Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

113

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week IV 1

t/m 9 Maart.

8E ZONDAG DOOR HET J AAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Is het leven niet meer waard dan het voedsel? > Vastenaktie 2014 > Aswoensdag > Vasten > Wereldgebedsdag

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Zaterdag

1 4 8

Mrt 19.00 uur Eucharistieviering herenkoor (Greg) Mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering dagkapel Mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering Jozefkoor (ned)

Overleden: Op 17 februari is in de leeftijd van 80 jaar overleden Wilhelmus Cornelis ( Wim ) Kerkhof, echtgenoot van Joke Kerkhof- Wessels, Groot Bokhove 31 Almelo. De uitvaartviering heeft maandagavond plaatsgevonden in onze parochiekerk en dinsdag 25 februari de crematieplechtigheid te Almelo. Wilt u hem en zijn familie in uw gebed gedenken. Misintenties: Johanna Alberdina Josefina Dijkhuis- Vlaskamp als jaargedachtenis Netty Braakhuis- Hegeman; gebed gevraagd voor Alida Avci Aykaz Kortgeleden overleden: Ine Knippers- Perik; Truus Oude Bennink- Klaassen Grada Brama—Engbersen, Wim Kerkhof.

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval Liturgie Op Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren" (in het Latijn: ""Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris"). Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19).

Vasten Aswoensdag is, net zoals Goede Vrijdag, in de recentste editie van het kerkelijk wetboek van 1983 een verplichte vastendag voor katholieken. Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 18 en 60 jaar gehouden zijn op die dagen slechts één volledige maaltijd te nemen. Wie kan, wordt uitgenodigd om ook op andere da-

 MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: 22 Februari plaatsengeld € 125,02 collecte € 90,74 uitvaart €197,32 Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel. Gevonden voorwerpen:Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen -Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift-

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zondag 9

Mrt. 19:00 uur ASWOENSDAG Georgiuskoor Mrt 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mrt. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mrt 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor

gen, zoals paaszaterdag en de vrijdagen van de veertigdagentijd, te vasten. De bisschoppenconferentie kan het onderhouden van vasten en onthouding nader bepalen en ook andere vormen van boete, vooral liefdewerken en oefeningen van vroomheid, geheel of gedeeltelijk in de plaats van vasten en onthouding stellen. Zo bepaalde de Nederlandse Bisschoppenconferentie in 1989: "Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten."

Parkeerkaart niet nodig In het Noorderlicht staat dat u voor het kerkbezoek op zondag een parkeerkaart kunt krijgen om in de zogenaamde blauwe zone 2 uur gratis te kunnen parkeren. Doordat de gemeenteraad ,na alle commotie in de krant over het nieuwe parkeerbeleid, heeft beslist dat er op zondagen in de gehele stad gratis geparkeerd mag worden is de kaart waarover geschreven werd in het Noorderlicht niet meer nodig.


Pagina 2

WEEKBERICHT "Is het leven niet meer waard dan het voedsel" Isaïas 49,14-15. Mattheus 6,24-34 Als we werkelijk de eerste plaats geven aan de geestelijke werkelijkheid, dan zouden wij ons niet bezighouden met materiële goederen, want God zal ons ze verschaffen in zijn goedheid. Als daarentegen wij alleen waken over onze materiële goederen zonder zorg te hebben voor ons geestelijk leven, zal de voortdurende zorg om de aardse zaken ons leiden tot het veronachtzamen van onze ziel… Laten we dus de orde van de dingen niet omverwerpen. Leren we de goedheid van onze Meester kennen, en als we vertrouwen in Hem hebben wij alles en ons

Het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone De zusters van St. Jozef van Cluny vormen een belangrijke missiecongregatie, die zijn wortels heeft in Frankrijk. Stichteres Anne Marie Javouhey leerde de mensen om haar heen onder andere met iedereen te delen wat ze hebben: “Deel met mensen die minder hebben, maar ook met hen die meer hebben. Deel gewoon! Deel van wat je hebt: je eigendom, je liefde en ook je kennis.” Een van de projecten van de zusters van Cluny staat centraal tijdens de Vasten 2014: het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Samen met een groot team van mensen uit Sierra Leone zelf, zorgen de zusters onder meer voor onderwijs voor de kinderen en helpen ze de ouders een eigen inkomen te verwerven. In het scholenmateriaal over Diomplor maken we bijvoorbeeld kennis met een jong meisje, Yumba. Ze vertelt ons over haar ouders en over de invloed van de oorlog, maar ook over school en de hulp en steun die ze van de zusters krijgt. Financiële steun De zusters worden zeer gerespecteerd door de overheden, maar vooral de bevolking draagt hen op handen. Vastenaktie wil de zusters graag ondersteunen. Er moet namelijk nog veel

Onze Engel zegt .!? Altijd. Voor altijd! Woorden die versleten zijn als gevolg van menselijk verlangen, alles wat aangenaam is te verlengen en te vereeuwigen. Leugenachtige woorden hier op aarde waar alles een einde heeft.

niet laten overstelpen met de zorgen van dit leven… “Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt, voordat je het Hem vraagt” (Mt 6,32.8). Jezus wil ons dus vrij zien van alle zorgen van deze wereld en dat we ons volledig wijden aan de geestelijke werken. “Zoek dus de geestelijke zaken, zegt Hij tegen ons, en Ik zal jullie ruimschoots voorzien van al jullie materiële benodigdheden… Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze.“ Anders gezegd: “Als Ik zorg heb voor redeloze vogels en Ik hun alles geef wat ze nodig hebben, zonder dat ze gezaaid of geoogst hebben, zal Ik des te beter voor jullie zorgen, die begiftigd bent met de rede, vooropgesteld dat jullie het geestelijke de voorkeur geven boven het materiële. Omdat Ik ze voor jullie heb gemaakt, evenals alle andere schepselen, en Ik daarvoor zorg, welke zorg achten jullie je niet waard, Ik die alles voor jullie heb gedaan?” H. Johannes Chrysostomos (ca 345-407), priester in Antiochië, vervolgens bisschop in Constantinopel werk worden verzet. De zusters vragen onze financiële steun om alles wat ze de afgelopen tien jaar hebben opgebouwd binnen het Diomplor-programma te bestendigen en te versterken. Wat kunnen wij bijdragen? • Voor € 150 kan een tienermoeder (15-18 jaar) drie jaar lang een vak leren. • Voor € 200 kan één kind drie jaar lang naar school, inclusief schoolboeken en lunches. • Met € 250 kan één nieuwe business & savings-groep van 15 volwassenen van start. • Voor € 1.800 kan een trainer een jaar lang business & savings-groepen begeleiden. • Voor € 2.750 kunnen we één basisschooldocent opleiden

Wereldgebedsdag: Op vrijdag 7 maart is er in de Armeens Apostolische Kerk aan de Vriezenveenseweg 174 te Almelo een viering in het kader van Wereldgebedsdag. De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Almelo. De aanvang is 19.30uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Zie blz. 8 Noorderlicht 2

29 maart Kledinginzameling

9:00 - 12:00 uur Boddenstraat 76

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 8e zondag door het jaar a 2014 editie st jozefkerk no 113  
Weekbericht 8e zondag door het jaar a 2014 editie st jozefkerk no 113  
Advertisement