Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2306

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week III van 3 September t/m 11November

31E ZONDAG DOOR HET JAAR B 2012 INTERESSANTE INFORMATIE: INFORMATIE: INTERESSANTE ze En Enge gel l ze zegt gt .!.!?? >> OOnnze Godbekwaam >> Muziek en sfeerzijn Heteerste Aartsbisschoppelijk museum >> De plaats. De Colum van de Aartsbisschop >> Nieuwe Doopdata uit het Aartsbisschoppelijk paleis >> Landelijke Ariëns Herdenking Over denaar Bisschoppenconferentie >> De weg van Eyck.

4 November 9:30 Willibrordzondag Gezinsviering met Kinderkoor We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intentie boek van onze parochie. Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen.

   

Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Ans Schey Asbroek , Henk Zwiers, Thijs Meyer, Rie Harink—Reinders, Tiny Holtkamp - Dijkhuis die in de afgelopen tijd zijn overleden Jaar gedachtenis is voor Ouders Nijhuis—Perik en overleden familie Misintenties :Ouders Marsman—Dute, Jo en Anny Underberg van Bemmelen en Jan Underberg, Overleden fam. Goossens op den Akker, Johannes Mulder, Vader en moeder ter Beek, broer Lex en schoonzus Jeanet, Rie Tiehuis Duchateau, $$$ Bisschoppelijke collecte Willibrordzondag voor de KVO €€€

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Dinsdag 6 Woensdag 7 Woensdag 7 Vrijdag 9

Nov: 19:00 uur avondwake Ben Oude Luttinkhuis Nov: 9:00 uur Eucharistieviering 19:00 uur Vespers Nov: 10:30 uur Uitvaart Ben Oude Luttinkhuis Nov: 8:45 uur Lauden aansl 9:00 uur Eucharistie viering Kerkwijding Basiliek van Sint Jan van Lateranen Zondag 11 Nov: 9.30 uur: Radboudzondag Georgiuskoor. Mis H Strategier Ouders Marsman—Dute, , Rie Tiehuis Duchateau, Hans Hillen, Frans Oudelansink Op 1 november 2012 draagt de kerkelijke rechtbank (‘officialaat’) van het bisdom van Breda haar bevoegdheden over aan de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht. Personen die een procedure tot nietigverklaring van een huwelijk willen beginnen kunnen daarna terecht bij de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. De aanleiding om de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank van Breda over te dragen is het dalende aantal procedures tot nietigverklaring van huwelijken die aanhangig gemaakt worden bij de kerkelijke rechtbank van het bisdom Breda. Momenteel is het aantal huwelijkszaken circa 5 per jaar en enkele jaren terug was dit het dubbele.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 3 nov.19.00uur: eucharistieviering herenkoor (Greg) [H Martinus de Porres kloosterling] Dinsdag 6 nov 19.00uur: eucharistieviering in dagkapel. Zaterdag 10 nov. 19.00uur: eucharistieviering Jozefkoor ned. [ H Leo de Gote paus en kerkleraar] VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 4 Nov:11:00 uur: Willibrordzondag Eucharistieviering samenzang Donderdag 8 Nov 19:00 uur: Eucharistieviering Dagkapel. Zondag 11 Nov: 11.00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor (ned)

Agenda pastorie Woensdag 7 Woensdag 7 Donderdag 1

Nov: 19:30 uur Werkgroep Oecumene Nov: 19:30 uur Cursus Geloven Nu. Nov: 20:00 uur repetitie Georgiuskoor.

Huwelijksverloven ? ! . Op verzoek van bisschop Liesen, en met instemming van aartsbisschop Eijk, heeft de Apostolische Signatuur te Rome beschikt, dat de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht ook bevoegd is om die gerechtelijke huwelijksprocedures te voeren die anders door de kerkelijke rechtbank van het bisdom van Breda behandeld zouden zijn. Zaken die niet langs gerechtelijke weg behandeld hoeven te worden, zoals huwelijksverloven en huwelijksdispensaties, kunnen ook in de toekomst op de gebruikelijke manier door het eigen secretariaat in Breda worden verwerkt.


WEEKBERICHT

Pagina 2

bekwaam zijn De kwaliteit van onze liefde tot God Deuteronomium 6,2-6 Ev Marcus 12,28b-34 Jezus zegt dat God geen deeltje van ons wil, maar Hij wil ons helemaal, heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en heel onze kracht. God wil geen restjes of een beetje liefde, half geloof of halve gehoorzaamheid. Of een lat relatie op zon en feestdagen. Maar Jezus zegt ons ook nog, dat God liefhebben enkel mogelijk is wanneer we leven in Zijn waarheid. Hij weet dat we niet perfect zijn, en toch houd hij van ons, we mogen Hem vragen om ons te helpen. Hij heeft ons belooft ons in alles de kracht te geven van de Heilige Geest om zo ons leven opnieuw te richten naar wat juist is. Wat God belooft heeft volbrengt hij ook . Maar dikwijls vergeten we dat of denken we dat we Gods hulp niet waardig zijn. Enkel God liefhebben als Hij beantwoordt aan onze persoonlijke verwachtingen of dat wat wij van Hem willen maken is niet wat Jezus ons hier wil vertellen. Wij moeten inspanningen doen om hem te kennen zoals hij zich echt aan ons kenbaar wil maken. Prof doctor Joseph Ratzinger, nu onze Heilige vader Paus Benedictus XVI schrijft in 1964

We kunnen er niet omheen: we staan ontzettend ver af van een wereld waarin mensen niet meer over God onderricht hoeven te worden omdat Hij (niet?) in hun binnenste woont Men heeft wel eens gezegd dat deze eeuw gekenmerkt wordt door iets wat voordien eigenlijk niet voorkwam, namelijk dat mensen niet meer Godbekwaam zijn. De Maatschappelijke en geestelijke evolutie zou het ontstaan hebben gegeven aan een type mensen dat geen innerlijke aanhechtingspunt voor de kennis van God meer heeft. Wat we daar ook over denken, we moeten toegeven dat wij in onze tijd verder van Hem afstaat dan voorgaande tijden, dat twijfel en duisternis in verband met God nu schering en inslag zijn en dat wijzelf, die ons best doen om als gelovige mensen te leven, vaak de indruk hebben dat de wekelijkheid van God onder onze voeten wordt weggemaaid. Onderweg naar de advent tijd die van hoop en verwachting op GOEDE tijden overvalt ons maar al te vaak het gevoel dat het tot niets heeft geleid. Die weg is/ lijkt onder onze voeten weg geslagen en rest ons niets anders dan een beroep te doen op een flakkerende vlammetje van onze goede wil. Paus Benedictus XVI stelt verder dat er geen goede of slechtere tijd is was of komt en zegt Laten we opweg naar de adventtijd de Heer bidden dat hij ons gunt om steeds minder “voor” Christus te leven en al helemaal niet “Na” Christus, maar echt MET en IN Christus met Hem die gisteren , vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is Hebr. 13,8 Amen Die stelling MET en IN Christus van de professor Ratziger zou ik niet relativeren tot zoiets geniaals als E= mc 2 Zijn stelling is als je nu goede tijden wilt mag je MET en IN Christus leven. Die stelling is zoiets als de ontdekking van de Hemel en het tweede daar aan gelijk op Aarde.en! uw naaste beminnen als uzelf. Jezus zag (ook in 1964 al) dat hij wijs gesproken had. Godbekwaan zijn? in Marcus 4 vers 20 staat dat God belooft u tot het honderdvoudige te belonen.

God

Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van de H. Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene. De Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) bereidt de zondag inhoudelijk voor. Op Willibrordzondag (in 2012 op 4 november) vindt onder meer de bisschoppelijke collecte plaats, in het leven geroepen om het werk van de vereniging financieel mogelijk te maken. Het motto van Willibrordzondag is dit jaar ‘Elkaar tot zegen’. Dit motto kwam voort uit beraad in de werkgroep Refo500, die de vereniging heeft ingesteld om vorm te geven aan oecumenische activiteiten met het oog op de viering en herdenking van de Reformatie in 2017. In de 16de eeuw stonden de verhoudingen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Reformatoren op scherp. Dit komt tot uitdrukking in wederzijdse banvloeken en veroordelingen die in de Heidelbergse Katechismus en het Concilie van Trente zijn terug te vinden. Een oecumenische herdenking (viering) van de Reformatie veronderstelt een kwalitatieve verbetering van de wederzijdse beeldvorming en verstandhouding. Langs de weg van de dialoog zijn de scherpe kanten in de verhoudingen overwonnen en is het mogelijk om ook gezamenlijk terug te kijken naar de geschiedenis met als inzet dat de pijnlijke herinneringen uit verleden verzoend worden

Onze Engel zegt .!? Richt je liefde niet op deze wereld. De onvergankelijke liefde is van een andere aard.

De Missie Kalender 2013

€ 8,50 In de pastorie

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672


WEEKBERICHT

Pagina 3

Stichting Aartsbisschoppelijk Museum Het Aartsbisschoppelijk Museum bezit een collectie sacrale en religieuze kunst van hoge kwaliteit en van internationaal belang. De oudste objecten dateren uit de vroege middeleeuwen, de jongste zijn hedendaags. Het zwaartepunt van de verzameling ligt op het Nederlandse cultuurgebied. De collectie wordt beheerd en tentoongesteld door het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dit museum verenigt schilderijen, beelden, liturgische gewaden en andere voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven door diverse kerkelijke stichtingen. Deze stichtingen, waaronder het ABM, vormen samen de Stichting Het Catharijneconvent. De ABM-collectie vormt qua ouderdom, kwaliteit en omvang het belangrijkste bestanddeel van het Museum Catharijneconvent. Belang kerkelijke kunst De oorsprong van de stichting gaat terug op initiatieven van mgr. G. van Heukelum. Na het herstel van het bisschoppelijk bestuur in 1853 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door oude kunstvoorwerpen te verzamelen. Er was toen weinig belangstelling voor en gevreesd werd dat veel verloren zou gaan. De stichting heeft tot taak om goed voor de collectie te zorgen die door Van Heukelum en zijn opvolgers bijeen is gebracht (meer over het verleden van de stichting in het onderdeel 'geschiedenis'). In feite heeft de instelling voor het grootste deel een toezichthoudende taak, omdat het bewaren, exposeren en onderzoeken van de voorwerpen in de handen is gegeven van Museum Catharijneconvent (rechts: Rembrandt van Rijn, Doop van de kamerling). Daarnaast draagt de stichting zorg voor de uitbreiding van de collectie door schenkingen en bruiklenen. Dat gebeurt onder meer wanneer in het Utrechtse aartsbisdom historisch relevante voorwerpen hun bestemming verliezen, bijvoorbeeld door kerksluiting, of wanneer ze niet onder voor hun behoud noodzakelijke omstandigheden bewaard kunnen worden. Dat gebeurt ook wanneer de stichting via schenkingen en legaten in staat wordt gesteld om voorwerpen aan te kopen. De komende tijd wil de stichting meer aandacht besteden aan het attenderen van parochies op hun taak ten aanzien van het onderhoud van kerkelijke kunst en, in het algemeen, aan de versterking van het bewustzijn van het belang van kerkelijke kunst (meer hierover in het onderdeel 'kerk en kunst'). Bestuur De leden van het bestuur van de stichting worden door de aartsbisschop van Utrecht benoemd. Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld: prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter), drs. F.W.J. Holterhues (penningmeester), dr. C. Caspers (secretaris), drs. M.M.C.F. de Jong, mgr. drs. H.W. Woorts, mr. J.L.W.M. Zuijdwijk. Contact: info@aartsbisschoppelijkmuseum.nl


WEEKBERICHT

Pagina 4

De zorg van de Kerk voor Europa Van 27 t/m 30 september jl. kwam de CCEE bijeen in het Zwitserse Sankt-Gallen. De CCEE is een raad waarin de voorzitters van alle Bisschoppenconferenties in heel Europa zitting hebben. Deze raad buigt zich in zijn jaarlijkse voltallige vergadering over pastorale problemen in Europa. Dit jaar stond de CCEE vooral stil bij de sociale en spirituele uitdagingen waarvoor de Kerk zich in het huidige Europa gesteld ziet. Op de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de crisis waarmee de politiek en de democratie in de Europese landen momenteel worstelen, zijn oorzaak vindt in een afwezigheid van idealen. Deze lijken veel politici nauwelijks meer voor ogen te staan. Zij behartigen vooral de financiële belangen van hun kiezers. Voor de kiezers geldt overigens hetzelfde. Daardoor is de democratie richtingloos en inhoudsloos geworden. Democratie betekent dat alle leden van de bevolking vooral via de keuze van parlementsleden de mogelijkheid hebben om het landelijke beleid te beïnvloeden. Maar democratie heeft alleen zin als er iets te kiezen valt. Daardoor is de afwezigheid van overkoepelende visies en idealen desastreus voor de democratie. De afwezigheid van idealen, religieuze overtuigingen of andere fundamentele levensbeschouwingen maakt dat mensen kiezen voor de behartiging van hun directe belangen. Daardoor zijn landelijke verkiezingen in enkele gevallen een bedreiging geworden voor de oplossing van de Europese financiële crisis. Mensen zijn geneigd te kiezen voor hun eigen (lands-)belang, waardoor de steun aan

landen in nood en daarmee de financiële toekomst van heel Europa onder druk komt te staan. Want als één land in Europa omvalt of uit de Euro stapt, heeft dat gevolgen voor alle lidstaten. Wanneer de kiezers een visie zouden hebben op Europa als geheel en hierin ook een ideaal kunnen herkennen, was hun stemgedrag anders. Gebrek aan idealen en het kiezen voor de eigen directe belangen brengt ook binnen de afzonderlijke landen zelf bedenkelijke gevolgen met zich mee. De sociale staat of de zorgzame samenleving, in het recente verleden zo kenmerkend voor Europa, staat onder druk. Naar mensen die om allerlei redenen minder goed kunnen meekomen of geen werk hebben, wordt steeds minder omgekeken. De Katholieke Kerk houdt ons een ideaal voor dat een uitweg biedt uit de Europese politieke en financiële crisis. Elk menselijk persoon, wat zijn sociale positie of inkomen ook is, is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en heeft daarom een unieke waardigheid. Elk menselijk persoon heeft daarom een rechtmatig aandeel in het Algemeen Welzijn. Niemand mag hiervan worden uitgesloten. De sociale leer van de Katholieke Kerk, die op dit uitgangspunt is gebaseerd, houdt in dat solidariteit een sociale deugd is die zowel voor politici als hun kiezers richtinggevend moet zijn. Hierop sluit het subsidiariteitsprincipe aan, dat de Staat de plicht oplegt om ervoor te zorgen dat individuen of groepen de mogelijkheid krijgen om datgene op eigen kracht te realiseren waartoe zij in staat zijn. Dan wordt hen de gelegenheid geboden hun talenten in vrijheid te ontwikkelen en dit is een fundamentele voorwaarde voor het welzijn van iedere mens. Solidariteit houdt niet op bij de eigen landsgrenzen, maar heeft ook oog voor het welzijn van mensen elders. De katholieke sociale leer kan onze ogen openen voor het welzijn van andere landen en van Europa in heel zijn samenhang. In de vergadering van de CCEE werd daarnaast gesignaleerd dat christenen ook nadelen kunnen ondervinden bij een verenigd Europa. Enkele uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bemoeilijken het voor individuen om hun christelijke opvattingen aangaande een aantal ethische kwesties openlijk uit te dragen. Hetzelfde gebeurt ook bij landen die in hun wetgeving met christelijke principes rekening willen houden, maar daarin worden geblokkeerd door uitspraken van het Hof. Echter, ook hier geldt wat boven werd opgemerkt: niet het ene Europa als zodanig is de boosdoener, maar de afwezigheid van idealen, waarden en normen, die tevens doorwerkt in de wetgeving en de rechtspraak.

Weekbericht Georgius basiliek 2306 31e zondag door het jaar B  

Weekbericht Georgiusbasiliek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you