$O : é. 20,000/gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, B§{S>`Z {gqQ>J {dW Hw$eZ, Q>rìhr Q´>m°cr _hmamOm {cpìh¨J ê$_ `moOZm : é. 24,000/_hmamOm gmo\$m goQ> {dW Hw$eZ, B§{S>`Z {gqQ>J {dW Hw$eZ, Q>rìhr Q´>m°cr `m{edm` - Pmonmio, {H$MZ Q´>m°cr, {_aa, JmS>©Z _Q>o[aAc, ßc°Q>/amo hmD$ggmR>r cmJUmao gd© _Q>o[aAc, gd© E_.Eg. ñQ>rc nmdS>a H$moQ>oS>_Ü`o, qgJc/S>~c ~oS>, gmo\$m H$_ ~oS>, Šcm°W S´>mBªJ ñQ>±ÊS>, {H$MZ a°H$, Q>rìhr Q´>m°cr Img Am°\$a : J«wn ~wH$s¨J d nJmaXmam§gmR>r gwc^ háo Amåhmcm ImÌr Amho... Vw_À`m KamMr gOmdQ> ñdñV {H§$_VrV H$ê$...

~oQ>a {cpìh¨J, VioJmd Xm^mS>o

JwS>{dc E§Q>an«mB©Oog²

Üd{ZàXyfU

H$m`Xm Vw_À`m nmR>rer gdm}ƒ Ý`m`mc`mÀ`m {ZU©`mZwgma gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$mMm em§VVoV OJÊ`mMm _yc^yV h¸$ {hamdyZ KoVcm OmD$ eH$V Zmhr.

A_o` AnmQ>©_|Q>, AmZ§XZJa, néioH$a emioOdi, JwS>{dc {~pëS>¨J g_moa, VioJmd-MmH$U amoS>, VioJmd Xm^mS>o 410507 _mo~mB©c : 9921217699/9371117480 doi : gH$mir 10 Vo 2 d Xwnmar 3 Vo 8, c§MQ>mB©_ - 1 Vo 2 gmo_dma ~§X _w§~B©/nwUo d VioJmd Xm^mS>o n[agamVrc J«mhH$m§Zr àM§S> à{VgmX {Xcm. A{^Z§XZ!


20 _o 2012

A§H$ 22 dm

{X. 13 _o 2012

k

^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r & ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm &&

JwéOtMo nWZmQ>ç nwUo ho {dÚoMo _mhoaKa _mZco OmVo. nwUo {OëømV d EH§$XarV _hmamï´>mV {ejUjoÌmMr AdñWm ~mH$s {~H$Q> hmoV Mmccr Amho. H${Zð> JwéOr hdr {VWo ~Xcr {_imdr åhUyZ H$am_Vr H$arV AmhoV. darc JwéOr gaH$macm H¡$MrV nH$Sy>Z nona Vnmgm`Mo gmoSy>Z "H$c_~§X' Am§XmocZ H$arV AmhoV. Xadfu "`o ao _mÂ`m _mJë`m' Mo dmVmdaU {ZXmZ {ejUjoÌmV Var ZH$mo. emgZmcm, g_mOmcm ÌmgXm`H$ R>aVrc Aem _mJÊ`m `m§À`mH$Sy>Z hmoVmV. Voìhm H$m_Jma g§KQ>Zm à_mUo Vwåhrhr dmJUma AmhmV H$m` gdmc {Z_m©U hmoVmo. H$m_Jma g§Kfm©V ~è`mM doim Xmof _mcH$mMm AgVmo. amï´>r` CËnmXZmV H$m_Jmam§Mm _moR>m gh^mJ Amho åhUyZ cT>mB© g_mO g_Oy eH$Vmo. nU {ejU joÌ ho AZwËnmXZ `m ì`m»`oV _moS>Vo. Ë`m_wio emgZ H$m` am~{dV Amho Vo _mÝ` H$aUo CÎm_. dfm©Vrc gmYmaU 52 a{ddma, e{Zdmar AYm©{Xdg, gU, O`§Vr, nwÊ`{VWr, CÝhmir gwÅ>r, AmVm {¼g_gMr gwÅ>r hr H$mhr {R>H$mUr {_iVo. gd© {hemo~ Ho$cm Va Oo_Vo_ AmR> _{hZoo emim ^aVo. `m CcQ> H$m_Jma AmR>dS>çmV 45 Vmg d dfm©H$mR>r 2200 Vmg H$m_ H$aVmV. g§KQ>ZoÀ`m Omoamda emgZmcm doR>rg YaÊ`mMo ho V§Ì Ë`m_wioM Y¸$mXm`H$ dmQ>Vo. YmH$co JwéOr Va VmiV§ÌM {dgaco H$s H$m` Agm àíZ nS>Vmo. ZmoH$arV Xa VrZMma dfmªZr ~Xcr J¥hrVM Yamdr cmJVo. _J Vw_À`m VmcwŠ`mÀ`m ~mhoa Pmë`mda {~KS>co H$moR>o? BVa emgH$s` ZmoH$a Ë`m {Z_yQ>nUo ñdrH$maVmV _J Vw_Mr H$m` AS>MU Amho? VcmR>r, gH©$c, _m_coXma, BVa emgH$s` ImË`mVrc cmoH$ gpìh©g_Ü`o "~mam JmdMo nmUr {në`mMo' A{^_mZmZo gm§JVmV _J Zm§Ja Q>mHy$Z EH$mM ~§XamV Vw_Mo OhmO {H$Vrdoi C^o H$ê$Z Úm`Mo? ~±H$, EcAm`gr., Am`Q>r joÌ BVa emgH$s` d {Z_emgH$s` ImË`mVyZ nVr-nËZr EH$mM JmdmV gmnS>Ê`mMr CXmhaUo \$ma Xw{_©i AmhoV. `mMmhr Ho$ìhmVar {dMma ìhm`cm hdm. {ejH$ g§KQ>ZoZo emgZmÀ`m {damoYmV AZoH$Xm Ý`m`mc`mV `m{MH$m XmIc Ho$ë`m AmhoV. BVa ImË`mVyZ g§K{Q>VnUo ~Xcr g§X^m©V `m{MH$m XmIc Ho$ë`mMo CXmhaU Zmhr. emgZmZo {ejH$m§Zm _mZdr Ñï>rH$moZmVyZ H$mhr gdcVr {Xë`m AmhoV. H$mhr Ad`d {ZH$m_r hmoD$Z An§JËd Agoc Va ~T>Vr d gmoB©À`m {R>H$mUr ~Xcr {_iVo. nU `mMmM J¡é\$m`Xm KoÊ`mg AZoH$ JwéOr gagmdco AmhoV. _moR>çm S>m°ŠQ>am§H$Sy>Z ñdV:gmR>r qH$dm Hw$Qw>§~mVrc BVa KQ>H$m§gmR>r An§JËdmMo XmIco amerZo `oD$Z nS>co. PoS>nrH$S>o ho gmao VnmgÊ`mMr `§ÌUmM Zmhr Aer dñVwpñWVr Amho. An§JËdm_wio Vw_À`m H$m_mda n[aUm_ hmoUma Amho ho ZH$iV _mÝ` H$aVmZm nJmadmT>r~m~V Vw_Mr H$m` ^y{_H$m Agoc ho{h ñnï> ìhm`cm hdo. Am¡Úmo{JH$ joÌmV An§JËd AmT>ië`mg "_o{S>H$c AZ{\$Q>' A°ŠQ> Imcr dfm©cm VrZ _{hÝ`m§Mm nJma Jw{Uco am{hcoco df© (\$º$ ~o{gH$ d S>r.E.) Agm H$m`Xm Amho. AZ{\$Q> JwéOtZm hm H$m`Xm cmJy H$amdm Am{U {\$Q>Zog d H$moR>ohr H$m_ H$aÊ`mÀ`m ~m±S> nonada ghr KoD$Z VéU {ejH$ ^aVr H$amdr. `m {edm` AmXe© {ejH$m§Zr EH$mM {R>H$mUr R>mU _m§S>co Va AÝ` JmdmVrc {dÚmÏ`mªZm Ë`m§À`m kmZmMm Cn`moJ H$Yr hmoUma Agm àíZ {Z_m©U hmoVmo. EH$Xm "PoS>nr' {ejH$ Pmcm H$s, Ë`m§Mr Zm¡H$m n§MH«$moer nma H$aUma Zgoc Va emgZ Var H$m` H$aUma? emim JmdmVM qH$dm cJV Agmdr Agm _oi H$gm O_Uma? `m "_oim'_wioM ^«ï>mMma dmT>Vmo, amOH$s` {hVg§~§Y dmT>rcm cmJVmV. _J H$m` "AmXe© àH$aU' {ejUjoÌmVhr AmUm`Mo H$m`? J¡aàH$ma amoIm`Mo AgVrc Va IwÔ JwéOtZm ~XcÊ`mMr d àdm{hV hmoÊ`mMr ^y{_H$m ñdrH$mamdr cmJoc. g§KQ>Zm§Mm {damoY hm EH$ gd§J amOH$maUmMm ^mJ Amho ho JwéOr d àmÜ`mnH$m§Zm H$iV Zgoc Va g_mOmMr nadS> AQ>i Amho. amÁ`mVrc d XoemVrc ~oamoOJmarMm {dMma H$aVm {ejH$ d àmÜ`mnH$ AmO gwpñWVrV AmhoV. _mÌ Ë`m gwImV O~m~XmarMo ^mZ hanV Mmcco Amho. ~Xë`m, ~T>Ë`m, emim~mø H$m_o Ago H$irMo àíZ Oê$a AmhoV. nU ho gd© {ejH$m§À`m ~m~VrV Zmhr. Ë`m_wioM {ejH$m§Zr `m n{dÌ joÌmV nm{dÍ` Onco Zmhr Va {dÚmÏ`mªZr, nmcH$m§Zr ""H$m` {eH$m`Mo Am{U H$moUmH$Sy>Z {eH$m`Mo'' `mMo CÎma AmVm H$R>moa hmoD$Z emgZmZo Úmdo. ho d¥ÎmnÌ gwaoe H¥$îUmOr gmIdiH$a, _mcH$, _wÐH$, àH$meH$ `m§Zr aoUwH$m A°S>ìhQ>m©`qPJ Am{U qàQ>tJ, nwUo `oWo N>mnyZ VioJmd ñQ>oeZ `oWo à{gÕ Ho$co. XyaÜdZr : (02114) 223103, 226198 {Zdmg : 226199, \°$Šg : 223310

g§nmXH$ : gwae o gmIdiH$a _mZX g§nmXH$ : ~r. E_. ^go, àm. O`§V Omod}H$a gmám{hH$ A§~a H$m`m©c`

"ñdam§JU'

30, ^mcoamd H$m°cZr, VioJm§d ñQ>oeZ 410507 E-mail : weeklyamber@yahoo.com

4

Hw$Qw>§~, g§JrV, lÕmZ§X _{hcml_ d Amáoï>m§da Anma _m`m H$aUmè`m

l

gm¡. ZrVm \$S>Ho$ l

g§nmXH$s`

A§~a

k

df© 23 do

gmám{hH$

`m§À`m ñ_¥Vrg g_n©U....

""AmD$ {OOmD$'' ("Á`w{c`m dmS>©hmo' `m H$d{`ÌrZo 1870 gmcr ~moñQ>Z_Ü`o "_Xg© S>o' g§~§Yr P§H$ma N>oS>cm. nwT>o doñQ> ìh{O©{Z`m_Ü`o {VMr _wcJr A°Zm O[ag {hZo AmB©À`m _¥Ë`yZ§Va `m _mJUrMm nmR>nwamdm Ho$cm. AIoa 1910 _Ü`o A_o[aH$Z n§VàYmZ dwS´>mo {dëgZ `m§Zr 8 _o 1914 gmcr "_Xg© S>o' go{c~«oeZMm {Xdg {ZdS>cm. _o _{hÝ`mVrc `oUmam Xwgam a{ddma "_mV¥{XZ' åhUyZ OJmV AmoiIcm OmVmo.) ""nwÌ ìhmdm Eogm Jw§S>m Ë`mMm Ì¡cmoH$s cmdyZ Zm§Jacr. Am{U cmc_hmcmVyZ AmnÎmtZm {OOmD§$Zr Y¡`m©Zo Vm|S> {Xco. P|S>m'' Ago àË`oH$ _mVocm dmQ>V AgVo. qhXdr ñdamÁ`mMo gmoZoar H$dS>go gmè`m Ë`m§Mm nwÌ d ghH$mar {dZmemH$S>o OmV Amnco _yc Mm§Jco VoM {eH$mdo, Zmd _hmamï´>mV \¡$cmdco. cmc_hmcmÀ`m AgVmZm "AmD$ Pmcr XwJm©'. gd© X¡Ë`m§Mm H$_dmdo, KamÊ`mMo Zmd C‚dc H$amdo gXaodê$Z gwQ>Umè`m AmkmnÌmda AmD$ g§hma H$aVmZm ~mOrà^y, VmZmOr, {edm Ago àË`oH$ _mVocm dmQ>Vo. nwéfàYmZ gmho~m§À`m _wÐm C_Q>dy cmJë`m. Vr EH$m H$merX, H$mÝhmoOr Am§J«o, ZoVmOr Ago g§ñH¥$VrV `mMr O~m~Xmar nËZrda órMr _wÐm hmoVr, Amkm hmoVr, AmXoe hmoVm. AZ_moc {hao J_dmdo cmJco. Ë`m§Mo Q>mH$ë`mMr AZoH$ CXmhaUo AmhoV. AJXr nmdUoMmaeo dfmªnydu EH$ ór amÁ`eH$Q> ~{cXmZ Ë`m§Zr ì`W© OmD$ {Xco Zmhr. ehmOramOo ^mogco gwÕm `mV _mJo am{hco MmcdrV hmoVr `mda AmO {dídmg ~gV AmO hr gmar KamUr _mZmZo g_mOmV OJV ZmhrV Ago B{Vhmg gm§JVmo. nU {OOm~mB© Zmhr. Ë`m gXaoda Ý`m` {ZdmS>o Pmco. AmhoV. `mCcQ> {ed~mMo _m_m ñdamÁ`mV _mJo hQ>ë`m ZmhrV. Ë`m§Zr E¡gm "Jw§S>m' nwÌ Ë`m§Mm {ZU©` IwÔ {ed~m d Ë`m§Mo ghH$mar gm_rc hmoV ZmhrV Ago {ZXe©Zmg C^m Ho$cm Ë`mZo Owcy_emhrcm YS>m Va _mÝ` H$arV. Iam "_mV¥{XZ' Va Amë`mda IwÔ ^mdmda hÎ`ma Mmcdm {eH${dcmM nU d¡^d d d¡am½` EH$mM {edemhrVM Mmcy Pmcm. nU OJmcm Vmo Aer H$R>moa Amkm Ë`m§Zr {ed~m§Zm {Xcr. {R>H$mUr Zm§Xy eH$Vo ho {gÕ Ho$co. åhUyZ H$icmM Zmhr EdT>oM. ehmOr amOo `m§À`m nËZr d {ed~m§À`m _mV¥{XZr AmD$ gmho~m§Zm _mZmMm _wOam. _mVmolr `m§Mm 75 dfm©Vrc OrdZnQ> \$ma cIwOr OmYdm§Mr hr H$Ý`m. OmYd d _moR>m Amho. B{Vhmg Aer _mVm Pmcr ho ~r. gr. amB©arH$a ^mogë`m§Mr h`mV `dZm§Mr MmH$ar H$YrM {dgaUma Zmhr. N>ÌnVtMm VioJmd ñQ>oeZ H$aÊ`mV OmV hmoVr Agm Vmo H$mi hmoVm. amÁ`m{^foH$ hm {OOm~mBªÀ`m H$V¥©ËdmMm {OOmD§$Zm \$º$ nwÌ KS>dm`Mm ZìhVm n[anmH$ R>acm. hÎmtÀ`m gmR>_marÀ`m IoimV {dn`m©g hmoD$Z g»»`m, MwcV ^mdm§Mr Am{U Va 12ì`m eVH$mnmgyZ `dZmÀ`m Owc_r ~wcT>mUm {OëømVrc _ohH$a {Xam§Mr hÎ`m Pmcr. A{XcemhmÀ`m amOdQ>rVyZ _hmamï´> d qhXwñWmZ _moH$im VmcwŠ`mVrc qgYIoS>amOm `oWrc cKwOr _Zmoa§OZmgmR>rMm hm Ioi {OOm~mBªÀ`m H$am`Mm hmoVm. nwÌ E¡gm Jw§S>m H$am`Mm hmoVm OmYd `m Á`oð> gaXmamMo ho H$Ý`maËZ. A§Jmda aº$mMo ~mH$s qeVmoS>o CS>dyZ Jocm. Vmo \$º$ KamgmR>r _moR>m H$am`Mm ZìhVm Ë`m§Mm OÝ_ 12 OmZodmar 1598 amoOr Ë`mdoir AmD$ gmho~m§Mr H$m` AdñWm Va JmoaJ[a~m§gmR>r, g_mOmgmR>r Am{U Pmcm. 1674 gmcr am{O`m§Mm "N>ÌnVr' Pmcr Agoc `mMr H$ënZmM H$aVm `oV amï´>mgmR>r Ë`mZo H$V¥©ËdnUmcm cmdmdo Agm åhUyZ amÁ`m{^foH$ Pmcm. H$mhr H$mimVM Zmhr. Aem g_`r J^m©aAdñWoV Ë`m Ë`m§Mm à`ËZ hmoVm. Ë`m§Zr `moOcoë`m gd© hr _mVm Amnco H$m`© g§ndyZ d¡Hw§$R>mg ZmBcmOmZo {edZoar `oWrc {H$ëë`mda H$m`m©V Ë`m `eñdrhr Pmë`m. nwUo Jocr. Ë`m§Mr g_mYr am`JS> {H$ëë`mÀ`m Amë`m. JS>mdarc {edmB©XodrZo gd© naJÊ`mnmgyZ Ë`m§Mr Pw§O Mmcy Pmcr. nwT>o nm`Ï`mg AgUmè`m "nmMmS>' `m JmdmV AZHw$c H$m¡c {Xcm. Omo nwÌ Pmcm VmoM AZoH$ dmXio Amcr. \$ÎmoImZ, Amho. {H$_mZ _hmamï´>mVrc àË`oH$ _mVoZo d {ed~m. nwUo naJÊ`mMr Ohm{Jar A\$OcImZ, em{hñVoImZ, {_Pm©amOo, nwÌm§Zr Ë`m n{dÌ g_mYrda EH$XmVar _mWm ehmOramOo ^mogco `m§Zm A{XcehmZo {Xcr {XcoaImZ Aer g§H$Q>o ñdamÁ`mda Q>oH$dmdm Am{U Agm AmJimdoJim hmoVr. Ë`mM nwZmdù`mMr H$mirAmB© AmD$ H$mogicr. AmJ«m `oWo Am¡a§JOo~mZo "_mV¥{XZ' gËH$maUr cmdmdm. gmho~m§Zr {ed~mÀ`m hñVo gmoÝ`mMm \$mi XJc~mOrZo amOm§Zm H¡$X Ho$co. nU `m gd©

dmMH$m§Mo {dMma n§{S>VOtZm AmUIr doi Úm`cm hdm hmoVm! A{Ic ^maVr` ZmQ>çn[afXooZo öX`ZmW _§JoeH$a d S>m°. gcrc Hw$cH$Uu `m _hmZ H$cmH$mam§Zm VioJmdmV AmUyZ ehamÀ`m a{gH$Vocm XmX {Xcr Ë`m~Ôc gwaoe YmoÌo d Ë`m§À`m ghH$mè`m§Zm YÝ`dmX! gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_mMm Ü`mg cmJcocr Am{U Mm§Jco H$m`©H«$_ gmXa H$aUmar Ë`mM VmoS>rMr _mUg§ BWo AmhoV ho EH$àH$mao CÎm_M Amho. n§{S>V öX`ZmWm§Zm n§À`mhÎmar {Z{_Îm

_mZnÌ Am{U ñdJu` A{Zc _mo{hco `m§À`m ñ_¥{Vn«rË`Ï`© S>m°. gcrc Hw$cH$Uu `m§Zm n§{S>VOtÀ`m hñVo _mZnÌ hm Anyd© `moJ gmYcm. darc H$m`©H«$_mV ñWm{ZH$ H$cmH$mam§Mr JmUr Am{U _§JoeH$a d S>m°. Hw$cH$Uu `m§Zm Ë`mMo öXJV ì`º$ H$aÊ`mMr g§Yr _mÌ àW_ H«$_m§H$mZo Am{U cdH$a Úm`cm hdr hmoVr. _§JoeH$am§À`m ~mocÊ`mdê$Z Vo B{VhmgmMo Iao OmUH$maAmhoV Ago AmT>iVo Am{U Vo AmUIr ~mocÊ`mÀ`m _yS>_Ü`o hmoVo. a{gH$OZ à_wI nmhþÊ`m§Mo _ZmoJV qH$dm Ë`m§Mr JmUr EoH$Ê`mg O_cr hmoVr. H$m`©H«$_m~Ôc YÝ`dmX! VioJmdMm B{Vhmg, gaXma Xm^mS>o KamÊ`mMm `Wmo{MV _mZ amIcm Am{U Ë`m§À`m{df`r AmñWm àH$Q> Ho$cr Ë`m~Ôc n§{S>VOtZmhr YÝ`dmX! lrH¥$îU nwa§Xao, VioJmd ñQ>oeZ

{Oëhm J«mhH$ g§ajU H$j gwê$ H$am ZwH$VmM OmJ{VH$ J«mhH${XZ gmOam Pmcm. CÚmMo OmJ¥V ZmJ[aH$ KS>mdoV åhUyZ J«mhH$n§Mm`VrMo H$m`©H$V}, emim, {dÚmc`o, _hm{dÚmc`mVrc {dÚmÏ`mª_Ü`o OmJ¥Vr H$arV AmhoV hr g_mYmZmMr ~m~ Amho. A{Ic ^maVr` J«mhH$ n§Mm`VrÀ`m dVrZo gd©gm_mÝ` J«mhH$m§Zm Ë`m§Mo h¸$ d

H$V©ì` `mMr OmUrd H$ê$Z {Xcr OmVo. AmVm ImgJr g§ñWm Am{U d¡ÚH$s` ì`dgm`mV Xhmdfm©nojm godm AgUmè`m§Zm g§K{Q>V H$aÊ`mMm VmVS>rZo {dMma H$ê$Z Ë`m§Zm J«mhH$ g§KQ>ZoV AmUUo JaOoMo Amho. amÁ` g„mJma g{_VrÀ`m AIË`marV Agcoë`m {Oëhm J«mhH$ H$jmMo H$m_ gÜ`m

~§X Amho `mMm IoX dmQ>Vmo. _m. {Oëhm{YH$mar `m g{_VrMo AÜ`j AgVmZm Jocr AZoH$ {Xdg hm H$jM ~§X Amho. {Oëhm J«mhH$ g§ajU H$jmMo H$m_ Ëd[aV gwê$ H$amdo hr {dZ§Vr. g§^mOr JéS> VioJmd ñQ>oeZ


VioJmd d¥Îm

20 _o 2012

A§~a

gmám{hH$

5

gm_m{OH$ ~m§YrcH$sÀ`m Om{UdoVyZ H$cm{nZrMo \w$ccoco CnH«$_ ""OmJ{VH$ hmñ`{XZr hgco ZmZm-ZmZr nmH©$'' VioJmd Xm^mS>o, {X. 15 : S>m°. {dO`m ^§S>mar \$mC§S>oeZ Am{U cm`Ýg Šc~ Am°\$ VioJmd `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo H$cm{nZrMo hmñ``moJr Am{U hmñ`CËgwH$ àojH$m§Zr àM§S> hmñ`H$„moimV ZmZm-ZmZr nmH©$_Ü`o OmJ{VH$ hmñ`{XZ gmOam Ho$cm. H$cm{nZrMo ñdmñÏ``moJ à_wI AemoH$ ~H$ao `m§Zr Zoh_rÀ`m CËgmhmV ñdmñÏ``mo½`m§Mr AZoH$ ì`m`m_ àH$ma, gy`©Z_ñH$ma, ›H$ma gmYZm

`mMr àmË`{jHo$ XmI{dcr. Ë`mZ§Va H$cm{nZrMo S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr hmñ`~mO amdU hmñ`, ñdmJV hmñ`, "\$'Mr ~mamIS>r, _mo~mB©c hmñ`, \w$Jm hmñ`, VmH$ KwgiUo, Vmc~Õ Q>mù`m Am{U "hmo hmo', "hm hm hm' Ago hmñ`mMo AZoH$ àH$ma gdmªH$Sy>Z H$adyZ KoVco Am{U àM§S> hmñ`H$„moimV ZmZmZmZr nmH©$_Ü`o hmñ`H$ma§Or CËgmhmZo CS>mcr. S>m°. nam§Ono `m§Zr hmñ`mMo earamcm

hmoUmao \$m`Xo, _Zmcm `oUmam CËgmh, XrKm©`wî`mH$So> hmñ`_` Am{U {ZamoJr dmQ>Mmc Ago AZoH$ \$m`Xo {deX H$arV gdmªZm _Z_wamX hgdco. Amnë`m Zoh_rÀ`mM IwgIwerV e¡crV, eoamoem`ar H$arV S>m°. em{iJ«m_ ^§S>mar `m§Zrhr hmñ``mo½`m§Mm CËgmh dmT>{dcm d AZw^d gm§JyZ AMyH$ _mJ©Xe©Z Ho$co. cm`Ýg Šc~Mo AÜ`j cm`Z MoVZ ehm `m§Zr S>m°.

(aqdÐ nm§T>ao `m§OH$Sy>Z)

nam§Ono `m§À`m _mJ©Xe©Zmà_mUo ZdrZ hmñ``moJ gwê$ H$aÊ`mgmR>r ZmZm-ZmZr nmH©$ CncãY H$ê$Z XoÊ`mg _mÝ`Vm {Xcr. Ë`mZ§Va ZmZm-ZmZr nmH©$Mo {S>PmBZa gmR>o Am{U hmñ`Amoì`m§Mo JrVH$ma em§Vmam_ _moS>H$, n`m©daUnyaH$ {neì`m d gm~y `m§Mo _mo\$V dmQ>n H$aUmao _§Xma gào `m§Mmhr gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. H$cm{nZrMo

hmñ``moJr _hmXodr T>ã~y, aoIm aoZ~wQ>H$a, AZwamYm Omoer, aí_r nm§T>ao, _moaoœa hmoZn, adtÐ nm§T>ao, _`wa Hw$cH$Uu, AemoH$ ~H$ao `m§Zr hmñ`JrV d hmñ`Amoì`m gmXa Ho$ë`m. hm_m}{ZA_Mr gmW Cfm YmaUo Am{U V~ë`mMr gmW H$m¡ñVw^ AmoH$ `m§Zr Ho$cr. H$cm{nZrMo AemoH$ ~H$ao `m§Zr Am^ma àXe©Z Ho$co.

Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>i

ZmatÀ`m g~crH$aUmda "_wcJr Pmcr hmo' H$cm{nZr _{hcm _§M Am{U cm`Zog Šc~ Am°\$ VioJmd `m§À`mV\}$ _{hcm g~crH$aU Am{U ór^«yU hË`oÀ`m {damoYmV EH$ AË`§V n[aUm_H$maH$ H$m`©H«$_ ZwH$VmM gmXa H$aÊ`mV Amcm. gwédmVrg cm`Zog Šc~À`m AÜ`jm amOlr ehm `m§Zr gdmªMo ñdmJV Ho$co. Ë`mZ§Va Á`moVr åhmngoH$a {c{IV Am{U A§Ocr ghò~wÕo {X½X{e©V "_wcJr Pmcr hmo' ho {dcjU n[aUm_H$maH$ _wº$ZmQ>ç H$cm{nZrÀ`m _{hcm _§MmZo gmXa Ho$co. J^©YmaUonmgyZM Zmarcm H$amdm cmJUmam g§Kf©, hmoUmè`m _mVog ^moJmdm cmJUmam Ìmg, {ó`m§H$Sy>ZM ZmarOÝ_mcm hmoUmam {damoY, nVrMr Aaoamdr, Ë`mMm nwéfr Ah§H$mar ñd^md, órÀ`m ZmoH$arVrc CÞVrg nVr_wioM {Z_m©U hmoUmè`m AS>MUr Aem AZoH$ g_ñ`m `m ZmQ>çmV

n[aUm_H$maH$ _m§S>ë`m Joë`m. H$cm{nZrÀ`m CnmÜ`jm e{_©cm^m^r ehm, A§Ocr ghò~wÕo, Ho$VH$s {c_`o, g§Ü`m JmS>o, {Z{_©Vr _moao, _¡{Wcr _wio, _mZgr h|Ðo, d§XZm _mcH$a, AZKm ~wago `m H$cmH$ma {ó`m§Zr Amnë`m CËH$Q> A{^Z`mZo `m _wº$ZmQ>çmVrc nmÌo {Od§V Ho$cr. `m _wº$ZmQ>çmcm n[aUm_H$maH$ ~ZdÊ`m_Ü`o H$m¡ñVw^ AmoH$ `m§Mr V~ë`mMr gmW Am{U {damO gdmB© `mMo ÜdZrg§`moOZ `m§Mmhr qghmMm dmQ>m Amho. S>m°. AZ§V nam§Ono, {dZm`H$ {c_`o, _rZc Hw$cH$Uu `mgma»`m {X½JOm§H$Sy>Z _mJ©Xe©Z {_imë`mZo ho ZmQ>ç EdT>çm n[aUm_H$maH$[aË`m gmXa Pmco. à_wI nmhþUo cm`Ýg Šc~Mo H°${~ZoQ> Am°{\$ga cm`Z eaX ~H$ao ho `m ZmQ>çmZw^dmZo {dcjU ^mamdco Am{U H$cm{nZr

_{hcm_§MÀ`m H$cmH$marMr Ë`m§Zr _wº$H§$R>mZo àe§gm Ho$cr. "dZñWir' g§ñWoÀ`m go{dH$m§Zr "_Z amZm§V Joc`m @@@' ho Anydm© OhmJraXma {X½X{e©V Z¥Ë`ZmQ>ç gmXa H$ê$Z a{gH$m§Mr XmX {_idcr. Ë`mV ñdV: Anydm© OhmJraXma, AnUm© _m§OaoH$a, gmoZ_ åhñHo$, H$mOc naXoer, nyZ_ åhñHo$, ñZohc naXoer `m H$cmH$mam§Zr ^mJ KoVcm. S>m°. em{iJ«m_ ^§S>mar `m§Zr Amnco _ZmoJV ì`º$ H$aVmZm "_wcJr Pmcr hmo'Mo Am{U H$cmH$mam§Mo Iyn H$m¡VwH$ Va Ho$coM nU ho _wº$ZmQ>ç AZoH$ JmdmVyZ ìhmd`mg hdo Agohr gm§{JVco. cm`Zog à{_cm dmiw§O `m§Zr Am^ma _mZco. cm`Zog Jm¡ar H$mH$S>o `m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$co.

VioJmd Xm^mS>o 410506

dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oMr A{YgyMZm (\$º$ g^mgXm§H$[aVm) Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>imMr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ewH«$dma {X. 25/5/2012 amoOr gm`§H$mir 5.30 dmOVm _§S>imMo AÜ`j lr. XÎmmÌ` {H$anoH$a `m§À`m AÜ`jVoImcr Am`mo{OV Ho$cr Amho. g^og nwT>rc {df`m§da MMm© hmoB©c, Var H¥$n`m g^ocm Adí` CnpñWV amhmdo hr {dZ§Vr. g^onT w >rc {df` : 1) Joë`mdfu {X. 27/5/2011 amoOr Pmcoë`m gd©gmYmaU g^oMo B{Vd¥Îm dmMyZ H$m`_ H$aUo. 2) g§ñWoV 2010-2011 H$mcmdYrVrc Ho$coë`m H$m_H$mOmMm Ahdmc ñdrH$maUo. Pmcoë`m IMm©g _mÝ`Vm d nwT>rc dfuMo A§XmOnÌH$ (2012-13) _mÝ`Vm XoUo. 3) _m. AÜ`jm§À`m nadmZJrZo EoZdoir CnpñWV Pmcoë`m {df`mda MMm© H$aUo. H$imdo Amnco, XÎmmÌ` {H$anoH$a n«. _m. gmR>o gwae o dm~io AÜ`j H$m`©dmh H$mofmÜ`j ñWi : g_mO _§{Xa, 32 ~§Jco, B§Ðm`Ur H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o.

n¡go dmMdm! n¥Ïdrhr dmMdm! h[aV B§YZ AWm©V Am°Q>mo EcnrOr dmnam H$maU -

~mc ì`{º$_Ëd {dH$mg {e{~a ~mc ì`{º$_Ëd {dH$mg {e{~amMr gm§JVm H$cm{nZrV AË`§V CËgmhmV nma nS>cr. {e~ra g§Mm{cH$m _rZc Hw$cH$Uu `m§Zr _wco, nmcH$ Am{U a{gH$ àojH$m§Mo ñdmJV Ho$co. Ë`mZ§Va H$cm{nZrÀ`m CnmÜ`jm e{_©cm^m^r ehm `m§Zr àmñVm{dH$mV {e{~amVrc Aä`mgH«$_m{df`r g{dñVa _m{hVr {Xcr. Z¥Ë`, Jm`Z, ZmQ>ç H$a_UyH$, H$cmË_H$ gOmdQ>, g¥OZercVoMm {dH$mg, Q>mH$mD$ Jmoï>tnmgyZ gw§Xa dñVy§Mr {Z{_©Vr, _amR>r Am{U g§ñH¥$V ^mfoVrc eãX Am{U J_Vr, g§ñH¥$V ícmoH$, ñVmoÌo Am{U _ZmMo ícmoH$ `m§Mo g_OyZ nmR>m§Va, ghc `m gd© _mÜ`_mVyZ {e{~amWvÀ`m {dH$mgmgmR>r AË`§V {Oìhmù`mZo n«{e{jH$m§Mo àM§S> n[al_, `m§Mr _m{hVr EoHy$Z lmoVo, nmcH$ AmM§{~V Pmco. AZoH$ ZmQw>H$cr, ~S>~S>JrVo, Vm§S>d ñVmoÌ, eãXm§À`m J_Vr, OmXy Ago AZoH$ gw§Xa H$m`©H«$_ _wcm§Zr CËgmhmZo gmXa Ho$co. N>moQ>çm Am{U _moR>çm {e{~amWuÀ`m ^mdZm EoHy$Z nmcH$

AmM§{~V Pmco. CËgmhr nmcH$ _w½Ym JmoIco Am{U Z§Xm åhmVmS>o `m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. Ë`m§À`m ew^hñVo _moR>çm JQ>mVrc _moR>çm _wcm§Zr Am{U N>moQ>çm JQ>mVrc N>moQ>çm§g à_mUnÌo XoÊ`mV Amcr. _moR>çm JQ>mVrc n«{e{jH$m _rZc Hw$cH$Uu, S>m°. AZ§V nam§Ono, {dÚmYa XmVo Am{U {dZm`H$ H$mio Am{U chmZ JQ>mVrc à{e{jH$m H$cm{nZrÀ`m CnmÜ`jm e{_©cm^m^r ehm, d¡O`§Vr XmVo, A§Ocr ghò~wÕo, Anydm© OhmJraXma d Jm`ZmgmR>r {dZm`H$ {c_`o d V~ë`mgmR>r H$m¡ñVw^ AmoH$ `m§Mo gËH$ma H$aÊ`mV Amco. VgoM {e{~amVrc ghmæ`H$ _ram H$moÝhya, adtÐ nm§T>ao, ñdmVr ^moO, aí_r nm§T>ao, ZrVm amOo, am_M§Ð amZS>o, hf©X H$S>~o, àH$me `moOH$ à{VH$ _ohVm Am{U {Xnm§H$a n¡ `m§Mohr gËH$ma darc nmcH$m§ZrM Ho$co. nmcH$m§Zr Amnë`m _ZmoJVmV gm§{JVco H$s Aer A{ÛVr` {e{~a§ AË`§V Xw{_©i AgyZ _wcm§Zm àM§S> kmZ Va {_iVoM, nU Vo

MwHy$Z WmoS>mdoi Oar J¡ahOa am{hco Va Vr Ajae: Iyn aS>VmV. à{e{jH$m§Mo Ë`m§Zr àM§S> H$m¡VwH$ Ho$co. {e~ra g§`mo{OH$m d¡O`§Vr XmVo `m§Zr _wcm§À`m g¥OZercVoÀ`m {dH$mgmgmR>r Ho$coco à`ËZ Am{U Ë`mgmR>r nmcH$m§Zrhr YramZo n[al_ H$aÊ`mMo AmdmhZ nmcH$m§Zm Ho$co. à_wI nmhþÊ`m {d»`mV co{IH$m Am{U gm_m{OH$ H$m`©H$Ë`m© g§OrdZr _wio `m§Mm gËH$ma AË`§V N>moQ>çm {e{~amWu ~m{cH$m d¡îUdr T>ã~y {hÀ`m hñVo H$aÊ`mV Amcm. Ë`m§Zr 3 EM² (hoS>, h[a Am{U h±S>), VrZ _wcm§Mr Jmoï> Á`mVrc EH$mZo CX~ÎmrMm gwdmg Am{U nUVrMm àH$me `mZo g§nyU© Ka ^ê$Z Q>mH$co. `m H$hmÊ`m§À`m _mÜ`_mVyZ {e{~amWu Am{U nmcH$m§Zm AË`§V gw`mo½` _mJ©Xe©Z Ho$co Am{U nmcH$m§À`m S>moù`mV AMyH$ PUPUrV A§OZ KmVco. A§Ocr ghò~wÕo `m§Zr Am^ma _mZco Va Wmoa g_mO H$m`©H$Ë`m© Z`Zm S>moig `m§Zr {ZdoXZ Ho$co.

AmYw{ZH$ åhUr * * * *

Amnco Vo "nVramO', Xwgè`mMm XmXcm! nwT>mar Joc,o gwQ>çm§ am{hë`m. ~m°gnojm goH$o« Q>ar OS>! ømMr Q>mno r Ë`mcm.

* *

S>mŠ o `mdaMr Q>mno r, S>mŠ o `mdaM R>d o mdr (Xwgè`mcm Kmcy Z`o!) dê$Z Aä`mgmM§ nwñVH$, AmVyZ ahñ`H$Wm A§. e§. H$a§XrH$a, VioJmd ñQ>oeZ

* noQ´>mocnojm Vo 40 Q>¸o$ ñdñV Amho. * {nH$-An d doJ noQ´>moc gmaImM. * H$_r H$m~©Z_wio B§{OZMo Am`wî` dmT>Vo. * ^ogirMr _wirM eŠ`Vm Zmhr. * KamVrc EcnrOr d ho EcnrOr `mV \$aH$ Amho. * n`m©daUmMo ajU H$aVo. H$m` H$amdo A{YH¥$V S>rcaH$Sy>Z Amnë`m dmhZmV Am°Q>mo EcnrOr H$ZìhO©Z {H$Q> ~gdyZ ¿`m. grEZOr nojm ho {H$Q> ñdñV AgVo.

emh CÚmoJ E{Og Am°Q>mo EcnrOr â`wEc ñQ>oeZ AmcmoH$ H$m¡{eH$ emh

A E G I S

‚c∞Q> Zß. 16-17, _Zmoha ZJa, VioJmd MmH$U amoS>, VioJmd ÒQ>oeZ _mo. 9850509551 do~gmB©Q> - www.shahudyog.com

AË`§V AmYw{ZH$

gmoca dm∞Q>a hrQ>a ZdrZV_ V§ÌkmZmgh pìh-JmS>© Bìh°Š`wEQ>oS> Q>çy~ H$coŠQ>a gmoca dm°Q>a hrQ>a

30% g~{gS>r CncãY

300 LPD

3000 LPD

500 LPD

5000 LPD

hþfma, AZw^dr _mH}${Q>J EpŠPŠ`w{Q>ìh nm{hOo A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ gmYm

9011084766/9011084781/9822257366


{d{dY d¥Îm

20 _o 2012

gmám{hH$

A§~a

6

e§. Jmo. gmR>|Mo gm{hË` à~moYZ H$aUmao

Omhra ZmoQ>rg V_m_ cmoH$m§g `m Omhra ZmoQ>rgrÛmao H$i{dÊ`mV `oVo H$s, Imcrc n[a{eï>mV dU©Z Ho$cocr ^yI§S> {_iH$V {VMo {dÚ_mZ _mcH$ Amem Xm_moXa JÐo, AVwc Xm_moXa JÐo, A§Ocr {~«Ocmc J§JmUr, AcH$m {XZmZmW H$mio `m§Zr Am_Mo A{ecm§g {dH«$s H$aÊ`mMo R>a{dco Amho. gXaMr {_iH$V {Zd}Y, {ZOmoI_r d ~moOma{hV Amho VgoM gXa {_iH$V {dH«$s H$aÊ`m~m~V _mH}$Q>o~c Q>m`Q>c {dÚ_mZ _mcH$m§Zm Agë`mMr ImÌr d ^adgm Ë`m§Zr Am_Mo A{ecm§g {Xcm Amho. Var gXarc {_iH$Vrda BVa H$moUmMmhr, H$moUË`mhr àH$maMm h¸$, {hVg§~§Y, Xmdm, _mcH$s, Vm~o d{hdmQ>, IaoXr, JhmU, XmZ, ~{jg, crO, crZ, nmoQ>Jr, Mmoir, ~m§JS>r, H$ama, MmO©, AgmB©Z_|Q>, gmR>oH$ama, dJ¡ao Agë`mg Aem ì`º$s¨Zr hr ZmoQ>rg n«{gÕ Pmë`mnmgyZ 15 {XdgmMo AmV Imcrc nË`mda H$mJXnÌm{Zer ImÌr nQ>dyZ Úmdr AÝ`Wm gXa {_iH$V {Zd}Y, {ZOmoI_r d ~moOma{hV Amho Ago g_OyZ Am_Mo A{ec ì`dhma nyU© H$aVrc VX²Z§Va H$moUmMrhr, H$gë`mhr àH$maMr VH«$ma MmcUma Zmhr.

a§JH$_u _mYd dPo `m§Zr Ho$coco à{VnmXZ

"n[a{eï>' VwH$S>r nwUo, nmoQ> VwH$S>r _mdiMo g. a. `m§Mo hÔrVrc, VioJmd Xm^mS>o ZJa n[afXoMo hÔrVrc, Jmd _m¡Oo VioJmd Xm^mS>o `oWrc gË`H$_c H$m°cZrVrc {_iH$V gìh} Z§~a 61 ZdrZ (OwZm g.Z§.50), _Yrc ßcm°Q> Z§. 59 {g.g.Z§. 1822 joÌ 504 Mm¡._r. {g.g.à_mUo d 483.87 Mm¡._r. 7/12 à_mUo `m§gr MVw:gr_m :nyd}g - ßcm°Q> Z§. 60, {g.g.Z§.1833 npíM_og - ßcm°Q> Z§. 58, {g.g.Z§. 1821 X{jUog - ßcm°Q> Z§. 3, {g.g.Z§. 1819 CÎmaog - 30 \w$Q>r H$m°cZr añVm IaoXrXmamV\}$ A°S>ìhmoHo$Q>

A°S>. XÎmmÌ` ~§. eoQ>o ~r.H$m°_., Ec.Ec.~r., A°S>ìhmoHo$Q> Am°\$sg : 8, nm`c, 94, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ, Vm. _mdi, {O. nwUo _mo~mB©c : 9370319137/9822379968

lr ñdm_r H¥$nm âcmoAa gpìh©gog Am_À`mH$S>o gd© àH$maMr YmÝ`o doioda Am{U H$miOrnyd©H$ XiyZ {_iVrc. {deof gw{dYm : 5 {H$cmo d Ë`mnojm {H$Vrhr {H$cmogmR>r Aën XamV KanmoM godm. {Q>n : hr gw{dYm H$mVdr amoS>, B§Ðm`Ur emioMm n[aga, `ed§VZJa, VnmoYm_, à{VH$ZJa BË`mXtgmR>r \$º$ CncãY.

A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ : 9762261854/9096978545

OmJm ^mS>çmZo XoUo `ed§VZJa_Ü`o ^adñVrV OmJm ^mS>çmZo XoUo Amho. _w~cH$ nmUr, _moH$ir OmJm, drO, ñdV§Ì Q>oaog, gd© gmo`r-gw{dYm§Zr `wº$ OmJm. ËdarV g§nH©$ gmYmdm 9762220610/9881607582

Ama. Eg. H$ÝñQ´>ŠeZ Am_À`mH$S>o ~m§YH$m_, ßcmñQ>a, Ama.gr.gr. ~m§YH$m_, dm°Q>aàyq\$J, ßc§q~J, n|qQ>J, nr.Amo.nr. BË`mXr H$m_o dmOdr XamV Am{U AJXr H$miOrnyd©H$ Ho$cr OmVrc. g§nH©$ : 9689028693/9552690700

nm{hOoV {S>ßcmo_m - {gpìhc B§{O{ZAa, B§Q>o[aAa S>oH$moaoQ>a (H°$S> {ejU Amdí`H$), gmB©Q> gwnadm`Pa, Am°{\$g ~m°`, [agoße{ZñQ> g§nH©$ : g_¥Õr hm¡qgJ S>oìhcn_|Q> n«m.cr. {edmOr Mm¡H$, VioJmd ñQ>oeZ

_mo. 9370721605/9325509598

_mYd dPo `m§Mog_doV gwaoe gmIdiH$a, lr{Zdmg gmR>o, gm¡. g§JrVm ~d}, gwaoe AÌo d AÝ` VioJmd Xm^mS>o, {X. 15 : ""H¡$. e§. Jmo. gmR>o `m§Mr ZmQ>Ho$ ^mdr g_mOOrdZmMm AmZ§X KoUmar AmhoV. 1957 Vo 1963 n`ªV Ë`m§Mr àH$m{eV ZmQ>Ho$ AmOhr Q>dQ>drV {Z a{gH$m§Mo _Zmoa§OZ Am{U à~moYZ H$aUmar AmhoV.'' Ago _V gwà{gÕ a§JH$_u, ZmQ>ç g_rjH$ Am{U em_Mr AmB© _Yrc em_Mr ^y{_H$m H$aUmao àm. _mYd dPo `m§Zr ì`º$ Ho$co. H¡$. e§. Jmo. gmR>o Am{U H¡$. gwYm gmR>o `m§À`m OÝ_eVmãXr {Z{_ÎmmZo Am`mo{OV Ho$coë`m VmB© AmnQ>o ñ_¥{V_§{XamVrc gañdVr g^mJ¥hmV Vo ~mocV hmoVo. `mdoir gm. A§~aMo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a, S>m°. nm§S>wa§J ^mZwemcr,

lr{Zdmg gmR>o, gm¡. `emoYam gmR>o, gwaoe AÌo, S>m°. AZwamYm nmoVXma, AaqdX gmodZr, a_oe OmdS>oH$a, lrH¥$îU nwa§Xao, AaqdX H$a§XrH$a, S>m°. g§JrVm ~d}, H§w$Q>o, {dÚmYa XmVo, gm¡. àrVr nmoVXma, H¡$. gmR>o `m§Mo Amáooï> AmXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. gm. A§~aMo g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a `m§Zr Ë`m§À`m "N>mnrc g§gma' `m ZmQ>H$mMo {dícofU Ho$co. ^mfmgm¡ð>dm~m~VrV g§JrV a§J^y_rdarc KamÊ`m§Mm C„oI H$ê$Z H¡$. e§. Jmo. gmR>o ho Xodc KamÊ`mVrc Agë`mMo à{VnmXZ Hoo$co. H$m`©H«$_mMr gwédmV àm. _mYd dPo `m§Zr H¡$. e§. Jmo. gmR>o Am{U H¡$. gwYm gmR>o

`m§À`m n«{V_og nwînhma KmcyZ Ho$cr. gwédmVrg lr{Zdmg gmR>o `m§Zr àmñVm{dH$ Hoo$co. S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr `m§Zr H¡$. gmR>o `m§À`m Am¡Q> KQ>Ho$Mo amÁ` `m H$mX§~arda ^mî` Ho$co. gm¡. `emoYam gmR>o `m§Zr H¡$. gwYm gmR>o `m§À`m "H$hmUr Hw$Um _mZdmMr' `m H$mX§~arVrc gm¢X`©ñWim§Mm doY KoVcm. gwaoe AÌo `m§Zr "Vmo Am{UH$ Vr', "{ec§JU' `m H$mì`g§J«hmVrc doMH$ Ago H$mì` gmXa Ho$co. gVre gmR>o `m§Zr H¡$. gmR>o `m§À`m "qMMm Am{U ~moao' `m g§J«hmVrc dmÌ{Q>H$m gmXa H$ê$Z gyÌg§MmcZhr Ho$co. ngm`XmZ d H$m°\$snmZmZo H$m`©H«$_mMm g_mamon Pmcm.

Am{W©H$ Xw~©c {eî`d¥Îmr narjoV àJVr emioMo `e VioJmd Xm^mS>o, {X. 15 : _hmamï´> amÁ` narjm n[afX nwUo `m§À`m dVrZo KoÊ`mV Amcoë`m amï´>r` Am{W©H$ Xw~©c KQ>H$ {eî`d¥Îmr narjm 2011-12 `m_Ü`o àJVr {dÚm_§{Xa B§Xmoar `m {dÚmc`mMo Mma {dÚmWu JwUdÎmm `mXrV Amco AgyZ Xw~©c KQ>H$ {eî`d¥Îmr narjoV VmcwŠ`mV gdm©{YH$ {dÚmWu JwUdÎmm `mXrV M_H$co AmhoV. `m_Ü`o Hw$. A§{H$Vm gwaoe eodH$a (BVa _mJmg dJ©, Amo.~r.gr.) 200 n¡H$s 115 JwU, cú_r hZw_§V Jwã~r 200 n¡H$s 111 JwU, Hw$. gm[aH$m g§O` Mm¡Yar 200 n¡H$s 107 JwU, Hw$. gmoZmcr gw{Zc gmido 200 n¡H$s 101 JwU. `m Mmahr {dÚm{W©ZtZm Xa_hm 500 én`o à_mUo dm{f©H$ 6000 én`o Am{U B`Îmm 12dr n`ªV 25000/én`o àmá hmoUma AmhoV. Ë`m_wio Am{W©H$ Xw~©c KQ>H$mVrc {dÚmÏ`mªZm e¡j{UH$

Hw$. A§{H$Vm eodH$a

Hw$. cú_r Jwã~r

~m~VrV nyU© ñdmdc§~r hmoVm `oVo Ago _V g_ra JmS>o `m§Zr ì`º$ Ho$co. {dÚmc`mVyZ `m narjogmR>r 18 {dÚmWu ~gco hmoVo Ë`mn¡H$s 12 {dÚmWu CÎmrU© Pmco AmhoV. `m `emgmR>r àm_w»`mZo dJ©{ejH$ g_ra JmS>o `m§Zr df©^a _wcm§Zm doimdoir _mJ©Xe©Z Ho$co. VgoM _pÀN>¨Ð ~madH$a, amOHw$_ma daKS>o, g§O` IamS>o, Xrár ~ma_wI, gm¡. gwdUm© H$miS>moHo$, _oKm eodH$a, H${dVm T>moao Am{U gd© {ejH$m§Zr ~hþ_moc

Hw$. gm[aH$m Mm¡Yar

Hw$. gmoZmcr gmido

_mJ©Xe©Z Hoo$co Amho. amï´>r` àkmemoY narjm 2011-12 `m narjoVhr 100 Q>ŠHo$ {dÚmWu CÎmrU© Pmco AgyZ Hw$. gm`cr {dH$mg XJS>o {hZo gdm©{YH$ (200 n¡H$s 127) JwU `m narjoV {_i{dco Amho. JwUd§V {dÚmÏ`mªMo H$m¡VwH$ emco` g{_VrMo AÜ`j H$mimoIo JwéOr Zy._.{d.n«. _§S>imMo g{Md gwaoe^mB© ehm, ghg{Md dg§V ^oJS>o, g§MmcH$ Xm_moXa qeXo `m§Zr Hoo$co Amho.

JUoe dmMZmc` AÜ`jnXr A{dZme ^oJS>o VioJmd Xm^mS>o, {X. 16 : JUoe _mo\$V dmMZmc` d J§«Wmc`mÀ`m AÜ`jnXr A{dZme em§Vmam_ ^oJS>o, Va CnmÜ`jnXr _ZmoO em§Vmam_ {XKo `m§Mr {ZdS> H$aÊ`mV Amcr Amho. JUoe _mo\$V dmMZmc` d J§«Wmc`mMr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ZwH$VrM g§nÞ Pmcr. `m g^oV gZ 2012 Vo 2015

`m H$mcmdYrgmR>r ZdrZ H$m`©H$m[aUr {ZdS>Ê`mV Amcr. {ZdS> H$aÊ`mV Amcocr H$m`©H$m[aUr nwT>rc à_mUo : {MQ>Urg - AemoH$ _hmXod g§^yg, I{OZXma - àem§V ~id§V {XdoH$a, {hemo~ VnmgZrg - gm¡. {dZ`m eaX Ho$gH$a, BVa gXñ`m _Ü`o gwaoe^mB© ehm, {dZm`H$ Aä`§H$a,

{Xcrn^mB© ehm, A§Hw$e ^oJS>o, am_M§Ð amZS>o, gwaoe IiXo, dg§V S>§~o, ~mimgmho~ Jmoao, {XZoe Hw$cH$Uu `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> H$aÊ`mV Amcr. VgoM gË`|ÐamOo g§J«m_qgh Xm^mS>o (gaH$ma) ho ZJan[afX {Z`wº$ gXñ` AmhoV.


{d{dY d¥Îm

20 _o 2012

gmám{hH$

A§~a

7

lr S>moigZmW _§{XamMm 10 H$moQ>r IMy©Z dfm©V OrUm}Õma {edemhra ~m~mgmho~ nwa§Xao `m§À`m hñVo ew^ma§^ - EH$m {XdgmVM gìdm XmoZ H$moQ>tÀ`m XoU½`m VioJmd Xm^mS>o, {X. 18 : JmdmVrc B{Vhmgà{gÕ lr S>moigZmW _§{XamMm OrUm}Õma H$aÊ`mV `oUma AgyZ gw_mao 10 H$moQ>r IMm©Mo Zdo, XoIUo _§{Xa df©^amV C^o amhUma Amho. H$m_mMm ew^ma§^ {edemhra ~m~mgmho~ nwa§Xao `m§À`m hñVo Hw$Xi _mê$Z Pmcm. `mgmR>r gw_mao gìdmXmoZ H$moQ>r én`o XoUJr ê$nmZo EH$m {XdgmV O_m Pmco AgyZ EHy$U 4 H$moQ>rÀ`m XoU½`m n{hë`m Q>ßß`mV O_m hmoUma Agë`mMr _m{hVr JUoe Im§S>Jo `m§Zr {Xcr. `m OrUm}Õma àH$ënmgmR>r JUoe Im§S>Jo, JUoe ^oJS>o, gwerc g¢XmUo, M§Ð^mZ IiXo, àH$me Amogdmc d AÝ` {deofËdmZo à`ËZerc AmhoV. `m _§{XamÀ`m H$m_mMr C^maUr _§{Xa H$m_mV VÁk Agcoco Ho$. X{jUm_yVu ho H$aUma AgyZ, `oWrc dmñVy {demaX ho_§V _mo{hVo `m§Mo _mJ©Xe©ZmImcr ho H$m_ EH$m dfm©V nyU© H$aÊ`mV `oUma Amho. S>moigZmW _§{Xa {dœñV g§ñWm, S>moigZmW CËgd g{_Vr Am{U S>moigZmW _§{Xa Zd{Z_m©U g{_Vr `mgmR>r g§`wº$nUo n«`ËZ H$arV AmhoV. g§nyU© H$mù`m nmfmUmV _§{XamMr C^maUr ho_mS>n§Wr à_mUo hmoUma Amho. J«m_X¡dVmÀ`m _§{XamÀ`m ^y_rnyOZ àg§Jr Am_Xma ~mim (g§O`) ^oJS>o Am{U gm¡. gm[aH$m ^oJS>o `m§MohñVo Ym{_©H$ H$m`©H«$_ nma nS>co. `mdoir _mOr Am_Xma H¥$îUamd ^oJS>o, {XJ§~a ^oJS>o, lr_§V gaXma XmXmamOo

~m~mgmho~ nwa§Xao Hw$Xi _marV AgyZ _mJo H¥$îUamd ^oJS>o, XmXmamOo Xm^mS>o, gwaoe YmoÌo d AÝ` (N>m`m : OmYd JwéOr)

Xm^mS>o, _mOr ZJamÜ`jm lr_§V gaH$ma A§OcramOo Xm^mS>o, C_mamOo Xm^mS>o

gaH$ma, ZJagodH$ gË`|ÐamOo Xm^mS>o, gË`{ecamOo Xm^mS>o, ZJamÜ`j gwaoe

YmoÌo, e§H$aamd eocma, Jwcm~H$mH$m Q>H$co, Ho$. X{jUm_yVu, JUoe Im§S>Jo, JUoe

^oJS>o, B§Xa_c Amogdmc, ~~Zamd ^oJS>o, gw{ec g¢XmUo, AéU ^oJS>o, JUnVamd H$mimoIo JwéOr, JmoaIZmW H$mimooIo, OJÞmW ^oJS>onmQ>rc, {namOr gamoXo, em_amd Xm^mS>o, dg§V ^oJS>o, M§ÐH$m§V eoQ>o, Cëhmg ^JV, am_ZmW dm[a¨Jo, g§Vmof ^oJS>o, ~mimgmho~ ^oJS>o, {Zd¥Îmr ^oJS>o, ~mimgmho~ Om§^wiH$a, {namOr gamoXo, amO|X« Zdco, amO|Ð Om§^wiH$a, _wHw§$Xamd IiXo, `mXd|Ð IiXo, nmocrg {ZarjH$ g§O` {ZH$_, gwaoe Mm¡Yar, gwaoe^mB© ehm, Ho$edamd dmS>oH$a, JUoe H$mH$S>o, àH$me Amogdmc, M§X«^mZ IiXo Am{U J«m_ñW _moR>çm g§»`oZo CnpñWV hmoVo. lrH$m§V _oT>r Am{U àH$me Amogdmc `m§Zr gyÌg§MmcZ Am{U {edmOr ^oJS>o `m§Zr Am^ma _mZco. J«m_nwOmar ^mD$gmho~ aoS>o `m§À`m _mJ©Xe©ZmImcr Ym{_©H$ {dYr g§nÞ Pmco. `mdoir XoUJrXmam§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm.

XodJS> hmnyg Am§~m AmVm VioJmdmV CncãY ñdV:À`m Am_amB©Vrc XodJS> gwà{gÕ hmnyg Am§~m ImÌrera \$i, amñV ^mdmV CncãY Amho. gmR>m _`m©{XV Amho. Ëd[aV g§nH©$ gmYmdm.

_mo~mB©c : 9890507589/9975713867 D.T.P. Am°naoQ>a nm{hOo VioJmd ñQ>oeZ `oWrc {à§qQ>J àoggmR>r AZw^dr S>rQ>rnr Am°naoQ>a nm{hOo. noO _oH$a, H$moac S´>m°, \$moQ>moem°n B. gm°âQ>doAa _Yrc H$m_mMm AZw^d Amdí`H$.

Am{XË` E§Q>aàmB©Oog em°n Z§. 24, e_m© H$m°åßcoŠg, VioJmd ñQ>oeZ, Vm. _mdi, {O. nwUo

_mo~mB©c - 9226896711/7350482970

_m. lr. _hoeXmXm ~|Om{_Z

eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K

`m§Mr amï´>r` _OXya B§Q>H$ _mdi VmcwH$m AÜ`jnXr {ZdS> Pmë`m~Ôc hm{X©H$ A{^Z§XZ!

M§Ð{H$aU H$mì` _§S>imMo H$mì` dmMZ

ew^oÀNw>H$

hm°Q>oc ~{JMm {edamO {~ëS>g© A±S> S>oìhcng© amjo Q´>mÝgnmoQ>©

gh^mJ - gd© g^mgX AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa ~wYdma {X. 23/5/2012 gm`§H$mir 5.30 dmOVm

Á`oð> ZmJ[aH$ g§K cmoUmdim ì`m»`mZ dºo$ - S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar {df` - {H«$`merc d¥ÕËd d d¥Õm§Mo Amamo½` ñWi - hm°Q>oc M§ÐcmoH$ ~wYdma 23 _o 2012 amoOr gm`§H$mir 5 dmOVm


{d{dY d¥Îm

20 _o 2012

_{hcm§Zmo H$mi ~Xccm; AmVm \$º$ Myc AZ² _yc ZH$mo! B§XmoarV _{hcm ~MV JQ> _hmg§K CX²KmQ>Z àg§Jr _mo{hZr cm§S>o `m§Mo AmdmhZ

B§Xmoar _{hcm ~MV _hmg§KmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm XrnmcrVmB© åhmigH$a (gmo~V) _mo{hZr cm§S>o, gwZ§Xm amD$V, {Z_©cm ^mJdV d BVa VioJmd ñQ>oeZ, {X. 15 (dmVm©ha) : H$m{eX, Cngan§M aqdÐ amD$V, _mOr g{_VrH$Sy>Z H$m`_ ghH$m`© amhrc Aer B§Xmoar (Vm. _mdi) ehamVrc gd© _{hcm gan§M gwZ§Xm amD$V d gwdUm©VmB© MìhmU ½dmhr XoD$Z XrnmcrVmB© åhmigH$a `m§Zr B§XmoarVrc gd© _{hcm ^{JZtMr d Ë`m§À`m ~MV JQ>m§Mm B§Xmoar _{hcm ~MV _hmg§K BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. `mdoir ~mocVmZm _mo{hZr cm§S>o {d{dY godm^mdr H$m`m©~Ôc àe§gm Ho$cr. ñWmnZ H$aÊ`mV Amcm AgyZ CX²KmQ>Z _mdiÀ`m Cng^mnVr gm¡. XrnmcrVmB© åhUmë`m, H$s OJ PnmQ>çmZo ~XcVo Amho. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ em{cZrVmB© PJS>o åhmigH$a `m§À`m hñVo d qnnar-qMMdS> åhUyZ _{hcm§Zr Ho$di Myc d _yc Z d gwZrc MìhmU `m§Zr Va àmñVm{dH$ _.Z.nm.À`m _hmnm¡a _mo{hZr cm§S>o `m§Mo H$aVm Amnë`m AmdS>rMo joÌ {ZdSy>Z {Z_©cm ^mJdV `m§Zr Am{U ñdmJV cú_r Amnco H$V¥©Ëd {gÕ H$amdo. Ë`m~amo~aM (dfm©) ^mnH$a `m§Zr Ho$co. {Z`moOZ A{ZVm à_wI CnpñWVrV g§nÞ Pmco. B§XmoarÀ`m ^wB©H$moQ> {H$ëë`mVrc g_mOF$UmVyZ _wº$ hmoÊ`mMm à`ËZ ZadS>o, emaXm ^mJdV, {dO`m dmKmoco d J«m_X¡dV H$S>OmB© _§{XamV nma nS>coë`m H$amdm. Ë`mgmR>r _{hcm ~MV JQ> ho gwZ§Xm JéS> `m§Zr Ho$co. Am^ma e{eH$cm ^mJdV `m§Zr _mZco. CX²KmQ>Z gmohù`mg nwUo _hmZJa {Z`moOZ _mÜ`_ _{hcm§gmR>r daXmZ Amho. B§Xmoar _{hcm _hmg§KmgmR>r n§Mm`V g{_Vr gXñ` g§Xrn H$m{eX, gan§M àXrn

nwUo-VioJmd-B§Xmoar-Xohÿ-nwUo ~g nwÝhm hdr VioJmd ñQ>oeZ, {X. 13 (dmVm©ha) : nwUo-VioJmd-B§Xmoar-Xohÿ-nwUo Aer nr.E_.nr.Ec. ~ggodm nyd©dV gwê$ H$amdr Aer _mJUr B§Xmoar (_mdi) `oWrc {Oìhmim Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmMo dVrZo H$aÊ`mV Amcr Amho. nr.E_.Q>r Am{U nr.gr.E_.Q>r. `m nwUo _.Z.nm. Am{U qnnar-qMMdS> _.Z.nm. _Yrc g§ñWm§Mo EH$ÌrH$aU hmoÊ`mnydu nwUo ñQ>oeZ-VioJmd-B§Xmoar-Xohÿ `m _mJ©o nr.gr.E_.Q>r. ~ggodm gwê$ hmoVr. àdmem§Mm Mm§Jcm à{VgmX hmoVm. na§Vw AdmñVd AS>MUr gm§JyZ gXaMm ~g_mJ© ~§X H$aÊ`mV Amcm. gÜ`m `m _mJm©Mo n[agamV VioJmdAm§~r, åhmiw§Jo-MmH$U d VidS>o E_.Am`.S>r.gr. H$m`©aV AmhoV. Ë`m_wio MmH$U-VioJmd añË`mdarc VioJmd

Xm^mS>o, _midmS>r, B§Xmoar, Xohÿ\$mQ>m, gwXw§~ao, gwXdS>r, `ocdmS>r `m n[agamV cmoH$dñVr {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. nU Ë`m à_mUmV àdmgmMr gmo` Zmhr. Eg.Q>r. ~ggodm Amho Vr VioJmd-MmH$U `m _mJm©da Amho Vrhr nwaoer Zmhr. VioJmdhÿZ Xohy-Ami§Xrg OmÊ`mgmR>r VioJmdB§Xmoar_mJ} H$moUVrM gmo` Zmhr. åhUyZ nr.E_.nr.Ec. ~ggodm gwê$ H$aÊ`mMr AmJ«hr _mJUr Amho. ~ggodo_wio lrjoÌ ^§S>mam S>m|Ja, lrjoÌ Xohÿ, lrjoÌ gwXw§~ao, lrjoÌ `ocdmS>r, lrjoÌ Xohÿ d lrjoÌ Ami§Xrg Xe©ZmgmR>r OmUmao ^m{dH$ VgoM qnnarqMMdS>, nwUo ^mJmV OmUmao d VioJmdAm§~r `oWo `oUmao H$m_Jma d {dÚmWu `m§Mr gmo` hmoUma Amho. VioJmd, Am§~r, gwXw§~ao `oWo {d{dY àH$maMr e¡j{UH$

_hm{dÚmc`o AmhoV. {ZË`Zo_mZo Xohÿ, nwUo, VioJmd `oWo OmUmao-`oUmao ì`mnmar, eoVH$ar VgoM Á`oð> ZmJ[aH$ AmhoV. Ë`m§Mrhr _moR>r gmo` hmoB©c. hm _mJ© nyU© S>m§~arH$aUmMm AgyZ cdH$aM MmanXar é§XrH$aU hmoUma Amho. Var nr.E_.nr.Ec. Zo `m nwUoVioJmd-B§Xmoar-Xohÿ_mJ} nwUo (ñQ>oeZ) `m ~§X Ho$coë`m _mJm©da nwÝhm ~ggodm gwê$ H$ê$Z Á`oð>m§Mm, dmaH$è`m§Mm d JaOy àdmem§Mm Xwdm ¿`mdm Aer {dZ§Vr B§Xmoar {Oìhmim Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmMo Zdmo{XV AÜ`j nmonQ>amd ^go, _mdiVo AÜ`j XÎmmÌ` XJS>o, g{Md XÎmmÌ` H$m{eX, H$m`m©Ü`j cú_U XJS>o, CnmÜ`j nm§Sw>a§J Jm`H$dmS d XeaWamd T>moao, ghg{Md S>m°. XaeaWamd WmoamV `m§Zr coIr nÌmÛmao Ho$cr Amho.

B§Xmoar _{hcm ~MV JQ> _hmg§K AÜ`jnXr dfm© ^mnH$a VioJmd ñQ>oeZ, {X. 13 (dmVm©ha) : B§Xmoar (_mdi) _{hcm ~MV _hmg§KmÀ`m AÜ`jnXr cú_r (dfm©) {ZVrZ ^mnH$a d g{MdnXr A{ZVm kmZoœa ZadS>o `m§Mr EH$_VmZo ZwH$VrM {ZdS> H$aÊ`mV Amcr. B§Xmoar ehamVrc gd© _{hcm ~MV JQ>m§Zr EH$Ì `oD$Z `m B§Xmoar _{hcm ~MV _hmg§KmMr ñWmnZm Ho$cr Amho. H$mhr

_hÎdmMo d _moR>o CnH«$_, àH$ën am~{dÊ`mÀ`m hoVyZo `m _hmg§KmMr ñWmnZm H$aÊ`mV Amcr Amho. g§ñWmnH$ H$m`©H$m[aUr AÜ`jm - cú_r (dfm©) ^mnH$a g{Md - A{ZVm ZadS>o, CnmÜ`jm - e{eH$cm CÕd ^mJdV I{OZXma - {dO`m AOw©Z dmKmoco,

ghI{OZXma - gwZ§Xm ~mimgmho~ JéS> ghg{Md - emaXm _Zmoha ^mJdV g§Mm{cH$m - {dÚm g§Xrn H$m{eX, gw_Z Ym|{S>~m nmZgao, a§OZm g§^mOr qeXo, A{ZVm AéU qeXo, {Z_©cm gy`©H$m§V ^mJdV, amOlr àdrU amD$V, emo^m AéU qeXo à_wI g„mJma - {dO` ZWy ^m§~wao, àem§V ^mJdV d {ZVrZ XJS>o

A§~a 8 gan§MmH$S>o {OÔ, à`ËZ, n«m_m{UH$nUm, Vi_i hdr gmám{hH$

B§Xmoar, {X. 13 (dmVm©ha) : gan§MmMo R>m`r {OÔ, à`ËZ, àm_m{UH$Vm d Vi_i Agoc Am{U {VVH$sM J«m_ñWm§Mr gmW am{hcr Va JmdmMm Moham-_moham ~Xcm`cm doi cmJV Zmhr Ago à{VnmXZ n§. g. gXñ`m AéUmVmB© Iam~r `m§Zr gm§JwS>u (Vm. IoS>) `oWo Ho$co. nwUo {Oëhm n[afXoÀ`m _{hcm d ~mcH$ë`mU {d^mJmMo dVrZo gm§JwS>u `oWrc 27 {dÚm{W©ZtZm gm`H$ctMo d 70 cm^mWvZm gm¡aD$Om© H§${Xcm§Mo dmQ>n AéUmVmBªÀ`m hñVo H$aÊ`mV Amco. Ë`mdoir Ë`m ~mocV hmoË`m. H$m`©H«$_mMo AÜ`jñWmZr Á`oð> ZmJ[aH$ nm§Sw>a§J _méVr ^go hmoVo. nwT>o ~mocVmZm AéUmVmB© åhUmë`m H$s gan§M {Zd¥Îmr ^mogco `m§À`m nmR>nwamì`m_wio gm§JwS>u JmdmV gw_mao 50 cmImMr {dH$mgH$m_o EH$m dfm©V Amcr. Á`m§Zr H$mJXnÌm§Mr nyV©Vm Ho$cr d 10 Q>¸o$ a¸$_ ^acr Ë`m cm^mWvZm gm`H$cr d gm¡aD$Om© H§$Xrc {_imco AmhoV. _§OwarMm A§{V_ A{YH$ma {O.n.Mm AgVmo. ho cjmV Agy Úmdo Ago AéUmVmB© `m§Zr

à{VnmXZ Ho$co. gm§JwS>u_Ü`o B. 4 Wr n`ªVM emim Amho. {dÚmWu nwT>rc {ejUmgmR>r B§Xmoar (_mdi) d XohÿJmd (hdocr) `oWo OmVmV. `m gm`H$ctÀ`m dmnamZo B. 5 dr Vo B. 10 drÀ`m {dÚm{W©ZtMr nm`nrQ> Wm§~oc d gm¡aD$Om© H§${XcmZo J[a~m§À`m KamV àH$me COioc Ago gan§M {Zd¥Îmr ^mogco `m§Zr àmñVm{dH$mV gm§{JVco. H$m`©H«$_mg J«m. n§. gXñ` qc~mOr ^go, ew^m§Jr ^go, d§XZm ^go, AcH$m ^go, M§ÐH$cm JmdS>o d ^m½`lr ^mogco VgoM MoAa_Z H¥$îUm ^go, _mOr Cngan§M M§ÐH$m§V ^go, H$S>OmB© ZmJar nVg§ñWoMo AÜ`j gwXm_ ^go, h.^.n. H$m{eZmW H$mio, gImam_ Ho$Xmar, {XZH$a ^go, aVZ MìhmU, VmË`mgmho~ ^go B. _mÝ`da CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ d ñdmJV gan§M ^mogco `m§Zr Ho$co Va {Z`moOZ ew^m§Jr ^go d d§XZm ^go `m§Zr Ho$co Am{U Am^ma qc~mOr ^go `m§Zr _mZco.

{Oìhmim Á`oð> ZmJ[aH$ g§K g^m VioJmd ñQ>oeZ, {X. 13 (dmVm©ha) : B§Xmoar (Vm. _mdi) `oWrc {Oìhmim Á`oð> ZmJ[aH$ g§KmÀ`m ZwH$Ë`mM nma nS>coë`m _m{gH$ gd©gmYmaU g^oV Zd{Zdm©{MV AÜ`j nmonQ>amd ^go `m§Zr _mdiVo AÜ`j XÎmmÌ` XJS>o `m§MoH$Sy>Z nX^ma ñdrH$macm. _mdiVo AÜ`j XJS>o `m§Mo AÜ`jVoImcr g^m g§nÞ Pmcr. `mdoir _o _{hÝ`mV dmT>{Xdg AgUmè`m gXñ`m§Mm gËH$ma ^go `m§Mo hñVo H$aÊ`mV Amcm. VgoM g§KmMo {Z`mo{OV H$m`m©c` d g^mJ¥h ~m§YH$m_mg§~§Yr MMm© Pmcr. g§KmMo gXñ` h.^.n. dg§Vamd _hmamO gmiw§Ho$ `m§Mr àdMZ godm Pmcr. OrdZmVrc

Ü`o`dmXmMr OnUyH$ H$ê$Z chmZ ghmZ Jmoï>rVhr AmnU AmZ§X H$gm {_idm`Mm d BVam§Zm AmZ§X H$gm Úm`Mm `m~m~V {d{dY ì`mdhm[aH$ CXmhaUm§Ûmao h.^.n. gmiw§Ho$ `m§Zr {ddoMZ Ho$co d gXñ`m§Zm _§Ì_w½Y Ho$co. Zd{Zdm©{MV nXm{YH$mar AÜ`j ^go, CnmÜ`j nm§Sw>a§J Jm`H$dmS> d XeaW T>moao, gXñ` h[a^mD$ ndma `m§Mm gËH$ma H$aÊ`mV Amcm. `mdoir XÎmmÌ` XJS>o, nmonQ>amd ^go, ghg{Md S>m°. XeaW WmoamV `m§Zr _ZmoJV ì`º$ Ho$co. {Z`moOZ cú_U T>moao JwéOr d OJZmS>o `m§Zr Ho$co Va g{Md XÎmmÌ` H$m{eX `m§Zr Am^ma _mZco.

g§Vm§Mo {dMma _Zwî`mcm Zoh_r gÝ_mJ© XmI{dVmV

S>m°. nm§Sw>a§J ^mZwemcr AmÜ`mpË_H$ {df`mda ~mocVmZm VioJmd Xm^mS>o, {X. 14 : _Zwî` gdm}ƒ d¡km{ZH$ gmYZmMm gmog hr AmYw{ZH$ OrdZmcm gÝ_mJ© XmIdyZ Ë`mMo H$ë`mU H$mimMr JaO Amho. ho _mÝ` Ho$co Var qMVUmar gËàd¥Îmr åhUOo g§V hmoV Ago ^m¡{VH$VoMm A{VaoH$ hmoD$Z J§^ra g_ñ`m {dMma g§V gm{hË`mMo Aä`mgH$ S>m°. nm§Sw>a§J gmè`m OJmcm ^oS>gmdrV Amho. åhUyZ ^mZwemcr `m§Zr ì`º$ Ho$co. `ed§VZJa AÜ`mË_m~amo~aM {dkmZmMm g_Ýd` _Yrc "gm{hpË`H$ H$Å>m' `m g§ñWoV\}$ gmYÊ`mMr JaO Amho. AmÜ`mË_ A§VH$aU Am`mo{OV ì`m»`mZmV Vo ~mocV hmoVo. ewÕ d {dH${gV H$aVo d {dkmZ ho ~mø Vo nwT>o åhUmco H$s, g§VmÀ`m OrdZmVyZ ^m¡{VH$ OrdZ g_¥Õ H$aVo. CXmÎm OrdZ_yë`m§Mo àH$Q>rH$aU hmoVo. Aer `m H$m`©H«$_mMo àmñVm{dH$ c{cV OrdZ _yë`o g_mOmcm _mJ©Xe©H$ R>aVmV. coIH$ Am{U gm{hpË`H$ H$Å>m g§ñWoMo H$_©H$m§S>mÀ`m ncrH$S>o _mZdVoMo nyOZ àdV©H$ lrH¥$îU nwa§Xao `m§Zr Ho$co. Va _wio ga H$aUmao g§V AmOÀ`m H$mimV `m§Zr Am^ma _mZco. Jmd d ñQ>oeZ XrnñV§^mgmaIo Amnë`mcm gÝ_mJ© n[agamVrc _mÝ`da _moR>çm g§»`oZo hOa XmIdVmV. J{V_mZVm OrdKoUr ñnYm©, hmoVo.


eãXH$moS>o

20 _o 2012

eãXH$moS>o H«$. 102 1

2

3

4

eãXH$moS>o H«$. 102 5

7

6

8 9

10

11

14

12

13

15

16

18

19

20

17 21

22 23

24

2

I

d

3

4

M

Q>

H$mo

n

7

i 10

8

11

Jm

a

Q>r

nr

n

S>m

Q>

13

J

dm

S>

I

14

6

H$ 9

a 12

H$

5

^w

15

I

16

R>

H$

Uo

17

Uo 18

n

Q>

do 19

H$m

_m

20

C

cr

gm¡. ñdßZm {d. amZS>o

S>m

131 ñdßZnyVu, amd H$m°cZr ZWw^mD$ ^oJS>o emioOdi VioJmd Xm^mS>o 410506 _mo~mB©c : 9764900148

21

H$m

H$

ñZm

Z

H$m

22

Q>

C^o eãX : 1) ZwH$gmZ, VmoQ>m 2) cgUmMr nmH$ir 3) àË`oH$, {ede§H$a 4) _moÇ>o Ka 5) Á`oð>, _moR>m 6) daÀ`m O~S>çmMm _Ü`^mJ 8) JS>~S>, AmaS>mAmoaS> 9) H$moUË`m àH$maMm, cm§~, Aé§X {nedr 10) _ZmMm _moH$ionUm 12) ZXrÀ`m àdmhmZo R>acocr XmoZ Jmdm_Ycr gr_m 13) namH$mð>m, gdmªV Cƒ _`m©Xm 15) gmR> {_{ZQ>m§Mm H$mi 17) Q>|^m, {XdQ>r 19) AmZ§Xr, gwIr 20) {dlm§Vr, eº$s, ~i, Yra

O 23

Z

A°S>. _§S>crH$ `m§Zm {nV¥emoH$ VioJmd Xm^mS>o, {X. 19 : A°S>. e§H$a _§S>crH$ `m§Mo dS>rc VwH$mam_ ghmXy _§S>crH$ (d` 86) `m§Mo Aënem AmOmamZo gmo_dma {X. 14/5/2012 amoOr {ZYZ Pmco. VioJmdmV Vo {nR>mMr {JaUrdmco åhUyZ n[a{MV hmoVo. VioJmd OZac hm°pñnQ>c_Ü`o 35 df} BcopŠQ´>{e`Z åhUyZ H$m`©aV hmoVo. Ë`m§Mm Xe{H«$`m {dYr {X. 23/5/2012 amoOr ~Zoída ñ_emZ^y_rV Am`mo{OV Ho$cm Amho.

M§ÐH$m§V {^S>o `m§Zm _mV¥emoH$ VioJmd Xm^mS>o, {X. 17 : gwà{gÕ ~m§YH$m_ ì`mdgm{`H$ M§ÐH$m§V e§H$a {^S>o `m§À`m _mVmolr lr_Vr C_m~mB© e§H$a {^S>o (d` 86) `m§Mo d¥ÕmnH$mimZo {X. 17/ 5/2012 amoOr R>mUo `oWo {ZYZ Pmco. Ë`m§Mr A§Ë``mÌm {edmZ§X gmogm`Q>r E_.Or.amoS>, Zm¡nmS>m R>mUo `oWyZ 19/5/ 2012 amoOr gH$mir 9.00 dmOVm {ZKmcr.

c

do

\|«$S>g Am°\$ ZoMa `m {ZgJ©ào_r g§ñWoÀ`m dVrZo _mdi n[agamVrc ZdrZ N>m`m{MÌH$mam§gmR>r "àW_M \$moQ>mo dH©$em°n' Am`mo{OV H$aÊ`mV Amco Amho. dÝ`Ord N>m`m{MÌH$ma _hoe _hmOZ, g§ñWoMo nwUo {d^mJmMo _ZmoO ^mJdV "A°S>ìhmÝg \$moQ>moJ«m\$s'g§~§Yr _mJ©Xe©Z H$aUma AmhoV. ZdrZ N>m`m{MÌH$mam§Zr `mMm \$m`Xm ¿`mdm.

g§nH©$ - 9822458440 (CnH«$_ {X. 27 _o 2012 amoOr am~{dÊ`mV `oUma Amho.)

amï´>r` gwJr níMmV V§ÌkmZ g§ñWm gìh} Z§. 398-400, OwZm nwUo-_w§~B© hm`do, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo 410506 \$moZ : 02114-223980, \°$Šg : 02114-226087

Omhra {Z{dXm am.gw.n.V§. g§ñWoÀ`m VioJmd Xm^mS>o `oWrc hmD$gH$sqnJ, {dÚwV `§ÌUm d ßc§q~J, A§VJ©V nmUrnwadR>m d S´>oZoO cmBZÀ`m H$m_mMr XoI^mc d XwéñVrgmR>r XanÌHo$ _mJ{dÊ`mV `oV AmhoV. `m~m~V _m{hVr nwpñVH$m é. 500/- _Ü`o CncãY hmoB©c. Var `m~m~VMo XanÌH$ darc nÎ`mda `m H$m`m©c`mH$S>o Om{hamV à{gÕ Pmë`mnmgyZ 5 {Xdgm§Mo AmV gmXa H$amdo. - g§MmcH$

A§~a

9

n¥ÏdrMo A§Va§J 82 Amncr n¥Ïdr hm gy`©_mcoVrc EH$ J«h Amho. {VÀ`m nmR>rdarc Xoe, cmoH$g§»`m, ^mfm, joÌ\$i, amOYmZr BË`mXr _m{hVr àË`oH$mZo g_OyZ ¿`m`cm hdr. "n¥ÏdrMo A§Va§J' `m gXamV hr _m{hVr H«$_e: à{gÕ H$arV AmhmoV. - g§nmXH$ 155) ~m§JcmXoe joÌ\$i - 144000 Mm¡.{H$._r. cmoH$g§»`m - 144,319,628 amOYmZr - T>m¸$m H$m`m©c`rZ ^mfm - ~m§Jcm, B§J«Or McZ - Q>H$m 1972 gmcr nm{H$ñVmZnmgyZ hm Xoe ñdV§Ì Pmcm. 70% OZVm eoVrda Adc§~yZ Amho d ^mV ho _w»` nrH$ Amho. H$nS>o, Mhm, Mm_S>o, gmIa, Z¡g{J©H$ dm`y `mMo CÚmoJY§Xo _moR>çm à_mUmda AmhoV.

25

eãXH$moS>o H«$. 101 Mo CÎma 1

AmS>do eãX : 1) I~a~mV, gÚ…pñWVr 5) hmV VwQ>cocm _Zwî` 7) nm` Kgaoc Agm, ~wi~wirV 8) _mVr, Yyi, Ho$aH$Mam 9) cú_r 11) gai _ZmMm, N>¸$o n§Oo Zgcocm 14) doc 16) Wmoadr, _moR>onUm, ......Mm¡Yar qhXr {MÌnQ> A{^ZoÌr 18) ghO _moS>Umao, {MamoQ>o/ MH$cr gmaIo nXmW© 21) aº$dU©, Vm§~S>m 22) N>mdm, ~ƒm 23) _m¡OoZo {\$aUo, anoQ>, Q´>rn 24) nmir, Ion, `mÌm 25) ñdV:Mo, Amnco, AmnU

gmám{hH$

156) lrc§H$m joÌ\$i - 65610 Mm¡.{H$._r cmoH$g§»`m - 20,064,776 amOYmZr - H$moc§~mo H$m`m©c`rZ ^mfm - qgìhcr McZ - lrc§H$Z én`m nydr©Mm {gcmoZ 1948 gmcr {~«{Q>em§nmgyZ ñdV§Ì Pmcm d Ë`mMo Zmd lrc§H$m Amho. H$nS>o, ImÚ nXmW© d _{Xam, {d_m, ~±H$ d Xyag§Xoe XiUdiU ho `oWrc à_wI {d^mJ. Vm_ri ñdmV§Í`mÀ`m MidirZo 20 df} `m Xoemcm J«mgco hmoVo.

AmYw{ZH$ åhUr * * * * *

~m`H$monwT>o ehmUnU Zmhr. dê$Z {dJ, AmVyZ Q>¸$c. CËgd ZH$mo nU dJ©Ur Amda. Omdo Ë`mÀ`m Xoem, Voìhm H$io. _§Ìr hmoD$Z ^yI§S> cmQ>mdm! AaqdX H$a§XrH$a, VioJmd ñQ>oeZ

V§Q>m_wº$s~Ôc gm§JwS>ucm 2 cmImMo ~jrg VioJmd ñQ>oeZ, {X. 13 (dmVm©ha) : V§Q>m_wº$s _mohr_ `eñdr Ho$ë`m~Ôc gm§JwS>u (Vm. IoS>) `m JmdmZo gZ 2010-11 gmR>rMo emgZmMo 2 cmImMo nm[aVmo{fH$ nQ>H$m{dco. ZwH$VmM MmH$U `oWo _ram _§Jc H$m`m©c`mV g§nÞ Pmcoë`m g_ma§^mV ImgXma {edmOramd AmT>iamd nmQ>rc d Am_Xma {Xcrn _mo{hVo nmQ>rc `m§Mo hñVo gan§M {Zd¥Îmr ^mogco d VËH$mcrZ V§Q>m_wº$s g{_VrMo AÜ`j {dO`amd MìhmU `m§Zr 2 cmImMm YZmXoe d gÝ_mZ{MÝh ñdrH$maco. `mn«g§Jr IoS> n§Mm`V g{_VrÀ`m g^mnVr gm¡. H$ënZmVmB© Jdmao VmcwH$m am. H$m±J«ogMo AÜ`j em§Vmam_ ^mogco VgoM gm§JwS>uH$mÝhodmS>r {d. H$m. gmogm`Q>r AÜ`j H¥$îUm ^go, _mOr àemgZ A{YH$mar (qn.qM.) _hmXod ^go, H$S>OmB© nVg§ñWoMo g§ñWmnH$ AÜ`j gwXm_ ^go, {dÚ_mZ V§Q>m_wº$s g{_Vr AÜ`j VwH$mam_ H$mio BË`mXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. VmcwŠ`mVrc 82 Jmdm§Zr V§Q>m_wº$sMo nm[aVmo{fH$ {_i{dco. `màg§Jr ~mocVmZm Am_Xma _moo{hVo åhUmco H$s V§Q>m_wº$s AÜ`jm§Zr JmdmVrc dmX-{ddmX JmdmVM gcmo»`mZo {_Q>dmdoV. na§Vw `mCcQ> H$mhr

JmdmV H$m`©H«$_ MmcVmo. ^m§S>Uo {_Q>{dÊ`mnojm ^m§S>Uo cmdÊ`mV H$mhr AÜ`j YÝ`Vm _mZVmV. ho Wm§~co nm{hOo. Va V§Q>m_wº$s g{_Vr~m~VMm CÔoe d H$m`©nÕVr ImgXma AmT>iamd nmQ>rc `m§Zr g{dñVa gm§{JVcr. nm[aVmo{fH$m~Ôc nÌH$mam§er ~mocVmZm gan§M ^mogco åhUmco, H$s VËH$mcrZ AÜ`j {dO` MìhmU `m§Zr ewÕ hoVyZo d àm_m{UH$nUo Amnco MmoI H$V©ì` ~Omdë`mZoM Jmdmg nm[aVmo{fH$ {_imco Amho. J«m_n§Mm`VrH$S>o hm YZmXoe {dH$mgH$m_m§gmR>r àmá Pmcm Amho. ñdÀN>Vm d Amamo½`mÀ`m {dH$mgH$m_mgmR>r hr a¸$_ H$maUr cmdÊ`mMm _ZmoX` gan§M ^mogco `m§Zr ì`º$ Ho$cm. `m àmá nm[aVmo{fH$m~Ôc J«m. n§. gXñ` qc~mOr ^go, ew^m§JrVmB© ^go, d§XZmVmB© ^go, AcH$mVmB© ^go, M§ÐH$cm JmdS>o, ^m½`lr ^mogco Am{U J«m_ñWm§H$Sy>Z {Zd¥Îmr ^mogco d {dO` MìhmU `m§Mo A{^Z§XZ H$aÊ`mV Amco.


kmZm§~a

20 _o 2012

A§~a

10

l

amîQ´>go{dH$m gm¡. gwYm {dZm`H$ (_mB©) _oh|Xio ñ_¥Ë`W© g_n©U

k

k

gmám{hH$

l

g§V gmonmZXodm§Mo M[aÌ, A^§J d BVa H$mì`aMZm 42 kmZoœam§Mo gd©g§J«mhH$ Am{U ì`mnH$ VÎdkmZ, gmonmZXodm§Zrhr gm§{JVco Amho. ^mJdV Y_m©MmM n«Mma XmoKm§Zr Ho$cm. ^ŠVrMr ^mdZm, Zr{V_yë`o, cmoH$m§V éOdcr. JmdmoJmdr qhSy>Z, H$sV©Z H$ê$Z, VrW©`mÌm H$ê$Z gd©Ì Amncm g§Xoe nga{dcm. gmonmZXodm§Zrhr `moJgmYZm Ho$cr Agcr Var gm_mÝ`m§gmR>r ^ŠVrMmM àgma Ho$cm. Ë`m§Zr kmZoœam§À`m H$m`m©cm nyaH$ AgoM H$m`© Ho$co. _mÌ gmonmZXodm§Mm ^a, ^ŠVrda A{YH$ Amho. na_oœaàmár hoM OrdZmMo Ü`o` Ë`m§Zr gm§{JVco. ^md§S>m§à_mUo gmonmZXodhr _hmZ `moJr d {dMmad§V, B©œa^ŠV H$dr AmhoV. Ë`m§À`m aMZm§Mm Aä`mg AmnU H$arV AmhmoV.

~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO `m§Zr _Zwî` OrdZ gmW©H$s cmJmdo `mgmR>r ~hþ_moc dMZm§Mm A_¥V dfm©d Ho$cm. Ë`m§Zr doimodoir Ho$coë`m n«dMZm§Mm g§J«h lr. JmoqdXamd JmoIco `m§Zr nwñVH$ ê$nmZo à{gÕ Ho$cm Amho. `m nwñVH$mcm àñVmdZm XoVmZm gwà{gÕ VÎdqMVH$ lr. Ho$. {d. ~ocgao `m§Zr åhQ>co Amho H$s, ""Zm_m_Ü`o JwéH¥$nm d ^JdËH¥$nm `m§Mm g_mdoe hmoVmo. Zm_ {Zü`mZo ¿`mdo nU ào_mZo ¿`mdo. {Z`_mZo ¿`mdo nU _ZmnmgyZ ¿`mdo. CËgmhmZo ¿`mdo nU {MH$mQ>rZo ¿`mdo. Zm_mcm ZrVrMr, gXmMaUmMr d H$V©ì`mMr OmoS> Úmdr. Agm Yra Yê$Z Zm_mMm Aä`mg H$aUmamg AmO Zm CÚm gmjmËH$ma Pmë`m{edm` amhUma Zmhr.'' A§~aÀ`m dmMH$m§gmR>r àdMZm§Mr _m{cH$m à{gÕ H$arV AmhoV.

- g§nmXH$

{d^mJ 6 dm : Jwé_{h_m d {Zd¥ÎmrZmWH¥$noZo cm^cocr pñWVr 37. Ë`m EH$m{edm` Xwgao H$mhr Zmhr. _Z ho q~Xwco àË`j AgoŸ& q~Xwë`mdar H$mhr Vo Z {XgoŸ&&1Ÿ&& ^«m§Vr Vo gm§Sy>Zr VÎd Vo Ü`m`rŸ& EH${c`m gdo Xwgao ZmhrŸ&&2Ÿ&& {Zd¥ÎmrZo {ZéVr Xm{dcr IyUŸ& Vo d_© ~wP ao gmonmZŸ&&3Ÿ&& ^mdmW© : _Z ho Iao Va q~Xwë`mgmaIo Amho, q~XwcoM Amho. na§Vw Vo {Xgy eH$V Zmhr. Amncm ^«_ gmoSy>Z XoD$Z VÎdmda {dMma H$am. Ë`m EH$m na_VÎdmgmaIo Xwgao H$mhrM ApñVËdmV Zmhr. Ë`mcm OmUÊ`mMr, AmoiIÊ`mMr Iar IyU {Zd¥{ÎmZmWm§Zr XmI{dcr Amho, Vr OmUyZ ¿`m Ago gmonmZXod åhUVmV.

{ddaU : Amnco _Z, Amncm àmU, Amncm Ord

S>m°. ho_M§§Ð X. H$monS>}H$a g[aVm d¡^d, nwUo 411 030 \$moZ : (020) 24250427 hm Iao Va, M¡VÝ`mMmM A§e AgVmo. na§Vw Vmo S>moù`m§Zm {Xgy eH$V Zmhr, Iao Va B§{Ð`o Ë`mcm OmUy eH$V ZmhrV. AmnU ho ~mhoaMo eara {dMmamV Z KoVm Ë`m na_ VÎdmer EH$ê$n hmoD$Z Vo AZw^dm`Mo AgVo. Vgo Pmco åhUOo AmnU doJio CaVM Zmhr. ho gJio ZrQ>nUo OmUUo, AZw^dUo ho H$go H$amdo Vo gX²Jwê$M g_OmdyZ gm§JVmV. Ë`m§Zr gm§{JVcoë`m _mJm©Zo gmYZm H$ê$Z Vo AZw^dm`Mo AgVo, ho d_©, hr _w»` Jmoï> gJù`m§Zr OmUyZ ¿`mdr Ago gmonmZXod `m

A^§JmV gm§JV AmhoV. "q~Xwco' {XgUo, OmUdUo, AZw^dUo, Ë`mÀ`mVM gd© {dœ H$m§oXQ>coc§ Amho Ago OmUdUo hm AmÜ`mpË_H$ AZw^d ~è`mM g§Vm§Zr dU©Z Ho$cocm Amho. CXm. "VwH$m åhUo ho q~Xwco, VoUo {Ì^wdZ H$m§§oXmQ>co'Ÿ& "gwT>mi S>mimMo _moVrŸ& Aï>¡ A§Jo cdo Á`moVrŸ& O`m hmo` àm{áŸ& Vmo{M cm^oŸ& (kmZXod). eyÝ` emo{Yco Zmhr OoUoŸ& H$m` {ddaU Ho$co OoUoŸ& (kmZXod), MhÿeyÝ`mMm {Zagr OoUoŸ& eyÝ` Zmhr Vo eyÝ`nUoŸ& eyÝ`mVrV{M ñd`§^ hmoUmoŸ& eyÝ` JmiyZr {ZaeyÝ`nUoŸ& (EH$ZmW). ho d Ago AZoH$ AZw^d g§Vm§À`m A^§Jm§VyZ dU©Z Ho$coco AmhoV. Ë`m§Mm dada AW© cmdV Z ~gVm, gmYZm H$ê$Z Vo AZw^d KoUo d Ë`m§Mo d_© g_OyZ KoUo _hÎdmMo AgVo.

14

ao _Zm VwPm a§J AmJim _mUgmMo Am`wî` hm \$ma Hw$VyhcmMm {df` Amho. {deofV: _mZdr _ZmMm A§VM cmJV Zmhr. _mUyg AZw^dmVyZ, g§ñH$mamVyZ KS>V OmVmo ho Iao! na§Vw _mUgm§Mr àM§S> {d{dYVm gmVË`mZo AZw^dmg `oV AgVo. H$Yr Z¡amí` Va H$Yr CËgmh! hm Amem-{ZameoMm Ioi _mUgmÀ`m OrdZmV {Za§Va Mmcy AgVmo. AemM AZw^dm§da AmYm[aV à{gÕ dºo$, coIH$ S>m°. em{iJ«m_ ^§S>mar `m§Mr coI_mcm à{gÕ H$arV AmhmoV.

"ñd`§{gÕ AYmª{JZr' S>m°. gm¡. {dO`m ^§S>mar (^mJ 2) amhË`m KamMm EH$ ^mJ JhmU R>odyZ {dO`mÀ`m d{S>cm§Zr Am_Mo c¾ cmdyZ {Xco hmoVo. Ë`m_wio {Vcm n[apñWVrMr OmUrd hmoVr. _mÂ`m ~{hUrÀ`m c¾mV {dO`mÀ`m d{S>>cm§Zr {Xcocm EHw$cVm EH$ hma {VZo Hw$R>cmhr {dMma Z H$aVm H$mTy>Z {Xcm. Hw$Qww>§~m{df`r H$V©ì`mMr ^mdZm eãXm§nojm H¥$VrVyZ ì`º$ H$aÊ`mMm {VMm ñd^md hmoVm. ì`dgm`m{Z{_Îm VioJmdmV Amcmo. am̧{Xdg H$ï> H$ê$Z ^§S>mar hm°pñnQ>cMr C^maUr Ho$cr. OZg§nH©$ dmT>{dcm. _mÂ`m ì`dgm`m_wio _cm Oodm`cm `m`cm Zoh_rM Cera ìhm`Mm. nU {dO`m H$moUVrhr Hw$aHw$a Z H$aVm _mÂ`mgmR>r Oodm`cm Wm§~m`Mr. {Vcm XyaÑï>rZo dmJÊ`mMr gd` hmoVr.

_r {Xcoë`m n¡emVyZ H$mhr n¡em§Mr ~MV H$ê$Z {VZo ^{dî`mMr gmo` Ho$cr. AmnU J[a~rMo Oo MQ>Ho$ gmogco Vo Amnë`m _wcm§Zm gmogm`cm cmJy Z`oV åhUyZ AË`§V S>moignUo d H$mQ>H$garZo {VZo g§gma Ho$cm. KamMm CËH$f© KamVë`m órda Adc§~yZ AgVmo, `mMm àË`` _cm {dO`mÀ`m ê$nmZo Zoh_rM `m`Mm. Am_À`m XmoÝhr _wctda CÎm_ g§ñH$ma H$aÊ`mMo lo` {dO`mcmM. d¡ÚH$s` ì`dgm`m{df`r Ë`m§À`m _ZmV AmH$g {Z_m©U hmoD$ Z`o qH$~hþZm `m ì`dgm`mMr Mm§Jcr ~mOy _wcm§Zm g_OmdyZ gm§{JVë`mZo XmoKtZr S>m°ŠQ>a ~Zm`Mo {Z{üV Ho$co. g_mOmV Amnco AmXamZo ñdmJV hmoVo Vo `m ì`dgm`m_wio ho {dMma {VZo _wctÀ`m _ZmV éO{dco.

S>m°. emirJ«m_ ^§S>mar VioJmd Xm^mS>o _mo~mB©c - 9422365077 _wctÀ`m VéU d`mVhr {VZo AmB©nojm _¡{ÌUrMo ZmVo Onco. daÀ`m a§JmT>§Jmcm ^wcyZ Z OmVm _mUgmMo _Z gw§Xa Agco VaM g§gma Mm§Jcm hmoVmo. VgoM Amnë`m ì`dgm`mer {ZJS>rV AgUmam OmoS>rXma {ZdS>cm VaM OrdZ Mm§Jë`m nÕVrZo nwT>o OmB©c Ago Vr _wctZm gm§Jm`Mr. _r _wctZm J_VrZo {dMmam`Mmo, "_mP§ Am{U Vw_À`m AmB©M§ cìh _°aoO Pmc§`. Vwåhmcm Zmhr H$m Ag§ H$amdg§ dmQ>V?' Voìhm Ë`m åhUm`À`m, "AmB©Zo gm§{JVë`mà_mUo Am`wî`^a Amnë`mcm gmW H$aUmam, nËZrnXmcm OnUmam OmoS>rXma {_imcm VaM g§gma gwImMm hmoD$ eH$Vmo. hr Ñï>r Am_À`mnojm Vwåhmcm OmñV Mm§Jcr Amho. Ë`m_wio Vwåhr gm§{JVcoë`m _wcmerM Amåhr c¾ H$ê$.' {VÀ`m `m

4. Zm_ H$go ¿`mdo? Zm_ H$go KoD$ ho {dMmaUo, åhUOo noT>m H$gm ImD$ åhUyZ {dMmaÊ`mgmaIo Amho. noT>m H$moUË`mhr ~mOyZo Im„m Var JmoS>M cmJVmo, Vgo Zm_ H$gohr KoVco Var Vo Amnco H$m_ H$aVoM H$aVo. noT>m Á`mZo Im„m Amho, Vmo noT>m H$gm ImD$ åhUyZ Ogo {dMmaUma Zmhr, Vgo Zm_ KoUmam _Zwî` Zm_ H$go KoD$Z åhUyZ {dMmaUma Zmhr. eoVmV ~r noaVmV Voìhm Ë`mMo Vm|S daÀ`m ~mOycm Amho H$s Zmhr ho nmhmV ZmhrV. ~r eoVmV nS>Vo Voìhm, Á`m Vm|S>mVyZ _moS> `m`Mm AgVmo Vo Vm|S> H$moUË`mVar EH$m ~mOycm, Imcr qH$dm dahr Agy eHo$c; nU Ooìhm _moS> ~mhoa nS>Vmo Voìhm Ë`mMr {Xem _wimV H$moUË`mhr ~mOycm Agcr Var Vmo diU KoD$Z O{_ZrVyZ daM `oVmo. Vgo, Zm_ H$gohr KoVco Var KoUmè`mMr Vo `mo½` {XeoZo àJVr H$ê$Z Ë`mcm `mo½` _mJm©da AmUyZ gmoS>rc. åhUyZ, H$gohr H$ê$Z Zm_ ¿`mdo. Zm_ KoVmZm H$moUVr ~¡R>H$ Agmdr, qH$dm H$moUVo AmgZ Kmcmdo? hm àíZ åhUOo, ídmgmoÀN>²dmg H$aVmZm H$moUË`m VèhoMr ~¡R>H$ Agmdr Ago {dMmaÊ`mgmaIm Amho. g_Om, EImÚmcm X_m Pmcm Amho, Va Vmo H$m` H$aVmo? Vmo Aem VèhoZo ~gÊ`mMm qH$dm nS>Ê`mMm à`ËZ H$aVmo H$s, OoUoH$ê$Z ídmgmoÀN>²dmg H$ï>m{edm` ìhm`cm _XV hmoB©c; åhUOo

ídmgmoÀN²>dmg gwc^ arVrZo H$gm Mmcoc, ho Ë`mMo Ü`o` AgVo, Am{U _J Ë`mH$[aVm XohmMr ~¡R>H$ H$erhr R>odmdr cmJcr Var MmcVo. ídmgmoÀN²>dmg {dZmH$ï> Mmcy R>odUo ho Ogo Ë`mMo Ü`o` AgVo, Vgo Zm_ AI§S> H$go Mmcoc ho Amnco Ü`o` R>odmdo; Am{U Ë`mcm _XV hmoB©c, ì`Ë`` `oUma Zmhr, Aem VèhoMr H$moUVrhr ~¡R>H$ Agmdr. ~¡R>H$scm \$ma _hÎd XoD$ Z`o. g_Om, AmnU nÙmgZ KmcyZ Zm_ñ_aUmcm ~gcmo Am{U H$mhr doimZo nmR>rcm H$i cmJcr, Va Amnco cj Zm_mnojm XohmH$S>oM cmJoc; åhUOo Zm_ KoVm KoVm XohmMm {dga nS>Ê`mEodOr XohmMr ñ_¥VrM dmT>ë`mgmaIr hmoB©c. åhUyZ Zm_ñ_aUmV I§S> Z ìhmdm ho Ü`o` R>odyZ, Ë`mcm AZwHy$c Aer Á`mÀ`m Ë`mÀ`m àH¥${VY_m©à_mUo H$moUVrhr ~¡R>H$ R>odmdr. ^Jd§VmÀ`m Zm_mcm earamMo H$gcohr ~§YZ Zmhr. hoM Va Zm_mMo _mhmËå` Amho. _Zwî`mÀ`m H$moUË`mhr AdñWo_Ü`o ^Jd§VmMo ñ_aU ghO R>odVm `oÊ`mMo EH$M gmYZ Amho, Am{U Vo åhUOo Ë`mMo Zm_ hmo`. nU Xoh~wÕr Aer Am¡a Amho H$s Ë`m {Zénm{YH$ Zm_mcm AmnU H$mhr Var CnmYr OmoS>Vmo, Am{U Ë`m CnmYrda Zm_ KoUo Adc§~yZ R>odVmo; Ago Z H$amdo. BVa CnmYr gwIXw:I CËnÞ H$aVrc, nU Zm_ {Zénm{YH$ AmZ§X XoB©c. (H«$_e:)

g§ñH$mam§_wioM ~mcamoJVÁk amOrdOr OooW{c`m Am{U öX`amoJVÁk B©œaOr P§da `m§À`mgmaIo OmdB© Amåhmcm {_imco. _wct~amo~aM {VZo Am_À`m ^§S>mar

Hw$Qw>§~mcm Iyn N>mZ gm§^mico. gJir ZmVr Oncr. _mÂ`m AmB©-d{S>cm§Zm gm§^mico. {H$Ë`oH$Xm Ë`m§Zm hdr AgUmar Jmooï> Vo _mÂ`mEodOr {dO`mcm gm§JV.


_§WZ

20 _o 2012 "H$[aAa H$am`M§ åhUOo Zo_H§$ H$m` H$am`M§?' gwYmMm d¡VmJcocm ñda EoHy$Z _cm jU^a hgm`cm Amc§. gwYm ZddrV {eH$V hmoVr. d{S>c ì`mdgm{`H$... YZmT>ç... dmÅ>oc VodT>m n¡gm IM© H$am`Mr V`mar. AmB© g§JUH$ à{ejU XoUmar. EH$ g§ñWm MmcdVo. gwYmMm _moR>m ^mD$ gwYm§ey A_o[aHo$V AgVmo. gwYm EH$ gw§Xa, ~w{Õ_mZ _wcJr. dm{f©H$ narjoV JwU CÎm_. gmYmaU 85 Vo 90 Q>¸o$ ñH$moAa AgVmo. amoO gwYmcm AZoH$m§Mr _Vo EoHy$Z ¿`mdr cmJVmV. gwYm§ey åhUVmo, gwYmZo Am`.Am`.Q>r. H$amd§ Am{U A_o[aHo$V `md§. {VW§ H$[aAacm ^anya g§Yr. gwYmMo dS>rc åhUVmV, {VZ§ S>m°ŠQ>a ìhmd§. H$maU Ë`m§Zm S>m°ŠQ>a hmoÊ`mMr Iyn BÀN>m hmoVr. nU Vr nyU© hmoD$ eH$cr Zmhr. Vo åhUVmV, gwYmZ§ E_.~r.~r.Eg. ìhmd§, E_.Eg. ìhmd§, E_.S>r. ìhmd§, {VÀ`mgmR>r dmÅ>oc VodT>m n¡gm IM© H$aÊ`mMr Ë`m§Mr V`mar Amho. gwYmÀ`m AmB©cm dmQ>V§, H$s gwYmZ§ {dÚmnrR>mV Sm°ŠQ>aoQ> H$ê$Z Zm_m§{H$V ìhmd§... àË`oH$ OU `oVmo Vmo H$[aAaÀ`m AZoH$ {Xem KoD$ZM. gwYmcm _wH$mQ>nUmZ§ gmè`m§M§ EoHy$Z ¿`md§ cmJV§. Am{U nwÝhm Mohè`mda hmñ` R>odyZ EoH$md§ cmJV§... A{Vd d¡VmJcocr gwYm _mÂ`m Kar Amcr Voìhm {VZ§ d¡VmJyZ daM§ dmŠ` Cƒmac§. {VMm Vmo Jmoc JmoamnmZ Moham Ho${dcdmUm {XgV hmoVm. Mohè`mda g§Vmn Am{U ÌmJm

A§~a

11

~|~rVM H$ñVwar Amho `mM§ gwaoI {_lU {XgV hmoV§. "H$m§ J§... EdT>§ d¡VmJm`cm H$m` Pmc§?' _r {dMmac§. "_J H$m` H$ê$ ga, - Omo `oVmo Vmo CnXoemMo S>mog nmOVmo. _cm Va H$mhrM g_OoZmg§ Pmc§` - H$[aAa H$[aAa åhUOo Z¸$s H$m` hoM H$ioZmg§ Pmc§`.'

__©~§Y "ho ~K gwYm... H$[aAaMm gmonm AW© Xm¡S>V OmUo Agm hmoVmo. Xm¡S>V OmUo åhUOo doJmZ§ A§Va H$mnUo, åhUOoM àJVrÀ`m A§{V_ Q>ßß`mn`ªV OmUo.' "nU ga, àJVrcm A§{V_ Q>ßnm ZgVmoM.' "_r jU^a H$m¡VwH$mZ§ {VÀ`mH$S>o nhmVM am{hcmo. EdT>rer {M_waS>r EH$ _ñV {\$cm°gm°\$s ghO gm§JV hmoVr. _cm {Vcm Oam AmUIr N>oS>md§ Ag§ dmQ>c§. "åhUOo H$m` J§ gwYm? "åhUOo AJXr gmon§ Amho. n«JVrcm A§{V_ Q>ßnm Zmhr. AmVm ~Km ho. g_Om hr n¥Ïdr AmnU EH$ A§{V_ Q>ßnm _mZcr, Va nwT>o A§Vami AmhoM. _mUyg M§Ðmda Jocm AmVm _§Jimda OmVmo` - àdmg Wm§~VM Zmhr. AmH$meJ§JoV Iyn M§Ð AmhoV Ag§ dmMc§ hmoV§ Hw$R>§Var. åhUOo AmÎmmer

AmnU AmnU åhUOo ^maVr` Zìho h§, A_o[aH$Z - Zrc Am_©ñQ´>m±J EH$mM M§Ðmda nmohmoMcm`. "gwYo... `mMm AW© gVV nwT>o nwT>o OmV am{hc§ nm{hOo. - AWm©V - nU n«JVrÀ`m {XeoZ§, AYmoJVrÀ`m {XeoZ§ Zìho. - H$aoŠQ> gwYo - ìhoar H$aoŠQ>, n«JVrÀ`mM {XeoZ§ nwT>§ nwT>§ OmV am{hc§ nm{hOo, ho Vwcm _mÝ` Amho Va. - `og ga... - nU _J àJVrÀ`m {XeoZ§ nwT>§ nwT§> OmV amhÊ`mgmR>r Zo_H§$ H$m` Ho$c§ nm{hOo? - ga, ñdV:cm AmoiIc§ nm{hOo! - åhUOo? - åhUOo ñdV:Mr j_Vm AmoiIcr nm{hOo. - j_Vm? - hmo. emar[aH$ j_Vm, ~m¡{ÕH$ j_Vm, Am{W©H$ j_Vm. - Ao ~mB©. Oam ñnï> H$ê$Z gm§J Z§? - H$m§, Vwåhmcm g_Oc§ Zmhr H$m§ ga? - WmoS>§ WmoS>§ g_Oc§. - gmoßn§ Amho. emar[aH$ j_Vm åhUOo H$ï> PocÊ`mMr VmH$X. earaaMZm Am{U _mZ{gH$ eº$s - `m§Mm {dMma H$amdm cmJVmo. 5 {H$cmo dOZ CMcy eH$Umè`m ì`º$sZ§ 50 {H$cmo dOZ CMcÊ`mMm

à`ËZ H$aVm dmiyMo Voc{h Jio! `m ñnY©oÀ`m `wJmV Amnc§ ñdV:M ApñVËd {Z_m©U H$ê$Z Vo {Q>H$dU§ hr EH$ A{Ve` AdKS> Jmoï> Amho. ñnYm© narjm§H$S>o diÊ`mMo à_mU AmO dmT>Vo Amho. `mMo _w»` H$maU åhUOo ñnYm© narjm§_YyZ {_iUmè`m ZmoH$è`m§_Ü`o Om°~ {gŠ`w[aQ>r ^anya AgVo. nU ñnYm© narjm§_Ü`o {_iUmè`m `emMr eŠ`Vmhr ~è`mn¡H$s H$_r AgVo. ñnYm© narjm§_Ü`o \$ma H$_r _wco `eñdr hmoVmV Am{U Or _wco/_wcr A`eñdr hmoVmV Vr _J `m {ZdS>à{H«$`ocm H$mogVmV {H§$dm {ZdS>à{H«$`oVrc cmoH$m§da g§e` KoVmV. {ZdS>à{H$`oVM ^«ï>mMma Amho Ag§ g_OVmV. nU _mÂ`m_VmZwgma Ag§ \$ma H$_r Amho. ñnYm© narjoVrc `e/ An`e ho Ë`m {dÚmÏ`mªÀ`m Aä`mg nÕVrda Adc§~yZ AgV§. Amnco Ü`o` R>adyZ Ë`mda T>moa _ohZV KoU§ ho hr MwH$sM§ AgV§. _mÂ`m _Vo `mo½` doir, `mo½` _mUgm§H$Sy>Z, `mo½` _mJ©Xe©Z hm ñnYm© narjoVrc `em§Mm gdmªV _hÎdmMm ^mJ Amho `mo½` _mJ©Xe©ZmIoarO {dÚmWu MmcH$ ZgUmè`m MmcË`m H$magmaIm AgVmo. Vmo Hw$R>o Am{U H$Yr "H«°$e' hmoB©c ho gm§JVm `oV Zmhr. _r ñZmVH$ nXdrÀ`m àW_ dfm©Mm AgVmZm _mPrhr hrM JV hmoVr. ñH$m°S´>Z crS>a ([aQ>m`S>©) lr. e{eH$m§V eoQ>o `m§Zr VioJmdmV JwS>{dc Agmo{gEeZÀ`m gmhmæ`mZo, "JwS>{dc c{ZªJ A±S> [agmog© g|Q>a'Mr ñWmnZm Ho$cr Am{U _mÂ`m OrdZmcm EH$ ZdrZ {Xem {_imcr. _cm `mM g§ñWoV _mPo Ü`o` gmnS>co. _cm eoQ>o `m§Mo _mJ©Xe©Z {_imco Am{U AmO _r ^maVmV AdKS> _mZë`m OmUmè`m ñQ>oQ> ~±Ho$À`m narjocm `eñdr[aË`m nma H$ê$

gmám{hH$

{earf gXmZ§X OmYd lrZJar, \o$O 2, EM-9 Im§S>Jo noQ´>moc n§nmg_moa, VioJmd Xm^mS>o, nwUo _mo~mB©c - 9764347762 eH$cmo. gam§À`m _mJ©Xe©Zm_wioM _r ñQ>oQ> ~±H$ Agmo{gEQ>, ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ ÌmdUH$moa _Ü`o {gcoŠQ> Pmcmo Amho. àmo~oeZar Am°{\$ga `mgmR>rMr narjm VrZ Q>ßß`mV hmoVr. n{hcm Q>ßnm coIr narjoMm hmoVm, Omo gdmªV _hÎdmMm AgVmo. Xwgam Q>ßnm g_yh MMm© Am{U {Vgam Q>ßnm àË`j _wcmIVrMm hmoVm. _cm eoQ>o `m§MoH$Sy>Z gd© Q>ßß`mgmR>rMo AMyH$ _mJ©Xe©Z {_imco. {deof åhUOo `mM _mJ©Xe©Zmda _r Am`.~r.nr.Eg. àmo~oeZar Am°{\$ga d ŠcmH©$ coIr Am{U H°$W{cH$ {gar`Z ~±H$ Á`w{ZAa _°ZoO_|Q> Am°{\$ga narjmhr CÎmrU© Pmcmo Amho. JwS>{dc c{ZªJ A±S> [agmog© g|Q>a hr g§ñWm eoQ>o `m§À`m AWH$ à`ËZm§VyZ VioJmd Xm^mS>o `oWo C^r am{hcr Amho. hr g§ñWm C^r H$aÊ`m_mJo eoQ>o `m§Mm CÔoe Img H$ê$Z J«m_rU ^mJmVrc Jar~ _wcm_wctZm ñnYm© narjm§Mo _mJ©Xe©Z H$aUo hm Amho. hr g§ñWm E_.nr.Eg.gr.,

`y.nr.Eg.gr., EZ.S>r.E., nr.Eg.Am`., ~±H$ narjm Aem ñnYm© narjm§Mo _mJ©Xe©Z CËH¥$ï> {ejH$m§Ûmao XoVo. g§§ñWoV gwg‚m cm`~«ar Amho Am{U N>mZ Aä`m{gH$mhr. g§ñWoMo {R>H$mU Ago Amho, H$s `oWo ^anya em§VVm Amho. nwÊ`mV AZoH$ g§ñWm Oo _mJ©Xe©ZmMo H$m_ H$arV AmhoV VoM H$m_ VioJmdmVrc hr "Amncr' g§ñWm Jocr nmM df} {VVŠ`mM CËH¥$ï>VoZo, qH$~hþZm Ë`mhÿZ OmñV gaerZo H$arV Amho. nwÊ`mcm `m`cm Om`cm IM© Va hmoVmoM nU `oÊ`m-OmÊ`mV doihr dm`m OmVmo. Vmo doi _wco/_wcr Aä`mgmgmR>r dmnê$ eH$VmV. e{eH$m§V eoQ>o `m§Zr _cm Oo à{ejU, g_yh MMm© d _wcmIVrgmR>r {Xco Ë`mMm Cn`moJ _cm gdmªV OmñV Pmcm. _cm Ë`m§Zr "ng©ZcmB©ÁS> B§Q>aìøy Q>´>oqZJ' {Xco, _mÂ`m ì`{º$_ÎdmVë`m C{Udm XmIdyZ Ë`m gwYmaÊ`mgmR>r _cm Cnm` gwMdco, _cm YmoŠ`mÀ`m OmJm XmIdë`m. Ë`m§Zr gm§{JVcoë`m Aä`mg nÕVtMm dmna H$ê$ZM _r _mÂ`m Am`wî`mVrc n{hcrM _wcmIV `eñdr[aË`m CÎmrU© H$ê$ eH$cmo. `mgmR>r Ë`m§Mo Am^ma _mZmdo {VVHo$ H$_r AmhoV. _mÂ`m `m coIZ à`ËZm_mJrc _mPm CÔoe hmM Amho, H$s _mdi VmcwŠ`mVrc N>moQ>çm-_moR>çm Jmdm§_Yrc AZoH$ VéUVéUtZm, Á`m§Zm ñnYm©narjm§Mr V`mar H$amd`mMr Amho Am{U `mo½` _mJ©Xe©ZmA^mdr Oo ^aH$Q>V Mmcco AmhoV, Ë`m§Zr JwS>{dc c{ZªJ A±S> [agmog© g|Q>acm Adí` ^oQ> Úmdr d {VMm \$m`Xm H$ê$Z ¿`mdm. _mÂ`mgmaIo AZoH$ OU VoWo `e g§nmXyZ Joco AmhoV Am{U ^{dî`mV OmVrchr Iyn. Vwåhrhr Ë`m§À`mVrc EH$ ~Zm!

à`ËZ H$ê$ Z`o. Ë`mcm Vo O_Uma Zmhr. - Am{U Ë`mZ§ VmH$X dmT>dcr Va...! - Oê$a dmT>dmdr. hrM Va Ë`mMr àJVr Zm§ ga! - hm§. H$ic§. - AmVm ~m¡{ÕH$ j_Vm åhUOo J§? - Amnë`m ~w{ÕMr Pon... hr gdmªMr gmaIr ZgVo. KamVc§ dmVmdaU, Amnco OrÝg åhUOo AmB©d{S>cm§H$Sy>Z {_imcocr JwUgyÌo Am{U g_mO - `mda ~w{ÕMr Pon Adc§~yZ AgVo. åhUyZ Va hþema Am{U T> _wc§ AgVmV Zm§. - _J hr Pon dmT>dVm `oVo? - Z¸$s - nU Ë`mgmR>r {OÔ hdr. à`ËZ hdoV. VaM PmonS>rVyZ _hmcmV OmVm `oV§. - Amo. Ho$. Amo. Ho$. Am{U Am{W©H$ j_Vm J§? - åhUOo Amnë`m AmB©d{S>cm§Mr gm§n{ÎmH$ pñWVr. Hw$dV - {ejU _hmJS>§ Pmc§` åhUyZ n¡emMm {dMma H$amdmM cmJVmo. - ìhoar JwS>... ~a§... _r AmVm Oam ~mhoa OmUma Amho. - Zmhr. _mÂ`m àíZmM§ CÎma Úm _J Om. - H$moUVm àíZ J§? - H$[aAa åhUOo H$m`?

àm. O`§V Omod}H$a VioJm§d Xm^mS>o _mo~mB©c : 9890447455 - VyM {Xc§g H$s AmÎmm CÎma.. EdT>m doi H$m` ~S>~S>V hmoVrg _J? ~oQ>m VwcmM H$m` nU _mÂ`m d`mVrc gdmªZm Oo àíZ nS>VmV, Ë`m§Mr CÎma§ nU Vw_À`mM Odi AgVmV. \$º$ Vwåhmcm ho _mhrV ZgV§ H$s, gmè`m àíZm§Mr CÎma§ Vwåhmcm _m{hVr AmhoV. h[aUmÀ`m ~|~rV H$ñVwar AgVo. Am{U h[aU {~Mma§ Vr H$ñVwar gwdmg XoUmar H$ñVwar Hw$R>o hoM emoYV amZmo_mi ^Q>H$V AgVo - VwP§ Amho VwOnmer ho cjmV R>odm. em§VnUo A§Va§JmV S>moH$mdyZ nhm... VwcmM g_Ooc Vw_Mr {Xem!

H$cm{nZrÀ`m ñdmñÏ``moJmMm dYm©nZ{XZ WmQ>mV gmOam (aqdÐ nmR>mao S>m°. {dO`m ^§S>mar _o{S>H$c \$mC§S>oeZ Am{U H$cm{nZr hmñ``moJ `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo àM§S> CËgmhmV H$cm{nZrMm ñdmñÏ``moJmMm AmR>dm dYm©nZ{XZ g§nÞ Pmcm. nwÊ`mVrc M¡VÝ` hmñ` _§S>imMo g§ñWmnH$ Am{U nwUoH$am§Zm hgm`cm ^mJ nmS>Umao hmñ`_hm`moJr {dÇ>c H$mQ>o Am{U `moJmMm`© S>m°. {ZVrZ CZHw$co `m Wmoam§À`m CnpñWVrZo H$m`©H«$_mMr C§Mr {dcjU dmT>dcr. {dÇ>c H$mQ>ogam§Mm A_¥V_hmoËgdhr gmOam H$aÊ`mV Amcm. H$cm{nZr ñdmñÏ``moJmMo g§MmcH$, gdmªMo cmS>Ho$, AemoH$ ~H$ao `m§Mm dmT>{Xdg Am{U hmñ`_hm`moJr {dÇ>c H$mQ>ogam§Mm A_¥V_hmoËgd 75 {Xdo cmdyZ, ew^oÀN>m, ûcmoH$ åhUV CËgmhmZo gmOam Pmcm. _moaoœa hmoZn `m§Zr ñdmJV Ho$ë`mZ§Va H$cm{nZrMo {dœñV S>m°. AZ§V nam§Ono `m§Zr AemoH$ ~H$ao `m§Mr AmoiI H$ê$Z XoV hmñ`H$ma§Or CS>dcr Am{U gdmªZm ew^oÀN>m {Xë`m. AemoH$ ~H$ao `m§Zr Ahdmc dmMZ H$ê$Z df©^amVrc ñdmñÏ``moJ H$m`©H«$_mMr _m{hVr {Xcr. _mÝ`dam§Mo gËH$ma H$aÊ`mV Amco. gwà{gÕ g_mO H$m`©H$Ë`m© Z`Zm S>moig `m§Zr _{V_§X _wcm§Zr ~Zdcoco ^oQ>H$mS>© H$mQ>ogam§Zm An©U Ho$co. H$cm{nZrV ñdV: hmñ``moJmMo {ejU KoD$Z Ë`mMm à`moJ _{V_§X _wcm§da H$aÊ`mMo Ë`m§Zr R>adco.

`mOH$Sy>Z) gd© {ejH$m§Zmhr Ë`m§Zr hmñ``moJ {eH${dcm. AmnUM AmR> dfmªnydu cmdcoco N>moQ>o amonQ>o `mMm AmVm d¥j Pmë`mMo nmhÿZ hmñ`_hm`moJr {dÇ>c H$mQ>o ho AË`§V àgÞ Pmco. Amnë`m _ZmoJVmV hmñ``moJmMo earamda, _Zmda hmoUmao n[aUm_ Am{U Ë`mMo AË`§V {hVH$maH$ \$m`Xo AË`§V H$iH$irZo gdmªg {dfX Hoo$co. VmoVaonUmnmgyZ _wº$ hmoV ñnï> eãXmoƒma H$aÊ`mgmR>r Pmcocm hmñ``moJmMm àM§S> \$m`Xm ñdmZw^dmdê$Z Ë`m§Zr gm§{JVcm Am{U gdmªMm CËgmh àM§S> dmT>dcm. Amnco _ZmoJV gm§JVmZm `moJmMm`© {ZVrZ CZHw$cogam§Mohr lmoË`m§~amo~a ^mZ hanco. nmV§Ocr `moJmMo _hÎd, ›H$ma gmYZoMo _hÎd, àmUm`m_mMo _hÎd, gy`©Z_ñH$mamMo _hÎd AË`§V à^mdrnUo Am{U àojH$m§Zm àM§S> hgdrV, JrVoVrc ûcmoH$m§Mo g§X^© XoD$Z H$m`©H«$_mV {dcjU n{dÌ dmVmdaU {Z_m©U Ho$co. ^macoë`m dmVmdaUmV {dÇ>c H$mQ>ogam§Zr Vmc~Õ Q>mù`m, "hmo hmo', "hm hm hm', Q´>°ŠQ>a hmñ`, ñHy$Q>a hmñ`, _mo~mB©c hmñ`, \w$Jm hmñ`, Ho$H$ hmñ` Ago hmñ`mMo AZoH$ àH$ma gm§JyZ àojH$m§Zm àM§S> hgdco. {dcjU hmñ`H$„moimV H$cm{nZrMo hmñ``moJr _`wa Hw$cH$Uu `m§Zr Am^ma àXe©Z Ho$co. S>m°. {dO`m ^§S>mar \$mC§S>oeZMo S>m°. em{iJ«m_ ^§S>mar `m§Zr Zoh_rÀ`m Iw_mgXma e¡crV lmoË`m§Zm Iyn hgdc§.


20 _o 2012

gmám{hH$

ì`{º$_Îd é~m~XmaM Agc§ nm{hOo

AM©Zm E§Q>aàm`Pog

åhUyZM EoQ>~mO nwéfm§gmR>r Img dóXmcZ

A§~a

12

nmhþUMma Agmo qH$dm KaJwVr g_ma§^ H$maU H$moUVohr Agmo I_§J Am{U éMH$a MdrMr nyV©Vm Img Vw_À`mgmR>r, Vw_À`m gmo`rgmR>r Vrhr XaamoO A{Ve` dmOdr XamV A_`m©{XV Wmir

EH$Xm Md KoÊ`mgmR>r Adí` ^oQ> Úm. {S>OrQ>c H$ca Poam°Šg>

Am[U nwÝhm nwÝhm AmZ§XmgmR>r `m. AmXam{VÏ` `oWo

{S>OrQ>c Poam°Šg

F$VwamO H$coŠeZ

Oå~mo Poam°Šg \°$Šg A_mo{Z`m qàQ>

ñZoh Jëg© hmoñQ>oc ßcm°Q> Z§. 1 d 2, Am{edm©X Z{gªJ hmo_À`m WmoS>o nwT>o ^§S>mam Xe©Z H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ g§nH$m©gmR>r (02114) 227709 _mo~mB©c : 9604628799

c°{_ZoeZ

g°_gZ ZJa, gŠgog M|~g©, godmYm_ hm°pñnQ>ceoOmar VioJmd ñQ>oeZ, Vm. _mdi, {O. nwUo 410507 emIm : H$m_eoQ> aoëdo ñQ>oeZ Odi

dmñVwlr EÝQ>aàmB©Oog

àmon«m. {dO` H$mimoIo

à_moQ>g© A°ÝS> {~ëS>g©

(_mo. 9822618411) doJdoJù`m Zm_m§{H$V ~«±S>Mr XO}Xma CÎm_moÎm_ V`ma H$nS>çm§Mr AmYw{ZH$ {S>PmB©ZMr CËnmXZo d gd© H§$nÝ`m§Mr hmo{OAar

"`ed§V', {OOm_mVm Mm¡H$, VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, nwUo \$moZ : (02114) 231613 _mo~mB©c : 9822871041

AmVm VioJmdmV hOa!

àmoàm. : M§ÐH$m§V {WQ>o

Xahr nadS>Vrc AgoM!

AÜ`j, cm`Ýg Šc~, VioJmd Xm^mS>o

F$VwamOMo H$nS>o KmVë`mda N>mn nS>UmaM! H$m_ H$moUVohr Agmo!

Amo_² H$ÝgëQ>Ýgr gpìh©gg o a_oe {ZcI

_`waoe S>m`qZJ

(_mo~mB©c : 9049036220)

A°ÝS>

lÕm, ßcm°Q> Z§. 23, aoìhoÝ`y H$m°cZr, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : (02114) 223967

Zmï>m hmD$g

Imcrc H$m_m§gmR>r Adí` ^oQ>m * * * * *

àm°pìhS>§Q> \§$S> BÝH$_Q>Š° g Q>°Z Z§~a B©.Eg.Am`.gr. ìh°Q>

* * * * *

nmgnmoQ>© BVa gaH$mar H$m_o n«mo\o$eZc Q>°Šg EgAma Q>°Šg n°Z Z§~a

_wº$m Ho$Q>ag© ewÕ emH$mhmar Am_À`mH$S>o gd© àH$maÀ`m KaJwVr, gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§À`m Ho$Q>[a¨J Am°S>g© ñdrH$maë`m OmVrc. Am°S>©aà_mUo BS>cr MQ>Ur, {Xdmir \$ami H$S>~moir, cmSy> (adm-Zmai), H$a§Or, MH$cr, ^mOUr WmcrnrR> H$ê$Z {_iVrc.

ewÕ emH$mhmar _hmamï´>r`Z JwOamWr Wmir gmD$W B§{S>`Z {S>eog Img ^maVr` ~¡R>H$sV MwcrdaMr ^mH$ar, ^ac§ dm§J§, {nR>c§, CS>XmM§ KwQ>§, _mdir ^mV _gmco dmS>r, e|Jmoir, nmco^mOr, VmO§ VmH$

_mdiMm _odm nmoQ>^a Imdm... N>moQ>o g_ma§^, nmQ>u d H$m°Ý\$aÝg H$[aVm hm°c CncãY

gm¡. A§Ocr Hw$cH$Uu _mo~mB©c : 9763542883, 9922237184 g§nH©$ … 77 ~, R>mHy$a-nyOm AnmQ>©_|Q>g², gañdVr emioOdi, E_.Am`.S>r.gr.amoS>, VnmoYm_ H$m°cZr, VioJmd ñQ>oeZ.

n¡gm\§$S> H$mM H$maImÝ`mg_moa, VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) \$moZ : 9423080743, 9423506797

àmoàm. gm¡. gwOmVm [Jarf Ioa

Saptahik Amber 20 May 2012 Issue  

Saptahik Amber 20 may 2012 Issue contains all the latest news from Talegaon and news from Lonavala area. Connect to www.weeklyamber.com for...