Page 1

ST

JORISPAROCHIE

Aflevering 2232

WEEKBERICHT ST GEORGIUSBASILIEK Week van 4 Juni t/m 12 Juni 2011

7DE INTERESSANTE INFORMATIE:  De Engel zegt .!?  Bereikbaarheid pastoraal team  Mis intenties  Jezus over zichzelf (T)  Pinksteractie WNM  1353 jaar St Willibrord  Spiritualiteit is ?

ZONDAG

VAN

PASEN

2011

JAAR

A

Vieringen en intenties Georgiusbasiliek Zondag 5 Juni 9:30 uur Eucharistieviering met Georgiuskoor (Paus Johannesmis). wij vragen Gods zegen voor allen die deel uitmaken van onze parochie en bidden in bijzonder om verhoren van de gebedsintenties die zijn geschreven in het intentieboek. Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk hebben. En we vragen bijzonder om kracht en verlichting voor hen die kort geleden het sacrament van de ziekenzalving ontvingen Arjan Metz en Pauline Anak Ijang gaan het sacrament van het huwelijk ontvangen. God van liefde blijf hen steunen, opdat ze hun belofte kunnen waarmaken in voor en tegenspoed en alle seizoenen in hun leven. . We gedenken ook onze parochianen Jan Vellener, Hans te Riele, Jan van Tellingen, Tonnie Finnema, Lidy Vellener - Pouwels en Ria van Loon - Schiphorst die onlangs zijn overleden. De Misintenties zijn voor Ouders Marsman - Dute, Ouders ter Beek, zoon Lex schoondochter Jaennet, Wilhelmina Marie Mensink - Harmelink en zoon Jos, Riek Deuling - Oosterbaan, Piet van der Wey. Dick en Joke Wijnants - Otger en John, en voor de jaargedachtenis van Johannes Mulder VIERINGEN St Georgiusbasiliek. Woensdag Vrijdag Vrijdag Zondag

Ga met gelovigen uit het vicariaat en de vicaris, mgr. H Woorts, naar Echternach. Met deze pelgrimstocht naar Echternach herstellen we een oude traditie in ere. Een reis naar het graf van de stichter van het Aartsbisdom en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie Sint Willibrord. De bisdomstaf nodigt u met name uit om als parochie uit het vicariaat samen op tocht te gaan. Op de heenreis bezoeken we de OLV kathedraal in Luxemburg stad. In de kathedraal staat ook een beeld van Maria, troosteres der bedroefden. Op de terugreis bezoeken we de Belgische bedevaartplaats Banneux. De reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning, en twee eucharistievieringen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor cultuur en ontmoeting

8 Juni: 10 Juni: 10 Juni: 12 Juni:

19:00 uur Vesper 9:00 uur Eucharistieviering 14:00 uur Huwelijk Arjan Metz  Pauline Anak Ijang 9:30 uur 1e Pinksterdag Eucharistieviering Georgiuskoor (Michael Haydn) De Misintenties zijn voor Ouders Marsman - Dute, Anna Elsensohn en ouders Herman van der Aa, Matheus Nijhof en echtgenote, Ouders ter Beek, zoon Lex schoondochter Jaennet, Ouders ter Beek - Lubbers, Lambert Wiltink en echtgenote, Wilhelmina Marie Mensink - Harmelink en zoon Jos en voor Natalie Heetkamp en Thorin van Gelden die zich voorbereiden op hun huwelijk . Maandag 13 juni: 10:00 uur 2e Pinksterdag Eucharistieviering (Jozef koor) VIERINGEN ST. JOZEF-PAROCHIE. Zaterdag Dinsdag Zaterdag

4 Juni: 7 Juni: 11 Juni:

19:00 uur Eucharistieviering dames en herenkoor (lat/ned) 19:00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. 19:00 uur Eucharistieviering Gezinsviering kinderkoor. Pastolale team.

VIERINGEN ST. PAULUS-PAROCHIE.

Zondag 5 Juni: Donderdag 9 Juni: Zondag 12 Juni:

11:00 uur Eucharistieviering met samenzang 19:00 uur Eucharistieviering dagkapel. H Efrem diaken en kerkleraar. 11:00 uur Pinksteren Eucharistieviering Pauluskoor

Agenda Pastorie. Donderdag

9 juni:

19:30 uur Repetitie Georgiuskoor

 De vormselviering met Mrg. Woorts die gepland stond in de St. Jozefkerk op zaterdag 2 juli is i.v.m. het Hob Nob festival in het Mededelingen Schelfhorstpark verplaatst naar de Georgiusbasiliek op zaterdag 2 juli om 18.00 uur. Let op! Om 19:00 is er wel een viering in Jozef kerk.  In vakantietijd Juli t/m 10e Sept is de pastorie open op Maandag Woensdag en Vrijdag van 9 tot 12 uur


Pagina 2

WEEKBERICHT Jezus getuigt voluit over zichzelf en over zijn één zijn met de Vader.

Epistel: Handelingen 1, 12-14. Wij lezen vandaag een heel korte passage uit de handelingen van de apostelen. Het is een paar dagen na het feest van de Hemelvaart van Jezus. Het kan niet anders of de apostelen de verdere volgelingen en de vrouwen, waaronder de moeder van Jezus moeten een verweesd gevoel gehad hebben. Na de kruisdood van Jezus, zijn verrijzenis met Pasen en het regelmatig verschijnen van Jezus in hun midden was er weer een vertrouwd en vredig gevoel over hen gekomen. En nu was Jezus werkelijk ten hemel gevaren. Hij had nog wel gezegd: “ Het is goed dat Ik heenga want Ik zal u een Helper zenden.” Maar ja met dit al voelden men zich toch verlaten. Wat nu? Men besloot terug te gaan naar Jeruzalem en wel naar de bovenzaal, waar ook het laatste avondmaal had plaatsgevonden en waar Jezus aan hen na zijn verrijzenis was verschenen. Er staat:”Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de Moeder van Jezus en met zijn broeders.” Tot Pinksteren zal dit samen zijn negen dagen duren. De eerste Pinksternoveen, in afwachting van de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die alle vrees weg zal nemen en aan de apostelen de gave van het Woord zal geven en inzicht in de Schriften. Evangelie: Johannes 17, 1-11a. Deze passage uit het evangelie van Johannes sluit af met de woorden:”Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar u toe kom.” Jezus geeft hier een duidelijke getuigenis af Hij laat er geen misverstand over bestaan. Hij is één met de Vader, nu keert Hij weer naar de Vader, waarvoor Hij is uitgegaan. De mensen blijven achter met een duidelijke opdracht, vrije mensen, die gesteund zullen worden door de Geest Gods, de Heilige Geest. Jezus heeft zijn opdracht volbracht tot verheerlijking van de Vader. Jezus krijgt zijn heerlijkheid weer terug, die Hij had voordat Hij naar de aarde ging, geboren in een stal, geboren uit de Maagd Maria. Wij leven in een tijd, waarin nog wel eens verkondigd wordt, dat Jezus een bijzonder mens is geweest, mogelijk een groot profeet, maar zeker niet Gods zoon. De tweede persoon van de drieëne God. Uit deze tekst blijkt het tegendeel Jezus getuigt voluit over zichzelf en over zijn één zijn met de Vader. Mogelijk verstandelijk niet eenvoudig te vatten, maar in geloof te aanvaarden op basis van geschriften, de traditie binnen de Kerk en de kracht en inspiratie van de Heilige Geest T

1353ste verjaardag van de geboorte van Sint Willibrord Bedevaart Aartsbisdom Utrecht naar Echternach In het Luxemburgse Echternach vindt jaarlijks de springprocessie plaats op de dinsdag na Pinksteren. Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 13 en 14 juni een pelgrimstocht naar deze processie en herstelt daarmee een oude traditie in ere. Per bus vertrekken de bedevaartgangers naar het graf van de stichter van het Aartsbisdom en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie: Sint Willibrord. Ook aartsbisschop Eijk reist mee naar Echternach, evenals de hulpbisschoppen mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. De tweedaagse reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning en twee Eucharistievieringen. Uiteraard is er daarnaast aandacht voor cultuur en ontmoet ing. Aanmelden voor deze bedevaart is nog mogelijk. Programma Op maandag 13 juni om 07.00 uur is het vertrek vanuit diverse opstapplaatsen in de drie vicariaten. Rond 12.00 uur komen de bussen aan in Luxemburg, waar wordt geluncht. Na de lunch is er e en rondleiding in de Kathedraal van Onze Lieve Vrouw waar zich een 17de eeuws beeldje van Maria Troosteres der Bedroefden bevindt. Eenzelfde beeldje staat in Kevelaer. Het bezoek aan Luxemburg besluit met een Eucharistieviering in de kathedraal. N a deze viering reizen de pelgrims naar Echternach voor het diner, gevolgd door het plechtig openingslof in de Willibrord basiliek. Dinsdag 14 juni start na het ontbijt met een pontificale mis in de basiliek. Vervolgens begint om 09.30 uur de springprocessie. Twaalf - tot veertienduizend pelgrims doen elk jaar op Tweede Pinksterdinsdag mee met deze processie, onder hen zijn zo’n negenduizend springers. Na de lunch rijden de pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht naar Banneux voor de Vespers en het diner. Om 19.30 uur vangt de terugreis aan, in de loop van de avond worden de deelnemers afgezet op één van de opstapplaatsen. Praktische informatie De kosten voor deze pelgrimage bedragen € 195 voor volwassenen, toeslag eenpersoonskamer: € 30. Aanmelden kan rechtstreeks bi j vicaris Cornelissen, e-mail: Cornelissen@aartsbisdom.nl, tel.: 06 30162625 en bij Ben Lokate, e-mail: Lokate@aartsbisdom.nl, tel.: 06 30162548. Zij geven u graag meer informatie over de bedevaart naar Echternach. Meer informatie is ook te vinden op de webs ite van reisorganisatie VNB, www.vnbreizen.nl. Hier kunt u zich tevens rechtstreeks inschrijven.

De Engel zegt .!? V e l e n l e v en a l s e n g e l en mi d d en in de wereld. — W a a ro m j i j o ok n i e t?

Bij spiritualiteit gaat het om een relatie tussen God en mens,waarin de mens opweg is in een proces van omvorming naar het beeld van Christus, beeld van God bij uitstek. Deze omvorming, waarin de mens door de inwerking van Gods Geest geleid wordt, beïnvloed de menselijke persoon in al zijn dimensies zijn zelfbeleving, zijn relaties met zijn medemensen en omgeving, zijn visie op het leven, de samenleving, zijn verwachtingen, idealen keuzes enzovoort.

Bereikbaarheid Pastoraal team Pastorale hulp; Vicaris A. Woolderink 0546 824491 of 0653778595 Pastoraal werkster;  Mw. C.A.M Koops - Roetgerink 06-20739564  Uitvaart via coördinator Almelo noord 06-12662672


WEEKBERICHT

Pagina 3

De actieweek van de Week Nederlandse Missionaris loopt van Hemelvaart tot en met Pinksteren (2 t/m 13 juni 2011) en heeft dit jaar als thema ‘Achter het masker van Brazilië’. In alle parochies in ons land wordt voor de WNM gecollecteerd voor het werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers, ook voor hen die niet gebonden zijn aan een orde of congregatie in Nederland. Een onmisbare steun in de rug. Samen sterk Geïnspireerd door hun geloof zetten nog altijd honderden missionarissen zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in voor mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke opbouw. De Week Nederlandse Missionaris voert campagne voor het werk én persoonlijk welzijn van deze krachtige mensen. Vanuit dezelfde inspiratie zetten meer dan dertig, door de Week Nederlandse Missionaris uitgezonden lekenmissionarissen, zich momenteel in. De WNM hecht grote waarde aan het betrekken van jonge mensen bij de missionaire traditie. Zij verbinden zich aan groepen mensen die zich niet neerleggen bij hun situatie, maar actief werken aan een beter bestaan.

Een Braziliaans Onze Vader Vader, U bent niet allereerst onze rechter en onze Heer, maar onze Vader, want u luistert naar het roepen van uw kinderen die verdrukt worden. Die in de hemel zijt, waarheen wij onze blikken richten in de strijd. Uw bevrijdend optreden tegen allen die in Uw naam onderdrukken worde geheiligd. Uw recht kome om te beginnen tot de armen. Uw bevrijding geschiede nu al als begin op aarde en later ten volle in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood dat we samen produceren en dat we ook samen willen eten.

Voor deze mensen, die zich in vaak moeilijke omstandigheden inzetten voor de armsten, vraagt de WNM uw aandacht. Achter het masker van Brazilië De campagne vertelt dit jaar het verhaal van de landloze boeren in het Noordoosten van Brazilië. Het verhaal van de hardwerkende vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden hun gezin proberen te onderhouden. En in het bijzonder het verhaal van de missionarissen en missionair werkers die, met steun van de Week Nederlandse Missionaris, de lokale bevolking bijstaan in hun strijd tegen armoede en uitsluiting. Het boekje In ‘Ik doe mijn deel’ leest u over de wereld die schuilgaat achter het masker. Een wereld met door armoede getekende bewoners. Missionarissen als Carlos Mesters en Jan Rietveld werken in Brazilië al tientallen jaren samen met mensen die ondanks alle misère de hoop niet verliezen. Het levert een prachtig boekje op. Door het te kopen raakt u niet alleen geïnspireerd. U steunt ook de Week Nederlandse Missionaris. Uw steun is hard nodig. Want alleen met uw bijdrage, kan de WNM het unieke werk van missionarissen en missionair werkers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika mogelijk blijven maken. Bestel het WNM-boekje vandaag nog. U kunt de Week Nederlandse Missionaris steunen: Door een bijdrage over te maken op rekening 676 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris te Den Haag; Door deel te nemen aan de Pinkstercollecte; Door het WNM-boekje 2011 te bestellen voor €15 inclusief verzendkosten via de website www.weeknederlandsemissionaris.nl. Dankzij úw steun kan de Week Nederlandse Missionaris er voor zorgen dat missionarissen en missionair werkers dagelijks hulp kunnen bieden aan mensen die dat het meest nodig hebben.

Vergeef ons ons egoïsme zoals ook wij ons collectief egoïsme bestrijden. En leid ons niet in bekoring om anderen uit te buiten en geld op te potten.

Waardering geeft kracht De Week Nederlandse Missionaris kan zich met steun van haar donateurs blijven bekommeren om het werk en welzijn van de Nederlandse missionarissen en missionair werkers overal ter wereld. Dankzij úw steun kunnen zij zich samen met de lokale bevolking blijvend inzetten voor een vredige en rechtvaardige wereld.

Maar verlos ons van de wraak en van de haat van de boze die ons verdrukt en die met geweld ons achterstelt. Amen.

Week Nederlandse Missionaris Op de website van de Week Nederlandse Missionaris, www.weeknederlandsemissionaris.nl, kunt u verder lezen over Brazilië, het thema en de campagne. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen gedurende de campagne? Meld u dan via de website aan voor de digitale nieuwsbrief.

Leonardo Boff


Pagina 4

WEEKBERICHT

Wonderbaarlijke geld vermenigvuldiging voor Jan en Ingrid. Geef sympathiek voor de Basiliek. Graag wijzen we u op de voordelige mogelijkheid uw jaarlijkse kerkbijdrage en dat en dat hoeft echt geen spectaculair bedrag te zijn te voldoen door middel van een lijfrente. Dat is niet iets voor mensen met een dikke portemonnee maar juist ook voor “Jan en Ingrid” die voldoende belasting betalen. Dat gaat als volgt in zijn werk. Er wordt een overeenkomst gemaakt tussen u en de kerk waarin u toezegt één keer per jaar een vast bedragje dat u ook weer in termijnen mag betalen aan de kerk te zullen overmaken. Dat is alles! Waarschijnlijk doet u dit nu ook al. U dient minimaal vijf jaren achtereen dit bedragje over te maken. Komt u te overlijden dan vervalt deze verplichting. Het voordeel dat U en wij halen door deze overeenkomst op te stellen is van fiscale aard. Een normale bijdrage aan de kerk is aftrekbaar van uw inkomen indien u samen met andere giften over een drempel komt. Deze drempel is afhankelijk (1%) van uw (gezamenlijke) inkomen en bedraagt minimaal 60 euro. Maar …. Door deze drempel zijn giften niet altijd helemaal aftrekbaar. De drempel geldt niet indien u uw jaarlijkse bijdrage in de vorm van een lijfrente gift doet. Dat betekent dat de bijdrage altijd aftrekbaar is. Indien uw giften normaal gesproken niet boven de drempel uitkomen is deze mogelijkheid zeker voordelig. Ook voor mensen die gewoonlijk geen aangifte inkomstenbelasting doen kan het dan interessant zijn om JUIST aangifte te gaan doen.  Een belastingteruggave als gevolg van de lijfrente gift opent ook de mogelijkheid om uw kerkbijdrage te verhogen zonder dat dit u meer kost! Een makkelijk reken voorbeeld hoe U (of wij? ) profiteren! Stel…. u valt onder het belastingtarief van 40% en u geeft jaarlijks al € 100,= kerkbijdrage. Indien u deelneemt aan de lijfrente actie dan blijft u € 100,= bijdragen, hierdoor heeft u recht op een belastingteruggave van € 40,= euri Het voordeel is dat u 40, euro terug krijgt zeker in deze tijden kan u dat zelf ook van pas komen of…. U verhoogt de bijdrage tot 140 euro (OF MEER  ) zodat u het zelfde bedrag per jaar blijft betalen. DEAL? Het parochie bestuur betaalt graag de kosten voor het opstellen van de overeenkomst. Hij is rendabel bij een jaarlijkse kerkbijdrage boven de € 100. per jaar Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken of nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer J.A. Maathuis te bereiken op telefoonnummer 0546-492694. Wij zullen u dan verzoeken om enkele persoonlijke gegevens waarna wij voor de verdere afwikkeling bij onze notaris zorg zullen dragen. Nadat de akte bij de notaris is gepasseerd krijgt u een afschrift thuis gestuurd.

Boodschappenmand De stichting ondersteunt mensen, die het tijdelijk moeilijk hebben. Vertegenwoordigers van kerken, organisaties en stichtingen kunnen contact met de stichting Boodschappenmand opnemen om het boodschappenpakket aan te vragen voor een gezin of een alleenstaande, als u weet dat men in behoeftige omstandigheden verkeert. Het boodschappenproject van de Almelose kerken wordt door diverse instanties zeer gewaardeerd. Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp, kraamzorg, Stuva, MEE Twente enz. doen hier vaak een beroep op en de pastor die een hulpaanvraag krijgt, kan vanuit dit project ook deze hulp bieden. Namens hen die de hulp krijgen en kregen heel hartelijk dank. Zowel in de Georgius, Jozef en Paulus staat de boodschappenmand eens per maand in de hal van de kerk. U kunt dan weer één (of meerdere) product(en) die tot de wekelijkse boodschappen behoort (behoren) meegeven voor uw minderbedeelde medemens. St.-Paulus: 1e weekend van de maand St.-Georgius: 1e weekend van de maand. St.-Jozef: elk weekend en iedere werkdag tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat. Geld storten kan ook en wel op nr. 93.65.83.851 van de S.N.S. bank of op nr. 10.21.59.254 van de Rabobank t.n.v. het boodschappenproject. Ook kunt u een enveloppe bij de pastorie of het parochiesecretariaat afgeven .

Kledinginzameling t.b.v. Lourdesgroep Almelo Hieronder volgen de data’s van de maandelijkse kleding inzameling van de “Lourdes Groep Almelo”. Van de opbrengst kunnen pelgrims, valide of minder valide, mee naar Lourdes voor een onvergetelijke bedevaart. 04-06-2011 St. Georgiusbasiliek 11-06-2011 St. Jozefparochie 18-06-2011 St. Paulusparochie Wij zijn aanwezig op genoemde dagen en locatie van 10 tot 12 uur!!! Als u niet in staat bent de kleding te brengen, dan kunnen we het ook op afspraak bij u ophalen. Voor meer info kunt u terecht op de volgende tel.: 0546-860171 of 06-12512827. B.g.g. graag de voicemail inspreken, U wordt dan z.s.m. teruggebeld.

Op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de drie parochies van Almelo Noord? kijk dan wekelijks op http://www.st-jorisparochie.nl Vaticaan op Youtube waarom kielen wij? @Weekbericht ook per E mail! meld u aan: weekberichtgeorgius@gmail.com

Weekbericht st Jorisparochie jaar 2011 no 2232 Zevende zondag van Pasen jaar A 2011  

Ons gebed wordt gevraagd voor de zieken van onze gemeenschap, vooral voor de ernstige en langdurige zieken en voor allen die het moeilijk he...

Advertisement