Page 1

Aflevering 2527

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week III 18 t/m 26 Februari

7E ZONDAG DOOR HET JAAR A 2017

INTERESSANTE INFORMATIE:

19 Feb 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Pastor de Vries We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intentie boek van onze parochie. Voor de zieke medeparochianen vragen we om Uw helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geef dat ze het met liefde en toewijding doen. En bidden we tenslotte voor onze overleden medeparochianen, familieleden en vrienden Jaargedachtenis .Jo en Jan Underberg, Martin Kuipers Misintenties : Anny Underberg—van Bemmelen, Mimi van Riggelen Mertens. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Albert Gering, Anna Jannink - Pol, Jany Oostermeyer - Reekers, Gian Piero Talamini, Annie Koelen, Sanny Bruins – Weerink, Leny Kemna - Lucas Lida Perik—Brusche, Johanna Kool - Janssen, Suze Leferink en Joop Leeuwenkamp die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Vieringen St. Georgiusbasiliek Maandag Dinsdag Woensdag

Woensdag Donderdag

Over de Naaste Liefde

Het is een feit dat de Heer ons heeft geroepen op een moment dat er veel wordt gepraat over vrede. Maar er is geen vrede: niet in de ziel van de mensen, niet in de instellingen, niet in het sociale leven en niet onder de volken. Er wordt voortdurend gesproken over gelijkheid en democratie, maar het wemelt van gesloten, ontoegankelijke kasten. Hij heeft ons geroepen in een tijd die schreeuwt om begrip, maar het begrip schittert door afwezigheid, ook onder mensen die te goeder trouw handelen en naastenliefde willen beoefenen, want — vergeet dat niet — naastenliefde zit meer in begrijpen dan in geven. We leven in een tijd waarin fanatici en mensen met wie niet te praten valt — omdat ze niet kunnen luisteren naar wat anderen te zeggen hebben — hun eigen belangen veiligstellen, terwijl ze hun slachtoffers brandmerken als gewelddadig en agressief. En bovendien heeft God ons geroepen in een tijd waarin je veel hoort praten over eenheid, maar onder de katholieken kunnen we ons wellicht moeilijk een grotere onenigheid voorstellen, want dit geldt niet alleen voor de mensen in het algemeen

Vrijdag Zaterdag Zondag

20 Feb. 18:45 uur Vesper 19:00 uur Eucharistieviering 21 Feb. 15:15 uur uitvaart Catharina Braak—Vaes 22 Feb. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering. [ Cathedra van de heilige apostel Petrus ] 22 Feb. 19:00 uur Vesper uitstelling H Sacrament 23 Feb. 15:00 uur Eucharistievierng Hoog Schuilenburg. [ H. Polycarpus, bisschop en martelaar ] 24 Feb. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering. 25 Feb. 15:00 uur Eucharistieviering Buurstede Pastor v Ewijk. 26 Feb. 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor. Jaargedachtenis Hans Volkering Misintenties Mimi van Riggelen - Mertens Uitdankbaarheid t.g.v 90e verjaardag. 90

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Zaterdag

18 Feb. 18:30 uur Eucharistieviering Jozefkoor ( lat/ned ) 21 Feb. 19:00 uur Eucharistieviering Dagkapel [ H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar ] 25 Feb. 18:30 uur Woord en Comm viering Herenkoor ( Greg. )

Agenda Pastorie Donderdag Donderdag Donderdag

23 Feb. 10:00 uur Redactievergadering. 23 Feb. 19:00 uur Parochiebestuur. 23 Feb. 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor.

informatiebijeenkomst op donderdag 9 maart 2017 om 19.30 uur in het AZC, Vriezenveenseweg 170 (Huize Alexandra). Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans om, onder het genot van heerlijke hapjes (door de vluchtelingen zelf gemaakt), kennis te maken met de vluchtelingen en statushouders. Tegelijkertijd zullen het COA en Stichting Present Almelo u meer vertellen over de verschillende manieren hoe je in contact kunt komen met vluchtelingen en statushouders Iedereen is welkom. Jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, er zijn geen vereisten. In verband met de voorbereiding van de hapjes willen we wel graag vóór maandag 6 maart a.s. weten of en met hoeveel personen je komt. Opgeven kan via het e-mailadres van de Raad van Kerken Almelo: stuur01@planet.nl Aanmelden kan ook bij de vertegenwoordiger van uw kerk/ geloofsgemeenschap in de Raad van Kerken Almelo. Dit zijn: jvdbboschpastoraalwerkster@gmail.com (tel. 06-22369161)en henk.f.maathuis@hetnet.nl (tel. 0546870827) Raadpleeg in dit verband ook de website van de Raad van Kerken Almelo.

Met hartelijke groet en graag tot ziens op 9 maart a.s.


Pagina 2

WEEKBERICHT Oog omoog tand om tand?

Leviticus 19,1-2.17-18. / Matteüs 5,38-48. erdraag elkaar in liefde, doe alles wat in uw macht is om de eenheid van geest te bewaren in de band van vrede" (Ef 4,3). Het is niet mogelijk de eenheid noch de vrede te bewaren als de broeders en zusters elkaar niet bemoedigen door een stilzwijgende ondersteuning, door de band van een goede verstandhouding dankzij het geduld... Vergeef je broeder die in jouw ogen dingen fout heeft gedaan, niet alleen zeventig keer zeven, maar absoluut al zijn fouten. Hou van je vijanden, bid voor al je tegenstanders en je vervolgers - hoe moet je er komen als men niet sterk is in geduld en welwillendheid? Dat zien we bij Stefanus...: in plaats van te vragen om wraak, vraagt hij vergiffenis voor zijn beulen door te zeggen: "Heer, reken hun deze zonde niet aan" (Hand 7,60). Zie wat de eerste martelaar van Christus heeft gedaan..., die niet alleen verkondiger van het Lijden van Christus is, maar navolger van zijn zeer geduldige vriendelijkheid. Wat te zeggen van de woede, van de onenigheid, van de rivaliteit? Ze hebben geen plaats bij een christen. Het geduld moet in zijn hart wonen; men zal er ook niet een van deze kwaden vinden... De apostel Paulus waarschuwt ons: "Bedroef Gods heilige Geest niet... Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen" (Ef 4, 30-31). Als de christen aan de dwalingen en de aanvallen van onze natuur ontsnapt, als aan een woeste zee, als hij zich vestigt in de haven van Christus, in de vrede en de rust, dan moet hij in zijn hart noch de woede, noch de onenigheid toelaten. Het is hem niet toegestaan om kwaad met kwaad te vergelden (Rm 12,17), noch om haat te koesteren.

V

De Stichting Matamba

Het begon met een ontmoeting van Jan Grotenhuis met Father Winfried uit Mpanga in Tanzania. Jan bezocht Mpanga en werd zo gegrepen door de arme bevolking van dit deel van Afrika dat hij besloot te helpen. Sindsdien zijn onder zijn bezielende leiding met het geld van gulle gevers veel projecten uitgevoerd. Zo kunnen mensen in het dorp Mpanga nu meer oogsten door de aanschaf van tweedehands tractoren en is er nu opslag van rijst mogelijk. Er is ook een rijstmolen aangeschaft. In Mpanga is ook een microkrediet project gestart.

Het doel van de Stichting Matamba is de nodige zorg te verlenen aan de bevolking van Matamba en omgeving. Matamba is een klein dorp in Tanzania.De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de financiële ondersteuning van het St. John's Health Centre. Ons ideaal is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg. Maar we streven ook naar meer welzijn in brede zin voor alle kinderen en volwassenen.

God

weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade (1 Petr 5, 5), leert ons de heilige apostel Petrus. In alle tijden en in alle menselijke omstandigheden van het leven is er voor de mens maar één weg om een godgericht leven te leiden, de weg der nederigheid. Verheugt de Heer zich dan over onze vernedering? Natuurlijk niet. Wat zou Hij, die alles geschapen heeft, die al wat bestaat in stand houdt en bestuurt, kunnen winnen bij onze vernedering? God wil onze nederigheid, opdat wij onszelf ontledigen, waarna Hij ons kan vullen. Hij wil, dat we hem niets in de weg leggen, opdat —om het in menselijke bewoordingen uit te drukken— er in ons arme hart meer plaats zal zijn voor zijn genade. Want de God die ons aanspoort nederig te zijn, is dezelfde die ons armzalig lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen (Fil 3, 21). De Heer maakt ons tot de zijnen, vergoddelijkt ons met een 'juiste vergoddelijking'.

Het Gebod van de Liefde

Afgelopen week vierden we Valentijnsdag! Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten (Mat 22, 37-40). Kijkt u nu eens naar de Meester, -Jezus- samen met zijn leerlingen bijeen in de intimiteit van het cenakel. Het moment van zijn lijden nadert en in het hart van de Heer, omgeven door degenen die Hij liefheeft, ontbrandt een heftig vuur: Een nieuw gebod —zegt Hij hun— geef ik u: gij moet elkaar liefhebben. Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart (Joh 13, 34-35). niemand op aarde kan zich veroorloven zijn naaste te dwingen een geloof te praktizeren dat hij niet heeft. Evenmin mag iemand zich het recht aanmatigen degeen die het geloof van God gekregen heeft, kwaad te doen

Weekbericht per E mail

Onze Engel zegt .!? Het betere is de vijand van het goede.

Wanneer u .het weekbericht ook per E mail wilt ontvangen kunt u zich aanmelden via het e mail adres weekberichtgeorgius@gmail.com Vaak bent u dan al donderdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Jorisparochie

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0683796183 Pastor: J.W. de Vries 0645290266 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 0622369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

WB_Georgius_2527_2017_08_7e Zondag door het Jaar A  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you