Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

107

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week II 18 t/m 26 Januari.

2E ZONDAG DOOR HET J AAR A 2014 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > De wolf en het Lam > Proef > Muziek en Sfeer Special > Franciscus van Sales > De Bijbel indeling

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 18 Jan 19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (ned) Zondag 19 Jan 11:30 uur: Kinderkerk in t’ Saam Dinsdag 21 Jan. 19.00 uur: Eucharistieviering dagkapel  [ H Agnes maagd en martelares ] Zaterdag 25 Jan. 19.00 uur: GEEN Eucharistieviering Zondag 26 Jan 9:30 uur: oecumenische viering Jozefkoor Misintenties: Uit dankbaarheid t.a.v. Maria voor geslaagde operatie; voor een goede oplossing Kortgeleden overleden: Ben Sieljes; Bertha Schuurman- Borgerink, Franco Melonie, Ine Knippers- Perik; Truus Oude Bennink- Klaassen Grada Brama—Engbersen

 MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: zijn aanwezig op dinsdag woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: 11 Januari plaatsengeld €112,05 collecte €106,89 uitvaart €224,64. -Mariakapel De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan,in geringere mate ,wel in de Mariakapel -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, Franciscus van Sales daar kunt u ze eventueel ophalen. (1567– 1622) werd in 1602 bisschop Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de van Geneve, maar vanwege de daar pastorie ( als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inheersende reformatie resideerde hij in houd geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden.Dit is een proAnnecy. Hij was een man met grote culject van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte turele bagage die zich sterk inzette voor nood verkeren. Als u kunt, help dan door geld te storten op bankrekening 93 65 83 bevordering van geestelijk leven van 851 t.n.v .De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze katholieken in zijn bisdom. Samen met naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw giftde heilige Johanna Francisca de Chantal stichtte hij in 1610 de orde van Visi- VIERINGEN St Georgiusbasiliek. tatie van Maria ( zusters visitandinnen) Woensdag 22 Jan. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering die zich later in tal van landen verWoensdag 22 Jan. 19:00 uur Vespers aanbidding H Sacrament spreidde. Wereldberoemd en in vele [ H Vincentius diaken en mertelaar ] talen vertaald is zijn boek inleiding tot Vrijdag 24 Jan. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering het devote leven ook wel bekend onder [ H Franciscus van Sales bisschop en kerkleraar ] de titel Philothea. In dat boek gaat hij er Zondag 26 Geen H Mis ivm laatsteviering in Paulus kerk om 11:00 uur van uit dat een godvruchtig leven voor iedereen is weggelegd en niet voorbeVIERINGEN ST. PAULUSKERK. houden aan mensen met een special Zondag 19 Jan 11.00 uur Eucharistieviering samenzang (ned) roeping of levensstaat. Juist bij zulke Donderdag 23 Jan 19:00 uur Eucharistieviering dagkapel. mensen bestaat vaak het misverstand Zondag 26 Jan 11:00 uur Afscheid Pauluskerk Pauluskoor (ned) dat het streven naar de godsvrucht voor hen iets onmogelijks zou zijn'. En: 'De godsvrucht past zich aan bij de krachten, werkzaamheden en plichten van ieder van ons afzonderlijk'. De lezer wordt in het boek bij de hand genomen om te proberen om geholpen met praktische aanwijzingen stapsgewijs een beter mens te worden en te groeien in de liefde tot God. Dit leven in Kerkbalans in 2014 van 12 t/m 26 januari en met God is devoot leven Meer infor- De Actie Kerkbalans zal in 2014 worden gehouden in de periode van zondag 12 tot matie http://www.deboog.nl/Inleiding-tot- en met zondag 26 januari 2014. Het motto zal opnieuw zijn: het-devote-leven prijs €14,75 “Wat is de kerk u waard?”.


Pagina 2

WEEKBERICHT De Wolf en het Lam Jesaja 49,3.5-6 Joh. 1,29-34

S

tel dat we in een quiz zouden vragen: wat weet u over het Lam Gods. ? Johannes de Doper ziet Jezus naar zich toe ziet komen,en roept "Zie het Lam Gods" en hij voegt eraan toe "dat de zonden van de wereld wegneemt". In het joodse geloof en de joodse traditie is het lam een eeuwenoud en heel belangrijk symbool. Het lam verbeeldt dan de zwakheid, de machteloosheid, het lijden. Het lam staat zo in contrast met de wolf, symbool van wreedheid en kracht, van machtsmisbruik. Het lam wordt door de wolf gedood en verslonden. Het lam staat voor het lijden in dit leven. En Jezus is dan het Lam Gods, dat het lijden uit de wereld wegneemt. Maar misschien is dat wegnemen iets te gemakkelijk voor ons. In het latijn staat er een vorm van het werkwoord tollere. En dat betekent eigenlijk in de eerste plaats: dragen. En daarvan afgeleid ook verdragen en, wegdragen en uiteindelijk wegnemen. "Lam Gods, die het lijden van de mensen draagt". En wat is het lijden van de mensen? Het zijn oorlogen en natuurrampen. Lijden veroorzaakt door eigenschuld of dat mensen elkaar aandoen en lijden dat mensen over komt,.extentieel is .anders gezegd “shit happens” De dag van vandaag hebben wij het misschien moeilijk om het begrip zonde te begrijpen en te definiëren. We biechten niet meer of te weinig. En voelen zo niet

Proef

meer of te laat dat we anderen op de tenen staan. Die zonde en onze gevoeligheid voor de zonde wil Jezus ons leren en leren te dragen en zo wegnemen, daarvan wil Hij de mensen verlossen. Al te gemakkelijk zeggen wij dat Hij dat deed door zijn kruisdood, door als een willoos en machteloos lam zich te offeren voor ons allemaal. Maar Hij deed het evenzeer door zijn leven, door zijn voorbeeld. Hij heeft ons geleerd en getoond, Hij heeft ons voorgedaan hoe wij de zonde uit ons leven kunnen wegnemen. Dat doen we door geweld nu eens niet met geweld te beantwoorden. Door af te stappen van het oude principe: oog om oog, tand om tand. Door zich weerloos als een lam op te stellen. Door de machtswellust en de wreedaardigheid van de wolf te beantwoorden met liefde. Dat doen we ook door - samen met het Lam Gods - het lijden van medemensen mee te dragen. Medelijden is misschien het meest wezenlijke kenmerk van het Lam Gods. Maar op het einde van het evangelie van vandaag geeft Johannes Jezus nog een andere naam. Hij noemt Hem de Zoon van God. "Je ziet toch dat het zijn zoon is. Je ziet het niet alleen aan de fysieke gelijkenis, de manier van praten en bewegen, je merkt het ook aan zijn karakter".Vaak herkennen we in de zoon ook de vader. Jezus zegt het trouwens herhaaldelijk: "Wie Mij kent en eert, kent en eert ook de Vader." Als Jezus dus het lijden van ons, mensen, mee wil dragen, zal ook zijn en onze Vader dat doen. In Jezus wordt God de Vader vermenselijkt. Hij staat aan de kant van mensen, ook als zij door onnoemelijk leed worden getroffen. Hij staat aan de kant van de lammeren en niet aan die van de wolven. Dat is uiteindelijk ons geloof. En onze hoop. Wij zijn en blijven machteloze lammetjes, maar wel vol geloof en hoop.

Muziek en Sfeer Special!

Tot april wordt er in de St.-Georgiusbasiliek een onderzocht of er behoefte bestaat aan stoelen met armleuning. In de St.Pauluskerk waren, met name oudere parochianen, gewend om niet in kerkbanken te zitten, maar op wat gerieflijker stoelen. Vanaf begin dit jaar zijn voor de voorste rijen in het middenschip enige stoelen geplaatst. Wanneer blijkt dat deze stoelen gebruikt gaan worden dan wil de locatieraad gaan zoeken naar een definitieve oplossing.

D

e Bijbel die we vandaag kennen bevat hoofdstukken en genummerde verzen. Dit was echter niet altijd het geval. De hoofdstukken kwamen pas tot stand in de dertiende eeuw. De huidige hoofdstukverdeling die we gebruiken kwam tot stand in 1228 door Stephen Langton, de Aartsbisschop van Canterbury. De verzen in de hoofdstukken kwamen pas twee eeuwen later: Het Hebreeuwse Oude Testament werd opgedeeld in verzen door I. Nathan, een Joodse rabijn (ca. 1440); het Nieuwe Testament door Santi Pagnini (1470–1541).

Onze Engel zegt .!? Slechts bij God ben je thuis maar waar zwerf je in werkelijkheid rond? Probeer zo vaak als je kunt overdag je geest terug te roepen in Gods aanwezigheid! (Franciscus van Sales)

In de serie Muziek en Sfeer op 26 januari een speciale gast, Leo Salazar, dwarsfluit! In de tijden van J.S. Bach heeft men al ontdekt wat een prachtige tegenspeler een fluit kan zijn voor een sopraanstem. De warme klank van een sopraan wordt overgoten door de lichte, zilverkleurige klank van een dwarsfluit. Deze combinatie bleef ook populair bij vele componisten door de eeuwen heen. Kom en ontdek het live in de St. Georgiusbasiliek! Vaste uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. Aanvang 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Elke zaterdag van de Maand inzameling voor de boodschappenmand Of Rek no 10 21 59 254

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 2e zondag door het jaar a 2014 editie st jozefkerk no 107  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you