Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2379

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week I 19 t/m 27 April

HOOGFEEST VAN PASEN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Zie ik maak alles nieuw > Een vroege of late Pasen? > Muziek en Sfeer

20 April . 9:30 Eucharistieviering Georgiuskoor .Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Jo Oude Kotte—Bulthuis, Gerad Vrerink, Jan Scholten Riet Bekhuis—Vellener en Ferry Zonder die in de afgelopen tijd zijn overleden. Jaargedachtenis Dick Jansen en Lianne Stege Misintenties Hans Hillen, Nico Cress, Ouders Marsman-Dute, Lies Bos, Miep Verstege-Volwater, Familie Vocks-Hermans, Rie Tiehuis-Duchateu, Luise JongeneelenEijgendaal, Familie Goossens –Op den Akker, uit dankbaarheid, Maurice de Wolff, Gerrit en Annie Meenhuis en Leo Salazar Sr, Ben Nobbenhuis, Moeder Hobert Rikhof en zus Henriette, Henk Hoek, Dinie Rikhof-Vleerbos, Gerard ter Ellen, Gerard Peper.

VIERINGEN St Georgiusbasiliek.

Muziek en Sfeer met feestelijke Paasmuziek! Komende zondagmiddag, 27 april, kunt u weer komen genieten van fijnzinnige muzikale klanken in de serie Muziek en Sfeer in de St. Georgiusbasiliek. Op deze eerste zondag na Pasen, ook wel Beloken Pasen genoemd, krijgt u een programma voorgeschoteld met zeer feestelijke en uitbundige Paasmuziek uit zowel de Barok- als de Romantische periode. Dit alles uitgevoerd op drie orgels, zodat u als luisteraar vanaf verschillende plekken deze inspirerende klanken krijgt toegespeeld. Uitvoerenden zijn: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker.Aanvang 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Info: www.orgel-mezzo.nl. Aanvang 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Info: www.orgel-mezzo.nl.

Paas Zaterdag 19 Apr 11:00 uur Concert op stille Zaterdag Paas Zaterdag 19 Apr 21:00 uur Paaswake Lord’s Choir Misintenties Ouders Elfrink-Frank, Miep Verstege-Volwater, Familie Vocks-Hermans, Ouders Haarhuis –Veerkamp en broer Herman, Frans Oude Lansink en Lidy Ebbing,Gerard Vrerink,ouders Johan en Marie ter Beek-Veldhuis, Overleden fam. Maathuis-Oink, Johan Grobben, Alex Kandaros, Overleden ouders Lucassen en familie, Miny ter Buuren en overleden familie, overleden ouders BekuisNijhuis, zus Ans en broer Jan, Maria Palas, Gerard ter Ellen, Eduard Kienhuis, Johannes Hermanus Langeveld, Dirkje Langeveld-Hartkamp 1e Paasdag 20 Apr 16:00 uur Vespers 2e Paasdag 21 Apr 10:00 uur Gezinsviering Kinderkoor Misintentie Cornelis Ruys en overleden familie Woensdag 23 Apr. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Woensdag 23 Apr. 19:00 uur Vesper aanbidding H. Sacrament Donderdag 24 Apr 16:15 uur Eucharistieviering Huize Friso Vrijdag 25 Apr. 8:45 Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Zaterdag 26 Apr. 15:00 Eucharistieviering Eugeria Zondag 27 Apr. 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor Jaargedachtenis Bennie Löwik Misintenties Ouders Marsman—Dute, Rie Tiehuis—Duchateau, Luise Jongeneelen—Eijgendaal Zondag 27 Apr. 15:30 Muziek en Sfeer

VIERINGEN ST. JOZEFKERK 1e Paasdag Dinsdag Zaterdag

20 Apr 11.00 uur: Hoogfeest van Pasen met Jozefkoor 22 Apr 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel. 26 Apr 19.00 uur: eucharistieviering met Lords Choir

Agenda pastorie Dinsdag Donderdag

22 Apr 19.30 uur: Kennismaking Andalusie reis. 24 Apr 19.30 uur: Repetitie Georgiuskoor.


WEEKBERICHT "Zie Ik maak alles nieuw" (Ap 21,5) Handelingen der apostelen 10,34a.37-43. Johannes 20,1-9. Deze dag is de eerste van de schepping. Op deze dag heeft God “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” geschapen (Jes 65,17; Ap 21,1)… Op deze dag is de ware mens geschapen, Hij die “beeld en gelijkenis van God“ is (Gn 1,26). Zie welke wereld vandaag wordt ingehuldigd, deze “dag die de Heer heeft gemaakt” (Ps 118,24)… Deze dag heeft het lijden van de dood afgeschaft en heeft “de eerstgeborene uit de doden” op de wereld gezet (Kol 1,18). Op deze dag… werd de gevangenis van de dood vernietigd, de blinden kregen weer het zicht, “het licht uit de hoogte zal schijnen voor wie zitten in duisternis en in de schaduw van de dood” (Lc 1,78v)…Laten ook wij ons haasten van deze bijzondere gebeurtenis te zien … Laten we de geurige kruiden van het geloof en het geweten in handen houden, want daar is “de heer-

Krijgen we een vroege of late Pasen? Het Paasfeest is van Joodse oorsprong. Dit feest werd gevierd op dag van de volle maan van de voorjaarsmaand Nisan. De eerste tijd behield het Christelijk Pasen het verband met het Joodse Pasen, maar later veranderde dat. Omstreeks de tweede eeuw kwam hier in zoverre verandering in dat de christenen Pasen niet meer vierden op dezelfde dag als het joodse Pasen, maar op de eerste zondag daarna. Viel het Joodse Pasen echter op een zondag, dan werd het christelijke Pasen een week verschoven. Toen echter later de joden hun kalender niet meer op waarneming baseerden, maar op berekening, kwam er onder de christenen een splitsing: aan de ene kant zij die het joodse Pasen volgden (de Protopaschaten), en aan de andere kant zij die Pasen nog steeds door waarneming bepaalden. Het is hierbij van belang dat Pasen niet gevierd dient te worden voor het begin van de lente, echter in de eerste tijd dat de joodse kalender berekend werd kon het best gebeuren dat 14 Nisan voor dit begin viel en daarmee ook het Pasen van de Protopaschaten (vandaar de naam). Onder de Protopaschaten was er nog een deelgroep, de Quartodecimanen, die Pasen bleef vieren op 14 Nisan. Deze splitsing onder christenen heeft enige tijd geduurd, en in het jaar 387 vierden de Protopaschaten Pasen al op 21 maart en de anderen pas op 25 april. Dit gaf ernstige bezwaren, de

Onze Engel zegt .!? God verheft degenen die zijn wil volbrengen, juist waar Hij ze vernederd heeft

Pagina 2 lijke geur van Christus” (Lc 24,1; 2Kor 2,15). Laten we “de Levende" niet meer "bij de doden” zoeken (Lc 24,5), want de Heer wijst af wie Hem zo zoekt, door te zeggen: “Raak Me niet aan” (Joh 20,17)… Stel je in je geloof niet meer zijn lichamelijke gedaante van dienstbaarheid voor, maar aanbidt Hem die in de heerlijkheid van de Vader is, in “de gestalte van God”…; vergeet “de gestalte van de slaaf” (Fil 2,6-7). Laten we luisteren naar het goede nieuws dat door Maria Magdalena wordt gebracht… Wat is het goede nieuws dat ze brengt? Dat wat komt “niet vanwege mensen en ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die Hem uit de dood heeft opgewekt” (Gal 1,1). “Luister, zegt zij, wat de Heer heeft bevolen om te zeggen, tegen jullie die Hij zijn broeders en zusters noemt: ‘Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is’”(Joh 20,17). Wat een mooi en goed nieuws! Hij die door ons zoals ons is geworden, om van ons zijn broeders en zusters te maken…, neemt het hele menselijk ras met Zich mee naar de ware Vader… Hij die zich voor zijn vele broeders en zusters (Rm 8,29) door zijn vlees tot de Eerstgeborene van de goede schepping maakte, heeft de hele natuur met Zich meegetrokken. H. Gregorius van Nyssa (ca 335-395), monnik en bisschop maand voor Pasen is namelijk een vastenmaand, en terwijl de ene groep op 21 maart al klaar was met de vasten moest de andere groep nog beginnen. De diverse pausen zagen in de Protopaschaten een ernstig gevaar voor de eenheid van de kerk, en alle concilies uit die tijd (314 in Arles en 325 in Nicea) namen dan ook besluiten die tegen hen gericht waren: "De broeders uit het morgenland, die zich tot nu toe naar de joden richten, dienen van nu af aan het Paasfeest te vieren met de roomsen, met ons en iedereen, die met ons van oudsher overeenstemt." Of nog sterker: het is "verderfelijk en ongepast als op dezelfde dagen dat de een vast, anderen feestmalen houden." Een voor de latere ontwikkeling belangrijk besluit was dat Pasen niet gelijktijdig met het Joodse Paasfeest gevierd mocht worden. Bij de berekening van de Paasdatum is naast de volle maan ook nog het begin van de lente van belang, hiervoor werd en wordt een vaste dag in het jaar genomen, de roomse kerk gebruikte daarvoor in het begin 24 maart, later werd dat 21 maart. De alexandrijnse kerk gebruikte altijd al 21 maart. De laatste dag waarop Pasen gevierd kon worden was vroeger bij de roomse kerk 21 april, volgens de tabellen van Victorius 24 april, bij de alexandrijnse kerk was dat 25 april.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2379 pasen jaar a 2014 editie georgiusbasiliek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you