Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

112

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week III 22 Februari t/m 2 Maart.

7E ZONDAG DOOR HET J AAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Slaan en terugslaan > Brief Bisschoppen Paus bezoek > Stille Omgang Amsterdam 2014

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Zaterdag

22 25 1

Feb 19.00 uur Eucharistieviering Lord”s Choir (ned) Feb. 19.00 uur: Eucharistieviering dagkapel Mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering Herenkoor

Misintenties: Ouders Bürer- Bürer; ouders Goossen- Zandhuis en Truus Kortgeleden overleden: Ine Knippers- Perik; Truus Oude Bennink- Klaassen Grada Brama—Engbersen  MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: 15 Februari plaatsengeld € 112,60 collecte € 91,48 Hartelijk dank Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel. Gevonden voorwerpen:Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen -Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden.Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift-

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Broeders en zusters, Onder de Nederlandse bevolking leeft een groot enthousiasme voor een pausbezoek, niet alleen in onze Kerk, maar ook bij vele anderen. De bisschoppen van Nederland vinden het hartverwarmend dat zovelen geraakt en geïnspireerd worden door paus Franciscus en de manier waarop hij een volgeling van Christus is. De bisschoppen hebben bij hun Ad Limina bezoek persoonlijk de bewogenheid van de paus mogen ervaren en weten zich gesterkt door zijn bemoediging en zijn oproep om de hoop te bewaren. De mogelijkheid van een pausbezoek heeft velen in beweging gebracht. De paus gaf zelf in januari echter te kennen dat een bezoek aan ons land voorlopig niet mogelijk was. De bisschoppen hebben daarom in hun eerstvolgende vergadering besloten hem nu niet formeel uit te nodigen, terwijl hij natuurlijk van harte welkom

Zondag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag

23 26 26 27 28 2

Feb 15:30 uur Concert Overijssels Byzantijns mannenkoor. Feb. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Feb. 19:00 uur Vespers aanbidding H Sacrament Feb 15:00 uur Hoog Schuilenburg Feb. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mrt 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor

is. Dat er geen uitnodiging kwam, was voor velen een teleurstelling. U kunt er echter van overtuigd zijn dat kardinaal Eijk en alle andere bisschoppen de paus graag in Nederland hadden verwelkomd. Er werd een burgerinitiatief gestart tot het verzamelen van handtekeningen om de paus alsnog over te halen dit jaar naar Nederland te komen. De bisschoppen ervaren dit als zeer sympathiek. Niettemin moeten zij de parochies informeren dat een bezoek er voorlopig helaas niet in zit. Mocht zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen voor een uitnodiging, dan gaan de bisschoppen dit zeker opnieuw bespreken. Ondertussen hopen wij dat het enthousiasme voor paus Franciscus en zijn getuigenis van het Evangelie in woord en daad rijke vrucht mag blijven dragen in de Kerk en de wereld. We bidden dat dit zich voortzet in nieuwe en concrete keuzes voor Christus en Zijn opdracht God en de naasten lief te hebben in woord en daad. De R.-K. bisschoppen van Nederland


Pagina 2

WEEKBERICHT Slaan en terugslaan Lev. 19,1-2.17-18 Mt. 5,38-48 Assertiviteit is een woord dat in' is. Een mens moet van zich afbijten, hij moet opkomen voor zichzelf, hij moet lef hebben. Wij lezen het evangelie van vandaag verkeerd indien wij er een pleidooi in zien voor slappe passiviteit. Als je op de ene wang geslagen wordt, bied dan ook de andere aan. Wij zullen dat goed, dat wil zeggen ‘bijbels' dienen te lezen. Het gaat in ieder geval over iets anders dan over assertief of braaf gedrag... Dat kenden ze toen niet volgens onze opvattingen. Wat ze toen wel kenden, was slaan en terugslaan. Iemand doodslaan, iemand halfblind slaan, iemand de tanden stukslaan, dat kenden ze ook. En iemand geselen, dat gebeurde ook. Allemaal dingen dus die ouder zijn dan de straat. Wij zullen maar zeggen dat het vechten des mensen is. De vraag is: moet een samenleving daar preventief of repressief mee omgaan? Daar gaat het om in de lezing van Matteüs. Wat hier aan de orde is, betreft de mening van Jezus over preventie en repressie. Veel meer dan over individuele assertiviteit of braafheid, gaat het hier om de ordening van de samenleving. Kwesties van rechtsstaat en rechtsorde staan hier op de

agenda. Als Jezus spreekt over slaan en terugslaan, over straf en vergelding mogen wij ons aan iets verwachten wat te maken zal hebben met trouw aan Gods droom. Het zal dus in grote mate preventief zijn. Dat is toch de zin van geboden en verordeningen, van profetische aanklachten en profetische oproepen? Telkens opnieuw. Dat alles wordt samengevat in het verzamelwoord wet-en-profeten. Goede, wijze woorden. De volgende vraag van Matteüs is evenwel: hoe gaat Jezus om met repressie, met de bestraffing van het kwaad? Zijn houding is tweevoudig. Voor geschillen en betwistingen geldt de goede oude regel: je moet een oordeel uitspreken volgens de juiste maat. Oog om oog dus, en tand om tand. Niets minder en niets meer. Dat is de gouden maat. Liefst geen willekeurige straffen, geen wilde afrekening. Zo wil Jezus wet-enprofeten niet afschaffen. Maar hoe brengt Hij de vervulling? Dat interesseert ons. Zijn antwoord is: als men je op de ene wang slaat, bied dan ook de andere aan. Laat de slag op je wang de laatste slag zijn, sla niet terug. Laat de bom op je stad de laatste bom zijn, bombardeer niet terug. Doorbreek de vanzelfsprekendheid van de wraak. Niet terugslaan is geen lafheid, het is een geweldloze uitnodiging om niet meer te slaan en om de bombardementen te staken. Met wraakacties roep je alleen maar nieuwe wraak op en zo draait alles op het oude schema door. Zo draait in de wereld zoveel vierkant. Misschien zwijgt ooit eens de wrede mens als hij een vrede-mens ontmoet? De lezer wordt uitgenodigd om daar eens heel lang over na te denken.

Stille Omgang Amsterdam 22 maart 2014 Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 22 maart 2014. Voor aanvangstijden van Eucharistievieringen tijdens de nacht van de Stille Omgang zie Kerklijst. De Stille Omgang wordt voor of na de Eucharistievering gelopen. De mirakelweek in de Begijnhofkapel wordt gehouden van woensdag 19 maart tot en met zondag 23 maart 2014

Onze Engel zegt .!? Wees niet bedroefd. Je moet een kijk op de dingen hebben die meer overeenkomt met de onze, met de christelijke.

Voor jongeren van 14 tot 30 jaar is er een speciaal jongeren programma in de Nicolaasbasiliek (Klik op Jongeren). Het SOjongerenprogramma is uitgegroeid tot een Katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar komen er weer honderden jongeren uit het hele land naar de hoofdstad van het land. Het thema van het jongerenprogramma is dit jaar “OPEN UP”. www.facebook.com/StilleOmgang

29 maart Kledinginzameling!

9:00 - 12:00 uur Boddenstraat 76

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 7e zondag door het jaar a 2014 editie st jozefkerk no 112  
Advertisement