Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2380

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week II 26 April t/m 4 Mei l

2E ZONDAG VAN PASEN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? >Thomas ziet het anders > > Passiespelen 2014 Hertme > Zondag van de arbeid > April editie Op Tocht verschenen

27 April . 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor St Jorisdag .Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Gerad Vrerink, Jan Scholten, Riet Bekhuis—Vellener, Ferry Zonder, Anny Telgenkamp en Sini ter Halle—ter Hedde die in de afgelopen tijd zijn overleden. Jaargedachtenis Bennie Löwik Misintenties Ouders Marsman—Dute, Rie Tiehuis—Duchateau, Luise Jongeneelen—Eijgendaal, Ep Knol, Ben Nijmeyer

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag

Zondag van de Arbeid De viering van de Zondag van de Arbeid vindt in 2014 op zondag 4 mei plaats met het thema Werken met toekomst. De aanhoudende economische crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken de tendens om het betaalde werk af te bouwen of te flexibiliseren. Mensen hebben voor hun eigen zorg, hun huishouden, het samenleven met anderen een inkomen nodig, dat ze willen verdienen met vast betaald werk. Met werk kunnen ze zichzelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. De voortgaande crisis met de vele gevolgen van oplopende werkloosheid, grote bezuinigingen in de stelsels van sociale zekerheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, toenemende armoede, en steeds meer huishoudens met schulden maken de vragen naar welk werk en welke toekomst intenser. Biedt werk nog voldoende inkomen? Zijn er kansen voor ontplooiing en een maatschappelijke bijdrage? Is er nog toekomst? Of wordt betaald werk zo schaars, dat de groep die daarvan is uitgesloten alsmaar toeneemt? Met het thema Werken met toekomst wil de kerk de aandacht voor het ge-

27 Apr. 15:30 Muziek en Sfeer 30 Apr. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering 30 Apr. 19:00 uur Vesper aanbidding H. Sacrament 1 Mei :8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering 2 Mei. 8:45 Lauden 9:00 uur Eucharistieviering 4 Mei. 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor Misintenties Ouders Marsman—Dute, Rie Tiehuis—Duchateau, Johannes Mulder, Mieo Verstege—Volwater, Fam Vocks - Hermansl

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Zaterdag

26 Apr 19.00 uur: eucharistieviering met Lords Choir 29 Apr 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel. 3 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Herenkoor

Agenda pastorie Maandag Woensdag Donderdag Donderdag

28 Apr 9.00 uur: Sjors Creagroep 30 Apr 19.30 uur: Cursus Geloven Nu 1 Mei 10.00 uur: Redactie vergadering Noorderlicht 1 Mei 19.30 uur: Repetitie Georgiuskoor.

sprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen betaald werk, inkomenszekerheid en toekomst stimuleren. Rond het thema heeft landelijk bureau DISK een werkboekje gemaakt. De brochure Werken met toekomst bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe met de thematiek omgegaan kan worden. Hoewel parochies geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij in bezinning, gesprek en viering thema’s als betaald werk, de mate van vast of tijdelijk werk, vrijwilligerswerk, stages, werkloosheid en een duurzaam gebruik van grondstoffen ter sprake brengen. Ook kan gesproken worden over de toekomst die ieder zich voorstelt te hebben en daar komt het toekomstperspectief van kerk zelf ook naar voren. U kunt het boekje voor 2,50 excl. portokosten bestellen bij landelijk bureau DISK: www.disk-arbeidspastoraat.nl.


Pagina 2

WEEKBERICHT Tomas ziet het anders Hnd. 2,42-47 Joh. 20,19-31 Na de verrijzenis van Jezus hebben alle apostelen de neiging om die hele geschiedenis van de kruisiging helemaal te vergeten. Alleen Tomas niet. Hij rakelt het hele verschrikkelijke verleden op. Wij mogen dan zeggen dat hij een ongelovige Tomas was, maar hij was dat alleen maar in eerste instantie. Dat was hij, net als de andere apostelen, toen hij voor het eerst die wonden zag. Vol afschuw heeft hij zich toen afgewend van Jezus. Een wereldhervormer, die machteloos, ten diepste vernederd, als een slaaf sterft... Een verlosser die schreeuwend aan een kruis sterft... Dat kon Tomas niet meer aan. Althans in eerste instantie niet. Maar nu komt hij erop terug. Terwijl de andere leerlingen jubelen over hun verheerlijkte Heer, en zijn totale mislukking helemaal vergeten zijn, komt Tomas met zijn vraag: als ik mijn vinger niet kan steken in de wonden van Zijn handen, als ik mijn hand niet kan steken in de wonde van Zijn zijde, zal ik niet geloven. Hij gelooft niet in een verheerlijkte Heer zonder wonden. Hij wil er zijn vinger insteken, zijn hand inleggen, die wonden wil hij voelen.

Ja, er is iets veranderd in Tomas. En daar kan hij ons blij mee maken. De wonden, die hem eerst zijn geloof hadden afgenomen, zijn nu voor hem anders geworden. Tomas kan niet geloven in een Heer zonder wonden; Tomas kan alleen geloven in een Heer met wonden. En dat is knap van Tomas, want wij hebben er ook moeite mee in het negatieve het positieve te ontdekken. Wij hebben er ook moeite mee te geloven als er veel narigheid is in ons leven. Wij hebben er moeite mee enthousiast te doen met mensen die doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En dat is precies wat Tomas tegen zijn vrienden zegt. Hij zegt: jullie mogen het verleden niet vergeten, jullie mogen zijn wonden niet vergeten. Wat Tomas in tweede instantie doet is zeggen tegen een gekruisigde: ‘Mijn Heer, en mijn God'. Deze Tomas kennen wij terug in onszelf. Eerst zeggen wij bij narigheid en verdriet en ziekte en dood: wij kunnen niet geloven. En dan later, achteraf, zeggen wij: ik geloof dat het goed was. Dus de oorzaak van je ongeloof kon wel eens de oorzaak van je geloof worden. Met andere woorden: het kon wel eens zijn dat de reden waarom wij zo moeilijk kunnen geloven, waarom wij misschien ons geloof helemaal kwijt zijn, dat die reden straks de oorzaak voor een nieuw, verdiept geloof wordt. Als wij ons geloof helemaal of bijna helemaal kwijt zijn: er komt een later, waarin wij alles anders zullen gaan zien. Laten wij hopen dat dat ‘later' spoedig komt...

April editie ‘Op Tocht’ verschenen

De passiespelen te Hertme is een grandioze voorstelling over liefde, lijden en verdriet. De 8 voorstellingen worden volledig gedragen door ca 330 vrijwilligers waarvan er 220 op het toneel staan. Een bijzondere rol in deze Passiespelen is weg gegelegd voor Maria de moeder van Jezus. Zij opent de passiespelen door het Stabat Mater te zingen van Pergolesi. Maria voilgt haar zoon in die laatste week van zijn leven. Muziek heeft ook een speciale plek in deze 8 voorstellingen, Zo worden o.a. ook het Ave Maria, O Haupt voll Blut und Wunden en The Mother did weep ( Jenkins) gezongen. Solisten en het koor ( 60 personen) verzorgen de zang Meer informatie kunt u vinden op de website www.passiesplelenhertme.nl waar u ook de kaarten kunt bestellen

Onze Engel zegt .!? Vooruit ! Wees edelmoedig en zeg Hem als een kind: wat zult U mij geven in ruil voor wat U van mij eist?

Aan het einde van de Goede Week verscheen het vierde nummer van bisdomblad ‘Op Tocht’. Ook in deze editie wordt een jongere geïnterviewd die werk maakt van haar geloof: internist in opleiding Niki Leenders. Verderop in het blad komt iemand van een heel andere generatie aan het woord: de bijna 99-jarige Jan Elfrink, al ruim 90 jaar actief als koorzanger. Verder liep de redactie een dagje mee met de fototentoonstelling ‘Via Dolorosa’: een fotografische interpretatie van het Lijdensverhaal rond het thema pesten. Diocesaan diaconaal werker Ina van de Bunt-Koster besteedt in deze ‘Op Tocht’ aandacht aan de exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ van paus Franciscus. Zij maakt inzichtelijk hoe de inhoud van deze brief het diaconale veld beroert. Het themakatern belicht een aantal aspecten van de kerkelijke communicatie, met onder meer tien tips voor betere communicatie van Robin Effing, auteur van het boek ‘De sociale netwerkkerk’.In zijn column roept kardinaal Eijk de lezers op niet te blijven staan bij Paaszaterdag, maar de daadwerkelijke stap naar Pasen te zetten. - Klik hier voor de column van kardinaal Eijk - Klik hier voor een abonnement op ‘Op Tocht’

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2380 2e zondag van pasen jaar a 2014 editie georgiusbasiliek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you