Page 1

Performance Factory Herbestemming Polaroid Fabriek in Enschede


AT

voorwoord Ons Huis/Domijn

ENZ

LAARES

OLD

Z E G GE LT

AAL

SES

TRA

Samenwerken vanuit een groeimodel

OOST

ERST

Onlangs heeft Domijn in samenwerking met partners de gebiedsvisie voor Enschede Centrum opgesteld.

R A AT

Een integrale visie voor het centrum van Enschede met aandacht voor fysieke, sociale én economische aspecten. Hierin is het grote belang van de locatie Polaroid naar voren gekomen. Een belang dat ook door Ons Huis volledig onderschreven wordt. Polaroid als ‘missing link’ in de Bothoven die zorgt voor fysieke en sociale verbinding met en tussen de omliggende wijken. Daarnaast kan het gebied een belangrijke trekkersfunctie vervullen voor Enschede Centrum, de omliggende wijken en de (eu-)regio.

MOL

ENS

TRA

OOST

AT

ERST

R A AT

Wat de ontwikkeling echt uniek maakt is de bottom up uitwerking met partners en vooral de uiteindelijke gebruikers.

TRA N SBU RG

Geen dichtgetimmerde plannen maar samenwerken vanuit een groeimodel met een door alle partijen uitgewerkte en onderschreven ambitie. The Performance Factory; unleash your potentials. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

KREM

OLD

ontplooiing te laten komen. Een ambitie waarbij de corporaties zich uitstekend thuis voelen.

ERSM

ENZ

Grijp de kansen die er liggen en laat ondernemers, partijen en gebruikers aanhaken die de ambitie onderschrijven en mede willen invullen. Door deze werkwijze, en een gezonde balans tussen commerciële en maatschappelijke

SES

AT E N

POLAROID

AAL TRA AT

HOG

OG EN DRO

TATTERSALL

E

OF BOTH

STRA

AT

dragers, ontstaat een duurzame kwalitatieve invulling met meerwaarde voor de stad en omgeving. Met deze ambitie en het enthousiasme van onze partners hebben wij er alle vertouwen in dat The Performance Factory een succes gaat worden.

HOOG

RNE

R A AT

HEU

B E AT R I X S T

HOGE BO

AT THOFSTRA

DE

CE N T R U M

Een gebiedsontwikkeling die faciliteert en stimuleert om ieders mogelijkheden, talenten in de volle breedte tot

Aan de slag!

BOT H OVE N


de participanten The Cube Bouldergym

Boulderen is de meest expressieve vorm van de klimsport waarbij balans, inzicht en communicatie

even belangrijk zijn als brute kracht. Het klimmen is een individuele sport maar de interactie die er tijdens het boulderen is met andere beoefenaars, maakt boulderen óók een sociale sport. SART

4

SART & Science is een project van SART (Stichting ARTwekkelo) waarin wordt samengewerkt met de Universiteit Twente,

ArtEZ Art & Design en de TechnologieKring Twente. Dit project vormt de opmaat voor het SmARTLab Polaroid, een podium om een wisselwerking tot stand te brengen tussen kunstenaars, wetenschappers en ondernemers, gericht op het toepassen van nieuwe materialen, inzichten en technieken. Het plan voor SmARTLab Polaroid voorziet in gastateliers, workshops en masterclasses, productie en verkoop van ‘Affordable Art’, een sociĂŤteit en een gespecialiseerd restaurant.PRO-F

Paramedisch centrum Pro-F is gespecialiseerd in beter bewegen in de in zeer ruime zin. Middels screening, persoonlijk advies,

oefenaanbod en training krijgt het individuele talent de kans tot ontwikkeling te komen op het bied van beweging, gezondheid en leefstijl.

         

Muziekschool Twente

heeft een breed aanbod van workshops, projecten en korte cursussen. Het in aanraking brengen van

jongeren met muziek, dans en theater is van groot belangvoor een evenwichtige ontwikkeling. De muziekschool creĂŤert een laagdrempelige kunst- en cultuurbroedplaats in Enschede in de vorm van een culturele sportschool voor jongeren:

NAXT BE CREATIVE

NAXT (~next | New Arts Xperience Twente). InnoSportNL

daagt mensen uit aan hun eigen kunde en vaardigheden te werken. Of het nu sport, onderwijs of cultuur is, mensen mogen

hun grenzen opzoeken en leren die te verleggen. Het onder professionele begeleiding verbeteren van persoonlijke prestaties en omgaan met succes en weerstand, helpt mensen op allerlei niveaus bij het opbouwen van zelfvertrouwen, mentale weerbaarheid en eigenwaarde.

spass

SPASS

Stichting Project-after-school-services i.s.m. The Mall - JongerencafĂŠ Spass (plezier) heeft het doel om jongeren van 12 jaar

en ouder ´s middags naschoolse opvang te bieden. Veel kinderen hangen rond in de stad omdat er geen plek is waar men kan chillen. In het jongerencafÊ (alcoholvrij) vindt men o.a. een pooltafel, tafeltennistafel, muziekinstrumenten en allerlei spellen, maar ook een luisterend oor. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals dans, drama en discussiemiddagen. De Fabriek Skaters

heeft als doelstelling: het realiseren van een ‘indoor skate faciliteit’ nabij het centrum van Enschede,

welke volledig gerund wordt door de Twentse skateboard scene. Een sociale en sportieve plek voor jong ĂŠn oud. Radar Elixer

werkt samen met partners aan een plan met power dat zowel voor de jongeren, de stad als voor alle betrokken

organisaties echt nieuwe kansen en mogelijkheden biedt, dat ons past als een maatpak volgens de laatste mode. Het Stedelijk Lyceum

wil met haar KennisCentrumZorg de talenten van haar leerlingen optimaal ontwikkelen.

Praktijkschool, OPDC en expertisecentrum werken samen met als doel elke leerling onderwijs op maat te bieden in een open relatie met de omgeving.

5


Historie

Van textiel naar Performance Factory 6

7

Een blik in de productiehallen van van Heek een eeuw geleden, jeugdarbeid was toen nog heel gewoon. De van Heekfabrieken strekten zich uit langs de spoorlijn richting Glanerbrug. De kaart van Enschede na aanleg van de spoorlijn in 1866.

De historie van de Polaroidlocatie heeft zijn oorsprong in de

Onder andere door verscherpte concurrentie met buiten-

Polaroid Factory

Evenals aan het textieltijdperk kwam er ook een einde aan

textielindustrie in de 19e eeuw. Na de aanleg van de spoorlijn

landse producenten en een enorme overcapaciteit moesten

Het was op deze plek aan de Hoge Bothofstraat waar in

het Polaroidtijdpek. Na 1979, toen de zonnebrillenproductie

naar Enschede in 1866 en de spoorlijn van Enschede richting

veel textielfabriekanten in vijftiger en zestiger jaren hun

1977 met de bouw van het International Distribution and

werd verplaatst naar Engeland, richtte Polaroid Enschede

Duitsland kochten fabriqueurs, (voormalige handelsreizigers)

deuren sluiten. Het waren in eerste instantie de kleinere

Service Center (IDSC) van het Amerikaanse bedrijf Polaroid

zich op de verdere ontwikkeling van films en camera’s. Met

zoals Blijdenstein, Ten Cate, Van Heek, Jannink en Ter Kuile

textielfabrieken die failliet gingen. Eind jaren zestig zette

werd begonnen. De fabrikant van zonnebrilglazen en van

de oprukkende concurrentie van de digitale camera is een

grond in de gemeente Lonneker, dichtbij de spoorlijn.

ook textielgigant Van Heek een punt achter de productie.

de inmiddels wereldberoemde Polaroid Land Camera had

eerste grote reorganisatie niet te voorkomen. Een zesde

Het nieuwe vervoermiddel, de trein, zorgde voor een snelle

Na de teloorgang van de textielindustrie werden na verloop

zich in 1971 aan de Noorderhagen gevestigd in een

van het totaal aantal banen wordt geschrapt. Als in 2001

aanvoer van grondstoffen en een snelle distributie van de

van tijd door een combinatie van boosheid, frustratie en

deel van het oude Van Heek-complex.

de Amerikaanse vestiging wordt gesloten wordt de Polaroid

geproduceerde goederen.

vernieuwingsdrang, de meeste oude fabrieksgebouwen

Deze locatie bleek echter al snel te klein voor het

Corporation verkocht en vier jaar daarna weer doorverkocht.

In 1862 bouwde fabriqueur Van Heek een nieuwe spinnerij

in Enschede rigoureus gesloopt.

succesvolle bedrijf dat verhuisde naar nieuwbouw aan

De laatste eigenaar besloot in 2008 de stekker uit het bedrijf

genaamd de Kremersmaten. De fabriek breidde in de loop

Op een enkele uitzondering na, de voormalige weverij

de Hoge Bothofstraat. Ook de productie van films werd

te trekken. Een aantal voormalige werknemers van Polaroid

van de tijd verder uit langs het spoor. In de hoogtijdagen

van Nico ter Kuile, werden de kolossen van Van Heek

naar Enschede gehaald. In de hoogtijdagen werkten er

Enschede zet het bedrijf in sterk afgeslankte vorm voort

strekten de fabrieken van Van Heek & Co zich kilometers uit,

langs het spoor met de grond gelijkgemaakt en uit

circa 1100 mensen bij het bedrijf.

onder de naam Impossible. Het bedrijf is nog steeds

tot ver voorbij de Edo Bergsmabrug.

het geheugen van Enschede gewist.

gehuisvest in een deel van het gebouwencomplex.


8

9

Deze luchtfoto toont de enorme omvang van het bedrijf rond de tweede wereldoorlog.

Het Van Heekcomplex gezien vanaf de Oliemolensingel in de jaren 60. Dit deel van het complex heeft plaats gemaakt voor de woonwijk Transburg.

De binnenstraat anno 2011. In het gebouw rechts worden nog steeds ‘direct-klaar’ foto’s geproduceerd voor de polaroidcamera.

De polaroidcamera: sommigen in de creatieve sector (kunstenaars/fotografen) gebruiken hem nog vanwege het speciale karakter van de foto.

Performance Factory

Vanuit dit perspectief gezien is het daarom een geweldig

aankleding van het openbaar gebied zullen in dienst staan

Stedelijk Lyceum, Stichting Project After-School-Services

Dwalend over het terrein met beelden uit het verleden voor

initiatief van de woningbouw-corporaties Domijn en Ons Huis

van deze doelstelling waarmee de Performance Factory

(Spass)/The Carpenters Project, Radar Elixer, Innosport,

ogen, voel je bijna de enorme hoeveelheid energie die er in

en de gemeente Enschede om juist op deze locatie een

een waardevolle aanvulling wordt van de omliggende

Pro-F en SART.

al die jaren is besteed op deze plek. Een plek die Enschede

Performance Factory te creëren met als pijlers onderwijs,

stedenbouwkundige structuur.

een zekere welvaart bracht. Maar ook een plek waar een

kunst, cultuur en sport. Een plek waar talent op allerlei

kleine honderd jaar geleden gezwoegd en gezweet werd en

niveaus kan worden aangeboord en worden ontwikkeld.

Op het terrein zijn reeds gehuisvest: De Voedselbank, Avelijn,

heeft een ambitie voor het gebied vastgesteld. Deze zal

waar de toekomstdromen en talenten van veel jonge mensen

In tegenstelling tot de fabrieken van destijds, die afgesloten

in het volgende hoofdstuk verder worden toegelicht.

onder druk van volwassenen niet tot ontplooiing kwamen

van de buitenwereld functioneerden, zal de Performance

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO), Stichting 55+ en Alifa (per 1-9-2011).

door ze veel te vroeg, te lang, te zwaar en vaak niet

Factory een zeer open en op de omgeving gerichte,

Daarnaast hebben de volgende organisaties aansluiting

ongevaarlijk werk te laten verrichten in de fabriek.

uitnodigende uitstraling moeten krijgen.

gezocht bij de Performance Factory: Skateboardvereniging

De vormgeving van de gebouwen, de routing en de

De Fabriek, The Cube Bouldergym, Muziekschool Twente,

Een werkgroep waarin alle participanten zitting hebben,

André Beumers


De ambitie

met andere organisaties uit deze omgeving waaronder het

De Performance Factory heeft een aantal kernwaarden.

bedrijfsleven die ervoor zorgen dat de prestaties van hun

Kernwaarden die de verbinding vormen tussen de

talenten verbeteren en er een ondernemend klimaat ontstaat.

verschillende organisaties in de Performance Factory.

Kortom, ze zijn op zoek naar een locatie waar verbindingen

Kernwaarden die ervoor zorgen dat de accommodatie

kunnen worden gelegd die ertoe doen, duurzame

geen ‘bedrijfsverzamelgebouw’ wordt, maar een smeltkroes

verbindingen!

waar verbindingen daadwerkelijk leiden tot duurzame

De Polaroid Fabriek is vanwege de ligging, de beschikbare

samenwerking en ondernemerschap.

De Polaroid Fabriek is een locatie in het hart van Enschede in

aangewezen als dé pijlers om als maatschappelijke en economische aanjagers te fungeren voor deze voormalige

de wijk De Bothoven, vlakbij het centraal station. Een locatie

fabriekslocatie in het centrum van Enschede.

en vernieuwd aanbod van de activiteiten, gecombineerd

Het gaat hierbij om het volgende:

die de aandacht heeft van het gemeentebestuur omdat

Dit ambitiedocument is met inbreng van de beoogde

met bedrijfsleven en vernieuwende woonvormen lijkt

s Talentontwikkeling

het dient als brandpunt voor de binnenstad. Daarnaast is

aanjagers tot stand gekomen. De kaders van hun ambitie

een ideaal plaatje voor deze organisaties. Om aan de

De Performance Factory wordt dé locatie waar talent

De Bothoven een wijk met verschillende maatschappelijke

zijn hiermee bottom-up in een groeidocument vastgelegd.

doelstellingen van de verschillende organisaties te voldoen

op allerlei niveaus wordt ontwikkeld. Dit kunnen individuele

uitdagingen. De sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid

Het ambitiedocument heeft daarmee een toetsingsfunctie

wordt de Polaroid Fabriek getransformeerd naar

talenten of talentvolle organisaties zijn. Of het hierbij nu

en veiligheid in De Bothoven dienen te worden verbeterd, ook

voor toekomstige organisaties die willen aansluiten. De

‘De Performance Factory’.

om toptalent gaat, om iemand die net begint of iemand

vanwege de toenemende bevolkingsdichtheid in en rondom

toetsingskaders zijn in dit document onderstaand verwoord.

De Polaroid Fabriek als talentencentrum en aanjager voor creativiteit en ondernemendheid 10

Aanleiding

het centrum. De wijk dient zichtbaarder en levendiger te

ruimte en haar verleden een geschikte locatie. Verbeterd

Visie en kernwaarden

die vanuit sociaal-emotionele problematiek zijn talent moet herontdekken, de Performance Factory faciliteert deze

De Performance Factory dient vooral een middel te zijn

talentontwikkeling. Voordat talent kan worden ontwikkeld, zal

voorzieningen te creëren.

Uitgangspunten van educatie, kunst/cultuur, sportinitiatieven en bedrijfsleven

voor het bereiken van de verschillende doelstellingen

het ook moeten worden herkend. Ook deze talentherkenning

De Polaroid Fabriek heeft de potentie om deze

In Enschede vinden door verscheidene organisaties op

van de betrokken en daar te vestigen organisaties. De

zal door de Polaroid locatie worden gefaciliteerd, waarna

brandpuntfunctie voor het centrum te vervullen en aan

verschillende locaties in de stad allerlei activiteiten plaats

accommodatie dient mensen, activiteiten en ontmoetingen

het op de juiste manier kan worden begeleid en ontwikkeld.

de levendigheid en zichtbaarheid van De Bothoven een

op de gebieden onderwijs, kunst, cultuur en sport.

vanuit verschillende samenstellingen te kunnen huisvesten

De Performance Factory faciliteert talenten voor verbetering

positieve bijdrage te leveren. Deze locatie - met ooit meer

Activiteiten waar een ieder zijn talent op allerlei manieren

en in breedste zin te faciliteren. Een flexibel gebouw met

op de gebieden: techniek, tactiek, mentaliteit, fysiek en

dan 1100 werknemers - heeft veel historische, culturele en

kan uiten, kennis en ideeën kan opdoen en zijn prestatie

meerdere gezichten: van urban tot kantoor, van werkplaats

perceptie. Innovatieve ontwikkelingen op deze gebieden

economische waarde voor de Enschedese gemeenschap.

op allerlei niveaus kan verbeteren. Activiteiten waar

tot vernieuwend wonen, van (wereld)top tot hobbyist, van

zullen worden gestimuleerd en toegepast.

Een locatie die bruiste van activiteiten, innovatie en

individuen en groepen/teams onder begeleiding zichzelf

professioneel tot vrijwillig, actief tot passief, leraar tot

s Ondernemerschap

ondernemendheid. Ondanks enkele mooie initiatieven is

kunnen ontdekken, ontplooien en bezigheden vinden die

kunstenaar, veilig tot uitdagend, rustpunt tot bruisend.

De Performance Factory wordt een broedplaats voor

deze locatie nu zo goed als verlaten.

interessant, hip en cool zijn.

Een gebouw waar leef-, woon-, werk- en sociale activiteiten

ondernemerschap in Enschede. De locatie stimuleert

Daarom is er zowel voor de eigenaar Domijn/Ons Huis

Deze verscheidene veelal maatschappelijke organisaties

elkaar naadloos aanvullen, opvolgen en versterken.

ondernemerschap door kennis te (laten) delen, een

als de gemeente Enschede veel aan gelegen om deze

zijn op zoek naar een locatie waar hun activiteiten maximaal

Bijvoorbeeld: klassikaal onderwijs, muziek, dans, chillen,

netwerkomgeving te creëren en jonge talentvolle

bruisende, dynamische en energieke omgeving terug te

kunnen renderen en waar de verschillende prestaties

vergaderen, workshops, hang out, netwerken, masterclasses,

ondernemers op te leiden en te begeleiden. Kortom, een

krijgen in het hart van Enschede. Gezamenlijk vervullen

getoond kunnen worden. Deze locatie dient hen in staat te

expositie ruimte, talent begeleidingsgesprekken, stages,

economisch, technologisch, gezond en innovatief platform

zij hierin een regisseursrol.

stellen om verbindingen te leggen met wijk, buurt, stad,

creatieve ruimtes, sportruimtes, kinderfeestjes, dansstudio,

voor bedrijven. Een zodanig inspirerend platform dat ervoor

Onderwijs, kunst, cultuur, sport en bedrijfsleven zijn

grensoverschrijdende regio en provincie. Verbindingen

manifestaties, geluidsstudio, filmstudio etc.

zorgt dat succesvolle initiatieven gestart in De Performance

worden door o.a. onderscheidend aanbod en voldoende

P E R F O R M A N C E

sport en bewegen

onderwijs

Ta l e n t o n t w i k k e l i n g D u u rza a mh e i d

FA C T O RY

cultuur

bedrijfsleven

O n d e rn e me rs c h a p Beleving Te a m

11


12

Factory terugkomen om hun kennis en ervaring te delen.

worden geleverd die duurzaam voor individu, organisatie,

s De specialist

De feitelijke invulling van deze missie zorgt voor een

Ook zal De Performance Factory verschillende bedrijven

buurt, wijk en de grensoverschrijdende regio zijn.

Om talent te herkennen, te begeleiden of om ze een

energieke omgeving waar individuen en organisaties bij

huisvesten die passen binnen de kernwaarden van de

s Beleving: trots, Twentse identiteit

podium te bieden zijn er specialisten nodig. Het gaat hierbij

willen horen. De Performance Factory staat voor kwaliteit,

locatie. Het gaat hierbij om zowel start-up bedrijven, als

De Polaroid locatie kan als geen ander bijdragen aan een

om trainers, leraren, bedrijfskundigen, fysiotherapeuten,

innovatie, energie, samenwerking en gezondheid.

om bedrijven die hun sporen al hebben verdiend, van MKB

Twents identiteitsgevoel en een Twents gevoel van trots.

kunstenaars, (bewegings)wetenschappers, welzijnwerkers

Om deze reden zijn er reeds enkele initiatieven zeer

tot multinationals. Samengevat wordt het ondernemerschap

Dit zal zichtbaar zijn in het ontwerp van het gebouw, maar

etc. Specialisten op de gebieden onderwijs, kunst, cultuur,

geïnteresseerd in de Performance Factory. Initiatieven

geladen vanuit drie invalshoeken:

ook in de mensen en organisaties die daar actief worden.

sport en ondernemerschap. De Performance Factory biedt

die zoeken naar een locatie waar de kruisbestuivingen

s Ondernemers die betrokken zijn bij de programma’s

De prestaties die geleverd worden zullen door, op en aan de

de omgeving waarin deze specialisten kunnen excelleren.

tussen bedrijfsleven, specialisten en talent kan worden

van de verschillende organisaties. Bijvoorbeeld via de

gehele accommodatie zichtbaar zijn. Internationale, regionale

s De ondernemer

vormgegeven. Het gaat hierbij om het smARTlabPolaroid

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, sport

en locale exposities, evenementen, tentoonstellingen en

Een talentvolle omgeving met veel verscheidene specialisten

en het KennisCentrum Zorg. Daarnaast geeft de

en bedrijfsleven en kunst/cultuur en het bedrijfsleven.

productpresentaties zullen dit trotse gevoel extra stimuleren.

creëert een positieve dynamiek. Een dynamiek waar het

Performance Factory openingen voor een InnoSportLab.

s Ondernemers die passen bij de kernwaarden bij de

De Performance Factory is een echte ‘community builder’.

bedrijfsleven graag mee wordt geassocieerd. Bedrijfsleven

Verder is het interessant om te kijken of een European

Performance Factory en die zich daar willen vestigen.

s Team

dat zich niet alleen betrokken voelt bij de verschillende

Urban Sports Centre en een Twents Institute of Sports

Bijvoorbeeld start-ups vanuit de UT Twente, Saxion

Goed teamwork zorgt binnen de Performance Factory voor

maatschappelijke activiteiten, maar hier ook positief

haalbaar zijn.

en/of ROC Twente die gekoppeld kunnen worden aan de

de juiste kruisbestuiving. Kruisbestuiving op gebieden als

aan bijdraagt door te investeren en/of zich te vestigen in

Dit geldt ook voor Preventie & Gezondheid. Een pijler die

verschillende programma’s in de Performance Factory of

huisvesting, talentbegeleiding, financiën, evenementen en

de Performance Factory.

verdere aandacht en uitwerking in de volgende fase behoeft,

middelgrote tot grote bedrijven die zich kunnen identificeren

organisatorische vraagstukken. Kruisbestuiving die ervoor

met de kernwaarden en activiteiten in de Performance

zorgt dat ieder individu en elke organisatie gevestigd en

Missie Performance Factory

Medische Centrum Twente, professionele voetbalclubs in

Factory.

actief binnen de Performance Factory beter gaat presteren. Het TEAM zorgt voor het verschil.

Het creëren van een creatieve stimulerende (urban) omgeving, waarin ieders talent op de gebieden onderwijs, sport, kunst en cultuur vanwege de inzet van specialisten, de koppeling met het bedrijfsleven en ondernemerschap, het creëren van een netwerkomgeving en het gebruik maken van de nieuwste lesmethoden, technieken en materialen wordt ontsloten.

de regio en het nationale Fit for Life programma.

s Door het delen van kennis, kunde en ruimte het stimuleren van meer ondernemerschap en samenwerking bij de verschillende organisaties, individueel en onderling.

Doelgroep

s Duurzaamheid: fysieke, mentale en economische gezondheid

De Polaroid locatie wordt heringericht om provincie,

Duurzaamheid wordt binnen de Performance Factory

bedienen. Het gaat hierbij om het faciliteren, bedienen

niet alleen vertaald naar duurzame materialen zoals

en begeleiden van:

energiebesparende technologieën, maar ook naar

s Het talent

gezondheid zoals hygiëne, voeding, werkhouding etc.

Of het nu gaat om een talentvolle student, het talent van

Duurzaamheid binnen de Performance Factory zit hem vooral

een recreant of hobbyist, professioneel talent, talenten

in de fysieke, mentale en economische gezondheid van

van verschillende (school)groepen en of organisaties,

de mensen en de organisaties. Deze zorgen ervoor dat de

bedrijfstalent, vrijwilligerstalent, kortom talent van alle

gewenste activiteiten, prestaties en ambities gewaarborgd

niveaus, De Performance Factory faciliteert en richt haar

blijven. Een veilige en gezonde omgeving waar prestaties

programmering zo in dat dit talent maximaal kan renderen.

grensoverschrijdende regio, stad, buurt en wijk beter te

mede omdat er kruisbestuiving mogelijk is met het regionale

Kortom, De Performance Factory heeft een vruchtbare bodem in Enschede. LET’S GO FOR IT!

De Performance Factory Een unieke plaats: To Unlock your Potential and show your Talent.

13


bestaande bebouwing nieuwbouw nieuwbouw / landmark

LAARES

belangrijke verbindingen

OOST

ERST

R A AT

groenstructuur

14

15

OOST

ERST

R A AT

8 MOL

ENS

TRA

AT

9

7 11

5

HOG

3 1

TH E BO

OFST

R A AT

Op deze foto uit de jaren veertig is de Hoge Bothofdwarsstraat te zien: de verbindingsweg tussen de Hoge Bothofstraat en de binnenstraat tussen de fabrieksgebouwen door.

10 HOOG EN º

RNE

DROOG

HEU

B E AT R I X

DE

S T R A AT

TAT T E R S A L L

2

HOF

A AT

R A AT

STEENACHTIG PLEIN

AT E N

A AT OFST HOGE BOTH

6

AT

4 DWARSSTR

STR

CENTRUM

FSTRA

ERSM

SE

GROEN PLEIN

OT E B

AAL

HOG

ENZ

12

BOTHO

KREM

OLD

LAGE

TRANSBURG

B OT H OV E N

De nummers op de plattegrond corresponderen met de nummers bij de 12 foto’s en sfeerimpressies hierna.


om de verbinding met de wijk Tattersal te versterken.

Herstel van de Hoge Bothofdwarsstraat

16 17

1


de verbindingsbrug Transburg - Polaroid.

Verscheidenheid aan indoorsporten gadegeslagen vanuit

18 19

2


voor een park op niveau.

Wellicht een mooie toekomstige ontwikkeling

20 21

3


verbindende route op het terrein.

De herstelde Lage Bothofstraat als

22 23

4


Een Richard Krajicek court?

24 25

5


Lage Bothofstraat met kunst in de openbare ruimte.

26 27

6


7 De voormalige weefhallen geschikt maken voor een stadswerkplaats.

28 29


Herkenbaarheid en uitstraling naar de omgeving

30 31

8


Gebruik maken van de bestaande situatie.

32 33

9


en het zichtbaar maken van de oude fabriek.

Smal straatprofiel en aankleding van de Hoge Bothofstraat

34 35

10


Openheid en transparantie door doorbreken van de ruimte.

36 37

11


de verbinding van Polaroid met het centrum.

Herstel van de stedenbouwkundige structuur en

38 39

12


Performance Factory Herbestemming Polaroid Fabriek in Enschede

40

initiatiefnemers Hoge Bothof Ontwikkeling BV Woningcorporatie Domijn Wooncorporatie Ons Huis Gemeente Enschede participanten The Cube Bouldergym SART, Stichting Art Twekkelo Pro-F Fysiotherapie NAXT, New Arts eXperience Twente - De Muziekschool Twente InnoSportNL SPASS, Stichting project after-school-service Skateboard vereniging ‘De Fabriek’ Columbus Indoor Centre Radar Elixer Het Stedelijk Lyceum inspiratieboekje colofon redactie: André Beumers, Jo Molenaar impressies Polaroidfabriek: André Beumers, architect grafische vormgeving: Jo Molenaar - deel 4 ontwerpers fotografie Polaroidfabriek: Johan Ghijsels gkf hoofdstuk Visie en ambitie: Living Vision, Eelco Derks Enschede, september 2011

41


In de Polaroidfabriek zijn sinds 1965 zo’n 16,5 miljard ‘directklaar’ foto’s geproduceerd. In 2008 sloot Polaroid definitief de poorten in Enschede.

V A N

Polaroid Land Camera SX-70

H E E K

Andre Beumers - Performance Factory - Polaroidfabriek Enschede  

Het inspiratieboekje Performance Factory is gemaakt in opdracht van Woningbouwcorporatie Domijn. Het boekje waarin naast beelden van de best...

Advertisement