Page 136

136

wedding

ŚWIADOME M AC I E R Z Y Ń S T WO

– jak przygotować się do bycia mamą P O S I A D A N I E D Z I E C K A J E S T N AT U R A L N Ą D E C Y Z J Ą D L A W I Ę K S Z O Ś C I Z N A S . K I E D Y WYOBRAŻAMY SOBIE WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ, MAMY NA MYŚLI PRACĘ, W KTÓREJ CZUJEMY SIĘ DOBRZE, ORAZ DOM, RODZINĘ I BIEGAJĄCE WOKÓŁ, ROZEŚMIANE D Z I E C I . D O R O L I R O D Z I C A J E S T E Ś M Y P R O G R A M O WA N I J U Ż O D W C Z E S N Y C H L AT D Z I E C I Ń S T WA . N I E W I E R Z Y S Z ? S P R Ó B U J S O B I E P R Z Y P O M N I E Ć , J A K S P Ę D Z A Ł A Ś C Z A S , G D Y B Y Ł A Ś M A Ł Ą D Z I E W C Z Y N K Ą . Z A B AWA L A L K A M I A L B O W D O M , O P I E K O WA N I E S I Ę M A S K O T K A M I . . . D Z I Ę K I TA K I M W Ł A Ś N I E Z A B AW O M M O Ż E M Y P R Z Y G O T O WA Ć S I Ę D O J E D N E G O Z N A J B A R D Z I E J O D P O W I E D Z I A L N Y C H W Y Z WA Ń W Ż Y C I U . W Y C H O W U J E M Y SIĘ W ŚWIECIE, W KTÓRYM POSIADANIE DZIECKA JEST JAK NAJBARDZIEJ OCZYWISTE, A SPOŁECZNIE WRĘCZ POŻĄDANE. WIĘKSZOŚĆ OSÓB WOKÓŁ NAS MA POTOMSTWO. W S Z Y S T K O T O S P R AW I A , Ż E M Y R Ó W N I E Ż D O T E G O D Ą Ż Y M Y, A B Y C I E R O D Z I C E M J E S T D L A N A S P O P R O S T U N AT U R A L N E .

Chęć bycia mamą czy tatą jest naturalna – i tak jest od pokoleń. Nasi rodzice nie zastanawiali się, czy mieć dziecko, bo jego posiadanie wydawało się bezdyskusyjne. Dla naszych babć rola matki i pani domu była często kluczowa w życiu. A jak jest teraz? Czy my, współczesne kobiety, rozmyślamy, co to znaczy być mamą? CO TO JEST ŚWIADOME MACIERZYŃSTWO? Stanie się mamą jest jednym z najbardziej przełomowych okresów

w życiu. Czasem się mówi, że gdy na świat przychodzi dziecko – umiera w nas dziewczyna, a rodzi się prawdziwa kobieta. Niewątpliwie czas ciąży i sam poród to początek wielkiej zmiany, która może przynieść ze sobą wiele ciepłych uczuć: miłości, szczęścia i radości, ale może też być okresem doświadczania trudnych momentów. Dlatego warto się przygotować i zdawać sobie sprawę ze zmian i skutków, jakie ten czas za sobą niesie – to właśnie jest definicja świadomego macierzyństwa.

WEŹ MACIERZYŃSTWO W SWOJE RĘCE, CZYLI JAK ZOSTAĆ ŚWIADOMĄ MAMĄ? Świadoma mama to kobieta, która zdaje sobie sprawę z tego, co może ze sobą nieść macierzyństwo. Wie, że pojawienie się dziecka na zawsze zmieni jej życie. Kobieta taka stara się racjonalnie przygotować do ciąży i zmian, które czekają ją po narodzinach dziecka. Zastanawiasz się, co konkretnie trzeba zrobić, aby być świadomą mamą?

WEDDING magazyn ślubny  

WEDDING magazyn ślubny nr 1/2018 www.e-wedding.pl

WEDDING magazyn ślubny  

WEDDING magazyn ślubny nr 1/2018 www.e-wedding.pl

Advertisement