Page 1

Aflevering 2521

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week II 14 t/m 22 Januari

2E WEEK DOOR HET JAAR A 2017

INTERESSANTE INFORMATIE:

15 Jan 10:00 uur Oecumenische viering Georgiuskoor Mgr. Woolderink We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intentie boek van onze parochie. Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen. En bidden we tenslotte voor onze overleden medeparochianen, familieleden en vrienden Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Ben Geerink, Bertus Boerkamp, Amy Lucas - Frederiks, Henk Grobben, Albert Gering, Anna Jannink - Pol, Jany Oostermeyer - Reekers, Gian Piero Talamini, Annie Koelen, Sanny Bruins – Weerink en Leny Kemna - Lucas die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Vieringen St. Georgiusbasiliek Zondag Maandag Woensdag Woensdag Vrijdag Zondag

15 16 18 18 20

Jan. 15:30 uur Muziek en Sfeer. Jan. 18:45 uur Vesper 19:00 uur Eucharistieviering Jan. 18:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering. Jan. 19:00 uur Vesper uitstelling H Sacrament Jan. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering. [ H. Fabianus, paus en martelaar ] 22 Jan. 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor. Jaargedachtenis Gerard Vrerink Misintenties Mimi van Riggelen - Mertens, Hans Kleijn, Riek Deuling - Oosterbaan en dochter Hanneke.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK

BIDWEEK Het feit dat Christenen nog steeds niet samen Eucharistie kunnen vieren, maakt duidelijk hoe ver wij nog verwijderd zijn van de eenheid onder alle Christenen, waarvoor Christus zo sterk gebeden heeft. Dat zei Paus Benedictus XVI tijdens zijn wekelijkse audiëntie in 2011 naar aanleiding van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. “De geschiedenis van de oecumenische beweging is getekend door vele moeilijkheden en onzekerheden, maar het is evenzeer het verhaal van broederlijkheid en samenwerking. Wij zijn allen vastbesloten deze weg te blijven bewandelen.” De Paus zei nog dat er binnen de Christelijke gemeenschap niemand hongerig of arm mag zijn. Hij herinnerde ook aan de vier pijlers voor de eenheid onder de Christenen, waarvoor het gebed de belangrijkste hoeksteen vormt. De andere pijlers zijn de leer van de apostelen, de onderlinge broederschap en het breken van het brood. “Het gebed helpt ons beseffen dat wij allen kinderen zijn van dezelfde Vader en dat wij geroepen zijn tot vergevingsgezindheid en verzoening. Laten wij tijdens deze week idden opdat wij allen zouden groeien in trouw aan het Evangelie, in broederschap en in missionaire ijver.”

Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag Zondag

14 Dec. 18:30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat/ned ) 17 Jan. 19:00 uur Eucharistieviering Dagkapel [ H. Antonius, abt ] 19 Jan. 16:15 uur Eucharistieviering Huize Friso 21 Jan. GEEN Eucharistieviering 22 Jan. 10:00 uur Oecumenische viering NOACH in de Schelf. Ds. Bart en Mevr v/d Bos.

Agenda Pastorie Donderdag

19 Jan. 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor.

Muziek en Sfeer: Fantasierijk! Op zondag 15 januari is er de eerste uitvoering in de serie Muziek en Sfeer van 2017 en deze zal in het teken staan van verschillende Fantasieën! U kunt deze middag luisteren naar vocale werken van C. Huygens (4 Psalmen) en J.S. Bach (aria "Lobe Zion, deinen Gott, BWV 190) en Fantasieën voor orgel van Th. Tallis, P. Philips, J.Pzn. Sweelinck (een speelse echofantasie) en J.S. Bach (de grillige Fantasia en prachtige Fuga in g-moll, BWV 542). De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is! Kom en laat u verrassen in de altijd sfeervolle St. Georgiusbasiliek! Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. Aanvang 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Info: www.orgel-mezzo.nl.


Pagina 2

WEEKBERICHT Jezus het Lam Gods

Iemand

vroeg een Chinese wijze: ‘Wat zou jij doen als je alle macht in handen zou hebben in je land?' De wijze man ant-woordde: ‘Aan de woorden de betekenis teruggeven, die zij oor-spronkelijk hadden'. Er gaat door de tijd veel verloren, er gaat voedsel verloren, er gaan kunstschatten verloren, ook de betekenis van de woorden kan verloren gaan. Gelukkig kan die betekenis dikwijls weer ontdekt worden door te zoeken naar de diepe zin van het woord. Die wijze man wilde zeggen: een vernieuwing of hervorming kan vaak alleen slagen als de mensen de juiste betekenis van je woorden begrijpen. In de evangelielezing van vandaag komt er zo een uitdrukking voor waarvan voor ons de betekenis bijna helemaal verloren is gegaan: ‘Zie het Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg-neemt'. Dit was een van de meest geliefde uitdrukkingen van de eerste christenen. Ook nu nog komt die uitdrukking in elke eucha-ristieviering nog vier keer voor, maar het is voor ons een dode for-mule geworden, die ons nauwelijks nog iets zegt. En toch benadrukt Johannes de Doper door deze uitdrukking heel de Messiaanse zending van Jezus. Een reden voor ons om even stil te staan bij de rijkdom van dit woord. Het woord Lam komt in de heilige Schrift dikwijls voor. Wij den-ken dan vooral aan het paaslam. Bij de uittocht uit Egypte bestre-ken de Joden de deurposten van hun woning met het bloed van het paaslam en zo ging de engel die alle eerstgeborenen in Egypte met de dood sloeg, aan hun deur voorbij. Door het bloed van het lam werden de eerstgeborenen van de Joden van de dood gespaard. Zo zijn wij ook van de dood gered door het Bloed van Jezus. Wij denken ook aan het lam van de verzoening, Op de grote ver-zoeningsdag van het volk werd een schaap uitge-

Dag Kapel wordt St Joris Kapel Geïnspireerd door deze fraaie plaquette die nu in de St Joris kapel hangt. Onze Engel zegt .!? Hij heeft zich vrijwillig overgegeven en zijn mond niet opengedaan: als een lam naar de slachtbank geleid, als een schaap, dat verstomt voor zijn scheerders. (Jes. 53, 7).

zocht en symbo-lisch beladen met alle zonden van het volk en dan werd dat dier de woestijn ingestuurd. Zo denken wij aan Jezus die beladen met onze zonden ons aan het kruis met de Vader verzoend heeft. Pau-lus zegt daarover: ‘Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God tot zonde gemaakt, om onze zonden uit de wereld weg te dragen'. Maar de meest bekende tekst, die elke christen van buiten kende, was het lied van de lijdende dienaar van Jahwe en daarin stonden de woorden: ‘Gedwee als een lam, dat naar de slachtbank geleid wordt.., heeft hij zijn mond niet geopend'. Dat was voor hen het beeld van Jezus, de Messias, die weerloos de dood voor anderen heeft willen ondergaan. Zo is de kruisdood de diepste openbaring van de vrijwillige overgave van Jezus aan de wil van God. Johannes de Doper nodigt ons vandaag uit: ‘Zie het Lam Gods'. Zie naar Jezus en besef dat Hij ons heeft bevrijd van de dood, die eeuwig duren zou. Zie naar Jezus, die vrijwillig het door de zonde getekend bestaan van alle mensen op zich genomen heeft. Hij heeft de zonde uit de wereld gedragen. Johannes de Doper spreekt niet van de zonden van de wereld in het meervoud, maar in het enkelvoud. De zonde is voor Johannes in één zonde samen te vat-ten, namelijk het ongeloof, de doofheid voor de oproep van God je te bekeren en te leven volgens de wetten die Hij de mensheid opgelegd heeft. Dat is de wortel van elke zonde. Als Lam Gods heeft Jezus het onrecht niet overwonnen met macht en geweld, Hij heeft het overwonnen in geduld en verdraagzaamheid. In elke misviering nodigt de priester voor de communie ons uit: ‘Zie het Lam Gods' als een oproep: sluit u aan bij Jezus, communiceer in die gezindheid die was in Christus Jezus. Laat u her-scheppen naar zijn beeld, en probeer te doen wat Hij ons heeft voorgedaan. Probeer te leven van zijn Geest door op uw beurt het leed van de mensen mee te dragen, door voor zover wij kunnen op onze beurt de zonden uit de wereld te dragen. Laten we vandaag die oproep van Johannes de Doper ter harte nemen, sluit u aan bij het Lam Gods, zoals de apostelen dat deden... Bij een restauratie in Gent is gebleken dat het Lam Gods, tweehonderd jaar nadat het was geschilderd door de gebroeders Van Eyck, deels is overgeschilderd. “Mensen hebben het echte Lam Gods al 400 jaar niet meer gezien”, zegt een restaurator vandaag tegen NRC Handelsblad. Het restauratieteam wil nu de originele verflaag blootleggen. Twee jaar geleden begon een restauratieteam uit Gent aan een grootschalig onderzoek naar de acht buitenpanelen van het Lam Gods, die zichtbaar zijn als het werk gesloten is. Lam Gods is een van de belangrijkste kunstwerken ter wereld. De broers Van Eyck waren in de vijftiende eeuw de grondleggers van de schilderkunst zoals we die nu nog kennen. Het Lam Gods is hun grote meesterwerk en een van de belangrijkste kunstwerken ter wereld. De restauratoren ontdekten overschilderingen die zo’n tweehonderd jaar na voltooiing van het meesterwerk zijn gemaakt. Door vergeelde vernissen waren de diepte van het werk en de intense kleuren grotendeels verloren gegaan.

Weekbericht per E mail Wanneer u .het weekbericht ook per E mail wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via het e mail adres weekberichtgeorgius@gmail.com Vaak bent u dan al donderdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Jorisparochie

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0683796183 Pastor: J.W. de Vries 0645290266 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 0622369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

WB_Georgius_2522_2017_03_2e zondag door het Jaar A  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you