Page 1

Nieuws uit de

ST.-JORISPAROCHIE

Zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 6 december 2013 (jaargang 11 nr.6)

6

Noorderlicht

In deze uitgave:

Afscheid nemen van een dierbare Uitvaart vanuit de kerk of in een crematorium

Ziekenzalving en ziekenzegening Troost en kracht in Gods nabijheid

Allerzielen We gedenken onze dierbare overledenen in ons gebed

Aanmelding 1e H. Communie en Vormsel Voorbereiding begin 2014 van start

St. Jorisparochie

St.-Georgius, St.-Jozef en St.-Paulus


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

HANS WESSELINK Uw Fr u it m an d - spe cia l i st

Aandacht voor afscheid

Puur Persoonlijk

T 0 5 4 6 8 5 3 0 8 5 M 0 6 2 2 1 6 3 9 5 3 I w w w.w i e s s a n d e r s u i t v a a r t . n l

Ik denk niet na over mijn uitvaart...

Tel. 0546-822523 - Mobiel 06-51704373 ALMELO

Ik onthoud... Joke Beunk, Eddie Schoneveld, Martin Korte & Nanoescha Veldhuis Telefoon: 0546 – 81 33 34 www.vredehof.nl (Voorheen Veldhuis Uitvaartverzorging)

...ik onthoud Vredehof.

Uw specialist op het gebied van hypotheken, pensioenen en verzekeringen Tijhofslaan 21, 7602 HA Almelo. Postbus 591, 7600 AN Almelo. Telefoon 0546 - 582113 Fax 0546 - 582399 E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl 2

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


C olofon / I n houdsopgave / A lgemeen

Colofon

Inhoudsopgave

Noorderlicht

Algemeen 3 Liturgische vieringen 6 Pastoraal team St.-Jorisparochie 8 St.-Georgius 13 St.-Jozef 16 St.-Paulus 19 Overledenen van de St. Jorisparochie 20 Artikelen 15, 18, 22 Projecten 23

Het Noorderlicht is het parochieblad van de drie kerken van de St.-Jorisparochie: St.-Georgius, Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo, tel: 81 32 98 St.-Jozef, St. Josephstraat 111, 7603 XH Almelo, tel: 86 11 84 Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St.-Paulus, Haydnlaan 2, 7604 HA Almelo, tel: 81 16 14 Het is een uitgave van het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-Jorisparochie en verschijnt 7x per jaar in een oplage van 4575 exemplaren.

Secretariaat parochiebestuur p/a Dhr. H. Elfrink, Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Email: secr.rk.almelo@gmail.com

Kopij Noorderlicht naar: ahormes@hetnet.nl c.c. noorderlicht-almelo-noord@hetnet.nl

Redactieleden St.-Georgiusbasiliek, Dhr. F. Masselink e-mail: masdiep@tele2.nl Mevr. R. Oude Lansink e-mail: riet@oudelansink.com St.-Jozefkerk, Dhr. T. van Oers e-mail: Ton.vanOers@home.nl St.-Paulus, Dhr. H. Kienhuis e-mail: h.kienhuis@hetnet.nl

Bezorging St.-Georgius: Pastorie, tel.: 81 32 98 St.-Jozef: Pastorie, tel.: 86 11 84 St.-Paulus: Dhr. H. Kienhuis 06-15462079, tel.: 45 21 92

Advertentiezaken Dhr. F. Masselink, tel. 86 43 57, e-mail: masdiep@tele2.nl

Eindredactie Noorderlicht Mevrouw A. Hormes, e-mail: ahormes@hetnet.nl De heer K. van Leeuwen, Wijlre 13, 7603 NG Almelo. Tel.: 86 15 68

Verantwoordelijkheid van het parochieblad De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochiebestuur en het pastorale team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden voorzien van naam en adres.

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 2013 uit: 7e uitgave, weekend 7 – 8 december 2013 1e uitgave, weekend 11 – 12 januari 2014

Aanleverdata van kopij vóór: maandag 4 november maandag 9 december

Website RK- parochie: www.st-jorisparochie.nl

Foto van de omslag: Bezinnings-ontmoetingsdag

Pastoraal team Pastoor en teamleider: Mgr. A.J.J. Woolderink Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo. Tel. 82 44 91, gsm 06-53778595 Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag. vicaris.a.woolderink@planet.nl Pastoraal werkster (aandachtsveld catechese) Mevr. J.M. van den Bosch-van Os Pastorie St. Georgiusbasiliek Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo tel. 65 71 55 gsm 06-22369161 jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com De pastoraal werkster heeft een half-time aanstelling en is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdagmorgen. Leden parochiebestuur St. Jorisparochie Mgr. A.J.J. Woolderink voorzitter H. J.G. (Harry) Altena vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen tel. 86 24 80, haltena@cpe.nl H.J.B. (Harry) Elfrink secretaris tel. 81 66 49, secr.rk.almelo@gmail.com B.J.J. (Ben) Meijer penningmeester, financiële administratie tel. 86 50 80 Meijer.BJJ@home.nl B.M.M. (Martin) Harmsel St.Jozef-vertegenwoordiger B.M.M.( Martin )Harmsel St.Jozef-vertegenwoordiger tel. 86 87 37, b.harmsel@versatel.nl. J.C.J.M.( Josien) Jooren St.Georgius-vertegenwoordiger tel. 817793, josien.jooren@home.nl J.J.C.M. (Joke) Pezie-Zwitzelaar St. Paulus-vertegenwoordiger tel. 53 27 89, treined@home.nl 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

3


A lgemeen Bereikbaarheid St. Jorisparochie St. Georgius: tel: 81 32 98 Van ma. t/m za. van 9.00-12.00 u. zijn gastvrouwen aanwezig. St. Jozef: tel: 86 11 84 Van di., wo. en vr. van 10.00-12.00 u. zijn gastvrouwen aanwezig. zaterdag van 09.30-11.00 uur Parochiecentrum ‘ t Saam, St.-Jozef, tel: 49 96 53 St. Paulus: tel: 81 16 14 Op di. en do. van 10.00-11.30 u. zijn gastvrouwen of heren aanwezig (ingang Haydnlaan). Uitvaartdiensten St. Jorisparochie Voor het melden van een avondwake en een uitvaartdienst kunt u contact opnemen met een uitvaartleider, of met de coördinator van de St. Jorisparochie, de heer H. Kienhuis, telefoon 06-12662672. Aula’s in St.-Jorisparochie Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.Pauluskerk en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen van de drie kerken van de St.-Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn. Communie thuis Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de pastorie, het tariaat of bellen met: St.-Jozef: Mevr. F. De Wolf St.-Paulus: Mevr. S. Boswerger St.-Georgius: Mevr. R. v/d Broek

Kerktaxi Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het contactadres is voor de: St.-Jozef: Dhr. A. Timmerhuis tel.: 49 05 87 St.-Paulus: Dhr. T. Platel tel.: 85 07 76 St.-Georgius: secretariaat tel.: 81 32 98

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat er in ons parochieblad voor hun overleden familielid een kort In Memoriam geplaatst wordt. Gaarne ontvangt de redactie van u informatie om een In Memoriam te schrijven of dat u zelf voor een In Memoriam zorgt en naar het secretariaat van de redactie (ahormes@ hetnet.nl) mailt. parochiesecretel.: 86 38 04 tel.: 49 14 05 tel.: 86 39 00

Ziekenbezoek thuis Beste parochiaan, Bent u ziek en stelt u bezoek op prijs, meldt dat dan even aan het parochiesecretariaat of bel met: St.-Jozef: Mevr. L. Rekers tel.: 86 68 37 St.-Paulus: secretariaat tel.: 81 16 14 St.-Georgius: secretariaat tel.: 81 32 98 4

Ook bezoek in het ziekenhuis is mogelijk Dit kunt u melden aan de pastorie of bij het parochiesecretariaat. Of bellen met: St.-Jozef: Mevr. R. Gasthuis tel.: 87 04 39 St.-Paulus: secretariaat tel.: 81 16 14 St.-Georgius: Dhr. J.B. Geerlink tel.: 86 27 45

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Anderzijds, als u het niet op prijs stelt dat een In Memoriam in het Noorderlicht geplaatst wordt, laat het ons dan weten (ahormes@hetnet.nl).

Misintenties U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enige houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.


A lgemeen

Extra collectes Willibrordzondag 2013 - in teken Assemblee Wereldraad van Kerken Willibrordzondag wordt dit jaar gehouden op 3 november. Op dat moment zal in Busan (Zuid-Korea) de 10e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaatsvinden. De voorbereidingen op deze grote oecumenische bijeenkomst die één maal in de zeven of acht jaar gehouden wordt, zijn in volle gang. Het centrale thema van de bijeenkomst luidt: God van leven - leid ons naar vrede en gerechtigheid. De band met de wereldwijde oecumenische beweging wordt door de Katholieke Vereniging voor Oecumene gekoesterd. Daarom hebben we dit zelfde motto gekozen als uitgangspunt voor de viering van Willibrordzondag. De Bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag is in het leven geroepen om het werk van de St. Williebrordvereniging (katholieke vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord) financieel mogelijk te maken. 9 en 10 November Radboudzondag Van oudsher is de Radboudzondag de dag waarop in Nederlandse parochies gecollecteerd wordt voor het katholieke vormingswerk onder jonge mensen. Onderwijs Stichting Thomas More richt zich op de vorming van jonge mensen die al snel in hun werk verantwoordelijke posities in onze samenleving bekleden. Ook zijn zij actief in besturen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Stichting Thomas More vormt hen via: - Bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten; - Beurzen voor een extra studiejaar filosofie, ethiek of theologie; - Masterclasses; - Modules filosofie voor hbo-opleidingen; - Bezinningsaanbod in samenwerking met kloosters. Met deze activiteiten worden jonge mensen gevormd die bijdragen aan de opbouw van een gezonde samenleving vanuit het katholieke gedachtegoed. Al deze activiteiten worden gefinancierd door giften. Eén van de bronnen is de collecte van Radboudzondag.

een Jongerencollecte wordt gehouden om dit soort dingen mogelijk te maken? In het weekend van 16 en 17 november staat er op het landelijke collecterooster de Jongerencollecte ingepland. Het doel is om samen een financiele bijdrage te leveren aan het katholieke jongerenwerk. 50% van de opbrengst gaat naar landelijke projecten (Wereldjongerendagen, Katholieke Jongerendag etc.) en 50% naar de bisdommen voor het jongerenwerk op lokaal en regionaal niveau, zoals een tienerkamp, een vormingsdag, of materiaal voor jongerengroepen. De opbrengst van de collecte is onmisbaar om jongerenwerk te kunnen blijven doen. 1 December t/m 22 december Bisschoppelijke Adventsactie Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten. Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds! We willen graag mensen helpen in de derde wereld, maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkenning door de lokale kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goed aan alle mensen. Ook dat is een kenmerk van kerkelijk ontwikkelingswerk; ze staat open voor alle mensen in nood. Door zo te werken kunnen we met weinig overhead toe. We noemen ons werk: missie en ontwikkeling. Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mens geworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden: door geven om elkaar. Hier en daar.

Nationale jongerencollecte In het bisdom wordt er van alles voor jongeren georganiseerd. Wist u dat er voor deze activiteiten ieder jaar 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

5


Liturg ische v ieri ngen

Weekend

St.-Georgius St.-Jozef

St.-Paulus

29ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 19 oktober Eucharistieviering Jozefkoor (lat.ned.) 29ste zondag d.h. jaar 09.30 uur 11.30 uur Zondag 20 oktober Eucharistieviering Kleuterkerk Georgiuskoor (ned.)

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (lat./ned.)

30ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 26 oktober Eucharistieviering Gezinsviering kinderkoor pastoraal team 30ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 27 oktober Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.)

11.00 uur Eucharistieviering Lord’s Choir (ned.)

Allerheiligen 19.00 uur Vrijdag 1 november Eucharistieviering Herenkoor (lat./greg)

Géén viering

Géén viering

Allerzielen 19.00 uur Zaterdag 2 november Eucharistieviering Herenkoor (Lat./greg.) Allerzielen 09.30 uur Zondag 3 november Eucharistieviering Dameskoor (lat./ned.)

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)

32ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 9 november Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) 32ste zondag d.h. jaar 09.30 uur Zondag 10 november Eucharistieviering Gezinsviering kinderkoor pastoraal team

11.00 uur Eucharistieviering Lord’s Choir (ned.)

33ste zondag d.h. jaar 19.00 uur Zaterdag 16 november Eucharistieviering Jozefkoor (ned.) 33ste zondag d.h. jaar 09.30 uur 11.30 uur Zondag 17 november Eucharistieviering Kleuterkerk Georgiuskoor (lat./ned.) Christus Koning Ceciliafeest Zaterdag 23 november 6

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.)

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)


Liturg ische v ieringen

Weekend

St.-Georgius

Christus Koning Ceciliafeest Zondag 24 november

09.30 uur Eucharistieviering kinderwoorddienst Georgiuskoor (lat./ned.)

1ste zondag v.d. Advent JAAR A Zaterdag 30 november

1ste zondag v.d. Advent Zondag 1 december

St.-Paulus 11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)

19.00 uur Eucharistieviering Gezinsviering Kinderkoor pastoraal team 09.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (lat./greg.)

2de zondag v.d. Advent Zaterdag 7 december 2de zondag v.d. Advent Zondag 8 december

St.-Jozef

11.00 uur Eucharistieviering samenzang (lat./ned.) 19.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.)

09.30 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.)

11.00 uur Eucharistieviering Pauluskoor (ned.)

Doordeweekse vieringen

Vieringen in “Verzorgingshuizen� Ouderenvieringen St.-Pauluskerk (Hoog Schuilenburg) Donderdag 31 oktober 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Donderdag 28 november 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Huize Friso Donderdag 17 oktober 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Donderdag 21 november 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. A.J.J. Woolderink Eugeria Zaterdag 26 oktober 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk Zaterdag 23 november 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk

St. Georgiusbasiliek Maandag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel 18.45 uur Vespers en 19.00 uur H. Mis (In het weekend wordt vermeld of er een ochtend- dan wel avondviering is). Woensdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. 19.00 -19.30 uur Vespers waarna meditatie en gebed voor het H. Sacrament. Vrijdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis. St.-Jozefkerk Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering. St.-Pauluskerk 1e en 2e donderdag 19.00 uur Eucharistieviering Wanneer de maand vijf donderdagen heeft dan is er op de 4de donderdag ook een viering om 19.00 uur in de dagkapel.

Doopgelegenheid: St.-Georgius 24 november 13.30 uur 15 december 15.00 uur

St.-Jozef 17 november 15 december

13.30 uur 13.30 uur

St.-Paulus November December

in overleg in overleg

De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

7


A lgemeen / Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Katholieke Vrouwenvereniging Almelo

Kledinginzameling t.b.v. Lourdesgroep Almelo Sinds oktober 2010 zamelt de “Stichting Lourdes Groep Almelo” kleding bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Bent u niet in staat om kleding te brengen? Even een telefoontje naar: 06-50956152 / 06-13921480 / 06-46770366 / 06-29290669. En wij maken een afspraak en halen de kleding bij u op. Lourdes info: Ida Middelkamp 0546-860171 / 06-12512827

Katholieke Vrouwen Vereniging Almelo

Even voorstellen Nieuw lid parochiebestuur Dinsdag 5 november 2013 Vandaag brengen wie een bedrijfsbezoek bij Food Connection, Plesmanweg in Almelo. Het is een organisatie, die kant-en-klaarmaaltijden bereidt en bezorgt door een groot deel van Nederland voor particulieren, bedrijven en instellingen. Om 10.30 uur worden wij ontvangen met koffie/thee, krijgen vervolgens een rondleiding waarbij ook hapjes worden aangeboden. De kosten bedragen € 1,-- ter plekke te voldoen s.v.p.. einde rondleiding ca. 12.30 uur. Er kunnen 30 dames mee. Op 12 november is er nog een gelegenheid om meet te gaan. Opgave: dinsdag 22 oktober tussen 9.00- 10.00 uur bij Annelie Heerink, Neerkanne 19 tel. 860297 of dinsdag 29 oktober s’avonds in de zaal. Dinsdag 19 november 2013 Op deze avond zal mevrouw R. Strijker, conservator van het stadsmuseum Almelo een lezing houden over “Kleding als communicatie’’. Een interessant onderwerp, zeker voor vrouwen, die belangstelling hebben voor kleding. Wij hopen dat u allemaal komt. Aanvang: 20.00 uur; locatie Sporthalrestaurant “De Schelfhorst”, de Stins 2, Almelo.

Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Na diverse omzwervingen ben ik uiteindelijk in Almelo beland; daarvan wonen wij zo’n 15 jaar in de Paulusparochie. Ik ben enig kind, ben getrouwd en heb twee kinderen. De oudste, een jongen, studeert in Utrecht; de jongste, een meisje, is nog thuis. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen, hardlopen. In mijn jonge jaren heb ik lange tijd gewerkt in de verkoop en logistiek van de olie- en cementindustrie. Omdat ik al langere tijd wat in de gezondheidszorg wil doen, ben ik weer aan de studie gegaan en heb een aantal maanden geleden mijn diploma als doktersassistent gehaald. Op dit moment werk ik als invalkracht in een huisartsenpraktijk in Enschede. Sinds kort ben ik vertegenwoordiger van de St Georgiuskerk in het parochiebestuur. Er komen natuurlijk vele nieuwe zaken op me af, maar ik hoop, na ingewerkt te zijn, een steentje bij te dragen aan het vele werk in de parochie. Josien Jooren

Rozenkransgebed en Mariaviering In de Mariamaand oktober is er gelegenheid om gemeenschappelijk de Rozenkrans te bidden in de St.Jozefkerk iedere dinsdag om 18.45 u, voorafgaande aan de H.Mis. De Mariaviering in de St. Jozefkerk is op donderdag 17 oktober om 19.00 u. In de St. Georgiusbasiliek is het Marialof met uitstelling van het 8

H. Sacrament en processie op woensdag 30 oktober. Velen dragen Maria een warm hart toe en gaan graag naar Kevelaer of Lourdes. Ik nodig u graag uit om Maria ook in onze eigen parochie te eren. Vicaris Woolderink

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

Uitvaart vanuit de kerk of in een crematorium? Allerzielen Op vrijdag 1 november vieren we Allerheiligen. We gedenken met dankbaarheid allen die bij God in de hemel zijn: de ons bekende heiligen maar ook die ontelbare onbekende medemensen die bij God zijn en voor ons bidden. Daarna vieren we in het weekeinde van 2 en 3 november Allerzielen in de drie kerken van onze St. Jorisparochie. Allerzielen is de dag waarop wij voor onze overledenen bidden en de H. Eucharistie vieren. Ieder van ons zal dat heel bijzonder doen voor de dierbare overledenen met wie we ons intens verbonden voelen: ouders, grootouders of kind, familieleden en goede vrienden en bekenden. Verlies Er zijn twee aspecten die de uitvaart van een christengelovige karakteriseren. - Dat de dood niet het einde is van ons bestaan maar dat we geloven in het eeuwig leven. - Dat we bidden om Gods barmhartigheid voor onze overledenen en ook de H. Eucharistie vieren voor hun zielenrust. Juist dat troostende perspectief van onze eeuwige toekomst, is jammer genoeg voor nogal wat mensen aan het verwateren. Daarmee lopen we het risico het meest wezenlijke te verliezen, wanneer we in ons verdriet worden geconfronteerd met het sterven van iemand die alles voor je betekent. Wat overblijft is dan: - We zeggen tegen elkaar dat onze overledene voortleeft onze gedachten. - Een viering die niet meer vooruitkijkt maar alleen achterom: we halen onze dankbare herinneringen op aan de overledene en daar blijft het vaak bij. Natuurlijk is het waar dat de overledene ook voortleeft in je gedachten en uiteraard bewaar je alle dierbare herinneringen aan hem of haar voor altijd in je hart. Maar in feite is dat de beleving van iedere mens, of je nu gelovig bent of niet. Als het eeuwig perspectief ontbreekt vervalt eigenlijk de zin van een uitvaart in de kerk. Zo is het aantal gedoopte katholieken dat vanuit de kerk een uitvaart krijgt, helaas in de afgelopen jaren behoorlijk verminderd. Voor menigeen is er na het overlijden alleen nog een samenkomst in de aula van het crematorium, waarbij vaak ook niemand meer namens de Kerk betrokken wordt. Waarom bidden voor overledenen? Bidden voor iemand die gestorven is veronderstelt, dat je erop vertrouwt dat de overledene niet alleen maar voortleeft in je herinnering. In het gebed leeft de

hoop dat God het leven van die mens tot vervulling zal brengen. De grote kerkvader St. Augustinus (354-430) zei het al heel herkenbaar: de meesten van ons zijn niet volmaakt maar ook niet door en door slecht. Daarom is het goed en zinvol om voor de overledenen te bidden. Als ze in de hemel zijn bij God, hoeven we niet voor hen te bidden, zei hij, en als we zeker zijn dat ze er nooit zullen komen, dan heeft ons gebed ook geen zin. Maar wij mensen kunnen en mogen geen oordeel over elkaar hebben over wat er leeft aan geloof en liefde in een mensenhart – dat is alleen aan God. Daarom bidden we voor onze overledenen om Gods barmhartige en vergevende liefde voor zover ze het nodig hebben. Eén gemeenschap De dood maakt geen einde aan de verbondenheid tussen ons en hen die gestorven zijn. Wij die in ons aardse leven op weg zijn naar de uiteindelijke vervulling van ons leven bij God, blijven als één gemeenschap verbonden met hen die door de poort van dood heen gegaan zijn. Eens hopen we weer – op een andere wijze dan voorheen - samen te zijn in de vrede en vreugde die God ons wil schenken. Daarom zegt de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Thessalonika (4, 13-18), dat we als gelovige mensen over onze overledenen niet zó bedroefd hoeven te zijn als de mensen die geen hoop hebben. We mogen immers delen in de verrijzenis van Christus en dan zullen we voor altijd samen zijn met de Heer. Het laatste dat we elkaar kunnen geven over de dood heen, is ons gebed. Eeuwige toekomst De mooiste zekerheid die God je geeft, is dat je niet alleen maar voortleeft in de herinnering van mensen. God is de God-met-ons, die ons zegt dat je niet toevallig leeft op deze wereld om na een beperkt aantal jaren weer in het niets te verdwijnen. Gods liefde is een unieke relatie met jou en met iedere mens. In die liefde wil hij je niet verloren laten gaan als je sterft. Geloven in God is daarom vertrouwen op een eeuwige toekomst die Hij jou wil schenken. Eucharistie voor de overledenen De viering van de Eucharistie is het binnengaan in het nieuwe en altijddurende verbond van God met ons. Het levensoffer van Christus, die Zijn Bloed vergoten heeft “voor u en voor alle mensen tot vergeving van de zonden” wordt werkelijkheid voor allen die met een gelovig hart aan de Eucharistieviering deelnemen. Wanneer we de Eucharistie vieren voor de zielenrust van onze overledenen, vertrouwen we hen toe aan die vergevende liefde van God: ”dat zij en allen die ontsla19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

9


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie pen zijn, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost.” (Gedachtenis van de overledenen in het eerste Eucharistische Gebed). Ons gebed samen met het vieren van de Eucharistie voor onze overledenen is een daad van liefde en geloof, het mooiste wat we kunnen doen voor onze dierbaren die gestorven zijn.

We nodigen u graag uit om op Allerzielen in een van onze kerken de H. Eucharistie mee te vieren, niet alleen voor hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn maar voor allen die we voor altijd meedragen in ons hart. Vicaris Woolderink

Felicitatie 60 jaar ziekentridiuüm In dit Noorderlicht zijn enkele foto’s te zien van het ziekentriduüm. Letterlijk een driedaagse voor zieken, tegenwoordig één dag van bezinning en gebed en ook van aandacht voor de zieken. Voor die publicatie is alle reden want het is dit jaar 60 jaar geleden dat onder deken G.L.

Veeger het initiatief genomen werd om ziekendagen in onze parochie te organiseren. Dit diamanten jubileum is een felicitatie waard! Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik een hartelijke gelukwens uitspreken en ook een welgemeend woord van de dank aan alle organi-

satoren en vrijwilligers die zich er in het verleden en heden voor hebben ingezet. Graag ook spreek ik de wens uit dat de jubileumziekendag op 6 november in het Meulenbelt een mooie dag mag worden voor alle deelnemers en vrijwilligers Vicaris Woolderink

1700 Jaar Godsdienstvrijheid (het jaar 313-2013) Afgelopen maand heeft in Servië de belangrijke viering van de Katholieke Kerk op de Balkan van dit jaar plaatsgevonden. In Belgrado en Niš is herdacht dat 1700 jaar geleden door de Romeinse keizer Constantijn het Edict van Milaan werd uitgevaardigd. Dit keizerlijke document was de eerste politieke garantie op godsdienstvrijheid. Constantijn de Grote Duizenden katholieken uit heel Europa kwamen bijeen in de Zuid-Servische stad Niš, de geboorte plaats van keizer Constantijn I. Samen met zijn medekeizer Licinius maakte hij in het jaar 313 een officieel einde aan de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Voortaan was het christendom een gelegaliseerde godsdienst. In het Edict van Milaan kennen de beide heersers aan iedereen godsdienstvrijheid toe. Kardinaal Scola van Milaan De pelgrimage naar Niš is georganiseerd door het aartsbisdom Belgrado, in samenwerking met de Servisch-

Orthodoxe Kerk. In het plaatselijke voetbalstadion vond een feestelijke Eucharistieviering plaats. Celebrant was de aartsbisschop van Milaan, kardinaal Angelo Scola, die er was als vertegenwoordiger van Paus Franciscus. Hij celebreerde samen met honderden bisschoppen uit geheel Europa. In zijn homilie zei hij dat het christelijk geloof “verzoening en geen tweespalt tussen mensen brengt”. En: “Het christendom heeft een grote toekomst in Europa.” Godsdienstvrijheid In een brief aan aartsbisschop Stanislav Hočevar van Belgrado zegt het presidium van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) dat het Edict van Milaan nog steeds actueel is. De door de wereldlijke overheid gegarandeerde godsdienstvrijheid is een belangrijk instrument voor het bereiken van een vreedzame maatschappij. Religie kan “vrede opwekken in de harten als tussen de naties”. Verder schrijft het CCEE-presidium dat het christendom van grote betekenis is geweest voor de Europese cultuur.

Ziekenzalving en ziekenzegening Troost en kracht

Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren, heeft ook dit jaar een aantal mensen uit onze parochie op Nationale Ziekendag (7 en 8 september jl.) het sacrament van de ziekenzalving ontvangen tijdens de eucharistieviering. Hoe hebben zij dat moment beleefd? Eén van hen vertelde dat hij het 10

prettig vond dat hij zich hierop goed had kunnen voorbereiden, niet onverwachts en in betrekkelijk

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

goede gezondheid. Hij heeft het als een heel emotioneel moment ervaren en hij hoopt en gelooft dat het sacrament hem de kracht zal geven om moeilijke beslissingen te nemen die hij vanwege zijn leeftijd zal moeten nemen. Een ander merkte op,


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie dat je je op zo’n moment sterk beseft dat “je bereid moet zijn”. In dat besef biedt het sacrament troost en kracht. Ook voor de geloofsgemeenschap die hierbij aanwezig is, is het een indrukwekkend moment. Zelf realiseer ik mij op zo ’n moment dat mensen door ziekte, door een operatie, door ouderdom in een nieuwe levensfase terecht kunnen komen die onomkeerbaar kan zijn. Tegelijkertijd word ik mij dan ook bewust van mijn eigen kwetsbaarheid en tijdelijkheid. De mogelijkheid van de gemeenschappelijke ziekenzalving op Nationale Ziekendag wordt ieder jaar ter sprake gebracht door – onder anderen – de mensen die vanuit onze parochie zieke en oudere parochianen bezoeken. Daaruit is gebleken dat niet altijd duidelijk is, wanneer de (gemeenschappelijke) ziekenzalving gevraagd kan worden. Ook is het onderscheid tussen de ziekenzalving en de ziekenzegening niet altijd duidelijk. Het sacrament van de ziekenzalving De ziekenzalving is een sacrament: een teken waarin God zelf aanwezig is, een teken van Gods beschermende nabijheid. Het sacrament wordt gegeven door een priester. De ziekenzalving kan door iedere ernstig zieke gevraagd worden, niet alleen als genezing niet meer mogelijk is, maar juist als er menselijk gesproken nog enige hoop is op herstel. Verder kan een ieder die voor een zware en riskante operatie staat de ziekenzalving vragen als ook ieder die vanwege (hoge) ouderdom zijn krachten voelt afnemen, ook al is er op dat moment geen sprake van een levensbedreigende ziekte. Daarnaast blijft natuurlijk de situatie bestaan dat bij acuut stervensgevaar de ziekenzalving wordt gegeven. In het sacrament wordt gevraagd

om Gods helende kracht: ook wanneer genezing en herstel niet mogelijk (blijkt te) zijn, dan toch kan Gods bijstand ontvangen worden waardoor de lasten van ziekte of ouderdom beter gedragen en aanvaard kunnen worden en men gesterkt wordt in de verbondenheid met God. Bij het toedienen van de ziekenzalving kan ook de Heilige Communie worden uitgereikt, waarbij ook de naaste familie de communie kan ontvangen. Het sacrament schenkt tevens vergeving: indien gewenst is er de mogelijkheid van een biechtgesprek met de priester. De Bijbelse oorsprong wijst echter vooral op de kracht tot bijstand en genezing. Het sacrament bestaat uit het gebed om vergeving gevolgd door een Schriftlezing, voorbede, handoplegging als gebaar van Gods bescherming, zegeningsgebed, zalving van voorhoofd en handen en bede om kracht en genade en bevrijding van zonden, een gebed, eventueel de Heilige Communie en de slotzegen. Indien mogelijk wordt het sacrament ontvangen te midden van de geloofsgemeenschap (zoals hiervoor aangegeven is dit in onze parochie mogelijk op Nationale Ziekenzondag, ieder tweede weekend in september). In andere gevallen vindt de toediening plaats in kleine kring thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis. Zo mogelijk wordt de zalving voorbereid met de zieke zelf en de familie.

ning kan gegeven worden als er geen priester beschikbaar is. Als specifiek om de zalving gevraagd wordt, zal men altijd doorverwijzen naar een priester. De ziekenzegening kan in alle omstandigheden aan zieken gegeven worden, ook in minder ernstige situaties of als men om welke reden ook nog niet toe is aan het ontvangen van het Sacrament van de Zieken. Ook kan men de zegening prefereren als een eenvoudige vorm van zegening en gebed, al dan niet in aanwezigheid van familieleden. De ziekenzegening bestaat uit een schuldbelijdenis en besprenkeling met wijwater, een Schriftlezing, de handoplegging, (eventueel) uitreiking Heilige Communie en zegenwens. Zowel met het sacrament van de ziekenzalving als met de ziekenzegening wordt Gods nabijheid en bescherming gevraagd voor de zieke. In onze parochie kunt u vicaris Woolderink benaderen voor het sacrament van de ziekenzalving en voor de ziekenzegening en bij zijn afwezigheid als uitstel niet mogelijk is, emeritus-pastoor Van Ewijk. Voor de ziekenzegening kunt u ook contact opnemen met ondergetekende. Namens het Pastoraal Team José van den Bosch-van Os Pastoraal werkster St. Jorisparochie

De ziekenzegening Het sacrament van de ziekenzalving en de ziekenzegening zijn in hun aard verschillend: de ziekenzegening is geen sacrament en kan geen vergeving schenken. Wel kan God om vergeving gevraagd worden. De ziekenzegening kan worden gegeven door een priester, een diaken of een pastoraal werk(st)er. Een zege19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

11


Pastora a l tea m St.- Jorisparo ch ie

“Zomaar een dak………..” Kent u dit lied (nog)? “Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat”. Het werd vaak gezongen – en ik zong het van harte mee – in de kerk waar ik als kind naar toe ging. Ik associeer het lied nog steeds met het dak van die kerk! Wanneer ik vanuit Hengelo naar Almelo fiets – en dat doe ik de laatste tijd vaker – dan kom ik langs een huis, dat mij dit lied in herinnering doet brengen. Het huis is een oude boerderij die is blijven staan in een nieuwbouw wijk. Tot voor kort woonde er – naar ik aanneem – een ouder echtpaar: de man zat altijd in een grote stoel voor het raam en als hij niet sliep dan stak hij zijn hand op als je langsfietste. De vrouw scharrelde vaak door het huis, soms zag je haar fietsen op haar driewieler. Ze wonen er niet meer. Het huis staat leeg. De toch al verpieterde plantjes op de vensterbank lijken een permanente staat van verdord zijn te hebben bereikt. Al fietsende vraag ik me af wat deze mensen in dat huis

onder dat dak allemaal hebben meegemaakt, of ze er ook met kinderen hebben gewoond, hoe ze geleefd hebben. Terwijl ik daar in gedachten mee bezig ben, fiets ik iets verderop langs een nieuw huis dat gebouwd wordt. Een huis dat in afwachting is van mensen die nog een leven voor zich hebben. Wat heeft dit alles nu met het lied te maken? Eigenlijk niets en toch zingt dit lied in mij als ik langs deze huizen fiets. Misschien roept dit alles bij mij de gedachte op dat een huis een plaats zou moeten zijn waar men tot rust kan komen en zich kan ontspannen, een plek waar men zich geborgen en veilig voelt, een plek waar men mag zijn wie men is, een plaats waar liefde heerst. Zo’n huis is een voorafschaduwing van een Huis waarvan het dak reikt tot aan de hemel. “Zomaar een dak………”. José van den Bosch

Aanmelding Eerste Heilige Communie Als uw zoon of dochter dit schooljaar (2013-2014) in groep 4 zit, mag het de Eerste Heilige Communie gaan doen. Daartoe wordt uw kind voorbereid in vier bijeenkomsten die – buiten schooltijd – in de pastorie (St. Georgiusbasiliek) en in ’t Saam (St. Jozefkerk) plaatsvinden; daarnaast is er een rondleiding in de kerk en een viering waarin de kinderen zich voorstellen aan de parochianen. Op een aantal scholen wordt ook aandacht aan de communievoorbereiding besteed. Tevens zijn er een aantal opdrach-

ten die u samen met uw kind thuis maakt. De voorbereiding start in januari 2014, de communievieringen zijn naar verwachting eind mei en begin juni 2014. U kunt uw kind aanmelden – graag vóór 1 december 2013- bij: - Mw. B. Oude Mulders (St. Georgiuskerk): tel. 459417 of e-mail: oudemulders@home.nl - Dhr. R. Hannink (St. Jozefkerk): tel. 473130 of e-mail: richard.hannink@telfort.nl - Dhr. H. Kienhuis (St. Paulus-

kerk): tel. 0615462079 of e-mail: h.kienhuis@hetnet.nl Als uw zoon of dochter niet gedoopt is en als u wenst dat dit gebeurt, kunt u contact opnemen met vicaris A.J.J. Woolderink (tel. 0653778595) of mw. J. van den Bosch, pastoraal werkster (tel: 0622369161). Om de Eerste H. Communie te kunnen doen, is het een voorwaarde dat uw kind gedoopt is. Voor andere vragen kunt u zich wenden tot de pastoraal werkster mw. J. van den Bosch.

Aanmelding Heilig Vormsel Als uw kind gedoopt is en de eerste Heilige Communie heeft gedaan, kan het als het in groep 8 zit het sacrament van het Vormsel ontvangen. Door uw kind te laten dopen hebt u hem of haar op de weg van het geloof gezet; in het sacrament van het vormsel wordt die stap bevestigd. In zes bijeenkomsten wordt uw kind voorbereid op het Vormsel. Daarnaast is er een startviering en een excursie naar het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp. Deze voorbereiding start begin 2014 en vindt – buiten schooltijd – plaats in ’t Saam. De Vormselviering zal zijn op zaterdag 28 juni 2014 in de St. Jozefkerk om 18.00 uuur en de vormheer is deze keer kardinaal Eijk. 12

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

U kunt uw kind voor de vormselvoorbereiding – graag vóór 15 november - aanmelden bij: dhr. J. Grootte Bromhaar, vormselwerkgroep Almelo Noord: e-mail: jeroen@groottebromhaar.nl Ook als u en/of uw kind nog niet zeker weet of hij of zij het sacrament van het Vormsel wil ontvangen, is het van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingsavonden. Voor vragen over het Vormsel, kunt u zich wenden tot: mw. J. van den Bosch, pastoraal werkster, tel: 0622369161


St.- G eorg ius Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek H.J.B. (Harry) Elfrink Secretaris, tel: 81 66 49, Secr.rk.almelo@gmail.com E.J.F.M. (Eugène) van Mierlo Budgetbeheer, tel: 81 59 63, ejfmvanmierlo@ziggo.nl W.C.M.(Minie) Stokkingreef-Lesterhuis Lid, Tel.820117, miniestokkingreef@hotmail.com A.J.B.(Bertus) Oink Lid, tel.532735, a.oink@kpnplanet

Agenda

St.-Georgiusbasiliek Bank Kerkbestuur: Rabobank 10.21.00.071 t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek Almelo. Kerkbijdrage Rabobank 10.21.00.160 ING 1851 716, beide t.n.v.: St. Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Georgiusbasiliek Almelo. Boodschappenmand Rabobank 10.21.02.236 t.n.v. Caritas St.-Georgiusbasiliek Almelo o.v.n Bijdrage Boodschappenmand. Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven aan de pastorie, ook telefonisch, op de uren dat de gastvrouwen aanwezig zijn. Maandag t/m zaterdag van 9.00 - 12.00 uur. Tel. 81 32 98. Opgave misintenties kan ook via email: secr.rk.almelo@ gmail.com Dan gelijktijdig overboeking naar rek. 10.21.00.071 t.n.v. St.-Georgiusbasiliek o.v.v. stipendia. Scholen De Triangel, Haghoeksweg 39, 7602 XZ Almelo; tel. 86 53 66. St. Radboud, Sluiskade ZZ 119, 7606 XG Almelo; tel. 81 42 08. Even bijpraten Iedere eerste zondag van de maand is er achterin de kerk, na de viering, gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Zondag 20 oktober 15.30 uur Muziek en Sfeer Dinsdag 22 oktober 14.00 uur Biddende moeders Maandag 28 oktober 9.00 uur Sjors creagroep Donderdag 31 oktober 18.30 uur Bijeenkomst tieners Idem 19.45 uur Parochieraad Woensdag 6 november 10.00 uur Werkgroep oecumene Donderdag 7 november 9.30 uur Jaarvergadering bloemengroep Donderdag 7 november 20.00 uur Doopvoorbereiding Maandag 11 november 9.00 uur Sjors creagroep Woensdag 13 november 19.30 uur Liturgisch beraad Donderdag 14 november 20.00 uur Doopvoorbereiding Zondag 17 november 15.30 uur Muziek en Sfeer Woensdag 20 november 20.00 uur Zonnebloem Donderdag 21 november 18.30 uur Bijeenkomst tieners Maandag 25 november 9.00 uur Sjors creagroep Dinsdag 26 november 14.00 uur Biddende moeders Donderdag 28 november 19.45 uur Parochiebestuur Idem 20.00 uur Doopvoorbereiding

Mariakapel De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

13


St.- G eorg ius

Allerzielen 2 november 2013

Personalia Gedoopt op 22 september 2013 Simon Roy Gerora (Simon) van Loevezijn Zoon van: Roy en Astrid van Loevezijn-Diepman Xavi Miguel (Xavi) Groothand Zoon van: Jerry Groothand en Marisol Eling Carice Maria Antoniëtta (Carice) Voskamp Dochter van: Antonie en Antoniëtta Voskamp Ouders en familieleden: namens de St.-Jorisparochie van harte proficiat!

Een bijzondere terugblik op 11 augustus Op mijn 70ste verjaardag ging ik, zoals meestal op zondag, naar de eucharistieviering in ”onze” St. Georgiusbasiliek. Ik zag onze kinderen, veel familie en vrienden in de kerk. “Wat is er aan de hand, en wat gebeurt er?” Verbazing alom.

De verrassing is groot als ik aan het einde van de dienst door vicaris Woolderink naar voren wordt geroepen en hij mij na een persoonlijke toespraak namens Paus Franciscus de Pauselijke onderscheiding “Bene Merenti” uitreikt.  Ik werd er stil en geroerd van. Ik zie deze onderscheiding als waardering voor mijn vrijwilligerswerk voor “Kerk en werk”. Ik dank op deze manier iedereen die zich ingezet heeft om deze dag mogelijk te maken en zo gestalte te geven: onze vicaris, het kerkbestuur, de locatieraad het Georgiusbasiliekkoor dat (bijna voltallig en dat in de vakantietijd!) de Mis van Michael Haydn zong, de dames van de zondagkoffieploeg, die zorgden voor de koffie achter in de kerk, alle mensen die mij kwamen feliciteren, kortom iedereen nogmaals bedankt voor deze geweldige dag: Een dag met een gouden randje. Met hartelijke groeten, Netty Masselink – Diepenmaat. 14

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Overledenen 2 nov. 2012 – 2 nov. 2013 Wij danken voor hun leven. Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. Datum overl.

Naam

Lftd

30-10-2012 24 -11-2012 26 -11-2012 30-11-2012 1-12-2012 2-12-2012 6-12-2012 18-12-2012 27-12-2012 9-01-2013 22-01-2013 23-01-2013 10-02-2013 14-02-2013 18-03-2013 19-04-2013 2-05-2013 12-05-2013 12-06-2013 23-06-2013 27-07-2013 31-07-2013 7-08-2013 12-08-2013 25-08-2013 18-09-2013

Ben Oude Luttikhuis 73 jaar Johannes Aloysius Gierveld 88 jaar Harry Wiegman 77 jaar Els Geurts 60 jaar Willy Ebbing 76 jaar Anouk Plettenburg – Zonder 35 jaar Herman Smellink 85 jaar Gerrit Huiskes 77 jaar Gerard Vloedbeld 93 jaar Massimina Talamini – De Sandre 73 jaar Johan Zonder 73 jaar Theo Poelhekke 63 jaar Henk Leus 83 jaar Rie Dijkers – Mistrate Haarhuis 87 jaar Sien van den Bos – Rutgers 89 jaar Corrie Zwiers – de Vries 88 jaar Riek Resink – Nijenhuis 88 jaar Lenie Harms – Hoffard 87 jaar Gerhard Oldenkotte 86 jaar Rie van Herpt Kiezebrink 92 jaar Gerda Kroeze – Staal 84 jaar Johannes Jacobus Rohof 87 jaar Harry Loman 77 jaar Frans de Vries 72 jaar Bertus de Kok 83 jaar Lies Bos 86 jaar.

Zij die liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar zijn altijd waar wij zijn. Met liefde gedenken wij hen.

Nationale Zonnebloem In de week van 2 tot en met 8 september had de Nationale Zonnebloem aandacht voor de zieken en hun omgeving. De afdeling Zonnebloem Georgius deed dit o.a. door in deze week een lunch te organiseren voor zieken en eenzamen in de tuin van de pastorie. Ook dit jaar hebben we 35 mensen een paar onbezorgde uurtjes kunnen bieden. Onder het motto “vele handen maken licht werk” hebben Zonnebloem vrijwilligers de lunch voorbereid, tafels en stoelen versleept, gasten gehaald en gebracht, zo nodig ondersteund etc. En laten we niet vergeten: nadien alles weer Spik en span achter gelaten.


St.- G eorg ius / Artikelen De lunch werd mede mogelijk gemaakt met behulp van de sponsoren (Oranjerie 21, Bakker Lubbers, Talamini en ZorgAccent locatie De Koppel); sponsoren, namens alle aanwezigen onze hartelijke dank! Met een groot gevoel van voldoening is er nog even nagepraat aan de keukentafel in de pastorie. Het was weer gezellig, goed verlopen, blije gezichten en tevreden gasten. Zelfs het weer zat mee. De afsluiting van deze week was op zondag 8 september tijdens de eucharistieviering in de basiliek. Na de viering kon een ieder die dit wenste een zonnebloem en aandachtskaart meenemen voor een zieke of eenzame in eigen omgeving. Vervolgens was er een kerkdeurcollecte ter ondersteuning van de plaatselijke Zonnebloemafdeling. In het Meulenbelt hebben de vrijwilligers van de Zonnebloem gezamenlijke met medewerkers op eigen wijze vorm en inhoud gegeven aan de week van de zieken. In Eugeria was er aandacht door persoonlijk op alle af-

delingen bloemen en aandachtskaarten aan te bieden. Bent u, om welke redenen dan ook, geïnteresseerd in het werk van de Zonnebloemafdeling Georgius neem dan contact met ons op. Telefonisch 06-12994534 (bvk na 19.00 uur) of mail ons: zonnebloem-georgius@live.nl We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden. De Zonnebloem afdeling Georgius

60e Bezinnings-ontmoetingsdag Op 6 november wordt in het restaurant van het Meulenbelt een dag van bezinning gehouden voor met name ouderen en mensen die normaal niet naar de kerk kunnen komen. De dag begint om 9.00 uur met koffie & gebak; daarna is er om 10.00 uur een H.Mis en ’s middags is een Mariaviering. De dag wordt om 18.00 uur afgesloten. Tussentijds is er voldoende ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. In 1953 werden de eerste plannen gemaakt voor een ziekentriduüm. Op 24 augustus 1954 was het zover. Rijen banken werden uit de St.Georgiuskerk verwijderd om plaats te bieden aan bedden, tafels en ligstoelen. In de biechtstoelen werden po-stoelen geplaatst. De keuken was opgebouwd achter in de kerk. Warme maaltijden werden verzorgd

in o.a. de huishoudschool en het St.-Elisabethziekenhuis. In het najaar van 1960 werd de St.-Georgius ingrijpend gerestaureerd en werd het ziekentriduüm in 1961 gehouden in De Goede Herder en vervolgens in Cultureel Centrum de Kleine Hagen (1964), Het Groenendal (1970), Kampkuiper (1971) en vanaf 2006 in het Meulenbelt. Kwamen de deelnemers aanvankelijk alleen uit Almelo, nu zijn zowel de deelnemers als vrijwilligers uit de Tubbergse parochie flink vertegenwoordigd. Uiteraard was en is voor het organiseren een groot team van vrijwilligers nodig. Naast de persoonlijke en medische verzorging van de gasten tijdens de ontmoetingsdagen, moeten bijvoorbeeld de inschrijving, het vervoer, bloemen, rolstoelen, de geestelijke verzorging en het recreatieve programma worden geregeld. In 1953 begon het comité onder leiding van de dames Reisberman, Ter Beek en Bremer met de opzet

van het triduüm. Mevr. Reisberman heeft 34 jaar het organiserend comité geleid. Mevr. Van den Broek-van den Oever nam het in 1987 van haar over. In 2006 werd de leiding van de organisatie toevertrouwd aan mevr. A. Hulshof die samen met haar team van vrijwilligers de deelnemers een fijne dag bezorgt waar ze elk jaar naar uitkijken. In de loop van de jaren heeft het triduüm vele wijzigingen ondergaan. De doelstelling is echter gebleven: zorg voor de medemens.

19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

15


St.Jozef

St.-Jozefkerk E-mailadres St.-Jozefkerk secr.st.jozef@gmail.com Kerkbijdrage St.-Jozefkerk Rabobank 10.21.05.502 t.n.v. St. Jorisparochie i.z. Kerkbijdragen St.-Jozefkerk, p/a Hackfort 18: telefoon 861058. ING 2523200, beide t.n.v. St. Jorisparochie i. z. kerkbijdrage St. Jozefkerk Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven aan de pastorie, ook telefonisch, op de uren dat de gastvrouwen aanwezig zijn. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Zaterdag van 9.30 - 11.00 uur. Iedere laatste zaterdag v/d maand spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Tel. 86 11 84. Missengeld Rabobank 10.21.07.068 t.n.v. St. Jorisparochie i.z. St. Jozefkerk Scholen De Griffel, Hedeveld 1, 7603 TK Almelo; tel. 86 11 90. Noorderborch, locatie Havezathe, Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44. Locatie Welgelegen, Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37. E-mailadres van de locatieraad van de St.-Jozefkerk Voor zaken betreffende de locatieraad: parochieraadsintjozefalmelo@hetnet.nl

Leden locatieraad St.-Jozefkerk Nel Oude Nijhuis voorzitter, tel. 86 43 48 Jeroen Gerfen secretaris, tel. 06 20 61 17 82 John van Dam budgetbeheer, tel: 86 04 91 Martin Harmsel lid en afgevaardigde Kerkbestuur, tel. 86 87 37 Henk Maathuis lid liturgisch beraad en Raad van Kerken, tel. 87 08 27 Henk Goossen lid technische zaken, tel. 49 02 00

Agenda Zondag 20 oktober 11:30 uur Kleuterkerk 14:00 uur Midsoos Zaterdag 26 oktober 19:00 uur Gezinsviering Maandag 28 oktober 19:45 uur Locatieraad vergadering Zaterdag 2 november 19:00 uur Allerzielen Dinsdag 5 november 10:00 uur Solisten Vrijdag 8 november 17:30 uur Oud papier Woensdag 13 november 19:45 uur Lithurgisch beraad (in de Georgius Basiliek) Zondag 17 november 11:30 uur Kleuterkerk 14:00 uur Midsoos Zaterdag 23 november 19:00 uur Ceciliafeest Dames- en Herenkoor Zaterdag 30 november 19:00 uur Gezinsviering Maandag 2 december 19:45 uur Locatieraad vergadering Dinsdag 3 december 10:00 uur Solisten Zaterdag 14 december 19:00 uur Kinderwoorddienst Zondag 15 december 11:30 uur Kleuterkerk 14:00 uur Midsoos

Personalia Huwelijk Stefanie Peters en Marc Huiskes 16

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


St.Jozef

Verslag van een “diamanten”feest Als U dit nummer van het Noorderlicht ontvangt zijn er al weer enkele weken verstreken dat de St. Jozefgeloofsgemeenschap op 25 augustus j.l het 60-jarig bestaan van de gelijknamige kerk mocht vieren. Toch wil ik voor de parochianen die niet aanwezig waren de gang van zaken gedurende deze feestelijke dag schetsen. Voorafgaand aan het feest moest er heel veel geregeld worden. Er moesten uitnodigingen gedrukt en verstuurd worden, een aangepast liturgieboekje samengesteld en gedrukt (verdienste van Jan Huis in ‘t Veld), catering verzorgd, invulling van het programma na afloop van de viering uitwerken en ga zo maar door. Gelukkig werden deze taken onderling verdeeld door locatieraadsleden, gastvrouwen en trouwe vrijwilligers. De dag vóór de viering (zaterdag) werd het Saam en het kerkplein versiert. Een heuse boog met wit-gele roosjes (gemaakt waren door Riky Kok, een lid van het St. Jozefkoor) werd opgesteld voor de ingang van de kerk. De kerk was inmiddels prachtig versiert door de “bloemendames”. Er werden al vast 250 sneden krentenwegge gesmeerd en kopjes en glazen klaargezet. Het was die dag prachtig weer en dat werd ook voor zondag voorspelt, dus het zag er geweldig   uit. Helaas begon de jubileumdag met stromende regen. Gelukkig hadden de boog en de vlaggen er niet onder geleden. Helaas moest het springkussen voor de kinderen geannuleerd worden vanwege de regen, maar de limonadekoe werd wel geplaatst en bleek later een groot succes.

Om 10.00 uur begon de Hoogmis, waarin Vicaris Woolderink en pastoor van Ewijk voorgingen. Jose van den Bosch nam de aanwezige kinderen onder haar hoede voor een kinderwoorddienst in de dagkapel tijdens de viering. Gezien de positieve reacties achteraf werd de  samenstelling en uitvoering  van de viering door het pastoraal team bijzonder gewaardeerd. Een belangrijke bijdrage kwam voor rekening van het Jozefkoor. Dirigent Ben Hulshof  en organist Gerrolt Droogsma wisten door hun professionele begeleiding de uitvoering van de Mis van Mozart, alsmede de andere muzikale stukken tot grote hoogte te drijven.

Aan het eind van de viering reikte Vicaris Woolderink aan 3 vrijwilligsters de Jozefpenning uit. De penning is voor de vrijwilligers die zich in hoge mate inspanningen hebben getroost inzake de geloofsgemeenschap. In het verleden zijn er 39 uitgereikt. De dames die dit keer de eer ter beurt viel waren, Thea Diepenmaat, o.a een langjarige   supergastvrouw in de pastorie, Monique Timmerhuis, een duizendpoot op bestuurlijk en begeleidend gebied en Anneke van Soesbergen, die al 25 jaar de stuwende kracht is achter de avondwakegroep. De dames hebben nog veel meer in hun mars, maar om dit allemaal te benoemen vergt veel tijd en papier.

Ook heeft de voorzitter van de locatieraad in haar slotwoord de 5 parochianen, die in de afgelopen jaren de Pauselijke onderscheiding  Pro Ecclesia et pontifice hebben ontvangen, met name genoemd en aangehaald dat  deze mensen heel bijzonder voor de St. Jozefkerk zijn. De heer Gerard Frerik is helaas overleden, maar de dames Willie Oude Steenhof, Gerdy Hassing en de heren Wim van den Broek en Johan Hassing leven gelukkig nog en dragen nog altijd hun steentje bij. De bijna 300 vrijwilligers, die op vele fronten de kerk draaiende houden, werden bijzonder bedankt. Zo worden de gelden die de oud-papierploeg met hun 14 miljoen kilo bij elkaar hebben verdiend, soms in weer en wind, voornamelijk aangewend ten behoeve en verfraaiing van de St. Jozefkerk. Als jubileumcadeau mocht er een mooie loper voor op het altaar uitgezocht worden; hiervoor is ruimte ontstaan omdat het koor niet meer voor het Tabernakel staat, maar voortaan aan de zijkant staat. Helaas was de uitgezochte kleur uitverkocht en moet er nog even gewacht worden op een nieuwe productie. Nadat het Jozeflied had geklonken werden de kerkgangers verrast bij het uitgaan van de kerk met muziekvereniging de Eendracht. De Eendracht bracht tot slot van een geweldige serenade het stuk “U zij de Glorie”; de Vicaris en de aanwezigen zongen uit volle borst mee. Hierna kon de feestelijke receptie aanvangen. De belangstelling was behoorlijk en er werden heel wat oude 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

17


St.Jozef / Artikelen bekenden met elkaar verenigd. De kinderen vermaakten zich met een speurtocht door de kerk, met de limonadekoe en in de tuin en de volwassenen maakten er onder genot van hapjes en drankjes, geserveerd door de onvermoeibare gast vrouwen, een heel gezellig samenzijn van. De gehele dag en de dag ervoor heeft de heer Eshuis prachtige foto’s gemaakt; t.z.t. zullen middels de kerkberichten inlichtingen verstrekt worden hoe U deze foto’s te zien kunt krijgen. Gezien het aantal sneden krentenwegge die bij de koffie geserveerd en opgegeten zijn mogen we er van uit gaan dat ruim 200 mensen dit jubileumfeest meegevierd hebben. De locatieraad wil iedereen die meegewerkt heeft om dit jubileumfeest tot een succes te maken heel hartelijk bedanken. Nel Oude Nijhuis (namens de locatieraad)

Allerzielen 2 november 2013

Overledenen 2 nov. 2012 – 2 nov. 2013 Wij danken voor hun leven. Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Datum overl.

Naam

Lftd

2-11-12 23-11-12 17-12-12 13-01-13 17-01-13 27-01-13 28-01-13 29-01-13 30-01-13 5-02-13 5-02-13 12-03-13 26-03-13 23-04-13 29-04-13 13-06-13 23-06-13 12-07-13 13-08-13

Esther Snijders-Baars 92 jaar Henk Maassen van den Brink 61 jaar Gerard Goossen 76 jaar Lotti Vreeling 63 jaar Elisabeth Schiphorst-Takkenberg 98 jaar Aukje Veldhuis-Hooiveld 96 jaar Annie Lohuis-Weerink 77 jaar Bertus Eppink 76 jaar Mini Sieljes-Hofman 78 jaar Ietje Kempees-Alexander 89 jaar Riek Kölner-Lowik 97 jaar Leny Maathuis-Imming 83 jaar Gerrit Pegge 84 jaar Johann Claus 84 jaar Henk Schuurman 87 jaar Herman van’’t Hoff 81 jaar Afram Seleman 55 jaar Ben Reinders 75 jaar Bernard Weerink 86 jaar

Zij die liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar zijn altijd waar wij zijn. met liefde gedenken wij hen.

Netwerken Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente Inloopbijeenkomst Het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente organiseert voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met een levensbedreigende ziekte inloopbijeenkomsten. Maandag 4 november 2013 “Dementie en palliatieve zorg” Het thema dementie en palliatieve zorg keert de laatste maanden regelmatig terug in het nieuws. Deze avond wordt na het bieden van informatie ingegaan op dilemma’s die bezoekers ervaren in contact met dementerenden in hun laatste levensfase. Het accent ligt op het met elkaar van gedachten wisselen over de vragen / dilemma’s die leven bij patiënten, mantelzorgers, familieleden en overigen. Gastspreker is Ans Duteweert, senior psychiatrisch verpleegkundige met veel werkervaring in 18

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

de ouderenzorg. Ze is tevens werkzaam als verpleegkundige voor de levenseindekliniek in Den Haag. Het gesprek en lotgenotencontact staan centraal. Plaats: Het Noabershoes in Almelo, ingang Holtjesstraat tegenover nummer 28. Het café is open vanaf 19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur. Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en geheel vrijblijvend. Meer informatie: U kunt daarvoor contact opnemen met Gerda Kievitsbosch, netwerkcoördinator, tel: 0546-69 32 26 of via secretariaat ZGTlijn 1-2 tel: 0546- 69 36 69 of per e-mail: g.kievitsbosch@zgt.nl Gea Roosenbrand, verpleegkundige palliatieve zorg hospice TriviumMeulenbelt


St.-Pau lus

St.-Pauluskerk

Leden locatieraad St.-Pauluskerk Mevr. G. Prinsen voorzitter, voorzitter tel. 81 44 42 Dhr. A.T.M. Platel secretaris, tel. 85 07 76 Mevr. A. Hormes budgetbeheer, budgetbeheer tel. 81 30 67 Dhr. H. Kienhuis lid, lid tel. 45 21 92 of 06-15 46 20 79 Mevr. Groothuis lid, lid tel. 63 25 40 J.J.C.M. (Joke) Pezie-Zwitzelaar lid en afgevaardigde Kerkbestuur, Kerkbestuur tel. 53 27 89 Dhr. J. Burks lid, tel: 81 11 78

E-mailadres St.-Pauluskerk paulusalmelo@hetnet.nl

Agenda

Koster Contactadres : de heer H. Kienhuis, Wierdensestraat 39, Tel. 45 21 92, mob. 06-15462079 Misintenties Misintenties kunnen worden opgegeven voor en na elke viering of tijdens openingsuren van het parochiesecretariaat. Dinsdag en donderdagmorgen 10.00 - 11.30 uur. Tel. 81 16 14. Bank Rabobank, de Werf 5, Almelo. Banknummer 10.21.03.933 St. Jorisparochie i. z. kerkbijdrage St. Pauluskerk Banknummer 10.21.05.561. Scholen De Triangel, Apollolaan 1d, 7604 EH Almelo; tel. 81 93 48. Even bijpraten Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid om gezellig even bij te praten onder het genot van een kopje koffie.

Zaterdag 19 oktober 09.00 uur Werkgroep karwei Donderdag 24 oktober 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Zondag 27 oktober 03.00 uur Einde van de zomertijd. De klok moet worden teruggezet naar 02.00 uur Zaterdag 2, 16 en 30 november 09.00 uur Werkgroep karwei Dinsdag 5 november 19.30 uur Vergadering: De Zonnebloem Woensdag 6 november 14.00 uur Bingo voor ouderen met de Zonnebloem Donderdag 7 en 14 november 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel Dinsdag 12 november 09.30 uur Bijeenkomst werkgr. zieken/rouwverwerking Woensdag 13 november 19.45 uur Vergadering Liturgisch beraad in de pastorie van de St.-Georgiuskerk Donderdag 5 december 19.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel

Vieringen “Hoog Schuilenburg” Donderdag 31 oktober en donderdag 28 november is er om 15.00 uur een Eucharistieviering in “Hoog Schuilenburg”. Voorganger: Mgr. A.J.J. Woolderink. Voor de viering is er vanaf 14.30 uur gelegenheid om koffie te drinken in het restaurant waar aansluitend de

viering zal plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom, ook de mensen die niet in Hoog Schuilenburg wonen. Wilt u wel komen maar heeft u geen vervoer? Even een telefoontje naar: Koster H. Kienhuis tel: 452192 of: 06 – 154 620 79. Bellen tussen 10.00 en 11.00 uur dan komt alles in orde. 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

19


St.-Pau lus / Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie

Allerzielen 2 november 2013

Overleden

Wij danken voor hun leven.  Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. Datum overl. 22-11-2012 04-12-2012 21-01-2013 21-06-2013 20-09-2013

Naam

Guust van den Noort Ben Kienhuis Frits Mulder Corry Gelink-Everink Miep Nieuwboer

Lftd 81 jaar 72 jaar 84 jaar 91 jaar 92 jaar

Zij die liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar zijn altijd waar wij zijn. Met liefde gedenken wij hen.

Intenties voor Allerzielen In de viering van Allerzielen willen we ook graag de namen noemen van al uw overleden familieleden, vrienden en bekenden, allen die ons dierbaar zijn en voor wie wij willen bidden. U kunt de namen aan ons doorgeven: voor of na de viering of tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat.

Als de donkere nacht Als de donkere nacht van ‘t verdriet om ’t verlies je overvalt als ‘n overval. Als je in je levensboot alleen verder moet beroofd van wie jouw liefste en warmste licht was, dan word je zoeker naar licht en troost, tastend als ‘n blinde,

beroofd van licht. Als je liefste licht sterft, sterf je mee en word je ondergedompeld in ‘t donkere water van ‘t verdriet. Als die dingen gebeuren, ontsteek dan een lichtje, omdat ons beloofd is dat de nacht zal overgaan in troostend ochtendlicht.

Gedachtenis De beste manier om de gedachtenis te eren van iemand die je bewondert is niet huilend aan zijn graf te blijven zitten, maar op weg te gaan om zijn idealen te verwerkelijken. 20

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Gerda Kroeze-Staal Geboren te Hertme op 22 mei 1929 Overleden te Almelo op 27 juli. Op 27 juli 2013 is Gerda Kroeze-Staal toch nog plotseling overleden in haar appartement op het Zorgcentrum De Hofkamp te Almelo. Zij was het oudste kind in een gezin met twee dochters. Na haar schooltijd is ze gaan werken in de textielfabriek van Hedeman in Almelo. In die periode leerde ze Gerard Kroeze uit Geesteren kennen, die haar als buschauffeur regelmatig tegenkwam in Almelo. Hij toeterde altijd naar haar. Haar “toetmoat” werd 17 mei 1952 haar echtgenoot. Ze kregen samen 4 zoons en 1 dochter. Ze was altijd druk met haar gezin en maakte de meeste kleding voor haar en de kinderen zelf. Haar kinderen en ook de negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen waren haar alles. Gerda is het hele leven gek geweest op muziek en met name de Duitse volksmuziek en het land Zwitserland. In Geesteren hadden zij een stukje grond, het “Geurken” genaamd, waar ze samen heel wat uren doorbrachten met tuinieren en relaxen. Door een gebroken enkel kwam ze voor een revalidatie in het verpleeghuis het Meulenbelt en uiteindelijk in het verzorgingscentrum “De Hofkamp”. Hier heeft ze de laatste jaren een prima verzorging gehad. Bekende spreuk, die ze al jaren gebruikte, was “blijf optimist tot in de kist”. Na een plechtige uitvaartviering in de St. Georgiusbasiliek te Almelo is zij op 1 augustus 2013 te ruste gelegd op de RK Begraafplaats te Almelo. In Memoriam J.J. Rohof Op 31 juli j.l is Jan Rohof op 87 jarige leeftijd overleden. Vele Almeloërs kennen hem als een attente en bevlogen man, die zich inzette voor het belang van zijn stad en voor zijn parochie. 30 jaar lang was hij kerkmeester van de St. Georgius en omdat hij naast de kerk woonde werd hij meestal ingeschakeld bij ieder defect dat werd geconstateerd. De klussen die hij deed getuigden van zijn grote betrokkenheid bij zijn kerk. Hij was niet allen kerkmeester, maar ook 30 jaar lid van het kerkbestuur. Voor zijn inzet kreeg hij in 1979 een pauselijke onderscheiding. daarnaast was hij ook lid van het Carillon Comité. In deze functie zette hij zich in voor het herstel en behoud van het carillon. Iedere dag is het resultaat hiervan te beluisteren en te bewonderen. Hij vond het belangrijk om Twentse traditie in ere te houden, zoals de Palmpasen optocht en maakte dan ook deel uit van het comité dat hiervoor zorg moest dragen. Voorts beijverde hij zich voor het belang van de middenstand. Er kwam een wekelijkse koopavond en met kerst een


Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie koopzondag en Grotestraat Noord werd auto vrij. Enkele jaren geleden werd bij hem chronische lymfatische leukemie geconstateerd. De kou die hij opliep bij de laatste Palmpasen betekende het begin van het einde. Hij kreeg een infectie, belandde in het ziekenhuis en kreeg korte tijd later een herseninfarct. Zijn afnemende weerstand maakte herstel onmogelijk. Op 6 augustus hebben wij afscheid van hem genomen tijdens een gezongen uitvaart in de St. Georgius basiliek. Een inspirator en voorvechter van het algemeen belang is van ons heengegaan. Harry Everhard Loman Geboren te Tubbergen op 4 februari 1936 Overleden te Almelo op 7 augustus. Zelfs na het verlies van zijn dierbaarste bezit, onze mama, zijn  Dinie.,ging hij vol levenslust en met een positieve instelling verder. Dit was ook zijn aard: ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Maar nu was ook hij machteloos. Het was nu tijd om weer naar zijn Dinie te gaan, een vertrouwde en fijne gedachte. Gesteund door het Heilig Sacrament der zieken is hij afgelopen woensdag in het bijzijn van zijn geliefden heen gegaan. Papa is nu weer  bij Mama, Harry is weer terug bij zijn Dinie. In dankbare herinnering aan Frans de Vries weduwnaar van Reinie de Vries-Van Os Geboren op 1 januari 1941 te Almelo Overleden te Almelo op 12 augustus. Na een kort ziekbed overleed hij op 12 augustus 2013 in het ZGT te Almelo in het bijzijn van zijn beide zoons. Wij willen onze vader en opa in herinnering houden als een levenslustig mens, die altijd voor iedereen klaar stond. Zijn beroep was schilder maar om gezondheidsredenen werd hij al op jonge leeftijd afgekeurd. Hij heeft zijn leven lang met liefde in de Harmonie gespeeld op klarinet en als paukenist bij de drumband. Daarnaast mocht hij graag vissen met zijn familie, beide zonen en kleinkinderen. De laatste jaren na het overlijden van zijn vrouw had hij moeite om alleen te zijn. Tijdens zijn ziekte had hij nog hoop voor de toekomst en wilde nog een aantal dingen ondernemen. Voor blijken van medeleven na het overlijden van onze vader en opa, willen wij een ieder bedanken.  Francis en Brenda, Danny de Vries en kleinkinderen Bernard Weerink Geboren te Geesteren op 4 juli 1927 Overleden te Almelo op 13 augustus 2013.

Bernard werd geboren in Geesteren op 4 juli 1927. Hij was de jongste uit een gezin van 4 jongens en 8 zussen. Zijn “daagse naam” was Beernd van de Pannenmaker. Na de lagere school heeft hij een schildersopleiding gevolgd op de ambachtschool in Almelo. In 1953 leerde hij Sien Kempers kennen met wie hij op 8 november 1958 trouwde; ze verhuisden naar de Blauwhuisweg 26 in Almelo. Tijdens het huwelijk werden 3 kinderen geboren. Toen Bernard 53 was nam hij nog autorijles en slaagde in een keer. Samen hebben ze genoten van de vele autotochtjes. Bernard was een echt buitenmens, hij was als het even kon in zijn prachtige tuin. In 1990 werd Bernard voor het eerst opa van een kleindochter en daarna ook nog van twee kleinzoons. Ondanks zijn afnemende gezondheid kon hij toch nog intens genieten van de bezoekjes aan zijn kinderen en kleinkinderen. Onverwacht werd Bernard op 9 augustus in het ziekenhuis opgenomen. Uiteindelijk mochten de behandelingen niet meer baten en na het toedienen van de Sacramenten de Zieken is hij op 13 augustus in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overleden. Bernard is altijd een zorgzame vader en echtgenoot geweest. Samen zijn ze bijna 55 jaar getrouwd geweest. Dat hij in vrede moge rusten Lies Bos Geboren op 10 augustus 1927 Overleden op 18 september 2013. Op donderdag 22 augustus j.l. ging Lies met de haar kenmerkende tred de stad in om een nieuwe mantel te kopen. Ter plekke werd ze daar getroffen door een hersenbloeding. Opname in het Almelose ziekenhuis volgde. Omgeven door vele betrokkenen heeft zij, na de ziekenzalving te hebben ontvangen, en na enkele moeilijke weken  doorstaan te hebben, haar leven teruggegeven aan haar Schepper. Lies heeft het als haar levensopdracht gezien zich in dienst te stellen van anderen. Op de eerste plaats in dienst van de Ander, God, met wie zij vertrouwelijk omging in haar bidden thuis, en in de wekelijkse en doordeweekse vieringen in haar parochiekerk. Maar ook ging haar hart uit naar de “kleinen” in de ontwikkelingslanden, met name naar de kinderen in Brazilie en de Filipijnen . Maar bovenal was ze onderwijzeres. Jarenlang heeft ze dit als haar levenstaak gezien. Daaraan heeft ze haar beste krachten gegeven. Zeer velen in Almelo, Tubbergen, Drunen e.a. zullen zich haar herinneren als de juffrouw,  die van orde hield, en trouw was aan haar principes, en die goede contacten onderhield met de ouders van de leerlingen. Ze werd door haar collega’s gewaardeerd omdat ze zelden of nooit verstek liet gaan. Binnen de  kring van haar broers en zussen fungeerde ze als contactpersoon die hen van de vermeldenswaardige nieuwtjes op de hoogte hield. Tenslotte: ieder die haar 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

21


Overledenen va n de St. Jorisparo ch ie / Artikelen tante mocht noemen, kreeg op zijn/haar verjaardag of bij een andere gedenkwaardige gelegenheid een felicitatie of traktatie. Lies heeft, zeker in de laatste weken van haar ziekte, toen ze zich niet of moeilijk meer kon uiten, gevoelens van onmacht, onzekerheid, soms ook van angst gekend, bang voor wat onvermijdelijk zou komen. Maar uiteindelijk wist zij met zwakke stem op haar situatie te antwoorden: ” Amen’’: het zij zo! En “Alleluia”: de klank van Pasen, van leven over de dood heen!. Lies kon op die dag, enkele weken geleden, geen nieuwe mantel meer kopen. Wij mogen geloven, dat Lies nu, zoals St. Paulus zegt, bekleed is met de nieuwe Mens: Jezus Christus; en dat (zoals in een bekend lied klinkt) God zijn liefde  als een mantel om haar heen heeft geslagen. Moge zij  nu leven in de vrede en vreugde van de verrezen Heer, zo bidden we voor haar. F.J. de Vries Maria Hendrika (Miep) Nieuwboer Geboren te Almelo op 3 oktober 1920 Overleden te Almelo op 20 september 2013 Als dochter van ‘het Hoofd ener lagere school’ trad Miep in de voetsporen van haar vader. Met haar diploma handwerkonderwijzeres heeft zij haar eigen zelfstandig bestaan opgebouwd. Tegelijkertijd koos zij ervoor bij haar ouders te blijven wonen. In de loop der tijd werd zij hun steun en toeverlaat bij toenemende zorgbehoeftes. Na het overlijden van haar ouders verhuisde zij met zus Lenie naar Almelo. Na haar pensionering maakte Miep van haar werk haar hobby en vulde haar vrije tijd verder met vakantiereizen, kaarten, tennis en veel vrienden en familiebezoek. Zij was en bleef een pientere, sociale en vriendelijke vrouw die zich in een latere fase van haar leven met veel steun van Lenie op bewonderenswaardige wijze heeft kunnen aanpassen aan haar complexe ziekte. Gelukkig bleef Miep tot het einde spreken via haar kunstzinnige handen. Op 26 september hebben we tijdens een plechtig gezongen viering in de St.-Pauluskerk afscheid van haar genomen en haar overgegeven aan het vuur. Samen met haar vader en moeder mag zij nu rusten in de palm van Gods hand.

Waterschade Lourdes juni 2013 Zoals de meesten van u wel zullen weten is de bedevaartsplaats Lourdes twee keer getroffen door overstromingen en wel in oktober 2012 en juni 2013. Was de schade in oktober 2012 al aanzienlijk, de overstromingen in juni 2013 hebben nog meer schade veroorzaakt. De gevolgen waren tijdens de bedevaart van september nog goed zichtbaar, Zo’n 30 hotels waren nog gesloten en ook de bruggen over de Gave waren vernield. Hier had men noodbruggen gelegd. Ook wij, als Stichting Lourdesgroep Almelo, hebben door de overstromingen van juni 2013 aanzienlijke schade opgelopen. De regencapes, ten behoeve van onze rolstoelpelgrims en ook de regenjasjes voor de vrijwilligers en vrijwilligsters zijn door het vervuilde water aangetast en vernield. We zullen derhalve nieuwe regenkleding moeten aanschaffen. Dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Indien er parochianen zijn die voor de vervanging van de capes en jasjes een bijdrage willen schenken, is dit van harte welkom. Ook bedrijven mogen een bijdrage leveren. U kunt uw bijdrage overboeken op bankrekening 4801.60.589, t.b.v. de Stichting Lourdesgroep Almelo.

Bijeen rond leven met verlies Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was. Een levenspartner, een ouder, een kind, broer of zus of goede vriend(in) verliezen aan de dood kan veel verdriet met zich meebrengen. Maar ook het verlies van werk, 22

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

van gezondheid, van vertrouwen in het leven is soms hard werken om het hoofd boven water te houden. Het ene moment kan het verlies dragelijk voelen, terwijl een volgend moment gevoelens van verdriet, angst, eenzaamheid of boosheid zich niet laten verjagen. Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in Borne een aantal bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en ver-


Artikelen / P rojecten trouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt. In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. In een deskundig geleide gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring. De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag: op 15 november 2013, 13 december 2013, 17 januari 2014, 21 februari 2014 en 14 maart 2014 telkens om 14.00 uur in Borne bij de Protestantse gemeente aan de Deldensestraat nr. 76. Verdere informatie en eventuele aanmelding via www. kcwo.nl en telefoonnummer: 074-2504375 (Marijke Kremer).

Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dierbaar medemens: • zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend, • of u nu jong bent of oud, • of het nu kort of lang geleden is. Aanmelding is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de ervaringsgerichte gespreksgroepen. Bij aanmelding noteren we uw naam en uw verlieservaring/ thema en als u dat wenst een contactadres per mail of post.

11 Daagse reis naar en door Andalusië mei 2014

Informatieavond dinsdag 26 nov. 20.00-22.00 uur in de pastorie naast de St. Georgius Basiliek in Boddenstraat te Almelo. Van dinsdag 13 t/m vrijdag 23 mei 2014 staat er een unieke reis op het programma naar Andalusië. Na de zeer geslaagde parochiereizen van voorgaande jaren naar o.a. Italië, Rome, Israël en Cappadocië bleek voor deze reis zeer grote belangstelling te bestaan. Andalusië, gelegen in het uiterste zuiden van Spanje, is een waar juweel! Het prachtige achterland heeft een rijke historie met zeer vele bezienswaardigheden. In grote lijnen zal deze reis er als volgt uit gaan zien; Na een rechtstreekse vlucht vanaf Rotterdam naar Malaga zal het gehele programma worden uitgevoerd van uit Benalmadë dat als standplaats zal gelden. Dit ligt zeer gunstig en centraal ten opzichte van de excursies naar naar o.a. Cordoba, Ronda, Granada, Alhambra, Sevilla, en Gibraltar. Ook zal er vol-

doende ruimte zijn voor ontspanning en het genieten van natuur en cultuur. Zo zijn er ook enkele vrije dagen om bijvoorbeeld nog even te genieten van het goudgele strand van de Costa del Sol! Wie mee gaat moet goed ter been zijn! Bij deelname van 30 tot 35

deelnemers zal de prijs ongeveer 1250 euro p.p. gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles bij in zoals: vliegreis incl. alle toeslagen, verblijf in een 3 sterrenhotel, ontbijt, lunches, diners, excursiegeld en fooien. De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen BV. Voor inlichtingen of aanmelding voor de informatieavond kunt u zich wenden tot Fons Lucas (tourleader) tel. 0546 86 56 65 of mobiel 06 46 43 86 88 of Riet Oude Lansink (lid reiscommissie) tel. 0546 86 27 13 of mobiel 06 50 12 15 09

Boodschappenmand De stichting ondersteunt mensen, die het tijdelijk moeilijk hebben. Vertegenwoordigers van kerken, organisaties en stichtingen kunnen contact met de stichting Boodschappenmand opnemen om het boodschappenpakket aan te vragen voor een gezin of een alleenstaande, als u weet dat men in behoeftige omstandigheden verkeert. Het boodschappenproject van de Almelose kerken wordt door diverse instanties zeer gewaardeerd. Maatschappelijk werk, Slachtofferhulp, kraamzorg, Stuva, MEE Twente enz. doen hier vaak een beroep op en de pastor die een hulpaanvraag krijgt, kan vanuit dit project ook deze hulp bieden. Namens hen die de hulp krijgen en kregen heel hartelijk dank.

Zowel in de Georgius, Jozef en Paulus staat de boodschappenmand eens per maand in de hal van de kerk. U kunt dan weer één (of meerdere) product(en) die tot de wekelijkse boodschappen behoort (behoren) meegeven voor uw minderbedeelde medemens. St.-Paulus: 1e weekend van de maand St.-Georgius: 1e weekend van de maand. St.-Jozef: elk weekend en iedere werkdag tijdens de openingsuren van het parochiesecretariaat. Geld storten kan ook en wel op nr. 93.65.83.851 van de S.N.S. bank of op nr. 10.21.59.254 van de Rabobank t.n.v. het boodschappenproject. Ook kunt u een enveloppe bij de pastorie of het parochiesecretariaat afgeven. 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

23


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

De drukker op de rand van Almelo drukt het voor u. Geboorte - Trouwkaarten Liturgie boekjes en Handelsdrukwerk Digitaal printwerk en Kleuren kopieĂŤn.

De Roodstaart 14 7671 VN Vriezenveen Tel: 0546 - 565060 Fax: 0546 - 565070

Op geboortekaartjes geven wij 10% korting bij inlevering van deze advertentie* * excl. drukkosten

www.drukkerij-lohuis.nl info@drukkerij-lohuis.nl

PEDICURE EN NAGELSTYLISTE AMY

Te Werve 23, 7608 LD Almelo, Tel. 0546-473310

24

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Bedrijvenpark Twente 47, 7602 KC Almelo Nederland Tel.: 0546 - 433781, Fax: 0546 - 433294, Mobiel: 06 -29140423 E-mail: jansenpoedercoating@gmail.com, w w w.jansenpoedercoating.nl

Jo Leloux TWEEWIELERS De zaak waar u zich nog klant voelt Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl

Hantermansstraat 21, Almelo Tel. 0546-81 22 91 www.bakkerijlubbers.nl

19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

25


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Slot 12, 7608 ND Almelo

Tegenover scholengemeenschap Canisius Telefoon: 0546 - 822910 Telefax: 0546 - 850275 Internet: www.dijkhuistapijt.nl E-mail: info@dijkhuistapijt.nl

HOSPITAALWEG 2B

0546 - 821155

7607 TW ALMELO INFO@ENGBERINK.NL

PRIMERA KNOOP APOLLOLAAN 9 a 7604 EH ALMELO Tel.: 0546-812945

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen, tabak en tijdschriften 26

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Ootmarsumsestraat, ma t/m vrij vanaf 8:30 geopend, do koopavond


Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

VanIersel-Adv-2013-DEF.pdf

1

22-12-12

09:11

www.brummerjuwelier.nl

Orthopedische Manuele Therapie & Fysiotherapie Paul van Iersel Orthopedische manuele therapie / fysiotherapie / sportfysiotherapie / arbeidsfysiotherapie / dry needling / echograďŹ e / revalidatie /stressreductie / oncologische fysiotherapie / 4-D bewegingsanalyse / sport- en preventietest

ZORG VOOR VITALITEIT Adriaen Brouwerstraat 8 / 7606 AM Almelo / T: 0546-714040 / F: 0546-714050 I:

www.praktijkvaniersel.nl / E: zorg@praktijkvaniersel.nl

FA. THEO GOOSSEN

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF Almeloseweg 159 7615 NA Harberinkhoek tel. 0546 866 928 www.goossenautoschade.nl

LEENAUTO GRATIS

SNIJDERS SCHOENEN Ootmarsumsestraat 160 7603 AM Almelo Tel. 0546 - 86 32 86 19 okt o b er t /m 6 de c emb er 2013

27


:00

Dit paro ch ieblad wordt gesponsord door:

Schoonheidssalon GEA Lid Anbos

adv 197*26

30-01-2008

16:00

Pagina

Salon voor totale huidverzorging en pedicure. Behandeling op afspraak, ook ’s avonds Hackfort 39, 7608 MK Almelo, 0546-490564 Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen, Permanente make up, Bruidsmake up, Wrap, Voetreflexzone, Facesetting, Bruiningsspray, Inspuitingen, Ultratone, Hotstonemassage, Microdermabrasie.

De salon voor dames en heren, jong en oud, ook speciale herenavond!

Pagina 2

BIJ ONS WORDT U GEHOLPEN DOOR DE MAKELAAR ZELF.... ....EN NIET ZIJN ASSISTENT

(0546) 45 99 99 www.franssanders.nl

28

Pa r o ch ie bl a d St.- Jor i s pa r o ch ie NO OR DER L IC H T

Funda.nl

Noorderlicht 6 2013  
Noorderlicht 6 2013  
Advertisement