Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

105

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week II 5 t/m 11 Januari.

OPENBARING DES HEREN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Om welke koning gaat het? > Kerststal Paulus kerk te koop. > 20 C + M + B 14 > Actie Kerkbalans 2014

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 4 Jan 19.00 uur Eucharistieviering Herenkoor (ned) Dinsdag 7 Jan. 19.00 uur: Eucharistieviering dagkapel [ H. Raimundus van Penyafort priester ] Zaterdag 11 Jan. 19.00 uur: Eucharistieviering Jozefkoor ( ned ) Overleden: Zaterdag 28 december heeft in onze parochiekerk de uitvaart plaatsgevonden van de 81 jarige Geertruida Maria Gerarda ( Truus ) Oude BenninkKlaassen weduwe van Albertus Johannes Oude Bennink. Zij is begraven op R.K. Begraafplaats te Almelo. Wilt u haar en haar familie in uw gebed gedenken. Misintenties: Johanna Alberdina Josefina Dijkhuis- Vlaskamp; Antoon en Gerrit Geugies; Fam. Kemperink; Henk en Herman Wesseling; Frans Horstman en ouders Reuver- Meinders; uit dankbaarheid Kortgeleden overleden: Pascal ten Berge; Ben Sieljes; Bertha Schuurman- Borgerink, Franco Melonie, Gezina Hendrika Knippers- Perik; Truus Oude Bennink- Klaassen

20 C+M+B 14 Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen. Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst "Christus Mansionem Benedicat", vertaald “Christus zegene dit huis”.De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).Klik hier om de kaart te downloaden en te printen De pdf bevat drie kaarten - geef de extra kaarten door aan familie of vrienden.

 MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: Opbrengsten:24december 17.30uur. 21.00uur: 28 dec. Plaatsengeld € 208,40 € 246,06 € 105,-Collecte € 292,94 € 751,98 € 99.65 Uitvaart € 106.30 -Mariakapel De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan,in geringere mate ,wel in de Mariakapel -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen. Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden.Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw giftVIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag 5 Jan. 9:30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Woensdag 8 Jan . 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Woensdag 8 Jan . 19:00 uur Vesper aanbidding H. Sacrament. Vrijdag 10 Jan. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Zondag 12 Jan 9:30 uur: Eucharistieviering Kinderkoor VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 5 Jan 11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Donderdag 9 Jan 15.00 uur Eucharistieviering Dagkapel Zondag 12 Jan 11:00 uur Eucharistieviering Lord’s Choir (ned)

Kerkbalans in 2014 van 12 t/m 26 januari De Actie Kerkbalans zal in 2014 worden gehouden in de periode van zondag 12 tot en met zondag 26 januari 2014. Het motto zal opnieuw zijn: “Wat is de kerk u waard?”.


Pagina 2

WEEKBERICHT Om welke koning gaat het? Jes. 60,1-6 Mt. 2,1-12 De volksmond noemt het feest van vandaag Driekoningen, maar de liturgie spreekt van de Openbaring des Heren. Nu is het woord ‘openbaring' maar een heel gebrekkige vertaling van het Griekse woord ‘epifanie', dat ‘verschijning' betekent. Epifanie was in het Romeinse keizerrijk de dag waarop de nieuwe keizer zich in een stad liet inhalen, huldigen, zich liet zien. Vandaag vieren wij het feest waarop God zich in Christus in de mensen openbaart als hun Heiland. Het is dus een feest van geloof en vertrouwen. De eerste christenen, die uit het jodendom gekomen waren, had-den het moeilijk, zij werden door hun volksgenoten als verraders beschouwd en vaak letterlijk uitgestoten. Om hun een riem onder het hart te steken vertelt Matteüs dan dit verhaal, dat eigenlijk een aaneenschakeling is van profetieën, om hun duidelijk te maken dat deze strijd van de duisternis tegen het licht in feite reeds begonnen is bij de geboorte van Jezus. Het evangelie spreekt niet van de drie koningen: ‘Er kwamen wijzen uit het oosten', lezen we. Maar het spreekt wel over twee koningen, namelijk over koning Herodes en over de pasgeboren koning der Joden. Koning Herodes werd verontrust en heel Jeru-zalem met hem. De koning die alleen vertrouwt op macht en bezit en denkt aan moord en bedrog. De hogepriesters en schriftgeleer -den voelen zich verstoord in hun zalige rust, in hun zekerheid, zij willen niet gestoord worden. De tweede koning waar-

Verkoop inventaris St.-Pauluskerk Op 26 januari 2014 om 11.00 uur zullen we voor de laatste keer samenkomen in de St.-Pauluskerk. Het pand moet op 28 februari leeg worden opgeleverd. Dat betekent dat alles wat zich in het pand bevindt een andere bestemming moet krijgen. Veel goederen gaan naar de St.-Georgius- of St.Jozeflocatie. Er zijn echter ook goederen die op de beide locaties geen bestemming kunnen vinden, maar waar-voor de parochianen van de St.-Joris en andere geïnteresseerden wel belangstelling hebben. Er is ook nog een oude kerstgroep met stal te koop, die nu te bezichtigen is in de kerk (beelden zijn van gips).

over het evangelie het evangelie spreekt, is de pasgeboren koning der Joden. Hij zal de herder zijn voor zijn volk Israël, de herder die zijn leven zal geven voor de schapen. De wijzen brengen goud en wierook mee, koninklijke geschenken, volgens de profetie van Jesaja, maar Matteüs voegt hier een derde geschenk aan toe, mirre, een balsem die gebruikt werd voor het zalven van de doden. Daardoor laat hij bewust zien dat deze koning zich niet laat leiden door pracht en praal, maar een koning zal zijn die wil delen in de pijn van het dagelijks bestaan en bereid is zijn leven te geven voor anderen. Hem komen de wijzen huldigen, zij komen van ver, zij geven acht op de ster, zij hebben de rust van hun comfort en welvaart prijsgegeven en zoeken en erkennen als eersten Jezus als hun koning. Zo schetst dit verhaal de schrijnende tegenstelling tussen mensen die eerlijk op zoek zijn naar God en mensen die God reeds gevon-den hebben maar zich voor zijn volheid sluiten. Nu worden wij vandaag ook voor de keuze gesteld, behoren wij tot de volgelingen van Herodes en Co, of zijn wij een nieuwe uit-gave van de wijzen? Blijven wij zitten binnen de muren van de gevestigde orde, voelen wij ons door Jezus verstoord in onze zalige rust, willen wij geen heil van God aanvaarden? Dan zitten wij in de duisternis van het ongeloof. Of zijn wij bereid om op weg te gaan en te luisteren naar de tekens van de tijd, zijn wij zoals de wijzen bereid om vertrouwde voorstellingen en ideeën op te geven? In de eerste lezing worden wij uitgenodigd om Jezus als onze verlosser te erkennen: ‘Sta op, laat het licht u beschijnen. De glorie van de Heer gaat over u op. Bij het zien ervan zult gij van blijdschap vervuld worden, uw hart zal bonzen van vreugde'. Laten wij ons vandaag verheugen en blij zijn om dit Licht der wereld, dat alle duisternis verdrijft en huldigen wij Jezus als onze koning... H. Kienhuis 06-12662672 - Dhr. J. Burks 0546-811178 of mevr. G. Prinsen 0546-814442.

Deze oude kerstgroep met stal is te koop. De stal met beelden (gips) is nu te bezichtigen is in de Pauluskerk. U kunt de kerststal komen bekijken op afspraak met: Dhr. H. Kienhuis, Tel.: 0546-452192 mobiel 06-12662672 mail: h.kienhuis@hetnet.nl

Op het internet kunt u de inventaris zien die te koop is. De meeste artikelen komen beschikbaar na 26 januari 2014. https://sites.google.com/site/weekberichtgeorgius/stpaulus Klik op de link voor foto overzicht. U kunt de goederen komen bekijken op afspraak met: Dhr.

Onze Engel zegt .!? Als je je geroepen voelt om leider te zijn, moet je streven dit zijn: onder je broeders de laatste en te midden van anderen de eerste.

Elke zaterdag is de inzameling voor de boodschappenmand Of Rek no 10 21 59 254

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht drie koningen jaar a 2014 editie st jozefkerk no 105