Page 1

ST

JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week van 7 mei t/m 15 Mei 2011

3 INTERESSANTE INFORMATIE:  De Denker.  Bereikbaarheid pastoraal team  Mis intenties  Agenda Pastorie  Onze lieve Vrouw  Licht van de Wereld  Heilige Mattias

14 Mei Heilige Mattias Apostel

DE

ZONDAG

rbeidzaamheid,spaarzaamheid, matigheid en zedigheid waren volgens Dr. Ariëns de viersporten van de ladder, waarlangs de arbeiders omhoog moesten klimmen. In zijn laatste levensjaren (1928) moest hij tot zijn spijt vaststellen, dat het met hun godsdienstig-zedelijk en maatschappelijk leven door arbeidschuwheid, verkwisting, onmatigheid en zedeloosheid bergafwaarts ging. Volgens zijn vaste overtuiging was de navolging van Christus zonder zelfverloochening, wilskracht en soberheid niet mogelijk.

Door

het eeuwige uitgaan, genieten en feestvieren groeide een verwende, vadsige en verwelkte generatie op die regelrecht in de armen van het moderne heidendom gedreven werd. Ariëns heeft zijn bezorgdheid voor die gevaren, die ons volk door toenemende GENOTZUCHT bedriegen en bedreigen met zich mee genomen in het graf ??

PASEN

2011

JAAR

A

Vieringen en intenties Georgius Basiliek Zondag 8 mei 9:30 uur Oosterse Kerken Eucharistieviering met Georgiuskoor.( H Mis van Herman Strategier lat /ned) Wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebed intenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen. We gedenken ook onze parochianen Ida Geerdink - van den Nieuwboer, Nanny Elfrink – Frank, Jan Vellener, Hans te Riele en Jan van Tellingen die onlangs zijn overleden. Wij denken ook aan de jaargedachtenis van Wilhelmina Maria Mensink - Harmelink en zoon Jos We vieren deze eucharistie ook voor; Ouders Marsman – Dute, Ouders Ter Beek, zoon Lex en schoondochter Jaennet, en voor Truus Hobert - Rikhof VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag 11 Mei Woensdag 11 Mei Vrijdagdag 13 Mei Zondag 15 Mei

De Ladder van Ariëns

A

NA

Aflevering 2228

9:00 uur Eucharistieviering dagkapel 19:00 uur Vesper dagkapel 9:00 uur Eucharistieviering dagkapel 9:30 uur Eucharistieviering kinderkoor 1e Communie De Misintenties zijn voor Ouders Marsman Dute Ouders Ter Beek, zoon lex en schoondochter Jaennet, Jaargedachtenis voor Benny Meyer en Henny Peper.

VIERINGEN ST. JOZEF-PAROCHIE. Zaterdag Dinsdag Zaterdag

7 Mei: 10 Mei: 14 Mei:

19:00 uur Eucharistieviering viering Herenkoor (Greg.) 19:00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. 19:00 uur Eucharistieviering Dames en herenkoor  H Mattias apostel.

VIERINGEN ST. PAULUS-PAROCHIE. Zondag 8 Mei: Donderdag 12 Mei Zondag

15 Mei

11:00 uur Eucharistieviering met Pauluskoor 19:00 uur Eucharistieviering. dagkapel. Martelaren H. Pancartius. H. Nereus en H. Achilles 11:00 uur Eucharistieviering samenzang

Agenda Pastorie. Maandag 9 Mei Woensdag 11 Mei Donderdag 12 Mei Vrijdag 13 Mei

09:00 uur Sjorscreagroep 09:30 uur Lokatieraad / 19:00 Zonnebloem vergadering 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor / Parochiebestuur 10:00 uur Oefenen in de kerk 1e communiegroep

Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl Inspiratie voor onderweg? www.berneboek.com @Weekbericht ook per E mail! meld u aan: weekberichtgeorgius@gmail.com


Pagina 2

WEEKBERICHT

Toen gingen hun ogen open, maar Jezus verdween uit hun gezicht. Epistel: Handelingen 2, 14 + 22- 32. Het was David die in zijn psalm reeds de overwinning op de dood heeft bezongen: “Ja ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten zien. Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, Gij zult mij met vreugde vervullen voor uw aanschijn.” Eeuwig leven dus voor de aanschijn van God. Het is dat wat David in groot vertrouwen bezingt. Het is daarop waar Petrus in zijn toespraak teruggrijpt als hij zegt: “Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden.” De verrijzenis uit de dood, de opstandig ten eeuwig leven. Het is dat wat wij met Pasen vieren. De overwinning op rampspoed. In die hoop en die zekerheid mogen wij leven. Dit wordt ons al meer dan 2000 jaar voorgehouden. Christus heeft zich niet laten overwinnen. Het leek op de goede vrijdag allemaal verloren, alles was voor niets geweest. Maar niets is minder waar. Op paaszondag brak God de banden van de dood. Hij leeft, en dit leven mogen wij delen. Evangelie: Lucas 24, 13-35. Lucas vertelt in deze passage van zijn evangelie het verhaal van de Emmaüs gangers. Een overbekende passage, die ook in de beeldende kunst haar weergave heeft gekregen. Een verhaal van twee wanhopige leerlingen van Jezus. Zij waren verslagen na de dood van hun meester en op weg naar huis. Zij hadden veel verwachtingen gehad, daar was niets van overgebleven. Dat bespraken zij en daar was opeens die veemdeling. Vreemd genoeg scheen hij niets te weten van wat er in Jeruzalem was gebeurd. Daarom vertelden zij hem dit uitvoerig. En dan opeens zegt Hij: “O onverstandige die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Zij moeten het nog niet begrepen hebben. Maar zij nodigden Hem uit, om bij hen te blijven. Het was een boeiende spreker, dat hadden zij wel begrepen en zie aan tafel sprak Hij de zegen uit, brak het brood en reikte het aan hen uit. Toen gingen hun ogen open, maar Jezus verdween uit hun gezicht. Toen begrepen zij wat Jezus allemaal had gezegd toen Hij de schriften verklaarde. Ze stonden onmiddellijk op, om naar Jeruzalem te gaan en aan de leerlingen te vertellen: “De Heer is waarlijk verrezen,” Wij hebben Hem herkend aan het breken van het brood. T.

O n z e L i e v e Vrou w, v o o r b e e l d v a n g e b e d Soms denken wij dat wij, om God te beminnen, iets groots moeten doen. Maar het leven biedt ons daartoe vrijwel nooit de kans. Daarom moeten we de gelegenheden van het dagelijkse leven leren benutten om alles wat ons overkomt in gebed om te zetten en aan God als liefdeblijk op te dragen. Als we aan Onze Lieve Vrouw denken, zien we dat zij gedurende de meeste jaren van haar leven evenmin gelegenheid heeft gehad grote dingen te doen. Haar leven was eenvoudig. We kunnen ons haar gemakkelijk voorstellen op weg naar de waterbron, hoe zij het haardvuur aanstak, het eten bereidde, de werkplaats van Jozef schoon hield en hoe zij voor Jezus zorgde. En toch, ook al hield zij zich de hele dag bezig met zulke gewone huishoudelijke taken, verloor zij het besef van Gods tegenwoordigheid niet, maar vond zij juist in haar werk aanleiding om voortdurend met Hem in gesprek te zijn. Wij dienen van Onze Lieve Vrouw te leren hoe we moeten bidden. Alles kan ons daartoe helpen, een verblijdende gebeurtenis of een smartelijk voorval, als we het maar steeds met de Heer bespreken om ons geestelijk leven te verrijken. Dat is ook de aanbeveling die het Tweede Vaticaans Concilie aan alle christenen geeft. Noch de zorgen voor hun gezin noch hun dagelijkse arbeid moeten losstaan van hun geestelijk leven, volgens het woord van de apostel: “Al wat gij doet in woord of werk doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door Hem" (Kol 3,17) Het volmaakte voorbeeld van zo'n geestelijk en apostolisch leven is de heilige maagd Maria, de koningin van de apostelen. Op aarde leidde zij een leven zoals iedereen, vol zorg en werk voor haar gezin; tegelijk bleef zij steeds innig met haar Zoon verbonden en werkte zij op een geheel unieke wijze aan het werk van de Verlosser mee. Nu Maria ten hemel is opgenomen, draagt zij met moederlijke liefde zorg voor de broeders en zusters van haar Zoon die nog op pelgrimstocht zijn en in gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegend vaderland bereiken. Allen moeten haar eerbiedig eren, en hun leven en apostolaat aan haar moederlijke zorg toevertrouwen (Vat II,Decr. Apostolicam actuositatem.4.)

De Denker. De liefde tot onze Moeder zal de bries zijn, waarmee je het smeulende vuurtje van de deugden, die onder de as van jouw lauwheid verborgen liggen, aanblaast totdat de vlammen hoog oplaaien.

14 Mei

H. Mattias apostel Matthias werd door de apostelen in de plaats van Judas gekozen om getuige te worden van de verrijzenis van de Heer. Zo werd hij in ( in de tijd tussen Christus hemelvaart en het Pinksterfeest) aan de groep van de elf apostelen toegevoegd. (Hand 1, 15-26)

Bereikbaarheid Pastoraal team Pastorale hulp; Vicaris A. Woolderink 0546 824491 of 0653778595 Pastoraal werkster;  Mw. C.A.M Koops Roetgerink 06-20739564  Uitvaart via coördinator Almelo noord 06-12662672

Weekbericht st Jorisparochie jaar 2011 no 2228 Derde zondag jaar A 2011  

INTERESSANTE INFORMATIE:  De Denker.  Bereikbaarheid pasto- raal team  Mis intenties  Agenda Pastorie  Onze lieve Vrouw  Licht van de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you