Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2301

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week III van 6 t/m 14 Oktober

27E ZONDAG DOOR HET JAAR B 2012 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > E cht b re u k w a t i s d at ? > H I gn a tiu s B i sscho p > We re ld mi ssie da g K inde ren

7 Oktober 9:30 Eucharistieviering Gezinsviering Kinderkoor Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen .

> Ma ri a zo n en M a a n > Boods c ha p v a n de Paus .

Bidden we voor onze overleden medeparochianen, familieleden en vrienden voor Ans Schey - Asbroek en Henk Zwiers, die nog zo kort geleden van ons zijn heen gegaan.

 Misintenties Benny

Ouders Marsman Dute, Overleden fam. Ter Haar - Geerdink Johannink, Vader en moeder ter Beek, broer Lex en schoonzus Rie Tiehuis - Duchateau en Johannes Mulder

Jeanet,

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 10 Okt: 9:00 uur Eucharistieviering 19:00 uur Vespers [H Maagd Maria Sterre der Zee] Vrijdag 12 Okt: 8:45:uur Lauden aansl Eucharistieviering . Zondag 14 Okt: 9:30 uur Eucharistieviering Perosi : Missa Pontificalis Pastor Oude Vrielink Misintenties Ouders Marsman Dute, Overleden Fam ter Haar - Geerdink Johannink, Rie Tiehuis—Duchateau en Riek Deuling - Oosterbaan.

H. Maagd Maria, Sterre der Zee Sterre der Zee of Stella Maris, een naam voor Maria, de moeder van Jezus. De titel "Sterre der Zee" is in de Katholieke kerk terechtgekomen door de verklaring van de naam "Maria" door de heilige Hiëronymus. Hij deelde de Hebreeuwse naam "Maryam" op in "Mar" en "Yam," wat in het Latijn neerkomt op "Stilla Maris" oftewel "druppel der Zee." Dit werd verbasterd tot "Stella Maris" oftewel "Sterre der Zee." Deze titel kwam weer in de wereldberoemde Lauretaanse Litanie terecht. De sterren zijn afgeleid van de functie van de planeet Venus (als ochtend- en avondster, richtpunt voor schippers), of van de Poolster die de zelfde functie heeft en die de as markeert, waar om de aarde draait De oude Egyptenaren benutten deze sterren om de seizoenen, en het tijdstip van het opkomend Nijlwater, te bepalen en hun kalender te ijken.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 6 Okt: 19.00uur: eucharistieviering Jozefkoor (Lat/ned) [ H Bruno Priester] Dinsdag 9 Okt: 19.00uur: eucharistieviering in de Dagkapel [ HH. Dionysius, bisschop, en gezellen, martelaren] Zaterdag 13 Okt: +++GEEN VIERIING+++ Zondag 14 Okt 10:00 UUR Eucharistieviering met Jozefkoor lat./ned. Jozefkoor 60 Jaar. Pastoraal team. St. Jozefdag VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 7 Okt: 11:00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Donderdag 11 Okt: 19.00 uur: Eucharistieviering Dagkapel Zondag 14 Okt: 11.00 uur: Eucharistieviering pastor Oude Vrielink Samenzang ( ned) AGENDA Pastorie Maandag 8 Okt: Dinsdag 9 Okt: Dinsdag 9 Okt: Woensdag 10 Okt: Donderdag 11 Okt: Donderdag 11 Okt:

In

9:00 uur sjors Creagroep 14:00 uur biddende Moeders 20:00 uur vergadering PCI 19:30 uur Cursus geloven nu 9:30 uur locatieraad. 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor

de maand oktober is er iedere dinsdag om kwart voor zeven, voorafgaande aan de Avondmis in de St. Jozefkerk de gelegenheid is om gezamenlijk de rozenkrans te bidden. De eerste keer was dinsdagavond 2 oktober. We bidden voor onze persoonlijke intenties maar ook voor een goede toekomst van onze parochie.


Pagina 2

WEEKBERICHT

morsdood leek zelfs met open armen door twee gesloten deuren. In de geloofsbelijdenis buigt men bij de woorden bij de woorden Hij is gekruisigd, Et incarnatus est de Spiritu Gen. 2,18-24 Evangelie: Mc. 10,2-16 Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. En is MENS een vliegtuig is neer geworden, STILTE … en wij richten ons pas weer op bij de gestort of schip gewoorden Hij werd voor ons gekruisigd…! zonken, onderzoekt men Na je kruis aanvaard te hebben richt je je weer op! Wie heeft minutieus de oorzaak van dat die beeldtaal ooit zo bedacht. Daar voor hoeft – je relatie- niet ongeluk. Het is wonderbaarlijk dood te zijn. Je bent hier toch nog! Veel mensen vinden het hoe men in die puinhoop vaak ongelofelijk dat je kunt opstaan als je voor iedereen echt volhoud en de oorzaak vindt. morsdood lijkt. Hoe simpel is het dan nog als je nog leeft. Dat Een haarscheurtje veroorzaakt is helemaal geen wonder of een gunst Neen zelfs KINDERdoor metaal moeheid, of een LIJK eenvoudig om over je eigen schaduw heen te stappen. andere futiliteit. Als het lek boJezus zegt letterlijk “Laat die kinderen toch bij Mij komen en ven water is vraagt een commis- houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort sie zich af hoe die breuk kan worden voorkomen of beheerst. het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk De schuldvraag wordt gesteld door het Vox populi de stem Gods niet aanneemt als een kind, zal er ZEKER niet binnenvan het volk klinkt. Is het eigenschuld?, schuld veroorzaakt gaan.” Kinderen laat je geen zware lasten dragen. God doet door een ander? of was het een “act of God” bijvoorbeeld door dat zeker ook niet. Toch twijfelt en treuzelt een mens als de extreem weer. Bedenk dat wanneer u met de vinger, pink of relatie haarscheurtjes begint te vertonen en hoop vervliegt. middel vinger ergens op wijst er 3 vingers naar u wijzen! Om Die lichtjes van hoop die God in zijn goedheid langs onze de waarheid te vinden gebruikt men een BAAR = Business weg heeft opgesteld, en keer op keer onze vrees wegneemt After Action Review Dit is een management tool die de volals we twijfelen aan de liefde, zodat wij onze tocht kunnen gende werkwijze (modus operandi) volgt en focust op de voort zetten omdat wij weten dat aan het einde van de weg vraag wat ging er goed en waar is er ruimte voor verbetering! het licht van de eeuwige liefde op Transport van A naar Beter wordt steeds veiliger door deze ons wacht, omarmt en zegent en smadelijke lessen. Hoe anders is dat -tegenwoordig?- als ook nog eens met zijn hand op je andere “dingen” menselijke relaties op de klippen lopen of schouder klopt, en die om je schoubreken. Zelfs als er maar een zuchtje tegenwind is. Men(s) is der legt. Hij die ook glimlacht als je aan niemand verantwoording schuldig. Baad het mij niet, dan eens een potje breekt. Juist dan schaad het mij niet denkt men. De Koning van de verbreekt hij niet zijn relatie en onbaatzuchtige liefde Jezus zelf gedraagt zich als een klein maakt ons beter. XXX Treutel kind en loopt vrolijk nadat hij van ZIJN kruis kwam en zelfs

Echtbreuk wat is dat ?

Als

Katholiek Nederland TV begint op woensdag 3 oktober aan het vierde seizoen. Een nieuw jaar met deels dezelfde rubrieken, maar ook met nieuwe series en onderwerpen. Presentator Roderick Vonhögen is priester van het Aartsbisdom Utrecht en werkzaam in de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. In alle uitzendingen van Katholiek Nederland TV draait het om zaken die spelen in de Rooms-Katholieke Kerk, op regionaal en nationaal niveau èn in het Vaticaan. Maar bovenal wil het programma laten zien op welke wijze katholieken hun geloof beleven. Katholiek Nederland TV bericht op een eigen wijze over actieve katholieken in parochies in heel Nederland. Vanaf oktober is de serie De Supernon te zien, waarin het programma in beeld brengt hoe religieuzen nog altijd een belangrijke rol spelen in de moderne samenleving.

Onze Engel zegt .!? Mijn God, ik heb U lief, maar… leer me lief te hebben.

In Nederland zijn veel straat- en plaatsnamen met een katholieke oorsprong, bijvoorbeeld het Broerplein in Groningen of de Jezuïtenwaai bij Arnhem. Presentator Roderick Vonhögen duikt in de historie van deze plekken. Daarnaast natuurlijk ook de vaste rubriek: Kijk ‘t Vaticaan: wat gebeurde er de afgelopen week in de kleinste staat van de wereld? RKK Katholiek Nederland, vanaf woensdag 3 oktober wekelijks om 17.05 uur bij het RKK op Nederland1

Verdriet uit Liefde Omdat Hij zo goed is, Omdat Hij je vriend is, die voor jou Zijn leven gaf.. Omdat al het goede dat je hebt, van Hem is. Omdat je hem zo dikwijls beledigd hebt...Omdat Hij je heeft vergeven… Hij ! Jou! Huil mijn kind, huil van verdriet en liefde tegelijk.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672


Pagina 3

WEEKBERICHT

H. Ignatius, bisschop en martelaar GELOOF IN BEELD

Maria, zon en maan Ze is omgeven van lichtstralen en staat op de sikkel van de maan. Dit beeld gaat terug op de Apocalyps ofwel openbaring van St.Jan: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met een maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op har hoofd (12,1).’ Christelijke schrijvers van de oude kerk zagen in deze apocalyptische vrouw een verwijzing naar de vervolgde (moeder)kerk. In de middeleeuwen kwam er een nieuwe interpretatie bij. De vrouw werd geïsoleerd uit de context van de Apocalyps en als een voorstelling van de maagd Maria gezien. De stralen- of vlammenkrans komt van de zon. Zon en maan zijn hemellichamen en Maria wordt voorgesteld als de hemelse koningin, soms door engelen gekroond. Ze staat op de sikkel van de maan die een symbool is van de wisselvalligheid van het leven, die ze door haar hemelvaart overwonnen heeft. Vaak wordt er onder de maansikkel nog een slangenkop afgebeeld die door Maria wordt verpletterd. Het is de slang van het aardse paradijs, waardoor het kwaad in de wereld kwam. Als moeder van Christus heeft zij dit kwaad overwonnen en bevindt zij zich als koningin in het hemels paradijs. De maansikkel is ook het symbool van de Islam. Toen het oprukkend Turkse leger in 1571 het christelijk westen bedreigde, riep paus Pius V de katholieken op om de rozenkrans te bidden. De Turken werden in de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571 verslagen. Deze overwinning werd toegeschreven aan het rozenkransgebed. De paus maakte daarom oktober tot de rozenkransmaand en 7 oktober tot een Mariafeest, de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. Latere voorstellingen van Maria, staande op de maansikkel, suggereren de overwinning op de Islam. Toon Brekelmans Kerkhistoricus

In de kerk is de oudste en meest oorspronkelijke vorm van de verering van heiligen die van de martelaren. In navolging van Jezus hebben zij hun leven gegeven omwille van het geloof in de persoon van Jezus Christus, de Zoon van God. Hun sterfdag hier op aarde is de dag van hun hemelse geboorte. Tot de vroegste martelaren behoort de H. Ignatius, die na de apostel Petrus de tweede bisschop was van Antiochië in Syrië. Onder keizer Trajanus was hij veroordeeld tot 'de wilde beesten'. Hij werd daartoe gedeporteerd naar Rome om daar in het bloedige amfitheater door de leeuwen verscheurd te worden. Zijn doodvonnis werd voltrokken op 17 oktober rond het jaar 107. Ignatius, schrijver van brieven Tijdens zijn deportatie naar Rome schreef hij zeven brieven naar de verschillende kerken van Klein Azië en naar de christelijke geloofsgemeenschap in Rome. Daarin vroeg hij met aandrang om God te dienen in eenheid met de bisschoppen en om niet te voorkomen dat hij als een offergave voor Christus zou sterven. Als leerling van de apostel Johannes behoort hij tot de zogenaamde apostolische vaders. Tot deze groep auteurs behoren de leerlingen van de apostelen die nog tijdens het leven van de apostelen hun tekst schreven of kort daarna. Hun geschriften behoren dus - na het Nieuwe testament - tot de oudste overlevering van de kerk. In zijn brief aan de Romeinen schreef Ignatius o.a.: ‘Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om zuiver brood van Christus te worden.’ Deze zin verwijst naar de eucharistie waarin wij immers - zo zegt de dogmatisch Constitutie Lumen gentium van het Tweede Vaticaans Concilie - niet alleen het goddelijk Offerlam maar ook onszelf met Christus aan God opdragen. Het misformulier Het eucharistisch verstaan van de hierboven vermelde tekst komt duidelijk naar voren in het misformulier van de gedenkdag van de martelaar Ignatius op 17 oktober. Enerzijds wordt deze tekst letterlijk overgenomen in de communietekst en anderzijds wordt deze gedachte verwerkt in het gebed over de gaven. Ook het gebed na de communie verwijst daar indirect naar wanneer gebeden wordt dat het hemels brood, dat wij bij de communie hebben ontvangen, ons de kracht geeft om in woord en daad christen te zijn. Met de woorden van de apostel Paulus aan de Galaten in de openingstekst ‘Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer: Christus leeft in mij.’ wordt het martelaarschap van Ignatius als navolging van Christus aangeduid. Ignatius is een van de martelaren die genoemd worden in Eucharistisch Gebed I (de Romeinse canon) in de passage die direct voorafgaat aan de slotdoxologie. E. de Jong


Pagina 4

WEEKBERICHT

bleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking. Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl

Boodschap van de paus Elk jaar schrijft paus Benedictus XVI een boodschap voor Wereldmissiedag. Klik op de foto voor deze brief!

Missio Wereldmissiemaand 2012: Senegal Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar. Katholieke Kerk in Senegal Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal ThĂŠodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De katholieke Kerk in Senegal zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen. Problemen Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander pro-

Weekbericht st Jorisparochie no 2301 27e zondag door het jaarB 2012 editie Georgiusbasiliek  
Weekbericht st Jorisparochie no 2301 27e zondag door het jaarB 2012 editie Georgiusbasiliek  
Advertisement