Page 1

Aflevering 2526

WEEKBERICHT ST.GEORGIUSBASILIEK Week

11 t/m 19 Februari

6E ZONDAG DOOR HET JAAR A 2017

INTERESSANTE INFORMATIE:

> In naam der wet. > Vastenboodschap Paus Franciscus

12 Feb 10:00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor Vicaris Woolderink. We bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap en allen die er deel van uitmaken. Heer, God, doe ons groeien in geloof onderlinge liefde en verhoor de verlangens van hen die gebeden schreven in het intentie boek van onze parochie. Voor de zieke medeparochianen vragen we om U helende kracht We bidden ook voor hen die de zieken verzorgen. Geeft dat ze het met liefde en toewijding doen. En bidden we tenslotte voor onze overleden medeparochianen, familieleden en vrienden. Jaargedachtenis Bertie Tusveld, Riet Ritzer Baars en Dochter Esther. Misintenties Mimi van Riggelen - Mertens. Daniel Eijgendaal en dochter Luise Voor een spoedig herstel na een operatie. Gedenk in uw liefdevolle barmhartigheid ook Henk Grobben, Albert Gering, Anna Jannink - Pol, Jany Oostermeyer - Reekers, Gian Piero Talamini, Annie Koelen, Sanny Bruins – Weerink, Leny Kemna - Lucas, Lida Perik - Brusche, Albert Hemmers en Johanna- Kool - Janssen die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Vieringen St. Georgiusbasiliek Zondag 12 Feb. 15:30 uur Muziek en Sfeer In zijn Vastenboodschap voor de komende Veertigdagentijd, die woensdag 1 maart begint, zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: zien wij de ander en zien wij de ander als een gave van God? De Vastentijd is een periode waarin de Rooms-Katholieken in voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen opgeroepen worden tot zelfreflectie en bezinning. Vasten maakt daar voor velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag, deel van uit. Paus Franciscus zegt het in zijn boodschap aan de gelovigen als volgt: ‘Geliefde broeders en zusters, de Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste. De Heer – die in de veertig

Maandag Woensdag Woensdag Vrijdag Zondag

13 15 15 17

Feb. 18:45 uur Vesper 19:00 uur Eucharistieviering Feb. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering. Feb. 19:00 uur Vesper uitstelling H Sacrament. Feb. 8:45 uur Lauden 9:00 uur Eucharistieviering. [ Zeven HH. Stichters van de servieten ] 19 Feb. 10:00 uur Eucharistieviering Pastor de Vries Jaargedachtenis Jo en Jan Underberg Misintenties Mimi van Riggelen - Mertens. Anny Underberg - van Bemmelen.

VIERINGEN ST. JOZEFKERK Zaterdag Dinsdag Donderdag Zaterdag

11 Feb. 18:00 uur. Vormselviering The Lords Choir Rector Kuipers en mw v/d Bosch (pw) 14 Feb. 19:00 uur Eucharistieviering Dagkapel [ Europa: HH. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van het continent ] 16 Feb. 16:15 uur Eucharistieviering Huize Friso 18 Feb. 18:30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat/ned) Vicaris Woolderink.

Agenda Pastorie Maandag Dinsdag Dinsdag Donderdag

13 14 14 16

Feb. Feb. Feb. Feb.

9:00 uur Sjors Creagroep 14:00 uur Dia middag Zonnebloem 20:00 uur Doopvoorbereiding 19:30 uur Repetitie Georgiuskoor.


Pagina 2

WEEKBERICHT

Natuurlijk niet. Jezus gebruikt die beelden alleen maar om te zeggen dat we niet moeten profiteren van al onze mogelijkSirach 15,15-20. / Matteüs 5,17-37. heden, en dat we verder moeten gaan dan de puur letterlijke beleving van de wet. Hij zegt dat tegen zijn apostelen, dus We weten dat er wetten zegt Hij dat ook tegen ons. Niemand verplicht ons om naar nodig zijn in een gezonde maatschappij. Wetten, ge- die wet te leven. Jezus vraagt het ons alleen maar. Brengen we er iets van terecht? Neem onze naaste. Dat zijn niet alboden en verboden … ze leen onze verwanten, vrienden en kennissen, maar ook zijn zo oud als de straat. Het is dus niet verwonder- vreemdelingen en vreemden, armen en zieken, mensen met lijk dat ze centraal staan in wie we het misschien soms moeilijk hebben, mensen die niet direct onze vrienden zijn. Nee, we zullen niets tegen hen de lezingen van vandaag. ondernemen, we zullen hen niet kwetsen en bestelen, want In het evangelie zegt Jezus zelfs dat Hij niet geko- we zijn christenen. We doen dus niets tegen de letter van de men om de Wet of de Pro- wet, maar doen we ook iets naar de geest van de wet? En dat houdt in dat we echt ons best doen voor onze medemenfeten op te heffen, maar om ze in vervulling te bren- sen, en dat we oog, oor en hart hebben voor wie in nood is. gen. Een van die voorbeel- In de eerste lezing zegt de profeet Jezus Sirach: ‘Wanneer den is: ‘Gij zult geen echtbreuk plegen.’ Met andere woorden: gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden’ En hij zegt ook: ‘God de Heer heeft niemand bevolen te zondigen en aan pleeg geen overspel. Maar Jezus zegt: je pleegt al overspel niemand toelating gegeven om kwaad te doen.’ En Jezus als je vol begeerte loert naar iemand anders dan je partner. zegt: ‘Uw beleving van de wet moet veel meer zijn dan de Volgens de letter van de wet heb je niets verkeerd gedaan, letter van de wet.’ Laten we dus ons best doen om er iets want je hebt geen overspel gepleegd, maar de geest van de wet heb je wel overtreden, want je bent inwendig ontrouw ge- van te maken. Om te leven naar de geest van de wet. Om van ons ja een ja te maken, en van ons neen een neen. Ja weest. Jezus gebruikt harde beelden om te waarschuwen voor zulke verborgen gedragingen en verlangens. Ruk je oog tegen Jezus’ woorden en daden, neen tegen alles wat ons daarvan afleidt. uit en hak je hand af als ze je tot zonde leiden, zegt Hij. Moeten we onszelf dus verminken om brave mensen te blijven?

In naam der wet .

dagen in de woestijn de listen van de Verleider heeft overwonnen – wijst ons de weg die wij moeten volgen. Moge de Heilige Geest ons geleiden om een ware weg van bekering af te leggen, om de gave van Gods Woord opnieuw te ontdekken, gereinigd te worden van de zonde die verblindt, en Christus te dienen, die aanwezig is in onze behoeftige broeders en zusters.’ De paus moedigt de gelovigen aan om hun geestelijke vernieuwing in de Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te brengen in goede daden voor de medemens door bijvoorbeeld de Vastenactie te steunen of om op een andere manier iets voor de naaste te betekenen. Ook de rijke man uit de parabel heeft bij leven de kans gehad om het goede te doen voor zijn medemens Lazarus. Hij heeft deze kans niet benut en paus Franciscus wijst naar de oorzaak van zijn weigering de arme te helpen: ‘…de wortel van zijn kwaad is: niet luisteren naar Gods Woord; dit heeft hem ertoe gebracht God niet meer lief te hebben en dus de naaste te verachten. Gods Woord is een levende kracht die in staat is bekering op te wekken in het hart van de mensen en de persoon opnieuw te richten op God. Zijn hart sluiten voor de gave van God, die spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn hart sluit voor de gave van een broeder of een zuster.

Biechtgelegenheid Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie. Of ook op ieder ander moment na afspraak met Vicaris Woolderink of pastor de Vries.

Muziek en Sfeer: Franck en vrij! Op zondag 12 februari is de volgende uitvoering in de serie Muziek en Sfeer met muziek uit de galante - (2e helft 18e eeuw) en romantische (19e eeuw) periode! U kunt deze middag o.a. luisteren naar een speelse Sonate van C.Ph.E. Bach (tweede zoon van J.S. Bach), maar ook naar een wereldberoemd werk van C. Franck, namelijk Prélude, Fugue et Variation. De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is! Daarnaast worden er uiteraard ook mooie en passende vocale werken uitgevoerd van o.a. W.A. Mozart. Kom en laat u verrassen in de altijd sfeervolle St. Georgiusbasiliek! Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. Aanvang 15.30 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage bij de uitgang. Info: www.orgel-mezzo.nl.

Volg ons op …...

Onze Engel zegt .!? Uit het hart komen voort boze gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenis en godslastering (Mt 15, 19)

St Joris Almelo www.facebook.com/ st.jorisparochie/

@WB_St_Joris

Bereikbaarheid Pastoraal Team Pastoor: Mgr. A.J.J. Woolderink 824491 of 0683796183 Pastor: J.W. de Vries 0645290266 Pastoraal Werkster: Mevr.J.M van den Bosch - van Os 813298 of 0622369161 Uitvaart via coördinator: H Kienhuis St Jorisparochie 06-12662672

WB_Georgius_2526_2017_07_6e Zondag door het Jaar A  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you