Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 67

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week I 13 t/m 21 april .

3E ZONDAG VAN PASEN JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? >- Ga Bot vissen  Gebedsdag vicariaat  Mijn Roeping Wouter de Pape  Noveen om roepingen  App voor Roepingenzondag

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zondag 14 april 10.00uur: eucharistieviering 1ste H. Communie met kinderkoor en pastoraal team. Dinsdag 16 apr 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel Donderdag 18 apr 16.15uur: eucharistieviering in Huize Friso Zaterdag 20 apr 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor ned./ lat. Zondag 21 apr 11.30 uur gezamenlijke viering in ’t Saam kleuter en kinderkerk Misintenties: Opa en oma Busscher- Ode Klieferink; overleden ouders van den Bos- Wanschers en overleden ouders Filart- Weghorst Kortgeleden overleden:Lottie Vreeling; Elisabeth Schiphorst- Takkenberg; Aukje Veldhuis- Hooiveld; Annie Lohuis- Weerink; Bertus Eppink; Mini Sieljes- Hofman; Eduarde Kempees Alexander; Riek Kolner- Löwik; Leny Maathuis- Imming. Gerrit Pegge

Op zondag 28 april wordt de St-Georgiusdag gehouden. Na de viering van 9.30u. gaan we naar ’t Dok, Beatrixstraat . (slechts 200 meter van de basiliek) Tijdens deze bijeenkomst zal ter gelegenheid van de inhuldiging van koning WillemAlexander op 30 april a.s. een film worden vertoond uit 1937 waarop te zien is hoe Koninginnedag ( destijds 31 augustus) werd gevierd door allerlei groepen uit onze parochie. Uiteraard was er een optocht, maar ook sportief werden de krachten gemeten. Mogelijk herkent u op deze film uw opa, oma, vader of moeder of misschien bent u er zelf nog op te zien! U bent van harte welkom

MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: Er is op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig -Opbrengsten: 6 April Collecte € 116,20 Plaatsengeld € 89,00 hartelijk dank. -Mariakapel Aangezien er al geruime tijd grote kaarsen in de Mariakapel gebrand worden zonder hiervoor te betalen,zien wij ons genoodzaakt maatregelen te treffen. Ook worden er grote hoeveelheden waxinelichtjes aangestoken. De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes blijven ,in geringere mate ,wel in de Mariakapel. We betreuren het dat er misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen,maar zien hierdoor geen andere mogelijkheid. -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen. -Boodschappenmand:U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie (als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v. De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift. VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Zondag 14 Apr 9.30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor Woensdag 17 Apr 9.00 uur: Eucharistieviering 19:00 Verper Vrijdag 19 Apr 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering Zondag 21 Apr 9.30 uur: Eucharistieviering kinderkoor 1e H Communie VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 14 April 11.00 uur: Eucharistieviering Pauluskoor (ned) Zondag 21 Apr 11:00 uur: Eucharistieviering The Lord’s Choir

Gebedsdag in het vicariaat Deventer In 2013 valt Roepingenzondag op 21 april. De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op de zaterdag vóór Roepingenzondag, dus op zaterdag 20 april a.s. een gebedsdag in de drie vicariaten. Deze gebedsdag zal plaatsvinden in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. De Roepingenraad nodigt de leden van de diocesane gebedskring en allen die het roepingenpastoraat een warm hart toedragen uit om op deze dag aanwezig te zijn. Het programma begint om 11.00 uur met een feestelijke eucharistieviering en eindigt om 15.00 uur met een plechtig lof. rector Kuipers van het Ariënsinstituut de hoofdcelebrant zijn.


Pagina 2

WEEKBERICHT Ga Bot vissen Handelingen 5,27b-32.40b-41 Johannes 21,1-19 Petrus is een duidelijk geprofileerde figuur. Hij staat voor ons met zijn pro en zijn contra. Hij is zeker niet gecompliceerd. Wikken en wegen, dat zijn niet zijn werkwoorden. Hij is onbehouwen zuiver en onzuiver. Een apostel van het zwart-witte type. Hij toont ons zijn hoogten en zijn laagten.. Vandaag toont hij ons zijn frustratie. Petrus is de man die al onze liederen kan componeren. Hij kan dure eden zweren en ze verraden. Hij kan ook heel hard (van stapel) lopen, als we Johannes mogen geloven. Hij kan ook zwaar ontgoocheld zijn. Zo is hij dus vandaag in het evangelie dat we lezen. Petrus zegt: ik ga vissen. Vissen vangen, dat was zijn oude stiel, zijn oude stijl van leven. Hij wil dus terugkeren naar vroeger. Dat zwaar pessimistische woord spreekt hij uit op het moment dat ‘Jezus andermaal aan de leerlingen verscheen'. Allen rondom hem zingen alleluja, maar Petrus wil opnieuw gaan vissen. Hij reageert regressief. Voor hem is Jezus voorbij en over. Jezus heeft veel beloofd, maar Hij heeft niet gegeven wat Hij beloofde. Petrus had dus op het verkeerde paard gewed. Petrus kon dus niets beters doen dan terug te keren naar vroeger: Jezus was een poëet en een profeet die jammer genoeg niets meer kon doen dan mensen doen dromen om ze nadien des te pijnlijker te ontgoochelen. Dáárom werd Petrus Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de RoomsKatholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2013 is dat op 21 april. Het thema dit jaar is ‘Ga uit - Ik ben met jullie’. In alle kerken en kloosters wordt die dag speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Leefwereld van jongeren’ Rector Patrick Kuipers, voorzitter van de roepingenraad, lanceerde de app officieel enkele dagen voor vóór Roepingenzondag. Dat was volgens hem geen toeval: “Roepingenzondag is een bijzondere dag waarop de Kerk extra aandacht vraagt voor de roeping tot het priesterschap. Het is algemeen bekend dat het aantal priesters in onze streken snel daalt. Met name het Aartsbisdom Utrecht kan heel goed nieuwe kandidaten voor het priesterschap gebruiken. Met deze app willen we aanwezig zijn in de leefwereld van jongeren en hen zo interesseren voor een leven als priester.”

Onze Engel zegt .!? Zoals het geruis van de zee bestaat in het bruisen van de afzonderlijke golven, zo bestaat de heiligheid van jullie apostolaat in de persoonlijke deugden van ieder van jullie afzonderlijk.

opnieuw visser. Daarmee zit hij echter in de nacht. Het is zwart donker. Steriele tijd. ‘Die nacht vingen ze niets.' Petrus zag het niet meer zitten. Hij ging de nacht in. Depressief. Psychologen leren ons vandaag dat een mens depressief wordt als alles waarin hij alles heeft geïnvesteerd, een ijdele illusie blijkt. Op dat punt is Petrus dus nu aangekomen. Zijn levensdroom spat uiteen. Hij zucht zoals de leerlingen van Emmaüs: ‘en wij die gehoopt hadden'... Jezus is een jammerlijke vergissing geweest. Sorry Jezus, ik keer terug. Ik wil opnieuw visser worden. Daarop komt het nieuwe woord, want Jezus is als God: Hij herbegint altijd. Hij herbegint hier nog eens. God kan het herbeginnen niet laten. Jezus zegt nu tot Petrus: als je bevrijd wil worden van je steriliteit en je frustratie, gooi het dan eens resoluut over een andere boeg: ‘werp het net uit rechts van de boot'. Leef niet regressief maar progressief, waag je aan de toekomst. Petrus hield toch zo van zijn verleden. Het is de reflex, helaas, van ons, van zovele christenen. We willen zo graag blijven geloven ‘op grootmoeders wijze'. Dat is meteen de grote vermaning van dit stuk: blijf niet staan in de nacht, ga staan op de boorden van de dageraad. Dat alleen is vruchtbaar: leven voor morgen, leven voor toekomst, leven volgens het ritme van onze diepste dromen. Want deze dromen zijn geen bedrog. Daarmee is het verhaal niet af. Petrus sprong in het water. Hij gaf zich gewonnen. In plaats van te vissen in de nacht, dook hijzelf in het water. Hij werd zelf als een vis. Zo flexibel als de graat van Vissen. Die na dat hij BOT gevangen had (veel vissen hebben graten) inzag dat hij -botte- mensen botten visser moest worden. Jezus mocht hem opnieuw vangen.

Noveen om roepingen Goede God, Jezus heeft ons aangespoord te bidden om arbeiders voor de oogst. Op voorspraak van de H. Willibrord, de patroon van ons aartsbisdom, vragen wij U: roep ook in deze tijd mensen om Jezus als priester, diaken of religieus van meer nabij te volgen. Geef hen door uw Heilige Geest ook de kracht om aan hun roeping te beantwoorden. Door Christus onze Heer. Amen. De noveen zal op de laatste dag, zaterdag 20 april, worden besloten met een gebedsdag in Baarn, Renkum en Hengelo (Ov.) Klik hier voor meer informatie.

Resultaat vastenaktie De vastenaktie van de Radboudschool heeft …. € 290.= opgebracht

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672


WEEKBERICHT

Mijn roeping: Wouter de Paepe Roeping en leven als priesterstudent (Wouter de Paepe is 29 mei 2010 priester gewijd)

Pagina 3 zo bedacht had. Ja, ik was katholiek opgevoed, maar het geloof zat niet bepaald voor in mijn gedachten. Het was omdat God zich bij mij aandiende. Nee, geen visioenen. God dient zich zelden aan als een storm, meer als een bries. Een bries die spreekt door andere mensen, door een gebeurtenis, door een tekst, of direct binnen in de eigen ziel. Het is vaak een kwestie van goed luisteren. En misschien kwam het doordat ik er met mijn eigen denken en proberen niet uit kwam, dat er ruimte ontstond om te luisteren naar Hem. Mijn afstudeeronderzoek deed ik aan een Italiaanse universiteit. Een andere cultuur, een andere wereld: ik werd losgetrokken uit vaste patronen en kwam open te staan voor nieuwe indrukken. De kerk heb ik daar heel intens meegemaakt. Ik heb haar daar écht leren kennen als de gemeenschap van God met de mensen. En die gemeenschap, daar wilde ik aan bijdragen. Wat is er belangrijker in het leven dan dit? En als priester. Waarom zo? Tja, dat is roeping. Ik geloof dat God ons allen leidt naar Hem toe. Langs welke weg, dat verschilt. Maar als je je door Hem laat leiden, dan toont Hij je die weg. Door mijn gebed, mijn leven in de kerk, mijn contact met andere christenen ontstond mij mij het besef: daar roept Hij mij toe, tot het priesterschap. En na het idee twee jaar te laten rijpen – ondertussen had ik mijn docentengraad gehaald – ben ik begonnen bij het Ariënskonvikt. “Ik weet mij geroepen”, zei ik toen. En dat zeg ik nu nog, zes jaar later. Al is er in de tussentijd wel wat veranderd. Ik heb veel geleerd: over het geloof, de kerk en het priesterschap. Ik weet nu beter waar ik ‘ja’ tegen zeg. En ben gesterkt in mijn wil om dat ook te doen. Het is natuurlijk niet alleen leren: het is ook aan den lijve ondervinden. Het priesterleven wordt op het konvikt al ingeoefend. Ik leerde nieuwe kanten van mezelf kennen, en van anderen. Goede en kwade kanten. Een priester moet met beide uit de voeten. Ook Christus deed dat immers. Het konvikt is minstens zozeer een geestelijke en menselijke leerschool als een intellectuele.

Hét doel van de priesteropleiding is wellicht: je roeping helder krijgen. Moet ik wel of geen priester worden? Ongeveer dertig procent van de studenten besluit vroeg of laat van niet. Dat bevreemdt misschien. Want wie begint er nu aan zo’n opleiding zonder te weten of hij geroepen is? Maar zo eenvoudig ligt het niet. Toen ik in 2004 op het Ariënskonvikt begon, wist ik mij geroepen. Zo zei ik dat ook: “ik weet mij geroepen”. Mijn natuurkundestudie zat er op. Een studie die mij naast de enorme kracht ook de betrekkelijkheid had doen inzien van de wetenschappelijke methode. En die mij vooral ook gevoelig had gemaakt voor de wonderbaarlijkheid van onze wereld. Want hoe dieper de theorieën gingen, hoe meer de schoonheid van een verborgen orde opglanste. Daarnaast had ook een meer persoonlijke zoektocht meegespeeld. Wat is mijn rol in deze wereld, hoe doe ik het goede en wat betekent het om anderen lief te hebben? Vragen waar menig jong volwassene mee worstelt. En God ging een rol spelen in het antwoord. Niet omdat ik dat

Weet ik het nu zekerder dan aan het begin? Ja en nee. Christenen blijven mensen van het geloof. Van het vertrouwen. We slaan wegen in die we niet kunnen overzien. We vertrouwen erop dat God ons leidt. Niet in zeven sloten tegelijk, maar wie blijft treuzelen die komt ook nooit ergens. Christus is onze weg. Het priesterschap wordt vaak vergeleken met het huwelijk. Beide zijn keuzen voor het leven. De priesteropleiding is dan misschien wel als een verkering. Niemand stapt na één dag al het huwelijksbootje in: eerst wil je elkaar beter leren kennen. Het ‘ja’ kan dan een ‘nee’ worden. Of een definitief jawoord, voor goede en slechte tijden. Je weet niet wat het leven brengen zal. Maar je weet wel dat je het met die persoon wilt leven. En dat die ander dat ook wil. Priesterschap is het dienen van God tot heil van de mensen. Een leven met Christus. Daar durf ik in vol vertrouwen ja op te zeggen.

Weekbericht 3e zondag van Pasen jaar C 2013 editie st jozefkerk no 67  
Weekbericht 3e zondag van Pasen jaar C 2013 editie st jozefkerk no 67  
Advertisement