Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering

84

WEEKBERICHT ST.JOZEFKERK Week III 10 t/m 18 Augustus .

19E ZONDAG DOOR HET JAAR C 2013 INTERESSANTE INFORMATIE: > O n ze En ge l ze gt .! ? > > > >

Haak niet af Bedevaart Kevelaer Bedevaart Tienray Maria tenhemelopneming

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag 10 Aug 19.00uur: eucharistieviering, Jozefkoor Dinsdag 13 Aug 19.00uur: eucharistieviering in de dagkapel [HH Pontianus Paus en Hippolytus priester en marelaren ] Donderdag 15 Aug 19.00uur: GEEN eucharistieviering in Huize Friso i.v.m Maria Hemelvaart Zaterdag 17 Aug 19.00uur: eucharistieviering met Jozefkoor (lat/ned ).  Misintenties: Voor het welzijn van al onze parochianen  Kortgeleden overleden: Herman van ‘t Hoff, Afram Seleman. Ben Reinders MEDEDELINGEN: -Achter in de kerk bij het Maria altaar ligt een intentieboek, waarin u uw noden en/of intenties uit dankbaarheid kunt schrijven. Gastvrouwen: van 8 juli t/m 19 aug zijn er alleen gast dames op dinsdag en vrijdag van 10 tot12.00uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.00uur een gastvrouw op de pastorie aanwezig. -Opbrengsten: 3 aug mei Collecte € 98,70 Plaatsengeld € 116,31 Hartelijk dank -Mariakapel De grote kaarsen zijn ,buiten de vieringen,te verkrijgen bij de gastvrouwen in de pastorie. Kleine kaarsjes staan,in geringere mate ,wel in de Mariakapel -Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen liggen rechts achter in de kerk, daar kunt u ze eventueel ophalen. -Boodschappenmand:U kunt ieder weekend in de kerk en door de week aan de pastorie (als de gastdames aanwezig zijn ) boodschappen en enveloppe met inhoud geven, waarvoor dan brood en melk gekocht kunnen worden. Dit is een project van de gezamenlijke kerken van Almelo en bestemd voor gezinnen die in echte nood verkeren. Als u kunt, help dan door te storten op bankrekening 93 65 83 851 t.n.v. De boodschappenmand. Ieder bedrag is welkom. We moeten onze naaste helpen. Die opdracht geldt voor ons allen. Hartelijk dank voor uw gift.

Op zaterdag 7 September gaan we voor de 60e keer op VIERINGEN St Georgiusbasiliek. bedevaart naar Kevelaer. Woensdag 14 Aug 9.00 uur: Eucharistieviering 19:00 Vespers U kunt zich opgeven t/m 1 Sept bij de broedermeester van uw eigen parochie dhr Willy Oude Steenhof tel 0546 861652 De kosten voor deze dag bedragen € 35,=

Donderdag 15 Vrijdag 16 Zondag

18

[ H Maximiliaan Maria Kolbe priester en martelaar] Aug 19.00 uur: Eucharistieviering Maria Hemelvaart Aug 8.45 uur: Lauden 9:00 Eucharistieviering [ H Stefanus van Hongarije] Aug 9.30 uur: Georgiuskoor (ned)

VIERINGEN ST. PAULUSKERK. Zondag 11 Aug 11.00 uur: Eucharistieviering samenzang (ned) Zondag 18 Aug 11:00 uur: Eucharistieviering samenzang (ned)

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om dit jaar weer mee op bedevaart te gaan naar Tienray. Op Zaterdag 5 oktober a.s. We vertrekken om 7.45 uur vanaf de St.-Jozefkerk aan de St. Josephstraat.. En we verwachten om ± 18.00 uur weer in Almelo te zijn. De kosten van deze bedevaart bedragen € 29,00 p.p. incl. lunch en koffie/thee. Dit wordt afgerekend in de bus. Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij: dhr. E.J. Timmermans tel.: 06-44151414 dhr. H. Kienhuis tel.: 06-15462079


Pagina 2

WEEKBERICHT Haak niet af Wijsheid 18,6-9 , Lucas 12,32-48 (of: Lucas 12,35-40) De voorlaatste bede van het Onzevader klinkt heel vreemd: ‘Leid ons niet in bekoring.' Stilzwijgend wordt verondersteld dat God ons dus zou kunnen verleiden om kwaad te doen. En daarom verzoeken we Hem dat niet te doen. Vreemd, want God kan toch niet de bedoeling hebben ons te doen zondigen. De vertaling van die bede is inderdaad wat misleidend. In feite betekent ze: ‘Behoed ons ervoor dat wij uiteindelijk zouden afhaken, dat wij het zouden opgeven.' Er is echt wel reden om daarvoor te bidden. Een aantal parabels waarschuwt voor het gevaar dat wij zouden afhaken. Zo heeft Jezus het over beheerders die aangesteld zijn door een heer die voor lange tijd uithuizig is. De beheerders komen in de verleiding om te gaan profiteren van die lange afwezigheid en dingen te doen die niet door de beugel kunnen. Ze doen alsof er niets meer te verwachten valt en grijpen naar alles wat ze kunnen vast krijgen. Jezus gebruikt angstwekkende beelden om dat gevaar te bezweren. Hij vergelijkt de terugkomst van de Heer met de mogelijke inbraak van een dief, midden in de nacht. Daarmee is de situatie van gelovige mensen raak getypeerd. Want wat is geloven? Het is de Heer op zijn woord nemen en

Maria-Tenhemelopneming of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is de Rooms-katholieke benaming voor de feestdag van de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel". In de Orthodoxe Kerk wordt dit feest de Ontslapenis van de Moeder Gods genoemd. Ontstaansgeschiedenis van de feestdag Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. In de Bijbel wordt er niet over gerept. Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden ofwel in Jeruzalem ofwel in Ephese. Volgens een bepaalde traditie waren alle apostelen hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze arriveerde was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag toen de tenhemelopneming van Maria. Daarbij kreeg hij van Maria haar gordel. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hun de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen

Onze Engel zegt .!? Voor wie lief heeft zal er geen hel zijn. Wees er van overtuigd dat tegenslagen een bewijs zijn van Gods vaderlijke liefde voor jou.

vasthouden aan zijn beloften. Intussen is de Heer zelf niet te bespeuren. Hij heeft afscheid genomen en zijn zaken aan ons toevertrouwd. En Hij kan plotseling en totaal onverwacht weer thuiskomen. Zijn beloften gaan tijdens zijn afwezigheid niet meteen in vervulling. Wie gelooft, moet kunnen wachten, lang en geduldig, wakker en waakzaam. Ons is wel beloofd dat het Rijk Gods zal komen, maar er valt niet veel van te merken. Van ons wordt verwacht dat we uitzien naar de komst van de Heer, maar Hij blijft lang weg. Veel te lang. Geloven is leven van beloften die ooit in vervulling zullen gaan, maar niemand weet wanneer en hoe precies. Dat is lastig. Het evangelie spreekt over een nacht die langzaam vordert, tot de tweede en de derde nachtwake. Het blijft stikdonker, niemand komt, hoe lang je ook wacht. Als gelovigen kunnen we met opperbeste bedoelingen bezield zijn, maar daarom zijn we nog geen helden. We blijven mensen van vlees en bloed. Waarom ‘het er niet van nemen'. We leven toch immers maar één keer. Waarom opkomen voor mooie idealen van gerechtigheid en vrede, als die toch altijd weer te pletter slaan tegen oppermachtig onrecht en geweld? Waarom de moeilijke weg van het evangelie blijven bewandelen? Loont het allemaal wel de moeite? Maken we onszelf niet iets wijs? Het geloof maakt ons niet immuun voor dergelijke vragen. En het zijn meer dan zomaar vragen. Tijdens het lange wachten kunnen die andere wegen verleidelijk gaan glinsteren. Dan worden het inderdaad echte bekoringen. Daarom is er reden om altijd weer te bidden: ‘Leid ons niet in bekoring.' Laat niet toe dat wij afhaken. Het wachten duurt immers zo lang en wij zijn ook maar mensen

Tomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus. De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine vermeldt een andere overlevering die wél meer aansluit bij de Bijbelse Tomas. Ook hier zijn alle apostelen, behalve Tomas, getuige van Maria's dood, maar eveneens van haar tenhemelopneming. Als Tomas zich later aansluit bij hen, gelooft hij de apostelen niet. Plotseling valt de gordel van Maria uit de hemel, waarop Tomas alsnog gelooft dat Maria lijfelijk ten hemel is gevaren.

ZOMERTIJD In de maanden 8 juli t/m 19 augustus is de pastorie geopend op  Dinsdag en  Vrijdag van 10 tot 12  Zaterdag van 9:30 tot 11 uur.

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0653778595 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 06-22369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

Weekbericht 19e zondag door het jaar c 2013 editie st jozefkerk no 84