De Brug - Onderwijsbijlage 2021

Page 1

ONLINE ONDERWIJSBIJLAGE N DAG OPE Uitnodiging voor

leerlingen in groep 8

KIES EEN SCHOOL VANAF 11 JANUARI 2021,

ELKE

WOENSDAG/VRIJDAG 15.00 - 16.00 uUR

Kom online sfeer proeven!

DIE HET BESTE BIJ JE PAST ONLINE

WWW.DELAGEWAARD.NL/

opendag

IN SAMENWERKING MET

De aanpak van “Loket Zwijndrechtse Waard” om voor de maritieme sector de instroom van potentiele werknemers te bevorderen is voor jongelui en branche zeer waardevol. Deze maritieme leergang in Zwijndrecht is gericht op kennismaking met de binnenvaart. De samenwerking met stichting Mate werd gezocht om de praktijkcomponent van het leven aan boord te ervaren.

Door: Johan de Witte Natuurlijk gebeurt er aan boord altijd iets leuks, en al is het dit keer niet zo groot als een tewaterDoor: Johan de Witte lating: waardevol is het zeker, namelijk de overdracht van een ‘Bootbok of stoel’ die het sloeDe aanpak van “Loket Zwijndrechtse Waard” pendek van de Mate siert! Vanzelfsprekend is deze bok van hardhout, universele slimmigheid De aanpak “Loket Zwijndrechtse Waard” om voor devan maritieme sector de zoinstroom is ingetimmerd, heeft verbindingen sterk als klinkwerk en is met liefde gemaakt door prakom de maritieme sectorHerman de instroom van voor potentiele werknemers bevorderen tijkbegeleider van Loket,te van der Linen zijn team die er ook nog eens “Geschonvan potentiele te bevorderen is voor jongelui werknemers enden branche zeer waardevol. ken door Loket Zwijndrecht BWI” in-beitelde. Een werkstuk met een 9+! Een doop waardig! is voor jongelui en brancheinzeer waardevol. Deze maritieme leergang Zwijndrecht is Deze maritieme leergang in de Zwijndrecht is gericht op kennismaking met binnenvaart. Ambitie Het opleidingsschip Mate ‘drijft’ op gezamengericht op kennismaking met de binnenvaart. De samenwerking met Mate werd lijke ambitiestichting en sponsoring van het maritieme De samenwerking met stichting Mate gezocht om de praktijkcomponent vanwerd het gezocht de praktijkcomponent van het leven aanom boord te ervaren. leven aan boord te ervaren. Mate werkt met ‘Horizon’ Rotterdam om ‘aan de Mate werkt met jongelui ‘Horizon’op Rotterdam ‘aan de grond gelopen’ zoek naarom toekomst grond gelopen’ jongelui op zoek naaropleidingstoekomst te helpen. Het middel hiertoe is m/s te helpen. is m/s schip Mate!Het Zomiddel heeft inhiertoe juni 2020 ookopleidingsLoket geschip Mate! Zo van heeftditinopleidingsschip juni 2020 ook Loket gebruik gemaakt en 4 dabruikeen gemaakt van ditbeleving opleidingsschip 4 dagen fantastische mogen en ervaren gendeeen fantastische beleving mogen ervaren op Hollandse rivieren. op de Hollandse rivieren. Natuurlijk gebeurt er aan boord altijd iets leuks, Natuurlijk aan altijd iets leuks, en al is hetgebeurt dit keer er niet zoboord groot als een tewateren al is waardevol het dit keerisniet grootnamelijk als een tewaterlating: hetzo zeker, de overlating: waardevol is het zeker, namelijk de overdracht van een ‘Bootbok of stoel’ die het sloedracht of Vanzelfsprekend stoel’ die het sloependekvan vaneen de ‘Bootbok Mate siert! is pendek Mate siert! Vanzelfsprekend is deze bokvan vande hardhout, universele slimmigheid deze bok van hardhout, universele slimmigheid is ingetimmerd, heeft verbindingen zo sterk als is ingetimmerd, heeftliefde verbindingen sterkprakals klinkwerk en is met gemaaktzodoor klinkwerk en isvan metLoket, liefdeHerman gemaaktvan door tijkbegeleider derprakLintijkbegeleider vandieLoket, van der Linden en zijn team er ookHerman nog eens “Geschonden zijnLoket team Zwijndrecht die er ook nog eensin-beitelde. “Geschonken en door BWI” ken werkstuk door Loket in-beitelde. Een metZwijndrecht een 9+! Een BWI” doop waardig! Een werkstuk met een 9+! Een doop waardig! Ambitie Ambitie Het opleidingsschip Mate ‘drijft’ op gezamenHet Mate ‘drijft’ opmaritieme gezamenlijke opleidingsschip ambitie en sponsoring van het lijke ambitie en sponsoring van het maritieme

MET OPEN ARMEN ONTVANGEN

VVOGG 6 DOMEINEN OM UIT TE KIEZEN

AANMELDING NIEUWE VV LEERLINGEN GG

Ahoy Ahoy hier hier opleidingsschip opleidingsschip ‘Mate’ ‘Mate’ Mate werkt met ‘Horizon’ Rotterdam om ‘aan de grond gelopen’ jongelui op zoek naar toekomst te helpen. Het middel hiertoe is m/s opleidingsschip Mate! Zo heeft in juni 2020 ook Loket gebruik gemaakt van dit opleidingsschip en 4 dagen een fantastische beleving mogen ervaren op de Hollandse rivieren.

29 JANUARI en is De LeerOnderneming ook iets voor uw kind?

CSG De Lage Waard biedt Kom dan samen naar onze informatieavond! MELD JE AAN OP leerlingen een stevige basis met álle mogelijkheden om dag Download de openDAVINCI-OPEN.NL zichzelf te ontwikkelen. Bij ons haal je niet app voor meer info Locatie vmbo/mavo alleen je diploma, maar ontwikkel je jezelf ü 10-14 onderwijs Burgemeester Keijzerweg 5, Papendrecht als leerling én als mens . Van vmbo tot en met Locatie havo/vwo vwo, van extra begeleidin g tot en met extra Vijzellaan 4, Papendrecht uitdaging: samen gaan mavo havo vwo VERENIGING VOOR ONDERWIJS we voor groei! OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG MBO-OPLEIDINGEN INFORMATIEAVOND bedrijfsleven. Als één van de initiatiefnemers/ aan boord en scheepsDonderdag 4 maart 2021 sponsors geeft Maaskade Bevrachters het pro- kennis. De interesses Ik heb voor de LeerOnderneming gekozen Er zijn zes domeinen waaruit wij werken: kunnen vervolg krijgen ject ‘handen en voeten’. omdat ik dacht dat het me goed zou doen. Math, Culture, Science, Communication, van 19.00 tot 20.30 uur 130449_DaVinci_OpenDag_ADV_130x161.indd 1 16-12-2020 13:31 in het MBO waar gericht En dat doet het ook. Ik voel me hier heel Creation en Care & Choice. Mijn lievelings OPEN DAG de beroepskeuze een Verbinden hierbij is TIKTOK belangrijk evenals OPEN pro- op HUIS erg op mijn plek, ik word zelfstandiger en domeinen zijn Care & Choice & Creation. VERENIGING VOOR ONDERWIJS WEBINAR VRAGENUURTJE KENNISMAKINGSOCHTEND doorlomoten, eens meevaren, overleg met docenten, vervolgopleiding VOOR leer voor mezelf opkomen. Iedereen We hebben geenmet vakken APP Wij voor helpen je kiezen op de met meneer Priester OUDERS OP waardoor GEREFORMEERDE Als u kiest goed onderwijs eenwe GRONDSLAG OP MAAT Download de open dag app @sanderpriester januari in de app of play store en is hier welkom. Je wordt met open leren op een hele andere manier. kan worden. Het28 gaat laten zien wat er gebeurt aan boord en hoe vanaf pen 21 januari 14 januari selecteer onze school. Zo blijf 20:00 uur Dinsdag 16 april je extra goed op 17:00 uur armen ontvangen! Het is echt een hele leuke school! leerlingen wijzer en zelfstandiger worden op om varende functies in de duidelijke christelijke identiteit! de hoogte! van 09.00 tot 11.00 uur weg naar het MBO om uiteindelijk ergens voor zee- of binnenvaart, om technische functies de een job te solliciteren. Mate is een mooi voor-TALENTEN Het bestuur van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag stelt JOUW KEUZES | JOUW | JOUWinTOEKOMST | JOUW SCHOOL Woensdag 17 april beeld van samenwerking tussen onderwijs en maakindustrie bij scheepsde ouders in de gelegenheid hun kind (-eren) aan te melden voor de hieronder genoemde reformatoWalburg College | Norderstedtplein 6, 3332 GK, Zwijndrecht | www.walburgcollege.nl | info@walburgcollege.nl bedrijfsleven. “We kunnen niet zonder spon- en jachtwerven, bij motovan 09.00 tot 11.00 uur rische basisscholen. Het betreft de kinderen die vóór D.V. 1 oktober 2022 de leeftijd van 4 jaar hopen sors”! Aan de slag met de blik op water hetgeen renbedrijven etc. te bereiken. Donderdag 18 april jongens en meisjes een duurzaam bestaan kan bieden en scheepvaart vitaler maakt. Het mari- Een maritiem leerarranvan 09.00 tot 11.00 uur • Voor de Willem de Zwijgerschool (IJdenhove 238) kunt u De aanmelding kan als volgt plaatsvinden: tieme cluster is veel ‘breder dan het vaarwater’ gement is eenvoudig te contact opnemen met de heer J.C. Bezemer, tel. 6816529 Vrijdag 19stap april koppelen aan technische en geeft Mate haar economische identiteit. eveneens, zorg dat je daarbij bent en aan of e-mail: JCBezemer@wdzschool.nl. Op D.V. maandag 25 januari 2021 wordt er op elk van onze profielen in het VMBO zoals: PIE (Produceren, boord! van 09.00 tot 11.00 uur www.wdzschool.nl scholen een centrale bijeenkomst gehouden voor de ouInstalleren en Energie), M&T (Mobiliteit & Trans“Loket Zwijndrechtse Waard” NIKA (11 JAAR) ders die hun eerste kind aanmelden. Deze avonden begin-DYLAN (13 JAAR) Met de leergang ‘Maritiem’ zijn leerlingen voor- port) en zelfs wel aan BWI (Bouwen, Wonen en Aan boord leer en je over Maandag ‘de hoed en22 deapril rand’ nen om 19.30 uur en duren tot ca. 21.00 uur. Het is de bedoe- • Voor de Stadhouder Willem III-school (Sandelingenbereid om door te stromen naar het MBO voor Interieur). van scheepvaart, jou visie en betrokkenheid van 09.00 tot 11.00 uur straat 17) kunt u contact opnemen met de heer A. Plaisier, ling dat u zich vooraf Schollaart via momenten de vakopleidingen in Dordrecht en Rotterdam. vinden waardering. Trots blijft achter, je werkt We aanmeldt helpen bij jemevrouw ook op andere tel. 6816399 of e-mail: APlaisier@stw3school.nl. MSchollaart@kws-hia.nl. Wanneer de coronamaatregelen Zwijndrecht is de eerste gemeente en “Loket” Dynamische job aan jezelf, misschien wel aan een droom. Mate www.stadhouderwillem3school.nl het niet toelaten om bij elkaar te komen, laten we u t.z.t. de eerste algemene vmbo-school in Nederland De maritieme cluster is in transitie en betekent is een learning organisation, jou ambitie krijgt heroriëntatie op nieuwe maatschappelijke uit- de ruimte. Op zoek naar een toekomst? Kom waar dit mogelijk is. meer weten over een mogelijk alternatief of nieuwe datum. dagingen. In onze tijd waarin door het kruisen langs en overtuig je! adezwart@loketzwijnd• Als u al één of meer kinderen heeft die de school bezoekt Open KeuzeChat Studie In de branche is grote behoefte aan instroom van software DNA, de ‘robot-baby’ reeds een recht.nl dagen café zijn om deze avonden bij info (bezoeken) kunt u volstaan met het invullen van een Mocht u niet in de gelegenheid punt van potentiële werknemers. Omdat het bij leer- feit is, komt o.a. autonoom varen dichterbij! aanmeldingsformulier. Dit formulier is op te wonen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleilingen in het Voortgezet Onderwijs, maar ook bij Volgens trendwatchers en futurologen leven Nieuwsgierig geworden? school en via de website verkrijgbaar. der van de betreffende school. De contactgegevens zijn als hun ouders vaak onbekend is welke mogelijkhe- we in een maatschappij die gedreven wordt Kijk op loketzwijndrecht.nl voor alle info over Graag inleveren bij de schoolleider. volgt: den er zijn om beroepsmatig te werken in deze door technologische vernieuwing. Deze revo- de Open Dag. vóór 23 januari 2021. sector, kunnen via maritieme leerarrangemen- lutie wordt gekenmerkt door nieuwe technieMeer info vind je op albeda.nl ten, interesses voor de maritieme sector gewekt ken voor productie en vergaande digitalisering. Loket Zwijndrechtse Waard worden. De profielvakken: Mobiliteit, Transport Robotisering van productie wordt vanzelfspre- Laurensvliet 2R Bijbelgetrouw, Professioneel en Liefdevol. en Produceren, Installeren en Energie worden kend. Het maakt de mens niet overbodig maar 3331 HW Zwijndrecht aangeboden. Keuzevakken zijn: verbrandings- kan helpen de fysieke belasting te verminderen. Tel. 078 625 6100 motoren- Maritieme installaties, werken & leren Ook al begin je pas, scheepvaart digitaliseert E-mail: info@loketzwijndrecht.nl Willem de Zwijgerschool omvat de wijken Kruiswiel, Oostendam, Centrum,

Ahoy hier opleidingsschip ‘Mate’ Door: Johan de Witte

OPEN DAGGaat uw zoon of dochter naar groep 7

bedrijfsleven. Als één van de initiatiefnemers/ bedrijfsleven. één van Bevrachters de initiatiefnemers/ sponsors geeftAls Maaskade het prosponsors geeft ject ‘handen en Maaskade voeten’. Bevrachters het project ‘handen en voeten’. Verbinden hierbij is belangrijk evenals proVerbinden is belangrijk evenals promoten, eenshierbij meevaren, overleg met docenten, moten,zien eens meevaren, overleg met docenten, laten wat er gebeurt aan boord en hoe laten zien wijzer wat er en gebeurt aan boord en hoe leerlingen zelfstandiger worden op leerlingen wijzer wordenvoor op weg naar het MBOen omzelfstandiger uiteindelijk ergens weg job naartehet MBO om uiteindelijk voor een solliciteren. Mate is eenergens mooi vooreen te samenwerking solliciteren. Mate is een mooi voorbeeldjob van tussen onderwijs en beeld van samenwerking tussen en bedrijfsleven. “We kunnen niet onderwijs zonder sponbedrijfsleven. “Wemet kunnen zonder sponsors”! Aan de slag de blikniet op water hetgeen sors”! Aan slag met blik op water hetgeen jongens ende meisjes eendeduurzaam bestaan kan jongens enscheepvaart meisjes een vitaler duurzaam bestaan kan bieden en maakt. Het maribieden en scheepvaart vitaler maakt. Het maritieme cluster is veel ‘breder dan het vaarwater’ tieme cluster veel ‘breder dan identiteit. het vaarwater’ en geeft Mate is haar economische en geeft Mate haar economische identiteit. “Loket Zwijndrechtse Waard” “Loket Waard” Met deZwijndrechtse leergang ‘Maritiem’ zijn leerlingen voorMet de om leergang ‘Maritiem’ bereid door te stromen zijn naarleerlingen het MBO voorvoor bereid om door te stromen naar en hetRotterdam. MBO voor de vakopleidingen in Dordrecht de vakopleidingen in Dordrecht en Rotterdam. Zwijndrecht is de eerste gemeente en “Loket” Zwijndrecht is de eerste gemeente en “Loket” de eerste algemene vmbo-school in Nederland de eerste algemene waar dit mogelijk is. vmbo-school in Nederland waar dit mogelijk is. In de branche is grote behoefte aan instroom In branche werknemers. is grote behoefte aanhet instroom vandepotentiële Omdat bij leervan potentiële werknemers. Omdatmaar het bij lingen in het Voortgezet Onderwijs, ookleerbij lingen in hetvaak Voortgezet Onderwijs, ook bij hun ouders onbekend is welkemaar mogelijkhehun ouders vaak onbekend is te welke mogelijkheden er zijn om beroepsmatig werken in deze den er zijn om beroepsmatig werken in deze sector, kunnen via maritiemeteleerarrangemensector, kunnenvoor via de maritieme leerarrangementen, interesses maritieme sector gewekt ten, interesses voor de maritieme sector gewekt worden. De profielvakken: Mobiliteit, Transport worden. De profielvakken: Transport en Produceren, InstallerenMobiliteit, en Energie worden en Produceren, Installeren en Energie worden aangeboden. Keuzevakken zijn: verbrandingsaangeboden. Keuzevakken zijn:werken verbrandingsmotoren- Maritieme installaties, & leren motoren- Maritieme installaties, werken & leren

open

dagen

26 - 30 januari

aan boord en scheepsaan boord scheepskennis. De eninteresses AANMELDEN: WWW.DELEERONDERNEMING.NL kennis. vervolg De interesses kunnen krijgen kunnen vervolg krijgen in het MBO waar gericht in het waar gericht op de MBO beroepskeuze een op de beroepskeuze een vervolgopleiding doorlovervolgopleiding doorlopen kan worden. Het gaat penvarende kan worden. Hetingaat om functies de om functies inom de zee-varende of binnenvaart, zeeof binnenvaart, technische functies in om de technische functies in de maakindustrie bij scheepsmaakindustrie bijbij scheepsen jachtwerven, motoen jachtwerven, renbedrijven etc. bij motorenbedrijven etc. Een maritiem leerarranEen maritiem leerarrangement is eenvoudig te gement eenvoudig te koppelenisaan technische eveneens, zorg dat je daarbij bent en stap aan koppelen in aan zorg dat je daarbij bent en stap aan profielen hettechnische VMBO zoals: PIE (Produceren, eveneens, boord! profielen inenhet VMBO M&T zoals:(Mobiliteit PIE (Produceren, Installeren Energie), & Trans- boord! Installeren en wel Energie), M&T (Mobiliteit & Transport) en zelfs aan BWI (Bouwen, Wonen en Aan boord leer en je over ‘de hoed en de rand’ port) en zelfs wel aan BWI (Bouwen, Wonen en Aan leer en jou je over en de rand’ Interieur). van boord scheepvaart, visie‘deenhoed betrokkenheid Interieur). van scheepvaart, visie enachter, betrokkenheid vinden waardering.jou Trots blijft je werkt vinden waardering. blijfteen achter, je werkt Dynamische job aan jezelf, misschienTrots wel aan droom. Mate Dynamische jezelf, misschien wel aan jou eenambitie droom.krijgt Mate De maritiemejob cluster is in transitie en betekent aan is een learning organisation, De maritieme op cluster is inmaatschappelijke transitie en betekent is een learning organisation, ambitie krijgt heroriëntatie nieuwe uit- de ruimte. Op zoek naar eenjou toekomst? Kom heroriëntatie op nieuwe maatschappelijke uit- de ruimte. Op zoek je! naar een toekomst? Kom dagingen. In onze tijd waarin door het kruisen langs en overtuig adezwart@loketzwijnddagingen. In onze door het kruisen van software DNA,tijd de waarin ‘robot-baby’ reeds een langs recht.nlen overtuig je! adezwart@loketzwijndvan software DNA,autonoom de ‘robot-baby’ reeds een recht.nl feit is, komt o.a. varen dichterbij! feit is, komt o.a. autonoom varen dichterbij! Volgens trendwatchers en futurologen leven Nieuwsgierig geworden? Volgens trendwatchers leven Kijk Nieuwsgierig geworden? voor alle info over we in een maatschappijendiefuturologen gedreven wordt op loketzwijndrecht.nl we intechnologische een maatschappij die gedreven op loketzwijndrecht.nl voor alle info over door vernieuwing. Dezewordt revo- Kijk de Open Dag. door technologische vernieuwing. Deze revo- de Open Dag. lutie wordt gekenmerkt door nieuwe technielutie wordt gekenmerkt door nieuwe technie- Loket Zwijndrechtse Waard ken voor productie en vergaande digitalisering. ken voor productie en vergaande Loket Zwijndrechtse Waard Robotisering van productie wordtdigitalisering. vanzelfspre- Laurensvliet 2R Robotisering van de productie wordt vanzelfspreLaurensvliet 2R kend. Het maakt mens niet overbodig maar 3331 HW Zwijndrecht kend. Het maakt de mens niet overbodig maar 3331 HW Zwijndrecht kan helpen de fysieke belasting te verminderen. kan helpen de je fysieke te verminderen. Ook al begin pas, belasting scheepvaart digitaliseert Albert de Zwart, 078-6256132 Ook al begin je pas, scheepvaart digitaliseert adezwart@loketzwijndrecht.nl Krommeweg en Volgerlanden Stadhouder Willem III-school omvat de wijken Sandelingen en Dorp

Ds. A Helle

B IJ B EL GETR O U

Wille Zwijg

B IJ B EL GETR O U

Stad Wille

B IJ B EL GETR O U


mavo havo vwo

dynamisch digitaal! TIKTOK

VRAGENUURTJE met meneer Priester @sanderpriester

14 januari 17:00 uur

OPEN HUIS OP MAAT

WEBINAR

vanaf 21 januari

VOOR OUDERS 28 januari 20:00 uur

OPEN DAG APP

Download de open dag app in de app of play store en selecteer onze school. Zo blijf je extra goed op de hoogte!

JOUW KEUZES | JOUW TALENTEN | JOUW TOEKOMST | JOUW SCHOOL Walburg College | Norderstedtplein 6, 3332 GK, Zwijndrecht | www.walburgcollege.nl | info@walburgcollege.nl

Gaat uw zoon of dochter naar groep 7 en is De LeerOnderneming ook iets voor uw kind? Kom dan samen naar onze informatieavond! ü 10-14 onderwijs

INFORMATIEAVOND Donderdag 4 maart 2021 van 19.00 tot 20.30 uur

KENNISMAKINGSOCHTEND Dinsdag 16 april van 09.00 tot 11.00 uur

MET OPEN ARMEN ONTVANGEN

Ik heb voor de LeerOnderneming gekozen omdat ik dacht dat het me goed zou doen. En dat doet het ook. Ik voel me hier heel erg op mijn plek, ik word zelfstandiger en leer voor mezelf opkomen. Iedereen is hier welkom. Je wordt met open armen ontvangen!

6 DOMEINEN OM UIT TE KIEZEN

Er zijn zes domeinen waaruit wij werken: Math, Culture, Science, Communication, Creation en Care & Choice. Mijn lievelings domeinen zijn Care & Choice & Creation. We hebben geen vakken waardoor we leren op een hele andere manier. Het is echt een hele leuke school!

Woensdag 17 april van 09.00 tot 11.00 uur Donderdag 18 april van 09.00 tot 11.00 uur Vrijdag 19 april van 09.00 tot 11.00 uur Maandag 22 april van 09.00 tot 11.00 uur

NIKA (11 JAAR)

DYLAN (13 JAAR)

AANMELDEN: WWW.DELEERONDERNEMING.NL


29

Woensdag 13 januari 2021

Primeur Tiktok-docent op Walburg College Corona brengt mensen in beweging, en niet alleen met de Jerusalema-pasjes die onze TikTok-docent Sander Priester tijdens flexlessen met leerlingen heeft uitgevoerd. De docent Nederlands heeft inmiddels veel bekijks met meer dan 2000 volgers. Regelmatig post hij gezellige filmpjes, die hij in zijn vrije tijd, en soms ook onder schooltijd, opneemt. Leerlingen herkennen meneer Priester, echter niet als hun leraar maar als dé TikTok-docent van het Walburg College.

laas was de fitnessruimte al gesloten, maar die er meerdere opties om informatie over het Walkomt volgende keer aan bod! Net als het thea- burg College te verkrijgen. Op 28 januari kunnen ter waar zich heel veel afspeelt. Dat er behoefte is aan een scholen-vragenuurtje bleek uit de diversiteit in leeftijden en vragen. ‘Kunt u mij helpen met mijn mondeling poëzie?’ is daar een goed voorbeeld van. 60 Minuten onafgebroken vragen beantwoorden was boven verwachting. Het ontbrak Sander aan tijd om tussendoor iets te drinken. Wat wil je met 1016 volgers op deze eerste live bijeenkomst. Bij de volgende sessie zorgt hij voor voldoende ‘spraakwater’. Op donSander krijgt veel energie van de leuke reacties Om de kinderen ook iets van school te laten derdagavond 14 januari zal @sanderpriester om die hij ontvangt op zijn ludieke acts! En zo op- zien, liep Sander met zijn mobieltje rond. He- exact 17.00 uur weer live gaan. Natuurlijk zijn perde hij spontaan bij de directie het idee om een vragenuurtje voor groep 8 te starten. De kinderen moeten hun keuze maken voor een nieuwe school en zitten vol met vragen. TikTok leeft onder de jeugd en is dus hét medium om deze groep te bereiken. Wat voor meneer Priester als ouders om 20.00 uur aansluiten bij het webinar, een grapje begon, is uitgegroeid tot een heuse waarbij ruim tijd is ingepland om vragen te stelPR-stunt. Het Walburg College pretendeert dylen. Open Huis op Maat biedt de gelegenheid namisch digitaal te zijn en maakt dat zeker waar om persoonlijk te worden rondgeleid door de met deze originele vorm van informatievoorschool. Aanmelden kan via de Open Dag App ziening. De directie reageerde enthousiast en of ga naar de website www.walburgcollege.nl. promootte het TikTok-vragenuurtje bij de basisHier zijn ook filmpjes te zien waarbij leerlingen scholen en via sociale media. en een brugklasmentor aan het woord komen. Daarnaast worden deze maand via de basisMet heel veel zin en een gezonde dosis spanning scholen folders verspreid. Toch nog vragen? Mail startte onze docent op 10 december zijn eerdan naar info@walburgcollege.nl. ste livesessie. Zittend in een lokaal met alleen een mobieltje voor zich, begon Sander stipt om 17.00 uur met uitzenden. Het liep direct storm. Niet alleen jonge kinderen, maar ook leerlingen van onze school en daarbuiten sloten aan. Ouders keken nieuwsgierig mee. De vragen waren heel uiteenlopend. Van de leeftijd van de docent tot de mogelijkheden die het Walburg College biedt op het gebied van theater en sport. Hoe langt duurt een kernles? Wat kan je kiezen tijdens de flexlessen? Wat betekent het vak Jong Ondernemen, dat docent Priester ook geeft? Een leerling hoopte zelfs meneer Priester als mentor te krijgen, maar aan dat verzoek kon niet worden voldaan.

Op de basisschool noemen ze je meester, maar op de middelbare school ben je een meneer

De LeerOnderneming: Leren door te doen! Gaat uw kind naar groep 7? Is uw kind nieuwsgierig, op zoek naar antwoorden en nieuwe vragen? Wil hij of zij graag zelf uitzoeken hoe iets werkt? Dan is het inspirerende 10-14 onderwijsaanbod van De LeerOnderneming Ridderkerk wellicht geschikt voor uw zoon of dochter!

choice. Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern-, en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. Leerdoelen worden gezien als uitdagingen en vaardigheden worden verkregen door met zogenaamde bouwstenen te werken. Bij De LeerOnderneming staat de ontwikkeling van vaardigheden centraal. Deze vaardigheden noemen wij de bouwstenen. Deze bouwstenen bieden de leerlingen een stevig fundament voor de toekomst. Bij elke module staan andere bouwstenen centraal. De leerkracht begeleidt de ontwikkeling van de bouwstenen en aan het eind van iedere periode wordt samen met de leerlingen en ouders de ontwikkeling van deze bouwstenen geëvalueerd. In totaal zijn er 10 bouwstenen: Nieuwsgierig zijn, communiceren, zelfstandig zijn, oplossingen bedenken, doordenken, weten, ontdekken, samenwerken, kritisch denken en ICT gebruiken.

De LeerOnderneming is leren door te doen! Met een duidelijke structuur en leerdoelen als basis gaan de kinderen ontdekken, ervaren, beleven, ontwikkelen, onderzoeken en ondernemen. Uw kind gaat vooral leren door te doen! De “gewone” vakken zoals taal en rekenen maken vanzelfsprekend onderdeel uit van ons onderwijsaanbod, alleen worden deze verdeeld in domeinen. Zo beslaat het domein ‘Culture’ niet alleen geschiedenis, maar ook de leerdoelen van aardrijkskunde en wordt er met een bredere blik naar de wereld gekeken. De domeinen waar de kinderen uit werken zijn math, science, creation, culture, communication en care & In 4 jaar voorbereid op het voortgezet onderwijs De kinderen werken in modules die zijn ontwikkeld door po-leerkrachten en vo-docenten. Kiezen u en uw kind voor De LeerOnderneming dan worden zij in vier jaar voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke doorstroom naar klas 3 op het vmbo, de havo of het vwo. Als u kiest voor De LeerOnderneming geeft u uw kind de rust en de ruimte om zich verder te ontwikkelen tot een uitstroomniveau dat past bij uw kind.

De kinderen starten de dag samen in de groep. Met de leerkracht nemen ze de planning van de dag door en krijgen de ruimte om hun ervaringen te delen. Vervolgens hebben zij zelf de keuze waarmee en met wie zij gaan werken. Gaan ze een filmpje maken om zo meer te weten te komen over de jagers en verzamelaars, onderzoeken ze het slootwater in de wijk of gaan ze aan de slag met het bouwen van een robot? Waar ze ook voor kiezen ; alle aspecten van een regulier onderwijsaanbod komen aan bod.

onderwijs, een actieve rol voor ouders en alle tijd om ze voor te bereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs. Verder wordt het belangrijk gevonden dat er maatwerk kan worden geleverd door middel van een digitale leeromgeving. De kinderen werken met een eigen Chromebook en maken gebruik van softwareprogramma’s die ze extra uitdaging kunnen geven indien nodig.

Wilt u zelf kennis komen maken met De LeerOnderneming? We hopen u graag te mogen verwelkomen op onze kennismakingsdagen. InformaDe diversiteit van de invulling draagt bij aan de tieavond: donderdag 4 maart van 19.00 uur tot ontwikkeling van de individuele kinderen en er 20.30 uur. wordt een beroep gedaan op eigen creativiteit en zelfstandigheid. Uw kind groeit op deze ma- Kennismakingsochtenden: dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 nier verder in kennis, talent en vaardigheden. april van 09.00 uur tot 11.00 uur. De voordelen van De LeerOnderneming Enkele voordelen die vaak genoemd worden Wilt u zich voor een van deze dagen aanmelden? door onze ouders zijn dat het een prikkelende Kijk dan op de website Een dag op De LeerOnderneming Geen dag is hetzelfde op De LeerOnderneming. leeromgeving is ‘geen dag is hetzelfde’, eigenwijs www.deleeronderneming.nl.


g’ ‘Altijd in bew egin


31

Woensdag 13 januari 2021

Van groep 8 naar de brugklas

Een nieuwe start

Brugklassen Het DevelsteinCollege biedt maar liefst vijf verschillende brugklassen: de homogene brugklassen vmbo-t (ook wel mavo genoemd), atheneum en gymnasium en de dakpanklassen vmbo-t/ havo en havo/atheneum. “De dakpanklassen zijn bedoeld voor leerlingen waarvan nog niet zeker is welk niveau het beste bij hen past. In deze klassen krijgen leerlingen les op het eerstgenoemde niveau en als zij bovengemiddeld presteren, kunnen zij doorstromen naar het hoogste niveau van de dakpanklas,” licht Marc toe. In de brugklassen vindt een brede vorming Een leerling zit op zijn plek binnen een school plaats, zodat leerlingen met verschillende vakwaar hij zich veilig voelt, waar de sfeer goed is ken in aanmerking komen en op die manier kunen waar hij zijn talent kan ontwikkelen, maar nen ontdekken waar hun talenten en interesses ook kan rekenen op goede begeleiding wanneer liggen, zodat zij in de jaren daarna gericht kundit nodig is. Bij het DevelsteinCollege in Zwijnd- nen kiezen voor vakken, pakketten of extra’s. recht weten zij dat als geen ander. Met een apart juniorcollege voor de onderbouw, een uitge- Extra’s breid pakket aan extra mogelijkheden en on- Ook op het gebied van extra mogelijkheden en dersteuning op elk vlak, ontwikkelen leerlingen begeleiding heeft de school een breed aanbod, vanaf de brugklas tot en met het examenjaar. zich hier in een vertrouwde leeromgeving. Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging kunnen in de onderbouw kiezen voor Juniorcollege Dankzij het juniorcollege, een apart deel van de het sportpakket of het kunstpakket Art & Perschool voor de eerste- en tweedeklassers, is de formance en voor de cognitief meer begaafde overstap van groep 8 naar de brugklas niet zo leerling, het aantrekkelijke verrijkingsprogramgroot. “Leerlingen maken gebruik van een eigen ma Obelisk. In de bovenbouw biedt het Develfietsenstalling, een eigen ingang, schoolplein en steinCollege verrijking met het VTO (versterkt aula met kluisjes. Ook de lessen voor de onder- talenonderwijs met Cambridge Certificate, Delf bouw vinden grotendeels in het juniorcollege Junior en Goethe Deutsch) en beduidend meer plaats. Leerlingen uit groep 8 komen terecht in keuze in examenvakken dan standaard, zodat een kleinschalige omgeving tussen hun eigen leerlingen een gericht pakket kunnen samenleeftijdgenootjes waar zij lekker zichzelf kunnen stellen voor hun vervolgopleiding. Denk aan zijn,” vertelt conrector Marc van Riet. Het Devel- examenvakken als kunst, sport, informatica, steinCollege staat niet alleen bekend om het design & technology, wiskunde D en elementair kwalitatieve onderwijs, maar ook om de gezel- boekhouden. De exacte leerling vindt zijn uitdalige, veilige en prettige sfeer. Een leeromgeving ging in het moderne bètalab. waar iedereen zichzelf kan zijn en waar oog is Sportpakket voor iedere leerling. Het sportpakket biedt 160 uur meer, sneller, Voor leerlingen in groep 8 en hun ouders breekt een spannende periode aan. Deze maanden krijgen leerlingen hun advies voor de middelbare school. Maar waar moet je nu op letten bij de keuze van een middelbare school? Normaliter bezoek je de open dagen om de sfeer te proeven. Download nu in ieder geval de Open Dag app, bekijk de vlogs en schrijf je via de website onderdeel groep 7/8 in voor het webinar op 2 februari en bekijk meteen het onderwijsaanbod met de extra mogelijkheden.

hoger, verder en beter bewegen! Al jaren is het sportpakket voor alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 op het DevelsteinCollege populair. Dat is niet voor niets, want met het sportpakket volgen leerlingen nog meer uitdagende sportlessen en maken zij kennis met nieuwe sporten. Het sportpakket is ontwikkeld voor leerlingen met een passie voor sport en bewegen. Zij volgen naast de reguliere lessen twee uur per week een speciaal sportprogramma. Op en rond de sportaccommodatie naast de school, met en door clinics van topsporters, bij verenigingen in de buurt en met sportieve excursies. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor het sportpakket via het aanmeldformulier voor de brugklas.

baan en op de arbeidsmarkt. Het VTO volgen leerlingen een lesuur per week, zonder huiswerk en kunnen zij voor Cambridge zelfs afronden op het niveau van ‘native speaker.’

Begeleiding Tijdens hun schoolcarrière staan de leerlingen er niet alleen voor. Al vanaf de brugklas worden leerlingen begeleid door de mentor en juniormentoren; leerlingen uit de bovenbouw die brugklassers begeleiden bij de start op hun nieuwe school. Leerlingen die moeite hebben met een vak, kunnen zich inschrijven voor het startuur voor extra uitleg van een vakdocent. Voor specialistische begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van remedial teaching of dyscalculie, kunnen leerlingen terecht bij leerlingbeArt & Performance Voor creatieve onderbouwleerlingen heeft het geleiders, decanen, remedial teachers, schoolDevelsteinCollege het kunstpakket Art & Per- maatschappelijk werk en de zorgcoördinator. formance ontwikkeld. Met nog meer beeldende vorming, dans, drama, muziek, film/fotografie Flex! en creatief schrijven dan het reguliere lespro- Iedereen is anders en het zijn juist die verschilgramma aanbiedt. Speciaal voor leerlingen die len die wij waarderen! Daarom werken wij op meer willen dan het gewone, die op zoek zijn het DevelsteinCollege met een bandbreedte naar een artistieke uitdaging, die dromen van in de onderbouw, een flexrooster in de boveneen plek op het toneel of die zich graag artistiek bouw en met starturen voor alle leerjaren. Het willen uiten. Naast gewone lessen volgen leerlin- lesrooster is in de onderbouw voor de hele klas gen gastlessen en workshops van echte profs en hetzelfde, meestal is dat van 09.10 tot 14.30 uur. gaan op artistieke excursies naar bijvoorbeeld Als je behoefte hebt aan meer uitdaging zijn er een museum, theater of filmfestival. Zij werken speciale programma’s zoals Obelisk, het sporttoe naar een eindopdracht die zij presenteren pakket of Art & Performance. Deze lessen volg je aan hun ouders/verzorgers. Vanzelfsprekend buiten het lesrooster; oftewel in de bandbreedzonder podiumvrees! Want presenteren voor te. een publiek en werken aan het zelfvertrouwen binnen verschillende expressievormen is een te- Meer weten? Kijk op rugkerend onderdeel van het kunstprogramma www.develsteincollege.nl/Groep_7/8. Art & Performance. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor het kunstpakket Art & Performance via het aanmeldformulier voor de brugklas. Versterkt Talen Onderwijs (VTO) Omdat het beheersen van een vreemde taal voor toekomstige studies en beroepen steeds belangrijker wordt, kunnen leerlingen op het DevelsteinCollege kiezen voor een versterkt talenprogramma (VTO) bestaande uit Cambridge Certificate, Delf Junior en Goethe Deutsch. Met deze internationaal erkende certificaten (door het ERK, het gemeenschappelijk Europese Referentiekader) breiden leerlingen hun talenkennis uit en sluiten zij hun schoolcarrière af met een extra diploma, waarmee zij een aanzienlijke voorsprong hebben bij hun verdere studieloop-


Op Loket werk je aan je toekomst!

We hebben ook veel leuke extra’s zoals Lego League, extra sporten en excursies. vmbo voor basis en kader

Download Open Dag App

Ga naar je Appstore en download de Open Dag App. Met de app krijg je een goede indruk van de school en houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Online Open dag

Op Loket ga je met plezier naar school! Je leert niet alleen theorie, maar ook veel in de praktijk.

We houden een online open dag. Neem een

kijkje in de school of chat met een docent. Ga naar www.loketzwijndrecht.nl/open-dag/ om je in te schrijven voor de Online Open Dag.

Neem ook een kijkje op www.loketzwijndrecht.nl/groep-8

GLR

ONLINE OPEN DAG ZA 30 JANUARI 2021 | GLR.NL Ontdek de creatieve wereld van media, entertainment en technologie tijdens de online Open Dag van het Grafisch Lyceum Rotterdam op zaterdag 30 januari 2021 (10.00 - 15.00 uur). Op de Open Dag kun je digitaal voorlichtingen bijwonen van zowel het MBO als het VMBO en kijken naar GLR Live, een show rechtstreeks vanuit de school. Ga naar www.glr.nl en meld je snel aan voor de Open Dag.

VMBO MBO

Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt vier vmbo-leerwegen en tal van mbo-opleidingen. Een greep uit het aanbod: Mediavormgeven, Audiovisuele Media, Podium- en Evenemententechniek, Mediamanagement, Mediatechnologie, Redactiemedewerker, Mediamaker en Medewerker Sign. Benieuwd naar het volledige aanbod? Vraag de brochure aan of kijk op glr.nl


33

Woensdag 13 januari 2021

Ontdek Loket! samen met jou naar wat je goed kan en waar je Uniek: de leergang Maritiem Zwijndrecht wordt wel de grootste binnenvaartnog extra aandacht aan moet geven. gemeente van Nederland genoemd. Er zijn veel bedrijven actief in deze sector en er is veel werk Leren in de praktijk In de bovenbouw (klas 3) kies je op Loket een in de binnenvaart. Op Loket kunnen leerlingen profiel dat bij jou past. Naast theorie krijg je dan de leergang Maritiem volgen. Dit is een richting die je kunt kiezen als je de profielen M&T of PIE ook meer vakken uit de praktijk. kiest. Je kunt kiezen uit: Economie & Ondernemen Zorg & Welzijn Wil jij een leuke schooltijd? Voor jou is het een spannende tijd, want je moet Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) een nieuwe school gaan kiezen. Je leert het Produceren, Installeren en Energie (PIE) beste wanneer je het naar je zin hebt. Daarom Mobiliteit en Transport (M&T) zorgen we er samen voor dat Loket een leuke plek is om te leren. Naast vakken zoals Nederlands, Engels, Wiskunde en gymles, krijg je ook praktijkvakken. En je kan extra lessen volgen, bijvoorbeeld sporten of Lego League. De school voor vmbo basis en kader! Voor een leuke en leerzame tijd op het voortgezet, ben je bij Loket Zwijndrecht op het juiste adres. De school lijkt vanaf de buitenkant groot, maar als je eenmaal binnen bent, weet je al snel de weg. De lokalen van de brugklassers zijn bijna allemaal op de 3e verdieping. Zo zorgen we ervoor dat je je al snel thuis voelt en nieuwe vrienden kunt maken.

Veel leuke extra’s! School draait niet alleen om leren. Loket organiseert ook schoolfeesten, excursies, theatervoorstellingen en sportieve uitjes. Als je interesse hebt in sport, dan kun je het sportpakket kiezen. Daarin ontdek je sporten die je nog niet eerder hebt gedaan. Een eigen coach Alle leerlingen krijgen op Loket een eigen coach. De coach leert je vanaf de brugklas om steeds zelfstandiger te worden. Vind je het soms lastig of heb je vragen, dan helpt je coach je. We kijken

Online Open dag Grafisch Lyceum Rotterdam: 30 januari Ontdek de creatieve wereld van media, entertainment en technologie tijdens de online Open Dag van het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) op zaterdag 30 januari 2021. Meld je aan via www.glr.nl en bekijk op de Open Dag de voorlichtingen per opleiding (mbo en vmbo) en chat met docenten en studenten. Ook kun je kijken naar GLR Live, een show rechtstreeks vanuit de tv-studio van het GLR. Het GLR biedt de volgende mbo-opleidingen: Mediavormgeven (Graphic Design en Visual Design), Mediatechnologie (Software Developer, IT Systems & Devices), Audiovisuele Media (Video Design, Video Production, Fotografie), Mediamanagement, Redactiemedewerker, Podium- en Evenemententechniek (Lichttechniek, Geluidstechniek), en Creatieve Productie (Mediamaker en Medewerker Sign). Daarnaast heeft GLR een vernieuwende vmbo-afdeling, met vier leerwegen voor Media, Vormgeven & ICT (MVI). Experience Studio De ontwikkelingen in de creatieve industrie gaan razendsnel. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Rotterdam zijn zo ingericht dat de nieuwste mogelijkheden op het gebied van media, entertainment en technologie direct worden vertaald in het onderwijs. Zo heeft de school afgelopen jaar een nieuwe afdeling geopend voor de specialisatie Video Design, met hightech onderwijsruimtes waar studenten leren om videoproducties te maken van a tot z. Een onderdeel hiervan is de bijzondere

Experience Studio, waar studenten kunnen experimenteren met allerlei soorten technologie, zoals holografie, videomapping en immersive video. Online Vanwege de coronamaatregelen is de Open Dag van het GLR dit jaar niet op locatie, maar online. Aanmelden voor de Open Dag is verplicht. Voor elke opleiding zitten docenten en studen-

ten klaar om al je vragen te beantwoorden. In tussen 10.00 en 15.00 uur inloggen en alle inforde liveshow ontvangen we gasten en laten we matie verzamelen voor het maken van een goevideo’s zien van interessante GLR-projecten. De de studiekeuze. Meer info: www.glr.nl. Open Dag is op zaterdag 30 januari 2021. Je kunt


ONLINE OPEN DAG VANAF 11 JANUARI 2021, E

LKE

WOENSDAG/VRIJDAG 15.00 - 16.00 uUR

Uitnodiging voor

leerlingen in groep 8

Kom online sfeer proeven!

WWW.DELAGEWAARD.NL

/opendag

CSG De Lage Waard bie dt leerlingen een stevige basis met álle mogelijkheden om zichzelf te ontwikkele n. Bij ons haal je niet alleen je diploma, ma ar ontwikkel je jezelf als leerling én als mens . Van vmbo tot en me t vwo, van extra begelei ding tot en met extra uitdaging: samen gaan we voor groei!

Download de open dag app voor meer info

Locatie vmbo/mavo Burgemeester Keijzerweg 5, Papendrecht Locatie havo/vwo Vijzellaan 4, Papendrecht


Studie info punt helpt jongeren

Bij Albeda weten ze dat jongeren het vaak moeilijk vinden om de juiste mbo-opleiding te kiezen. Er zijn zo veel mogelijkheden en hoe weten ze nu wat bij hen past? Fatma Tambolat, medewerker voorlichting bij het Studie info punt van Albeda spreekt dagelijks jongeren die met deze en andere vragen rondlopen. ‘Wij zijn hét centrale infopunt voor jongeren als het om studiekeuzes gaat,’ legt Tambolat uit. ‘Zij komen bij ons met allerlei vragen. Bijvoorbeeld leerlingen van de middelbare school die een studie moeten kiezen maar nog niet weten wat bij hen past. We zien vaak dat leerlingen kiezen voor een opleiding zonder een goed beeld ervan te hebben. Vervolgens komen ze erachter dat ze het niet leuk vinden. Dat willen we voorkomen. Maar ook onze eigen studenten kloppen geregeld bij ons aan. Sommigen willen doorstromen naar een ander niveau of komen erachter dat de opleiding toch niet bij hen past. Bij Albeda helpen we je kiezen door écht met je in gesprek te gaan en jouw talenten te ontdekken. We stellen bijvoorbeeld vragen als ‘Wat vind je leuk en waar ben je goed in? Wie is je voorbeeld of waar droom je van?” Door deze vragen en de open manier waarop wij met de jongeren in gesprek gaan, ontdekken zij hun talenten, interesses en kwaliteiten. Wij kunnen hen zo beter helpen bij het vinden van een passende opleiding. En we nemen echt de tijd voor ze want het gaat om hun toekomst.”

Wegwijs maken Jongeren hebben ook vaak praktische vragen over het mbo. Fatma: “Ze willen weten hoe het mbo werkt, wanneer je je moet aanmelden voor een opleiding en hoe een intakegesprek gaat. Of welk niveau bij hen past en of je ook met havo naar het mbo kan. Dat zijn heel belangrijke vragen, dus stel deze gerust.” Soms hebben jongeren extra hulp en begeleiding bij hun keuzeproces nodig. Welkom@ Albeda werkt hiertoe nauw samen met het Studie info punt en biedt deze groep jongeren maatwerk bij de intake en ondersteuning om hen zo te begeleiden naar een bewuste en reële loopbaankeuze.

Wij helpen je kiezen op de

open

Om jongeren wegwijs te maken zijn er diverse voorlichtingsmomenten bij Albeda. Zoals het online open huis, (online) keuzecafé, (online) open dagen en proefstuderen of meelopen. Al deze voorlichtingsmomenten staan overzichtelijk op albeda.nl. Je vindt daar op welke manier ze plaatsvinden (online of op locatie) en op welke data en tijden. “En je bent natuurlijk altijd welkom bij het Studie info punt van Albeda.”, aldus Fatma. “Je kunt met ons chatten, mailen, appen en bellen. Langskomen kan ook, maar maak dan eerst een afspraak in verband met de corona maatregelen. Onze voorlichters en ik helpen je graag bij je studiekeuze!” Studie info punt Albeda: Chat via de oranje op de button op de website Bel 010 290 10 20 Mail albeda@albeda.nl WhatsApp 06 508 41 922 of 06 484 11 362 Instagram @albedastudieinfopunt

dagen 26 - 30 januari We helpen je ook op andere momenten

Open dagen

Keuzecafé

Chat

Studie info punt

Meer info vind je op albeda.nl

De wereld ligt voor je open op het mbo Er is in Nederland een groot tekort aan vakmensen. Diverse sectoren staan te springen om praktisch geschoold personeel en die vraag neemt alleen maar toe. Het middelbaar beroepsonderwijs biedt de oplossing. Leren in de praktijk is hier het motto. Met aansprekend onderwijs gericht op een specifiek beroep. Op het mbo ligt er een wereld aan mogelijkheden open: van medewerker in de zorg tot software developer en van ondernemer tot techneut. Voor scholieren die dit jaar eindexamen doen is de tijd aangebroken om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. En dat is in deze corona-tijd nog best ingewikkeld, want de scholen zijn gesloten voor bezoekers. Een eerste tip: ga na waar je talent en je interesse liggen. Ben je een binnen of een buiten mens? Hou je van kin-

ONLINE OPEN DAG 29 JANUARI

MELD JE AAN OP DAVINCI-OPEN.NL

MBO-OPLEIDINGEN

130449_DaVinci_OpenDag_ADV_130x161.indd 1

16-12-2020 13:31

deren of meer van auto’s? Ga je liever sleutelen of ben je juist dol op koken en bakken? Als je in kaart brengt wat je leuk vindt, ben je al een heel eind in het keuzeproces. Een tweede tip: ga in gesprek met een studiekeuze adviseur van een school. Zo’n gesprek biedt veel duidelijkheid bij het kiezen van een opleiding.

Het Da Vinci College is de opleider voor mbo, vavo en educatie in de regio en specialist op het gebied van studiekeuzebegeleiding. Dit kleinschalige mbo biedt iedereen de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen en helpt jongeren om kansen te pakken en de juiste opleiding te vinden. Kennismaken met het Da Vinci College kan onder andere op vrijdagmiddag 29 januari tijdens een online open dag. Kijk op ww.davinci-open.nl voor meer informatie.


VVOGG

VERENIGING VOOR ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

AANMELDING NIEUWE VV LEERLINGEN GG

Als u kiest voor goed onderwijs met een duidelijke christelijke identiteit!

VERENIGING VOOR ONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

Het bestuur van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag stelt de ouders in de gelegenheid hun kind (-eren) aan te melden voor de hieronder genoemde reformatorische basisscholen. Het betreft de kinderen die vóór D.V. 1 oktober 2022 de leeftijd van 4 jaar hopen te bereiken.

De aanmelding kan als volgt plaatsvinden:

• Voor de Willem de Zwijgerschool (IJdenhove 238) kunt u contact opnemen met de heer J.C. Bezemer, tel. 6816529

Op D.V. maandag 25 januari 2021 wordt er op elk van onze

of e-mail: JCBezemer@wdzschool.nl.

scholen een centrale bijeenkomst gehouden voor de ou-

www.wdzschool.nl

ders die hun eerste kind aanmelden. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ca. 21.00 uur. Het is de bedoe-

• Voor de Stadhouder Willem III-school (Sandelingen-

ling dat u zich vooraf aanmeldt bij mevrouw Schollaart via

straat 17) kunt u contact opnemen met de heer A. Plaisier,

MSchollaart@kws-hia.nl. Wanneer de coronamaatregelen

tel. 6816399 of e-mail: APlaisier@stw3school.nl.

het niet toelaten om bij elkaar te komen, laten we u t.z.t.

www.stadhouderwillem3school.nl

meer weten over een mogelijk alternatief of nieuwe datum. • Als u al één of meer kinderen heeft die de school bezoekt Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze avonden bij

(bezoeken) kunt u volstaan met het invullen van een

te wonen, dan kunt u contact opnemen met de schoollei-

aanmeldingsformulier. Dit formulier is op

der van de betreffende school. De contactgegevens zijn als

school en via de website verkrijgbaar.

volgt:

Graag inleveren bij de schoolleider. vóór 23 januari 2021.

Bijbelgetrouw, Professioneel en Liefdevol. Willem de Zwijgerschool omvat de wijken Kruiswiel, Oostendam, Centrum, Krommeweg en Volgerlanden Stadhouder Willem III-school omvat de wijken Sandelingen en Dorp