Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2300

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week II van 29 September t/m 7 Oktober

26E ZONDAG DOOR HET JAAR B 20124

> O n ze En ge l ze gt .! ?

30 September 9:30 Eucharistieviering Georgiuskoor (Gregoriaans) In deze eucharistieviering bidden we voor al onze parochianen, dat ze Gods bijstand mogen ervaren in hun leven. We denken daarbij speciaal aan de gebedsintenties die in de afgelopen dagen werden geschreven in het intentieboek.

> Kl ei n Lo u rd e s. G ee f u o p ! > Oecumene op het Malieveld > G el u kkig i s he t O kto ber

 Jochem Stokkentre werd vorige week zondag door het sacrament van het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Heer blijf hem nabij op hun verdere levensweg.

INTERESSANTE INFORMATIE:

> Be st el St rip bo e k H L udg e r > w w w .S a mskl ed in ga cti e. n l

Afgelopen week is overleden op 23 september Henk Zwiers uit G.A. Leendertz— Ladeniuslaan . Hij was 82 jaar. Heer neem hem op in uw land van licht en vrede.

 

Bidden we voor onze overleden medeparochianen, familieleden en vrienden voor Hendrik Gerfen en Ans Schey - Asbroek die nog zo kort geleden van ons zijn heen gegaan. Misintenties Benny Meyer en Fam, Anna Elsensohn en Ouders, Herman van der Aa, Ouders ter Beek - Lubbers, Lambert Wiltink en echtgenote, Ouders Marsman Dute, Vader en moeder ter Beek, broer Lex en schoonzus Jeanet, Rie Tiehuis - Duchateau Henriette Haselager - Sam Gerrit Haselager, Gepke Blom - Netters, Dick en Joke wijnants - Otger en John

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag 30 Zondag 30 Woensdag 3 Vrijdag 5

Engeltje of Bengeltje ? Angelus is het Latijnse woord voor Engel. De Engel des Heren of Engel van de HEER is een machtige engel van God met speciale bevoegdheden die in de bijbel 217 keer worden vermeld. Engelen treden vaak op op cruciale momenten in de geschiedenis van de aartsvaders In het boek Genesis. is hij aanwezig bij de voorzegging van de verwoesting van Sodom en Gomorra, de voorzegging aan Abraham en Sara van de geboorte van Izaäk, de wegzending van Hagar Abrahams 2e vrouw en haar zoon Ismael en het gevecht met Jacob waarbij deze de naam Israël krijgt. In de strijd van Israël tegen Amalek bekeek de bejaarde Mozes de strijd van af een heuvel. Zo lang hij de armen ophief waren de Israëlieten aan de winnende hand. Als hij ze liet zakken won Amalek (Ex17,11) Z.O.Z

Sep: Sept: Okt: Okt:

9:30 uur Eucharistieviering Herenkoor Gregoriaans **14:00 uur** Carillon Concert 9:00 uur Eucharistieviering  19:00 uur Maria lof  8:45:uur Lauden aansl Eucharistieviering . [intentie uit dankbaarheid] Zondag 7 Okt: 9:30 uur Eucharistieviering gezinsviering Kinderkoor Misintenties Ouders Marsman Dute, Overleden Fam ter Haar - Geerdink Johannink, Johannes Mulder, Vader en Moeder ter Beek broer Lex en schoonzus Jeannet, en voor Rie Tiehuis—Duchateau VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 29 Sept: 19.00uur: eucharistieviering Jozefkoor (ned) [ HH Michaël Gabriel en Rafaël aartsengelen ] Dinsdag 2 Okt: 19.00uur: eucharistieviering in de Dagkapel [ HH Engelbewaarders.] Zaterdag 6 Okt: 19.00uur: eucharistieviering .Jozefkoor (lat/ned) [ H Bruno Priester] VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 30 Sept: 11:00 uur: Eucharistieviering Samenzang (ned) Donderdag 3 Okt: 15.00 uur: Eucharistieviering Dagkapel [Franciscus van Assisi] Zondag 7 Okt: 11.00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor (ned) AGENDA Pastorie Maandag 1 Okt: 9:00 uur sjors Creagroep 19:30 uur Evaluatie Lourdes reis Woensdag 3 Okt: 13:30 uur Repetitie dameskoor 20:00 uur Zonnebloem Donderdag 4 Okt: 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor

Zaterdag

In

6 Okt: 10:00 - 12:00 uur Sams Kleding actie Mensen in nood

de maand oktober is er iedere dinsdag om kwart voor zeven, voorafgaande aan de Avondmis in de St. Jozefkerk de gelegenheid is om gezamenlijk de rozenkrans te bidden. De eerste keer is dinsdagavond 2 oktober. We bidden voor onze persoonlijke intenties maar ook voor een goede toekomst van onze parochie.


Pagina 2

WEEKBERICHT

Professionals hebben een hekel aan beunhazen. niet over vrijwilligerswerk, maar over mensen die soms tegen Num. 11,25-29 Evangelie: Mc. 9,38-43.45.47-48 et zal je ook maar gebeuren. Dan heb je jarenlang op een zolderkamertje medicijnen of zoiets gestudeerd, nog eens jaren er bovenop voor een of andere specialisatie en na al die jaren het goedkope hulpje van professoren en specialisten te zijn geweest kom je eindelijk glorierijk zelf als specialist te voorschijn. En dan nog wordt je gepasseerd door een goede huismoeder die weet dat je een ontstoken mond moet spoelen met bosbessensap en het helpt nog ook. Of een of andere therapeut die na een China-reis knobbels wegduwt, hoofpijn wegprikt en succesvol goedkope drankjes uitdeelt. Dat is toch bitter. Je komt het overal tegen: huiskappers, kladschilders, computerprutsers en dezer dagen worden we speciaal gewaarschuwd tegen automonteurs die geen dealer zijn. Geloof me, de vakman of-vrouw heeft er een hekel aan en geeft hun een titel die geen twijfel laat bestaan over de afschuw. Toch zijn er heel wat beunhazen die aardig presteren en dat was in de Middeleeuwen al reden genoeg om de timmerman die niet tot het gilde behoorde een "dakhaas" te noemen en voor het gerecht te slepen. Het gerecht heeft het vervolgens daar altijd moeilijk mee gehad. Ten eerste maakt ook de rechter graag gebruik van die handige buurman en waar liggen de grenzen tussen niet-gediplomeerd maar succesvol helpen en beroepsuitoefening. Nog vervelender wordt het als de beunhaas zelfs meer succes heeft dan de beroepskracht. We hebben het hier

een zacht prijsje de beroepskracht op een parkeerplaats zetten. Onlangs was ik in een kerk waar een leek ,-de onderkoelde toon waarop ik dit uitspreek mag u niet ontgaan- waar een leek, bij ontbreken van een pastoor het woord voerde en wel zo hart verwarmend en inspirerend dat ik zou moeten uitroepen: Hoe durft ie, waar bemoeit ie zich mee, we moeten dit verhinderen! Wie is hier de beroeps? Van moslims, van Hindoes, van allerlei religies en levensbeschouwingen weten we voorbeelden van hun misdragingen. Soms zelfs nog meer dan van christenen. Maar we mogen niet vergeten: Ze hebben ook ziekenhuizen en opvangcentra en geven hulp aan oude mensen, uitgestotenen, aan de zwakken in de samenleving. Wie zijn hier de beroepskrachten. Wij christenen toch zeker! We moeten hen voor het gerecht slepen, het verbieden en hen tegenhouden.

Halverwege de dag op het 6e uur werd hij moe en ondersteunden zijn broeder Aaron en zijn vriend Hur zijn armen. Het was ook het 6e uur van af de zonsopgang dat Jezus gekruisigd werd (Lc 23,44) en zijn armen uitstrekte net zoals Mozes maar dan op een andere heuveltop. Hij volhardde in het gebed en overwon zelfs de dood. Christenen die rond het middag uur zwak, moe, prikkelbaar ontmoedigd raken als de kansen – die dag- tegen hun lijken te keren vertrouwen op de hulp van engelen en voorzienigheid van God, die een plan met ons heeft. Met deze bovennatuurlijke hulp, en ons gebed op het 6e uur -het Angelus- vernieuwen zij de rest van de dag hun kansen en getuigen zo van Gods overwinning in hun en onze harten.

Ter opening van de Maria-maand oktober zal vicaris Woolderink voorgaan in een Marialof op woensdag 3 oktober om 19.00 uur in de Basiliek. Medewerking verleent het St. Georgiuskoor. Het Lof bestaat uit het bidden en zingen van de Mariavespers, uitstelling en zegen met het H.Sacrament en een lichtprocessie door de kerk. De St. Jorisparochie kent veel parochianen die Maria een warm hart toedragen. Velen zijn ook op bedevaart geweest naar de Mariaplaatsen Lourdes en Kevelaer. Laten we met evenzovelen onze Moeder Maria eren in onze eigen parochie.

H

Onze Engel zegt .!? Het is net alsof je engel je zegt: je hart is vol menselijke gehecht heden! En hij vervolgt: Moet jouw engelbewaarder dat allemaal bewaren?

Wacht even. Dit komt ons bekend voor. Apostelen, eerste leerlingen van Jezus hadden begrepen dat het hun taak was om demonen uit te drijven, demonen van hebzucht, machtswellust, van jaloezie, van alles wat mensen ziek maakt naar lichaam of geest. Dat deden ze met succes. Maar er waren er meer die dat deden en nog wel in Jezus naam. Geen geregistreerde volgelingen, beunhazen dus. "Verbied het hun, hou ze tegen", vragen ze aan Jezus. "Helemaal mis", zegt Jezus. "Laat ze toch begaan, zodat deze taak niet ophoudt bij degenen die zich christen willen noemen. Inderdaad zijn ze een uitdaging voor alle christenen om hen te passeren in daden van goedheid. Probeer deze maar voor te blijven tot de dag waarop er zoveel beunhaas-christenen zijn dat het verschil is weggevallen met de echte. Dan zijn we zo ver als juist de bedoeling is: een wereld helemaal naar de geest van Jezus Christus. Moge het zo zijn.

Bedevaart naar KLEIN LOURDES Zaterdag 6 oktober a.s. Vertrek om 7.45 uur vanaf de St. Jozefkerk opgave bij: dhr. EJ.Timmermans 06-44151414 dhr. H. Kienhuis tel.06-15462079

Engelbewaarders Het nieuwe testament begint met een enorme explosie van activiteiten door Engelen Jozef noch Maria lijken zich bijzonder te verbazen wanneer zij hulp van engelen krijgen. De Engelen volgen Gods bestuurs patroon: zij geven ons soms wat wij willen, zodat wij leren te vragen wat wij nodig hebben.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672


Pagina 3

WEEKBERICHT

Oecumene op het Malieveld Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt op het Malieveld in Den Haag de nationale oecumenische ontmoetingsdag Wij kiezen voor eenheid plaats. Er worden mensen verwacht uit alle christelijke gemeenschappen in Nederland, ook veel uit kerken die zich tot voor kort wat afzijdig hielden van oecumene: evangelische kerken en pinkstergemeenten. Het wordt een dag van dankbaarheid en waardering voor elkaar, met veel zang en gebed. In het ochtendprogramma is er een boeteviering, waarin de aanwezigen zullen stilstaan bij wat er - in verleden en heden - mis ging tussen de verschillende kerken. Kerkleiders zullen daarin voorgaan en alle aanwezigen kunnen met zelfgeschreven briefjes actief meedoen. In het middagprogramma staan dankbaarheid en verzoening centraal, met waardering voor ieders charisma en unieke plek binnen het Lichaam van Christus. In het slotgedeelde gaat de aandacht naar wat ons als christenen samen te doen staat in Nederland. Iedereen is van harte welkom. Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, is actief bij de voorbereidingen betrokken en hoopt dat ook veel rooms-katholieken zullen deelnemen. Datum: zaterdag 6 oktober, 10-17 uur Locatie: grote tent op het Malieveld, Den Haag (ingang Koningskade) Kosten: gratis toegang, collecte voor de kosten

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Zie de Dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet...

En het Woord is vlees geworden;

En Het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet...

Bid voor ons, Heilige Moeder Gods,

opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Aanmelding en informatie: www.wijkiezenvooreenheid.nl.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, Wij bidden U, stort uw genade in onze harten, Opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht wordentot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.

Heilige Ludger (stripboek) Een fullcolor stripboek voor kinderen van de basisschool, waarin het leven van de heilige Ludger wordt verteld. Achterop het boek staat de legende van het verjagen van de wilde ganzen. Bestel via deze link


Pagina 4

WEEKBERICHT

roerde weer in de rest van Europa? Misschien is dat laatste wel de clou: even weg zijn van de dagelijkse sleur, weg van het grijze en natte klimaat. Zij delen geen doel en vormen geen gemeenschap, wat zo kenmerkend is voor de pelgrim, ‘de aanhangers van de Weg’ (Hand.9:2). Zij lopen met klein gevouwen plattegrondjes, vragen niemand de weg, ook niet als ze ontdekken dat ze in de verkeerde bus zitten (ik kan daarover meepraten), gewapend met zonnebrandolie en grote plastic flessen, waarschijnlijk lauw, water. Afgelopen zomer hoorde ik twee jonge Nederlanders in de bus tegen elkaar zeggen: “Is dat niet dat ding van die koning?” wijzend naar het 63 meter hoge monument ter ere van koning Victor Emmanuel van wit marmer op piazza Venezia.

‘Gelukkig

is het weer oktober’

Ik houd van de Romeinse zomer. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben hier niet zomaar komen wonen. Toch denk ik soms: ‘Was het alvast maar oktober’. (Denkend aan Wim Sonneveld alias de stalmeester: ‘Was het alvast maar Advent!’. Ik sta echter niet in het water van de Mediterranee). Zowel de Kerk der Friezen als ik zelf (een officiële stadsgids) zijn afhankelijk van (Nederlandse) toeristen. Waarom wil ik weer herfst? Wie met mij hier op stap is geweest, kent mijn waarschuwing bij de basiliek Sint Pieter: ‘Wij passeren nu de vleeswarenkeuring’. Soms lijkt het er wel op! Strandkleding is vaak nog een verzachtende uitdrukking. In Mc.6, 7-13 zendt Jezus zijn leerlingen uit: “Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok – geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs – wel sandalen aan te doen, maar geen twee stel kleren aan te trekken”. Wollen sokken vallen buiten de evangelische eisen, maar zij worden wel degelijk gedragen: in sandalen of bergschoenen. Blijkbaar gaan deze laatsten de zeven heuvels van Rome beklimmen! Jammer genoeg zijn zij dezelfde toeristen die lachen om de jonge en minder jonge Romeinse dames op hakjes. En dat staat tòch echt leuker, verzeker ik u. En als ik elk jaar in de warme zomermaanden weer om me heen kijk, denk ik aan Wim Sonnevelds sketch ‘Mijn vader heeft het nooit begrepen’. De jonge Wimpie wilde artiest worden en zijn vader riep uit: ‘Wat? Die smeerlappen hebben op het toneel nog minder aan dan in bed!’ Cru uitgedrukt, oké, maar het waren de woorden van Gerrit, Wims vader. De toeristen die ik bedoel, zijn geen door Jezus uitgezonden leerlingen. Hun gedrag in kerken en basilieken is daarvoor tè onwennig en tè onvoorbereid. Ik zal er geen smaakoordeel over vellen, maar onhandig is het wel. Bij de basiliek Santa Maria Maggiore kunnen de bloteriken grote foulards tegen een kleine vergoeding lenen om hun blote schouders en rug te bedekken. Misschien is het wel onwetendheid met een tikkeltje onverschilligheid t.a.v. de gangbare kledingvoorschriften die in kerken geldt. Wie de warmte wèl gewend zijn, zoals Noord-Afrikanen en Arabieren, stellen ook in Rome praktisch geen lichaamsdelen aan de zon bloot. Zijn onze toeristen hier dus toch pelgrims ‘à la lettre’: ‘vreemdelingen’ onderweg, een beetje ‘vreemd’ hier, of zijn zij vluchtelingen voor het natte en be-

Contact met de lokale bevolking is tot een minimum gereduceerd sinds je met de huidige mobieltjes/ camera’s een foto van jezelf kunt maken, zonder de hulp van enige omstander te vragen. Het verblijf in de talloze B&B’s die Rome rijk is, verplicht je niet aan te tafel te zitten met ‘vreemden’ in een gemeenschappelijke eetzaal, je neemt de afhaalpizza met een flesje bier naar je kamer. Ik kan het weten: er zijn twee B&B’s in mijn flatgebouw. Rome is geweldig, zullen ze later thuis zeggen. Ze hebben niets gezien en niemand gesproken! Eveneens voor mij is de zomer in Rome een zomer van leegte: ik heb niemand gezien of gesproken! Gelukkig is het weer oktober. Kees van Duin, diaken Friezenkerk, Rome

Weekbericht st Jorisparochie no 2300 26e zondag door het jaarB 2012 editie Georgiusbasiliek