Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2373

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week I 8 t/m 16 Maart

1E ZONDAG VAN DE VEE RTIGDAGENTIJD INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > Gulzigheid, ijdelheid en gierigheid > Met de bus naar de stille omgang > Vastenbrief 2014 kardinaal Eijk > Pausboodschap voor 40 dagentijd.

9 Maart . 10:00 Eucharistieviering Herenkoor In deze eucharistieviering bidden we voor al onze parochianen, dat ze Gods bijstand mogen ervaren in hun leven. We denken daarbij speciaal aan de gebedsintenties die in de afgelopen dagen werden geschreven in het intentieboek.Ook willen wij bidden voor de zieken en voor hen die verdriet met zich meedragen. Heer, wil hen tot troost en steun zijn. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Jo Oude Kotte—Bulthuis Gerad Vrerink en Jan Scholten die in de afgelopen tijd zijn overleden. Jaargedachtenis Jan Hoesseler Misintenties Ouders Marsman Dute, Tiehuis—Duchateau. Luise Jongeneelen Eijgendaal

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 12 Mrt. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Woensdag 12 Mrt. 19:00 uur Vespers aanbidding H sacrament Donderdag 13 Mrt 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Vrijdag 14 Mrt. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Zondag 16 Mrt 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Jaargedachtenis Frans Oude Lansink Misintentie Ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis—Duchateau. Fam Oomes—Vogt. Luise Jongeneelen - Eijgendaal

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Pausboodschap voor de Veertigdagentijd In zijn boodschap voor de Veertigdagen-tijd die Aswoensdag, 5 maart, begint, gaat paus Franciscus in op de vraag hoe gelovigen Jezus kunnen volgen in Zijn armoede. Wat betekent deze armoede, die voor de gelovigen leidt tot rijkdom? De Nederlandse bisschoppen willen deze boodschap van de paus met het oog op de komende periode van vasten graag onder de aandacht brengen in de eigen Kerk-provincie. Boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd Hij is arm geworden om ons rijk te maken met zijn armoede (vgl. 2 Kor. 8, 9). Dierbare broeders en zusters, Ter gelegenheid van de Veertig -dagen-tijd, bied ik u enkele overwegingen aan, opdat ze van dienst zouden kunnen zijn op de persoonlijke en gemeen-schappelijke weg van bekering. Ik wil aansluiten bij de woorden van de heilige Paulus: “Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen: hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij

Zaterdag 8 maart 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor Dinsdag 11 maart 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel. Woensdag 12 maart 19.00uur: Startviering H.Vormsel m.m.v. The Lord’s Choir Mw. José v.den Bosch (pw) Zaterdag 15 maart 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor lat/ned.

Agenda Pastorie. Maandag Donderdag Donderdag Donderdag

10 13 13 13

Mrt. 9:00 uur Sjorscreagroep Mrt. 10.00 uur: Redactie vergadering noorderlicht Mrt. 19.30 uur: Repetitie Georgiuskoor. Mrt. 20.00 uur: Doop voorbereiding

rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede” (2 Kor. 8,9). De apostel wendt zich tot de Christenen van Korinthe om hen aan te sporen edelmoedig te zijn en de gelovigen van Jeruzalem te helpen die behoeftig zijn. Wat zeggen deze woorden van de heilige Paulus ons, Christenen van vandaag? Wat zegt ons vandaag de uitnodiging tot armoede, tot een arm leven in evangelische zin? Klik op deze link

Parkeerkaart niet nodig In het Noorderlicht staat dat u voor het kerkbezoek op zondag een parkeerkaart kunt krijgen om in de zogenaamde blauwe zone 2 uur gratis te kunnen parkeren. Doordat de gemeenteraad ,na alle commotie in de krant over het nieuwe parkeerbeleid, heeft beslist dat er op zondagen in de gehele stad gratis geparkeerd mag worden is de kaart waarover geschreven werd in het Noorderlicht niet meer nodig.


Pagina 2

WEEKBERICHT De gulzigheid, de ijdelheid en de gierigheid Genesis 2,7-9.3,1-7. Mattheus 4,1-11. ls we het verloop van de beproeving van de Heer zouden onderzoeken, dan zouden we kunnen begrijpen met wat voor een omvang wij aan de verleiding werden onderworpen. De oorspronkelijke vijand richtte zich tegen de eerste mens, onze voorouder, door drie verleidingen: hij werd verleid door de gulzigheid, de ijdelheid en de gierigheid… De gulzigheid toonde hij hem met de verboden vrucht en hij heeft hem overgehaald om deze te eten. Hij werd tot ijdelheid verleid met de woorden “U zult als goden zijn” (Gn 3,5). En door er de gierigheid aan toe te voegen heeft de vijand hem verleid door te zeggen: “U zult goed en kwaad leren kennen”. De gierigheid gaat immers niet alleen over geld, maar ook over eer… Maar toen de vijand de tweede Adam verleidde (1Kor 15,47), hebben dezelfde middelen die de eerste mens gevloerd heb-

A

ben, de duivel overwonnen. Hij verleidde Hem met de gulzigheid door Hem te vragen: “Beveel dat de stenen brood worden”. Hij verleidde Hem met ijdelheid door tegen Hem te zeggen: “Als U de Zoon van God bent, werp U dan naar beneden”. Hij verleidde Hem met de gierige wens van de eer: “Dat alles zal ik U geven, als U aan mijn voeten valt, en mij aanbidt”… Door de duivel tot gevangene te maken, zet de tweede Adam hem uit onze harten door dezelfde toegang die hem toestond om er binnen te komen en om ze in zijn macht te houden. Er is iets anders dat we moeten beschouwen in de beproeving van de Heer… : Hij kon zijn verleider in de afgrond gooien, maar Hij heeft niet zijn persoonlijke macht gebruikt; Hij heeft zich beperkt tot het beantwoorden van de vragen van de duivel met wat er in de heilige Schrift staat. Hij heeft dat gedaan door ons een voorbeeld te geven van zijn geduld, en door ons zo uit te nodigen om eerder hulp te zoeken bij het onderricht dan door de wraak…. Zie het geduld van God en zie ons ongeduld! Wij worden meegenomen door woede op het moment dat de ongerechtigheid of de belediging ons bereikt…; de Heer heeft de vijandigheid van de duivel verdragen en Hij heeft hem slechts geantwoord met woorden van zachtmoedigheid. . H Gregorius de Grote (ca 540-604), paus en Kerkleraar

Vastenbrief 2014 kardinaal Eijk

Met de bus naar de stille omgang

In de Vastenbrief stelt Kardinaal Eijk dat de Vastentijd “ruimte biedt om meer oog te hebben voor de ‘woestijnervaring’ van mensen in onze directe omgeving. Zoals de woestijnervaring van de eenzaamheid waar veel ouderen onder gebukt gaan. Naar schatting zijn er in Nederland inmiddels 200.000 ouderen eenzaam – een schokkend hoog aantal. Eenzaamheid is daarmee een volksziekte geworden,” aldus de kardinaal. “Het is zaak om de ouderen in Nederland niet aan hun lot over te laten, niet in de Veertigdagentijd noch in die andere 325 dagen van het jaar.” De Vastenbrief gaat verder in op de ‘woestijnervaring’ in het leven van de mens en besluit met een pleidooi voor het sacrament van boete en verzoening, de biecht. “Paus Franciscus gebruikte onlangs een mooi beeld voor het sacrament van de biecht. Hij noemt het een omhelzing door God.” Meer lezen over de Vastenboodschap van kardinaal Eijk, klik hier.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert een busreis naar het jongerenprogramma van de Stille Omgang. De bus (Happybus) heeft de volgende opstapplaatsen en tijden: 17.30 uur: vertrek Deventer, Mc Donald’s A1,Deventerweg 121a - 19.30 uur: aankomst Amsterdam, Prins Hendrikkade 73 Als je vanwege de vertrektijden thuis niet kunt eten, neem dan iets mee wat je in de bus kunt opeten. Na de Stille Omgang vertrekt de bus om 0.45 uur. Deze stopt op dezelfde plaatsen als op de heenweg en komt om 2.45 uur aan in Deventer (McDonald’s). De kosten (reis en entree) bedragen € 15,- p.p., te voldoen in de bus. Aanmelden kan tot 19 maart bij Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl. Meer informatie over de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl www.stille-omgang.nl/jongeren www.facebook.com/

Onze Engel zegt .!? Een blik op het verleden. Er over jammeren? Nee! Dat is nutteloos. Eruit leren, dat geeft vrucht.

29 maart Kledinginzameling

9:00 - 12:00 uur Boddenstraat 76

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2373 1e zondag van de veertigdagentijd a 2014 editie georgiusbasilie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you