Page 9

ynformaasje fan de gemeente

week 42 2016

Raadsvergadering 13 oktober Een redelijk volle publieke tribune in de raadzaal afgelopen donderdag. En de gasten troffen het, want nadat de raad had besloten om raadsgriffier Jellie van Hoppe aan te stellen voor onbepaalde tijd, was er voor iedereen oranjekoek. Vragenhalfuur Bij het vragenhalfuur leek een halfuur te kort. Maar liefst drie partijen kwamen met vragen voor het college. GBAraadslid Rinus Buising had vragen over Caparis en de gang van zaken rondom de herstructurering. ‘Ontwikkelingen als gevolg hiervan worden niet met medewerkers en de ondernemingsraad gedeeld’, aldus Buising. Wethouder Klaas Antuma zei dat Achtkarspelen er als aandeelhouder alle vertrouwen in heeft dat er goed gecommuniceerd wordt. ‘Natuurlijk moet Caparis voldoen aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en dat gebeurt ook.’ De portefeuillehouder liet ook weten dat Achtkarspelen voortdurend aandringt op goede informatievoorziening. Lydeke Zandbergen (CDA) vroeg naar het openbaar maken van de WOZwaarde. Per 1 oktober 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om de WOZ-waarde van huizen openbaar te maken. ‘Klopt het dat Achtkarspelen niet voldoet aan de wettelijke ver-

plichting en wat zijn de gevolgen van deze omissie?’, vroeg Zandbergen. Wethouder Harjan Bruining was kort en krachtig in zijn beantwoording. ‘Dit is bekend, maar wij voldoen aan onze verplichtingen. Inwoners kunnen de informatie via meerdere kanalen opvragen. Er is geen spraken van omissie en dus zijn er geen gevolgen.’ IJde van Kammen van de FNP had vragen over de bekeuringen die zijn uitgedeeld aan sportvissers bij de zandwinput bij Skûlenboarch. ‘Der is in protte argewaasje ûnder de sportfiskers, omdat der frij tagong is en der fierder net oanjûn is dat men der net fiskje mei’, zei Yde van Kammen. Wethouder Klaas Antuma zei dat het sneu geld is, maar als je vist op plekken waar het niet mag is dat het risico. ‘De eigenaar van de zandput is de baas op het terrein, als er geen toestemming gegeven is om er te vissen, mag het niet.’ Antuma is van mening dat het vissen bij de recreatieplas past. ’Maar zover is het nog niet.’ Huishoudelijke Hulp Toelage De raad vindt dat licht huishoudelijke hulp vanaf volgend jaar weer maatwerk moet worden. Om hulp bij het huishouden niet langer in een algemene voorziening te verstrekken is volgens de raad een goede keuze. CU-raadslid Toos

Heeft u een duurzame woning? Meld u aan voor de Duurzame Huizen Route Op zaterdag 5 en 12 november 2016 is de Duurzame Huizen Route. Tijdens de huizenroute stellen huiseigenaren van duurzame woningen hun huis open en delen hun kennis en ervaringen. Mooie voorbeelden voor mensen die zelf ook aan de slag willen gaan met het verduurzamen van hun woning. Achtkarspelen ondersteunt dit initiatief en wil inwoners graag aanmoedigen om hun woning open te stellen. De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Achtkarspelen. Goed geïsoleerde huizen, zonnepanelen, zuinige HR-ketels, gebruik van natuurlijke materialen;

elke ervaring is bruikbaar om anderen op weg te helpen. Heeft u ervaring opgedaan met het duurzamer maken van uw woning? Deel het met anderen! Meld uw huis aan via www. duurzamehuizenroute.nl/achtkarspelen. Daarnaast is het mogelijk om op 5 en 12 november 2016 uw huis open te stellen. Deelnemers maken kans op een weekend weg in een duurzaam chalet van VeluwsBospark in Putten.

van der Vaart is blij met het voorstel. ‘Dit gaat niet alleen om oude mensen, ook arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een hulpvraag. Je kiest er niet zelf voor.’ Ook de PvdA is ingenomen met het besluit om te kiezen voor maatwerk. CDA-raadslid Jacob Zwaagstra: ‘Door te kiezen voor een maatoplossing wordt er eerst gekeken naar de situatie. Maar kan de wethouder aangeven hoe de financiële stand van zaken is?’ Wethouder Gerda Postma zei dat ze de raad hiervan op de hoogte zal houden. Inwoners van Achtkarspelen die nu gebruik maken van de HHT-regeling, krijgen de mogelijkheid om ook in 2017 huishoudelijke hulp te behouden. Oprichten Stichting jeugd- en dorpenteams De raad kan zich vinden in het voornemen om de stichting jeugd- en dorpenteams op te richten. Met een amendement gaf de GBA aan bestuursfuncties in te willen vullen via werving op basis van functieprofielen. ‘De selectiecommissie mag niet bestaan uit leden van het college van B&W’, aldus Rinus Buising van het GBA. In een amendement van CDA, PvdA en ChristenUnie stellen de partijen dat de voorlopige statuten voor een stichting ter beoordeling aan de raad voorgelegd moeten worden. ‘Het college kan dan verder,

maar zal in de uitwerking van de statuten laten zien hoe met de wensen en bedenkingen rekening is gehouden’, aldus Jaap Braams. Wethouder Gerda Postma kan zich hier wel in vinden. ‘Dan heeft de raad de tijd om te reageren.’ Na nog een schorsing stemde de raad unaniem in met de beide amendementen en daarna met het voorstel. Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt bij het voornemen van het college om de stichting MOA op te richten. In eerste instantie kwamen GBA en VVD met een amendement waarin ze onder meer inzicht willen in de financiële consequenties die ontstaan na het overnemen van arbeidsovereenkomsten. Maar na de toezegging van wethouder Gerda Postma, dat de raad de financiën in mag zien en de statuten ter beoordeling aangeboden krijgt, trokken de partijen hun amendement in. Raad online Via de website raad-achtkarspelen. nl is de vergadering terug te kijken en luisteren. De eerstvolgende raadsvergadering is de belangrijke begrotingsvergadering op donderdag 27 oktober, aanvang 14.00 uur.

€50.000 subsidie voor Mienskipsinitiatieven Achtkarspelen Achtkarspelen stelt €50.000 beschikbaar voor Mienskipsinitiatieven. Met deze subsidieregeling wil de gemeente activiteiten stimuleren, die inwoners ten goede komen of de buurt verbeteren. Vanaf 14 november 2016 wordt de regeling opengesteld.

Activiteiten moeten inwoners betrekken bij hun buurt of dorp of ze moeten de leefbaarheid bevorderen in de buurt of het dorp. De subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van het totaal benodigde bedrag en mag niet een aanvulling zijn op een andere gemeentelijke subsidie.

Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, een sportactiviteit of iets met muziek, theater of duurzaamheid? Of hebt u een idee rond de identiteit van uw dorp of wilt u de leefomgeving aanpakken? Vraag dan subsidie aan. Om voor de regeling Mienskipsinitiatieven in aanmerking te komen is er een aantal spelregels.

Alle voorwaarden en meer informatie over de regeling zijn terug te lezen op www.achtkarspelen.nl/mienskipsinitiatieven. Initiatieven kunnen vanaf 14 november 2016 via het digitale aanvraagformulier op de website worden doorgegeven. De subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst. Als het geld op is, wordt de regeling gesloten.

College neemt besluit over AZC Op dit moment is er geen vraag naar vluchtelingenopvang in AZC’s. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om het onderzoek naar het vestigen van een AZC in Achtkarspelen stop te zetten. De toekomst is niet te voorspellen Hoewel het er nu niet op lijkt, kan niet worden uitgesloten dat in de toekomst toch weer vraag komt naar AZC-locaties. Het college wil haar verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen. Wanneer vraag ontstaat naar AZC-locaties, zal het college zich, met de kennis van dat moment, buigen over die vraag. Dat zal dan natuurlijk gebeuren in overleg met de inwoners van Acht-

karspelen en met gebruikmaking van de uitkomsten van het onderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Onderzoek naar extra opvang van statushouders Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 maart 2016 heeft de raad ook een motie aangenomen over een onderzoek naar de mogelijkheden van extra huisvesting van statushouders. Het college moet de mogelijkheden onderzoeken om woonruimte te creëren voor 250-300 extra statushouders. Het college richt zich nu volledig op dit onderzoek. De verwachting is dat de raad eind van het jaar over dit onderwerp spreekt.

vervolg op pagina 11

Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Weekblad Actief - Editie Smallingerland/Achtkarspelen - week 42 2016  
Advertisement