Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 49

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week I van de advent 1 t/m 9 December.

1E ZONDAG VAN DE ADV ENT JAAR C 2012. INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > HOOP > Wereld Aids dag 1 december > Advent actie voor een internaat > Groot Katholiek dictee > .Force voor God.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 1 Dec.19.00uur: Gezinsviering Kinderkoor pastoraal team Dinsdag 27 nov.19.00uur: eucharistieviering in dagkapel. Zaterdag 8 Dec.19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor lat/ned Onbevlekte ontvangenis van Maria. Misintenties: Netty Braakhuis; Diny Reinders- Baars Kortgeleden overleden: Riek Alberink- Lamtink; Juan Sanchez Chacon; Geertje Kiewiet; Broer Kokhuis; Esther Snijders- Baars. Overleden: Op vrijdag 23 november is in de leeftijd van 61 jaar overleden Hendrikus Johannes ( Henk) Maassen van den Brink, partner van Mw. Geesink, De Haere 2 Almelo. De herdenkingsdienst voor hem heeft woensdag 28 november in onze parochiekerk plaatsgevonden waarna begrafenis op R.K. Begraafplaats te Almelo. Wilt u hem en zijn familie in uw gebed gedenken.

De advent 2012 Al eeuwen lang kent de Romeinse traditie een voorbereidingstijd van vier weken op het hoogfeest van Kerstmis die wordt aangeduid met de naam advent. In deze tijd van voorbereiding wordt allereerst uitgezien naar de komst van God de Heer hier op aarde in de gestalte van een mens. De advent is door het verwachtend uitzien een periode van de liturgie die gedragen wordt door hoop. Het is een vreugdevolle hoop, omdat de dag naderbij komt, waar de aartsvader Abraham al naar verlangde, zoals blijkt uit de woorden van Jezus die door de evangelist Joannes zijn opgetekend (8, 56). De advent als tijd van blijde verwachting draagt als kenmerk de vreugdevolle boodschap van Kerstmis van de naderende bevrijding uit de kwade machten waarin het mensengeslacht gevangen zit. De advent is een tijd van intens verlangen naar de komst van het Woord van God in het hart van alle kinderen van Adam. In die zin verschilt de advent als voorbereidingstijd aanmerkelijk van de veertigdagentijd. Die tijd wordt veel meer gekenmerkt door boetedoening en rouw. Daarom blijft in de liturgie van de advent wel het alleluja klinken.

MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: Er is op dinsdag en woensdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. Opbrengsten 24 nov. Collecte € 100,29 Plaatsengeld € 147,64 Hartelijk dank. De Nationale Jongeren collecte heeft € 90,35 opgebracht Hartelijk dank.. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen Boodschappenmand: U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie (als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Hartelijk dank voor uw gift. De weekberichten kunt u ook nalezen op de website kies foto St Jozefkerk daarna >> actueel >> weekbericht Copy E mail weekberichtgeorgus@gmail.com

VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 5 Dec: 9:00 uur Eucharistieviering 19:00 uur Vespers H Nicolaas bisschop Vrijdag 7 Dec:8:45 uur Lauden 9:00 Eucharistieviering H Ambrosius bisschop en Kerkleraar Zondag 9 Dec: 9.30 uur: Eucharistieviering Georgiuskoor

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 2 Donderdag 6 Zondag 9

Dec:11:00 uur: Eucharistieviering Samenzang (ned) Dec:19:00 uur: Eucharistieviering dagkapel. Dec:11:00 uur: Eucharistieviering Lords Choir (ned)

Het tweevoudig karakter van de advent De toon voor de advent wordt gezet in de openingstekst van de Eerste zondag van de advent die ontleend is aan Psalm 25 (24). Daarin komen naast een zekere neerslachtigheid heel goed de gevoelens tot uiting van hoop en een groot vertrouwen in God: ‘Tot U richt ik mijn geest, mijn God, op U stel ik mijn vertrouwen, beschaam mij niet…. Want al wie naar U uitziet, zal niet worden teleurgesteld.’ In het openingsgebed van de eerste adventszondag komt het tweevoudig karakter van de advent naar voren. Want naast de voorbereiding op de eerste komst van Gods Zoon onder de mensen op Kerstmis wordt in deze tijd onze aandacht tevens gericht op de tweede komst van Christus op het einde der tijden. Gebeden wordt dat wij Christus tegemoet gaan met werken van gerechtigheid ‘om eens verzameld te worden aan zijn rechterhand’.


Pagina 2

WEEKBERICHT

ook zal zijn, uiteindelijk zal er een mens verschijnen, uiteindelijk gaat het om de mens, om ons mensen. Uiteindelijk zal Jeremia 33,14-16 Luacas 21,25-28, 34-36 deze wereld niet aan zijn lot worden overgelaten, niet ten onlezingen van vandaag der gaan, want conform Gods belofte zal er een Mens verbeschrijven. angstaanjaschijnen, een Mensenzoon, een nieuwe David, die de vergende beelden van het einde der wachting waar zal maken. tijden, met vreselijke kosmische en Ook Jeremia weet het: ook al is Jeruzalem verwoest, geplunklimatologische rampen ... maar derd, platgebrand, er is nog een toekomst, recht en gerechdan uiteindelijk toch een gerusttigheid zullen hersteld worden. Je moet wel een doorgewinstellende ontknoping, de verschijterde optimist zijn, zoals Jeremia, om die hoop nog te kunnen ning van een mens, de Mensenhebben ... zoon. Vandaag verschijnt Hij met Dat optimisme, die verwachting, die zekerheid van een betere majesteit op de wolken van de wereld, ondanks alles symptomen op die het tegendeel schijhemel. Straks zal Hij verschijnen nen te wijzen, dat is de verwachting van de Advent. Iets als een baby in Bethlehem. Met moois verwachten, hoewel aan de buitenkant niets in die richandere woorden, wat er ook geting wijst. Weten dat het licht zal gloren, ook al in het pikkebeurt, welke rampen de wereld donker Régis De La Haye ook zullen treffen, welke ellende er

HOOP

De

FORCE FOR GOD We zien onze katholieke kerk als een ‘force for gooGod’ in de wereld. Duizenden mensen in Nederland spannen zich belangeloos in om mensen in de derde wereld in en door de katholieke gemeenschappen daar te helpen met hun ontwikkeling. Die missionaire ondernemers verdienen het om gezien en gesteund te worden. +Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter de stichting en denkt mee. Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvalk is voor ons essentieel. Waar nodig helpen we de missionaire ondernemers in ons land om hun goede inzet sterker te maken door ze in contact te brengen met organisaties die over nuttige kennis en ervaring beschikken. +Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goed aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk; ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken kunnen we met weinig overhead toe. +We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door mensen die geven om elkaar. Hier en daar

Onze Engel zegt .!? De kinderen van God zijn in de wereld aanwezig om anderen mee te slepen, niet om zelf meegesleept te worden;om hun stempel—het stempel van christus- op hun omgeving te drukken, niet om zich door hun omgeving te laten bestempelen

De vruchten van Jezus’ komst voor ons Het tweevoudig karakter van de advent wordt ook verwoord in de eerste prefatie voor de advent. Enerzijds wordt daarin gesproken over de menswording van Christus en anderzijds over Christus’ komst in heerlijkheid. Deze prefatie wordt alleen gebeden tot en met 16 december, omdat de daarop volgende dagen meer direct gericht zijn op de voorbereiding van de komst van het Kerstkind. De weldaden die deze komst aan ons mensen en aan de aarde schenkt, ervaren wij in de communie zoals wordt verwoord in de aan Psalm 85 (84) ontleende communie-tekst van de eerste adventszondag: ‘De Heer zal ons zijn zegen schenken en de aarde zal rijke vrucht dragen.’ Bisschop E de Jong

Het Groot Katholiek Dictee wordt zondag 2 december tussen 11.00 en 12.00 uur uitgezonden op Radio 5, voorgelezen door Hans van Willigenburg.. In het land gaan luisteraars thuis en in parochiezalen bij de radio meeschrijven. De uitslag zal een uur later om 13.00 uur bij RKK op Radio 5 bekend gemaakt worden.

Beveiligde fietsenstalling, Voor de parochianen die een viering bezoeken in de St.Jozefkerk wordt de mogelijkheid geboden hun fiets in de afsluitbare ,overdekte fietsenstalling naast de garage van de pastorie te plaatsen. De poort wordt door de koster van dienst voor de viering geopend en afgesloten tot na de viering. Hierdoor voorkomen we fietsendiefstal. (namens de Locatieraad) Nel Oude Nijhuis,voorzitter.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Om bijvoorbeeld 1 x in de maand oud papier naar de St Jozefkerk te brengen op vrijdag of zaterdag opgave aan de pastorie 100 x Beloning volgens Marc 4, 20 Math 13, 23 Luc 8 , 8 Gen 26, 12

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672


WEEKBERICHT

Groot Katholiek Dictee De tekst voor het eerste Groot Katholiek Dictee op zondag 2 december op Radio 5 wordt geschreven door Désanne van Brederode. De 42-jarige schrijfster en publicist is verguld met de opdracht: “Een mooie uitdaging om de oude Roomse woorden, afgestoft en wel, in een nieuw verhaal te plaatsen. En daarbij het geestelijke en het geestige hopelijk dicht bij elkaar te houden. ” Meeschrijven Het Groot Katholiek Dictee wordt zondag 2 december tussen 11.00 en 12.00 uur uitgezonden op Radio5, voorgelezen door Hans van Willigenburg.. In het land gaan luisteraars thuis en in parochiezalen bij de radio meeschrijven. De uitslag zal een uur later om 13.00 uur bij RKK op Radio 5 bekend gemaakt worden. Van Brederode Désanne van Brederode (Utrecht, 1970) studeerde filosofie en debuteerde in 1994 met de roman Ave verum corpus/Gegroet waarlijk lichaam. Hierna volgden de romans Mensen met een hobby (2001), Het opstaan (2004), Hart in hart(2007) (Gerard Walschapprijs), Door mijn schuld (2009) en Stille Zaterdag(2011). Begin 2013 verschijnt bij uitgeverij Querido een bundeling van lezingen en artikelen, onder de titel De ziel onder de arm.

Pagina 3 Laat de kinderen tot Mij komen… Armoede, drugsgeweld, verlaten zijn door je ouders, de verleiding lid te worden van een straatbende: het kenmerkt het dagelijks leven van veel kinderen en jonge mensen in het Midden-Amerikaanse Honduras. Liesbeth van Gool bezocht Honduras namens de Adventsactie. Honduras hoort tot de meest gewelddadige landen ter wereld. De beruchte misdaadbendes – de Mara’s – zijn in veel gebieden oppermachtig en de veel van de opbrengsten van het land gaan via de grootgrondbezitters naar het buitenland. De bevolking is de dupe. Liesbeth van Gool zag dat veel gezinnen ontwricht zijn : “De vaders die zich verantwoordelijk voelen, proberen in het buitenland een beter bestaan op te bouwen, anderen vertrekken gewoon en laten hun vrouw en kinderen in de steek of ze zijn betrokken bij een van de talloze drugsbendes.” In alle gevallen staan de vrouwen er alleen voor: zij moeten voor een inkomen zorgen. Liesbeth: “De kinderen zijn daardoor vaak op zichzelf aangewezen, ook door de vele onderwijsstakingen. De scholen zijn dan dicht, waardoor de kinderen zo’n 265 dagen per jaar nergens terecht kunnen. Ook voor hen zijn dan de straat, de drugs en het geweld dichtbij en zijn verkeerde keuzes soms snel gemaakt.” Menswaardige omgeving Zeven Franciscanessen in de hoofdstad Tegucigalpa ontfermen zich over de kinderen. In hun internaat Casa del Niño bieden de zusters de kinderen structuur, een opleiding, hulp bij het maken van huiswerk, religieuze vorming, een menswaardige omgeving en vooral veel liefde. Liesbeth zag dat de zusters de aan hen toevertrouwde kinderen een goede basis meegeven: “Van daaruit kunnen ze zich sociaal en spiritueel ontwikkelen tot uitgebalanceerde volwassenen met kans op een betere toekomst dan hun ouders.”

1 December WERELD AIDS DAG Aan het einde van zijn algemene audiëntie heeft paus Benedictus XVI aandacht gevraagd voor Wereld-AIDS-dag, een initiatief van de Verenigde Naties, die dit jaar valt op 1 december. Kinderen De paus wees erop dat vooral de armste regio’s in de wereld zwaar getroffen worden door HIV/AIDS, “waar er maar beperkte toegang is tot effectieve medicatie”. De Heilige Vader zei verder dat zijn “gedachten in het bijzonder uitgaan naar het grote aantal kinderen dat jaarlijks via hun moeders besmet wordt, ondanks de bestaande behandeling die de overdracht van het virus van de moeder naar het nog ongeboren kind onmogelijk maakt”, zei hij tegen de pelgrims in de aula Paulus VI. Plaag De paus zei verder dat de Kerk, binnen de grenzen van haar missie, al het mogelijke doet om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de “uitroeiing van deze plaag..

Veiliger en groter Op dit moment zorgen de zusters voor 50 meisjes. De kinderen worden op zondagavond gebracht en blijven tot vrijdagavond. Het internaatsgebouw is echter dringend toe aan renovatie. Liesbeth: “Het dak lekt op veel plaatsen, waardoor er tijdens de tropische regenval regelmatig ruimtes onder water staan. Daarnaast is de elektrische installatie onveilig en brandgevaarlijk. Tenslotte willen de zusters het gebouw uitbreiden met een extra verdieping, zodat ze meer kinderen kunnen opvangen.” De zusters willen voor de uitvoering van deze werkzaamheden de hulp inschakelen van studenten bouwkunde. Adventsactie wil € 22.000 bijdragen aan een groter, veiliger en comfortabeler internaat.


WEEKBERICHT

Sint Andreas was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is de stichter van de kerk van Byzantium.

Pagina 4

Het Martelaarschap van Sint Andreas, B.E. Murillo, 1675-1682

Sint Andreas was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is de stichter van de kerk van Byzantium. De Katholieke Kerk viert zijn feest op 30 november.

Stachys In de Orthodoxe Kerk geldt Andreas als de stichter van de kerk in Byzantium, het latere Constantinopel. De overlevering wil dat de apostel ene Stachys als zijn plaatsbekleder had aangewezen. Daarmee werd Stachys de eerste bisschop van Byzantium. De patriarchen van Constantinopel beschouwen zichzelf als opvolgers van Stachus en dus ook van Andreas. Feestdag Sint Andreas is de patroonheilige van onder andere Schotland, Rusland en Griekenland. Zowel in de Rooms-Katholieke Kerk als de Grieks-Orthodoxe Kerk wordt zijn feest gevierd op 30 november.

Visser Andreas, zoon van Jona, werd geboren in Betsa誰da, een stadje aan de noordkust van het Meer van Galilea. Hij en zijn broer Simon waren visser. Petrus Andreas besloot, getroffen door de prediking van Johannes de Doper, discipel van deze profeet te worden. In het Johannes-evangelie staat dat Andreas de volgeling van Jezus werd op het moment dat hij Hem ontmoette. Het was Andreas die zijn broer Simon met Jezus in contact bracht. Jezus gaf Simon de bijnaam Petrus, die daarmee de Eerste der Apostelen werd. Andreaskruis Volgens een bepaalde overlevering heeft de apostel na Pinksteren het evangelie verkondigd in het huidige Bulgarije en Griekenland. Hij stierf de marteldood aan een andreaskruis avant la lettre in Achaia omstreeks het jaar 60. Zijn relieken werden bewaard in Patras.

Patriarch Athenagoras I bij paus Paulus VI in het Vaticaan in oktober 1967 Opvolgers Petrus en Andreas Telkens als de paus van Rome en de patriarch van Constantinopel elkaar ontmoeten, heeft dat een grote oecumenische betekenis. De eenheid van hun beider kerken is sinds het Oosters Schisma van 1054 verbroken, maar wanneer de opvolgers van de twee broers Petrus en Andreas elkaar broederlijk treffen, geeft dat velen hoop op hereniging van beide Kerken. Een van de eerste baanbrekende aanzetten daartoe vond plaats op 7 december 1965. Paus Paulus VI en patriarch Athenagoras I hieven toen na bijna duizend jaar de wederzijdse banvloeken op.

Weekbericht 1e zondag van de Advent Jaar C 2012 no 49 St Jozefkerk  

Weekbericht 1e zondag van de Advent Jaar C 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you