Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

122

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week III 3 t/m 11 Mei.

3E ZONDAG VAN PASEN JAAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > Terug naar Jeruzalem > Diosecane Misdienaarsdag > Open Kloosterdag 10 Mei > De K8 vergadering > Lourdescollecte Mei 2014

De K8 vergadering. De dagen na de heiligverklaring van Johannes XXIII en Johannes Paulus II worden in het Vaticaan benut voor een vergadering van de Raad van Kardinalen, die de paus Franciscus een maand na het begin van zijn pontificaat om zich heen gevormd heeft. Op de agenda staat — zoals al eerder — de hervorming van de Romeinse Curi en het bestuursapparaat van de paus. De Raad bestaat uit acht kardinalen ( K8 )maar de paus laat zich begeleiden door een negende kardinaal: zijn staatssecretaris Pietro Parolin. Daar-bij stelt de paus zich in eerste instantie zich vooral als luisteraar op. De Raad heeft als taak de paus bij te staan in het bestuur van de wereld-kerk. Dezer dagen buigt de raad zich over voorstellen voor de aan-pass-ing van de ‘Apos­tolis­che Constitu­tie van de Romeinse Curie “Pastor Bonus” en de hervorming van de pauselijke raden die deel uit laken van diezelfde curie. De laat-ste maanden vanaf febru-ari heeft de raad zich vooral met de financiële aangelegenheden in het- Vaticaan bezig gehouden.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Zaterdag

3 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Herenkoor 6 Mei 19.00 uur: eucharistieviering in de dagkapel. 10 Mei 19.00 uur: eucharistieviering met Lord’s Choir (ned)

Misintenties: Voor het welzijn van alle parocianen Kort geleden overleden: Wim Kerkhof;Carla Scheepmaker- Copier; Ben de Visscher; Aleida Maria Geist- Damgrave; Ben Kemna; Willy van Dam MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. Opbrengsten: 26 april Plaatsengeld 99,00 Collecte 96,06 hartelijk dank Mariakapel: De grote kaarsen zijn buiten de vieringen te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan in geringe mate wel in de Mariakapel. Gevonden voorwerpen:Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen -Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift-

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zondag

7 7 8 9 11

Mei. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mei. 19:00 uur Vesper aanbidding H. Sacrament Mei :8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mei. 8:45 Lauden 9:00 uur Eucharistieviering Mei. 10:00 Eucharistieviering Georgiuskoor

Lourdescollecte Mei 2014 Net zoals vorig jaar zal ook dit jaar in de Mariamaand Mei de Lourdescollecte plaats vinden. Collectanten zullen dan bij de parochianen vragen om een bijdrage voor het lourdeswerk van de strichting Lourdesgroep Almelo!! Mocht u de collectanten gemist hebben dan kunt u alsnog een bijdrage overmaken op rekening nummer 604056419 Voor info kunt u bellen met Jacqueline voerhuis 0620150874 Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. Daaruit was het besluit naar voren om een ‘Secretari­aat voor de Economie’ op te richten, een soort Vaticaans ministerie van financiën, dat geleid wordt door de Australishe kardinaal Pell.De vergadering van de Raad duurt tot woensdagavond. In juli zal er weer een vierdaagse vergadering gehouden. De hervormingsvoorstellen van verschillende kardinalen zullen dan gepresenteerd worden. Zo denkt men er over een nieuwe functie in het leven te roepen, een “moderator Curiae” die het werk van de diverse dicasterieën (afdelingen van et Vaticaan) zou gaan coördineren. Ook wordt algemeen de behoefte gevoeld om het enorme aantal afdelingen van het Vaticaan te verminderen en de werking te stroom -lijnen.


Pagina 2

WEEKBERICHT Terug naar Jeruzalem Nadat zij de Heer hadden herkend, stonden de twee leerlingen van Emmaüs "onmiddellijk op en keerden ... terug" (Lc. 24,33 ), om te gaan vertellen wat ze gezien en gehoord hadden. Als men de Verrezene waarlijk heeft ervaren door zich met zijn Lichaam en Bloed te voeden, kan men de vreugde die daarbij ondervonden is niet voor zichzelf houden! De ontmoeting met Christus, waar binnen de intimiteit van de Eucharistie voortdurend dieper op wordt ingegaan, wekt in de Kerk en in iedere christen de drang daarvan te getuigen en de Blijde Boodschap te verspreiden. In de homilie waarin ik het Jaar van de Eucharistie aankondigde, heb ik dat onderstreept, onder verwijzing naar de woorden van Paulus: "Telkens als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt" (1Kor. 11,26). De Apostel brengt de maaltijd en de verkondiging met elkaar in een nauw verband: bij de gedachtenis van het Paasmysterie met Jezus in "communio" treden betekent tegelijkertijd er-

varen dat men de plicht heeft om missionaris te worden van het gebeuren dat zich in die ritus voltrekt. Bij de wegzending aan het eind van elke mis, krijgt men echt een opdracht toevertrouwd, waardoor men als christen aangespoord wordt tot inzet voor de verspreiding van het Evangelie en tot christelijke bezieling van de samenleving. Voor een dergelijke zending geeft de Eucharistie niet alleen de innerlijke kracht, maar geeft er in zekere zin ook het ontwerp, het project voor. Want zij is een manier van zijn die van Jezus overgaat op de christen en die door middel van diens getuigenis uitstraling zoekt in de samenleving en in de cultuur. Maar wil dat lukken, dan is daarvoor nodig dat elke gelovige zich in persoonlijke en gemeenschappelijke meditatie de waarden eigen maakt die de Eucharistie uitdrukt … Dat wil zeggen: dankzeggen…; [de eucharistie] roept ons op om voortdurend dankbaar te zijn… om wat we zijn en wat we hebben…; de weg van de solidariteit… Een christen die deel­ neemt aan de eucharistie leert daarvan dat hij zich in al de omstandigheden van zijn leven tot bouwer moet maken van gemeenschap, van vrede en van solidariteit, de dienst aan de allerarmsten…, zich daadwerkelijk in te zetten voor de op­ bouw van een meer rechtvaardige en broederlijke samenleving…: door zich te bukken om de voeten van de leerlingen te kunnen wassen (Joh. 13,1-20), legt Jezus op ondubbelzinnige wijze de betekenis van de Eucharistie uit. H. Johannes Paulus II (1920-2005), paus

Tarcisiusdag (diocesane misdienaarsdag)

Open Kloosterdag 2014 op 10 Mei

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 24 mei weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, hun begeleiders en de leden van de pastorale teams zijn van harte welkom in Utrecht. Na een feestelijke Eucharistieviering is er een middagprogramma in de Utrechtse binnenstad, bestaande uit een activiteit (rondvaartboot, waterfietsen [zwemdiploma vereist!], Domtoren beklimmen of bowlen) en een inhoudelijk, creatief programma. De kosten bedragen € 5 p.p. Opgave kan tot 16 mei bij jongerenwerker Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl. Misdienaars kunnen als groep worden aangemeld door het volgende door te geven: aantal deelnemers; aantal begeleiders; 1ste en 2de keuze middagprogramma (de organisatie houdt hier zoveel mogelijk rekening mee); of de betaling per parochie of per kerklocatie gebeurt en het rekeningnummer + het adres van de parochie/kerklocatie. De parochie/ kerklocatie ontvangt na opgave een factuur.

Na het succes van de eerdere Open Kloosterdagen wordt dit jaar op 10 mei van 10:30 tot 16:00 welkom voor de zesde keer een landelijke Open Kloosterdag gehouden. Dat meldt de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).. Het KNRjaarthema voor 2014 is ‘Geroepen om te delen’; met de Open Kloosterdag sluit de Konferentie hier op aan. “Inspiratie daar­ toe vinden we in de apostolische Exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus, waarin hij oproept tot een eenvoudige levensstijl en tot solidariteit met de armen. Liever een Kerk die verwond en vuil is omdat zij op straat vertoeft, dan een Kerk die ongezond is omdat zij zich opsluit in haar eigen veiligheid, aldus de paus. Zijn brief biedt veel stof tot nadenken over de actuele betekenis van vrijwillige armoede,” zo schrijft de KNR. Tijdens de Open Kloosterdag staat deze kern van evangelisch leven centraal. In het Aartsbisdom Utrecht nemen onder meer de volgende gemeenschappen deel: Abdij Koningsoord (Arnhem), de Ongeschoeide Karmelitessen (Arnhem), Paters Maristen (Deventer), Dominicanenklooster Huissen, Dienaressen van de Heilige Geest (Utrecht) en het Dominicanenklooster in Zwolle. Daar bent u tussen 10:30 tot 16:00 welkom

* Voor deze Tarcisiusdag beschikt de organisatie over ruimte in een gebouw aan de Lange Nieuwstraat 119, dat voor de gelegenheid ‘Tarcisiushuis’ genoemd wordt

Onze Engel zegt .!? Daar is Hij : de Koning der Koningen, de Heer der Heren Verborgen in het brood. Uit liefde voor jou heeft hij zich tot het uiterste vernederd

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 3e zondag van pasen jaar a 2014 editie st jozefkerk no 122  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you