Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2357

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week IV 9

t/m 17 November.

32E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > Onze O n ze Engel En ge lzegt ze gt.!?.! ? > God kan niet lijden maar lijdt mee > Maria in de Evangelies > Landelijke Ariensherdenking > Inventaris St Pauluskerk op WEB > Aanmelding Heilig Vormsel

10 Nov . 9:30 Eucharistieviering Gezinsviering Kinderkoor Radboudzondag God, onze Vader, wil in liefde omzien naar alle mensen van onze parochie en naar gebeden die opgeschreven werden in het intentieboek van deze kerk. Voor de zieken thuis en in het ziekenhuis vragen om genezing. Help hen om de lasten en het ongemak te kunnen dragen.

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Harry Loman, Frans de Vries, Bertus de Kok, Lies Bos, Theo Tibbe, Eduard Kienhuis Wilma Machielsen— Klaassen en Betsie Maathuis die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau Frans Oudelansink en Ep Knol.

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Woensdag Vrijdag

Het aantal mensen dat bij de RoomsKatholieke Kerk een aanvraag heeft gedaan voor financiële hulp is ten opzichte van 2009 met ruim 35 procent toegenomen. Bij de Protestantse Kerk, waar in 2009 al een verdubbeling ten opzichte van 2007 plaatsvond, is het aantal onverminderd hoog gebleven. Bij sommige kerkgenootschappen is zelfs een toename van 150 procent te zien. Deze stijging van hulpvragen bij kerken blijkt uit het interkerkelijke onderzoek ‘Armoede in Nederland 2013’ dat door kerken en evangelische gemeenten is gehouden. De hulp die de kerken individueel bieden, bestaat vooral uit financiële giften (86 procent). Andere, veel voorkomende wijzen van hulp, zijn materiële hulp in natura (63 procent) en financiële hulp verleend door middel van leningen (60 procent). Ook het mogelijk maken van een vakantie (38 procent) komt relatief vaak voor. Lees het volledige rapport op: www.kerkinactie.nl

13 13 15

Nov 8:45 uur Lauden 9.00 uur Eucharistieviering Nov 19:00 uur Vesper aanbidding H Sacrament Nov 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering [ H Albertus de Grote bisschop en kerkleraar ] Zondag 17 Nov 9:30 uur: Eucharistieviering Geoirgiuskoor Misintenties ouders Marsman Dute, Rie Tiehuis Duchateau Willy Ebbing, Gerard Vloedbeld, Hans Hillen Zondag 17 Nov 15:30 uur: Muziek en Sfeer VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 9 Nov 19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat/ned) Dinsdag 12 Nov 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel [ H. Josafat bisschop en martelaar ] Zaterdag 16 Nov 19.00 uur: Eucharistieviering Jozefkoor (lned) Zondag 17 Nov 11.30 uur: Kleuterkerk in het Saam

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 10 Nov 11.00 uur Eucharistieviering Lord’s Choir(ned) Donderdag 14 Nov 15:00 uur Eucharistieviering dagkapel Zondag 17 Nov 11:00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned)

Agenda Pastorie Maandag 11 Nov 9:00 uur Sjorscreagroep Woensdag 13 Nov 19:30 uur Liturgischberaad Donderdag 14 Nov 19:30 uur Repetitie Georgiusbasiliek koor

Aanmelding Heilig Vormsel Als uw kind gedoopt is en de eerste Heilige Communie heeft gedaan, kan het als het in groep 8 zit het sacrament van het Vormsel ontvangen. U kunt uw kind voor de vormselvoorbereiding (graag vóór 15 november) aanmelden bij: dhr. J. Grootte Bromhaar, vormselwerkgroep Almelo. Noord: e-mail: jeroen@groottebromhaar.nl Ook als u en/of uw kind nog niet zeker weet of hij of zij het sacrament van het Vormsel wil ontvangen, is het van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavonden. Voor vragen over het Vormsel, kunt u zich wenden tot: mw. J. van den Bosch, pastoraal werkster, tel: 0622369161

Inventaris St Pauluskerk op internet Op het internet kunt u de inventaris zien die -binnenkort- te koop is. De meeste artikelen komen beschikbaar na 26 januari 2014. Klik hier voor foto overzicht Klik op deze link voor een inventarislijst U kunt de goederen komen bekijken op afspraak met : Dhr.H.Kienhuis 06-12662672 of Dhr. J.Burks 0546-81178 of mevr.G.Prinsen 0546-814442. https://sites.google.com/site/weekberichtgeorgius/st-paulus


WEEKBERICHT

Pagina 2

God kan niet lijden maar Hij lijdt wel mee.

Wanneer Petrus die Jezus 3X !! verraden heeft wordt getroffen door de blik van Jezus terwijl hij aan zijn kruis hangt barst hij in tranen uit, die tranen genezen hem ze ploegen het aardrijk van zijn ziel om. Hij begint opnieuw en wordt nieuw. Dat is “fijn” … voor Petrus.!? In het evangelie laten de Saduceeën aan Jezus weten dat zij OOK niet in een leven na de dood, in een opstanding geloven en ze lokken hem uit de tent met allerlei redeneringen. Jezus gaat er niet op in en zegt alleen dat God een God van levenden is en niet van doden. Ook Jezus die door God zelf gezonden is, één met God zelf is, zeggen we in onze geloofsbelijdenis, is ook helemaal mens en kan ook niet precies zeggen hoe het daar zal zijn. Hij heeft het niet over een plaats, over een tijd . Hij heeft het over God zelf die niet te vangen is in een beeld. Geen man met een lange baard en een stok, die als een grote tovenaar ergens boven op een troon zit en het allemaal maar onbewogen laat gebeuren en aanziet. Nooit heeft Jezus zich zo over God uitgelaten. Wel zegt Hij vandaag. Hij is een God van levenden en de doden worden opgewekt. Geloof dat nu maar. Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van punt amen. Verder blijft de dood de opstanding de verrijzenis een groot geheim, waar we alleen maar over kunnen dromen in menselijke beelden. Wat is dan -in hemelsnaamde functie van al dat verdriet? God geef mij een teken! Er is nog een voorbeeld van verdriet dat genezend werkt: Maria die met haar zus de vrouw van Kleopas en Maria Magdalena en Johannes onder het kruis staat in een wereld vol wreedheid, cynisme of angstwekkend opportunisme. Het is een groepje mensen dat trouw volhoudt. Ze kunnen het ongeluk niet keren maar lijden mee aan de zijde van het slachtoffer. Hun liefde drukt hun trouw aan God uit die liefde is. Over dit medelijden merkt de heilige Bernardus van Clairvaux op God kan niet lijden maar Hij lijdt wel mee. Treutel

2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 Lucas 20,27-38 of Luc 20,27.34-38 Misselijk en boos wordt je van de verhalen deze week in de lezingen. Bent u er volgende week nog? Of is dit de druppel die de emmer laat overlopen en loopt u met een grote boog om de katholiekekerk In de 1e lezing worden 7 broers dood gemarteld en de lezing van het evangelie. Gaat het over 7 broers die telkens met een weduwe aan de haal gaan louter voor een nageslacht. Het getal 7 staat voor de dagen van de week en geeft aan dat marteling en overspel dagelijkse kost is zeg maar menselijke weeffouten in de wereld van vandaag. Zo is de schepping van God NIET bedoeld. Wij zijn onderweg naar de 7e dag. Dat is de dag dat God zag dat het werk voltooid en goed was en uitrustte. De dag waarop de zon niet meer onder zal gaan en die gelukkig eeuwig duurt. Dat ritme van dag en nacht dat ooit onderbroken wordt door de 7e dag leest u in het begin van de bijbel in scheppingsverhaal Genesis. Dat is de cryptische boodschap die men vandaag aan u probeert over te brengen. De vraag is wat heb je daar wel en/of niet voor over? Jezus stelt ook in de bijbel dat vreugde jubel en een grote beloning in het vooruitzicht aan degenen die om mijnentwil worden uitgescholden , vervolgd en van allerlei kwaad beticht worden (Mt 5.11) In Alle perioden van de geschiedenis zal er vervolging omwille van de gerechtigheid zijn. Ja dat is mooi maar moet dat dan gepaard gaan met zoveel soorten van verdriet?

Maria in de evangelies’ Er is een meditatief boekje verschenen ‘Maria in de evangelies. Liturgische Bijbelvertaling vanuit de grondtekst’. In zijn voorwoord schrijft de nieuwe voorzitter van de Katholieke Bijbelstichting, mgr. dr. J. Liesen, dat in het boekje uit de vier evangelies de teksten zijn samengebracht die betrekking hebben op de Moeder van Jezus. Het zijn teksten die gebruikt worden in de liturgie van de Kerk, maar ook daarbuiten een hulp kunnen zijn om zich de houding eigen te maken van de uitverkoren Moeder van God. Aan de nieuwe liturgische bijbelvertaling in deze uitgave gaat een beschouwing vooraf van paus Paulus VI, die verduidelijkt hoe de Kerk in de viering van de liturgie de houding aanneemt van Maria zelf. De uitgave ‘Maria in de evangelies’ kan besteld worden bij de Administratie NRL (e-mail: bestel@rkk.nl), ofwel bij de KBS. Prijs € 4,95 excl. verzendkosten.

Onze Engel zegt .!? Kruis, inspanning, tegenslagen: die zul je hebben zolang je leeft. Dit was de weg die Christus ging, en de leerling is niet meer dan de Meester.

LANDELIJKE ARIËNSHERDENKING Zoals gebruikelijk wordt op de derde zondag van november, die dit jaar valt op 17 november, de jaarlijkse Ariënsgedachtenisviering gehouden. Plaats van samenkomst is de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. De viering begint om 10.30 uur. Celebranten zijn kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, en pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede. Ze worden geassisteerd door P. van Blijswijk, als permanent diaken verbonden aan de Paulusparochie te Enschede. Het thema van de viering is (aan het einde van het Jaar van het Geloof): ‘Jaar van het Geloof: hoe verder?’ Medewerking verlenen het Franciscuskoor uit Haaksbergen en de Koninklijke Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn en zijn er boeken en kaarsen te koop.

Elke 1e zondag van de maand is de inzameling voor de boodschappenmand

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht st jorisparochie no 2357 32e zondag door het jaar c 2013 editie georgiusbasiliek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you