Page 1

11. aukcia umenia v sobotu 4. 5. 2013 o 14,00 hod.

Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nĂĄm. 3, Bratislava


Katalóg výtvarných diel 11. aukcia umenia 4. 5. 2013 o 14,00 hod.

Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

UMELECKÉ POKLADY

SECESlA

Výstava dražených diel

Galéria Art Invest, Dobrovičova 7, Bratislava od 29. 4. – 4. 5. 2013 od 12.00 – 18.00 hod.

8. marec – 2. jún 2013

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác

Kontakt:

Art Invest, Dobrovičova 7, Bratislava Tel.: +421 2 5263 4664 Mobil: + 421 905 659 148 www.artinvest.sk, art@artinvest.sk ISBN: 978-80-971342-3-5


Aukčný poriadok

5. Spôsob platby

1. Dražiteľ Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia než 18 rokov. Dražiteľom nesmie byť vlastník veci ani osoba, ktorá by pre neho dražila, osoba pod vplyvom alkoholu, omamných látok, osoba ktorá by hrubo porušovala pri dražbe pravidlá slušného správania, alebo osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená či odňatá spôsobilosť k právnym úkonom. Rovnako nesmie dražiť osoba konajúca dražbu. Aukčný dom je oprávnený zisťovať totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla, či pred vstupom do aukčnej siene. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu preukazujúcu jeho totožnosť. Po overení totožnosti majiteľa dražobného čísla sa vystavuje Prehlásenie majiteľa dražobného čísla, v ktorom sa zaväzuje riadne prevziať a  zaplatiť ním vydražené diela v  zmysle aukčného poriadku. Dražiteľom môže byť len osoba s  dražobným číslom. Vyzdvihnutie dražobného čísla je podmienené podpísaním Prehlásenia majiteľa dražobného čísla a vyplatením zálohy 50€, ktorá bude dražiteľovi vrátená ihneď po ukončení aukcie alebo pri vrátení dražobného čísla.

2. Aukcia Aukcia je verejná, do aukčnej miestnosti nesmú byť vpustené osoby pod vplyvom alkoholu, omamných látok, či porušujúce hrubo pravidlá slušného správania. Aukčný dom má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov a aukčnej siene akejkoľvek osobe. Prehliadku vecí zaradených do aukcie umožní usporiadateľ formou webovej stránky, a výstavy diel usporiadanej pred aukciou. Po dobu výstavy a  aukcie je zakázané súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi návštevníkmi, a  bez súhlasu Aukčného domu akýmkoľvek spôsobom filmovať, fotografovať vystavené a dražené veci. Po dobu výstavy a aukcie sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na ochranu vystavených a dražených vecí.

3. Priebeh aukcie Aukcia prebieha, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku a to tak že dražitel viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pri viacerých takýchto navýšeniach počíta licitátor navýšenia narastajúcim spôsobom. Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci. Aukčný dom si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny minimálnej výšky navýšenia licitovanej ceny. 1. Do 2. Do 3. Do 4. Do

200,- eur 500,- eur 1 500,- eur 3 000,- eur

o 10 eur o 20 eur o 50 eur o 100 eur

do 5 000,- eur do 10 000,- eur do 35 000,- eur od 35 000,- eur

o 200 eur o 500 eur o 1 000 eur o 2 000 eur

Aukcia sa koná bez prestávok a nepriklepnuté položky môže obstarávateľ opäť zaradiť do dražby.Vydražiteľ, ktorý dražil osobne musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie, alebo po priklepnutí poslednej draženej veci osobne v hotovosti. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú.Pred konaním dražby po dohode z  aukčným domom, môže byť dražiteľovi poskytnutý kredit, ktorý je podmienený zaplatením zálohy 20 % z  celkovej finančnej čiastky za dielo.Aukčný dom je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa vydražiteľ oneskoril s uhradením celkovém finančnej čiastky za dielo vrátane aukčnej provízie, viac než 10 kalendárnych dní. V tomto prípade 20 % záloha za dielo prepadá v prospech aukčného domu, ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

6. Dražobná cena Dosiahnutá dražobná cena [ posledné priklepnuté navýšenie] je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá aukčný dom vydražiteľovi písomné potvrdenie [ pokladničný doklad]. Pri platení kúpnej ceny účtuje obstarávateľ na ťarchu vydražiteľa zvláštnu aukčnú províziu 19% z dražobnej ceny. Potvrdenie o  zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o  zaplatení kúpnej ceny. Po zaplatení kúpnej ceny a aukčnej provízie bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané. Vydraženú a vyplatenú vec možno na želanie dražiteľa ponechať po dobu 14 dní od zaplatenia kúpnej ceny zdarma na mieste určenom aukčným domom. Nevydraženú vec možno ponechať v poaukčnom predaji v Aukčnom dome po dobu 30 dní. Aukčný dom vydáva na požiadanie zvláštne písomné potvrdenie o nadobudnutí diela v  aukcii, ktoré obsahuje číslo diela, pod ktorým bolo dražené, dražobné číslo, ktoré dielo dražilo, stručný popis diela, počet kusov, ak ide o súbor, u vecí z drahých kovov rýdzosť a hmotnosť v gramoch, pri briliantoch v  karátoch, kúpnu cenu, dátum konania aukcie, pečiatku a  podpis oprávneného pracovníka. Námietky proti priklepnutiu musí dražiteľ uplatniť ihneď v sále viditeľným alebo počuteľným spôsobom. Na námietky uplatňované pri platení sa neprihliada. Reklamácie na tovar vydražený v  aukčnej sieni sa neprijímajú, popis exponátov deklaruje len ich vonkajšie, zmyslovo vnímateľné vlastnosti, nie ich pôvod. Rozhodovanie vo všetkých sporoch týkajúcich sa priebehu a  spôsobu dražby explicitne neriešených v  tomto dražobnom poriadku je v  plnej moci Aukčného domu, resp. vedúceho dražby.

7. Účasť na aukcii na základe plnej moci Dražiteľ môže dražiť ktorúkoľvek vec zaradenú do aukcie aj bez svojej osobnej prítomnosti na aukcii, po splnení týchto podmienok: vyhotoví plnú moc na obstarávateľa k zastupovaniu na aukcii s  dátumom, adresou bydliska a podpisom, určí diela, ktoré má obstarávateľ za neho dražiť, určí limit, po ktorý má obstarávateľ prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť.

V prípade že po druhom vyzvaní nikto neprihodí, licitátor oznámi ešte raz posledné navýšenie a priklepne vec dražiteľovi. Vydražiteľom sa stáva ten, komu je priklepnuté posledné navýšenie a  akékoľvek spory v  tomto ohľade závisia výlučne od rozhodnutia majiteľa Aukčného domu. Vlastnícke právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po vyplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. Celkovou finančnou čiastkou sa rozumie súčet ceny vydraženého predmetu a  aukčnej provízie.

Plnú moc na zastupovanie na aukcii možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred jej konaním, s tým, že účasť na aukcii na základe plnej moci je podmienená zložením 20 % zálohy vyvolávacej ceny diela, ktorú musí dražiteľ zložiť pri podpise plnej moci. Obstarávateľ obdrží prijaté plné moci v tajnosti. Nie je prípustné podmieňovať zastupovanie v  aukcii jedného predmetu úspechom či neúspechom pri aukcii predmetu iného, ani predmety určovať alternatívne. Pri výkone plnej moci postupuje obstarávateľ tak, aby to bolo pre zastupované osoby čo najvýhodnejšie, t. j. urobí za neho vždy len jedno navýšenie k najvyššej ponuke dražiteľov prítomných na aukcii osobne. Ak dosiahne najvyššia ponuka dražiteľov na aukcii osobne prítomných výšku limitu určeného plnou mocou, má prednosť ponuka dražiteľa osobne prítomného,

www.artinvest.sk

5

4. Vydražiteľ

4


v opačnom prípade bude vec priklepnutá zastupovanej osobe, a to za cenu o jedno navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na aukcii. Ak sa stretnú dvaja zastúpení a najvyššia ponuka nedosiahne limit žiadneho z nich, bude vec priklepnutá zastupovanému, ktorý určí vyšší limit, za cenu o jedno navýšenie vyššiu, než bol nižší limit. Ak sa stretnú dvaja zastupovaní so zhodným limitom, bude vec priklepnutá za cenu o  jedno navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na aukcii tomu z  nich, koho plnú moc obstarávateľ obdržal skôr. Pokiaľ obe plné moci prišli v rovnaký deň, postupuje sa podľa abecedného poriadku. Ak sa vydražiteľ oneskorí s  uhradením plnej čiastky za takto vydražené dielo viac než 14 ka­ lendárnych dní, 20% záloha prepadá v prospech aukčného domu ako protihodnota nákladov na draženie diela a  ušlého zisku.

Vec môže reklamovať len a výlučne vydražiteľ a  to maximálne do výšky čiastky za túto vec zaplatenej. Všetky údaje a  prehlásenia v  aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, v  najnižšej vyvolávacej ceny a odhadovanej konečnej ceny vyjadrujú iba názor Aukčného domu. Aukčný dom si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať akýmikoľvek odborníkmi či úradnými miestami a  riadiť sa ich vyjadrením. V  podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a ani Aukčný dom, ani jeho zamestnanci či obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru. Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky transakcie upravené či vzniknuté z  tohto aukčného poriadku, ako aj všetky súvisiace skutočnosti sa riadia slovenským právom.

8. Účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia Na základe písomnej dohody s Aukčným domom sa môže dražiteľ zúčastniť na aukcii telefonickým pripojením do aukčnej siene. V  obojstranne podpísanej dohode sú uvedené základné osobné údaje dražiteľa, dražené dielo a  telefónne číslo dražiteľa. Dohodu o  telefonickej dražbe je možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred konaním dražby. Účasť na dražbe na základe telefonického pripojenia je limitovaná kapacitou vytvorených telefonických liniek. Dražba po telefóne je možná iba u položiek s  vyvolávacou cenou nad 300 €. Predmet aukcie s  vyvolávacou cenou nižšou ako 300 € nie je možné dražiť telefonicky, ale iba na základe písomného limitu, alebo účastníkom dražby prítomným v sále. Pokiaľ dražiteľovi čokoľvek znemožní dražiť cez telefón a  neberie telefón, Aukčná sieň, ako mimoriadnu službu dražiteľovi bude dražiť jeho menom do prvého navýšenia nad vyvolávaciu cenu diela, na jeho účet a pokiaľ sa predmet vydraží, stáva sa vydražiteľom-nadobúdateľom diela.

Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009.

9. Záverečné ustanovenia Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a  neposkytujú žiadnemu z  vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku. Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené.

Pokiaľ do 30 dní po konaní aukcie vydražiteľ predloží Aukčnému domu písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie a relevantný súdno-znalecký posudok o tom, že vydražená vec je falzifikát a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzalo v dobe aukcie, a  potvrdí sa, že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, Aukčný dom odstúpi od dražobného predaja tejto veci a vráti všetky finančné čiastky za túto vec vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedá vrátiť či požadovať vrátenie peňazí t. j. v prípade, ak: vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vrátiť dielo je súčasťou súboru, predmetná vada je v danom katalógu uvedená

6

www.artinvest.sk

7


Zoznam autorov Andraškovič, Tomáš Antalová, Elvíra Balko, Stanislav Barčík, Andrej Baron, Karol Bazovský, Miloš Alexander Bártfay, Tibor Benc, Karl Slavomir Beneš, Vlastimil Benka, Martin Berák, Ladislav Berecz, Ladislav Berger, Ladislav Bidelnica, Daniel Bočkayová, Klára Bornemisza, Géza Borúth, Andor Brunovský, Albín Brunovský, Daniel Cipár, Miroslav Collinásy, Juraj Čaplovič, Pavel Čemický, Ladislav Číla, Otakar Déneš, Daniel Dittmann, Antal Doboš, Ondrej Ferenčík, Jozef Fila, Rudolf Filla, Emil Fulla, Ľudovít Galanda, Mikuláš Gandlová, Kveta Gauguin, Paul Gažovič, Vladimír Greinerová, Sybila Grosz, Hugo Guderna, Ladislav

8

44 131 178 14 10 53, 54, 55, 56 163, 164 158 156 50, 51, 52 137 75 171 199, 200, 201 181, 182 144 41 1, 2, 3, 4, 5 204, 205 168 101, 102 141 103, 104, 105 154 215 157 123 138 166, 167 9 60 57, 58, 59 135 162 11 118 74 100

Hála, Jan 48 Heider, Hans von 159 Hložník, Ferdinand 96, 97, 98, 99 Hložník, Vincent 83, 84, 85,  86, 87, 88 Hrmo, Ivan 186 Chagall, Marc 161 Chovan, Jozef 119 Chovanec, Milan 177 Katona, Nándor 42, 43 Kézdi-Kovács, László 143 Kiss, Viktor 122 Kollár, Jozef 49 Kompánek, Vladimír 31, 31a, 32, 33, 34 Kostka, Jozef 39 Kotász, Károly 145, 146 Krčméry, Tomáš 184 Krejčí, František 155 Krivoš, Rudolf 15, 16, 17 Kurth, Maximilián 40 Laluha, Milan 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25, 26, 27, 28, 29, 30 Lehotská, Eugénia 176 Lehotský, Karol Miloslav 45 Majerník, Cyprián 80 Marček, Peter 180 Medvecká, Mária 109, 110, 111, 112,  113, 114, 115 Meliš, Juraj 172 Mereš, Ján 185 Miertušová, Anastázia 165 Mikola, András 148 Mousson, Jozef Teodor 46 Mudroch, Ján 79 Nemes, Endre 81 Nevan, Eugen 82 Neznámy maliar 69, 76, 77,  140, 150, 152

www.artinvest.sk

Neznámy sochár Nový, Vilibald Ondreička, Karol Ormandík, Marek Paluš, Peter Paštéka, Milan Pavle, Ivan  Pápay, Dezider Piačková, Júlia  Pivovarníková, Jana Pollág, Peter Polónyi, Karol Popovič, Vladimír Prohászka-Tallos, Štefan Prukner, Štefan Rašla, Milan Rubens, Peter Paul Rudnay, Gyula Rumanský, Igor Sekela, Dušan Sekelová, Silvia Schillerová, Gabriela Snopek, Ladislav Sokol, Koloman Spannerová, Edita Stopiak, Dušan Studený, František Šándora, Ján Špitz, Ernest Šulek, Jaroslav Šutev, Ivan Michajlovič Tomec, Jindřich Trepáč, Jozef Tvrdoň, Martin Vavrová, Katarína Végh

38 153 6 214 187 18 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 149 208, 209, 210, 211, 212 183 202, 203 73 170 47 136 206, 207 160 147 12 197, 198 216, 217 132, 133, 134 35, 36, 37 65, 66, 67, 68 117 13 7, 8, 106, 107, 108 120, 121 139 196 124 154a 142 116 213 151

Votruba, Jaroslav Vychlopen, Ivan Weiner-Kráľ, Imrich Záboj-Kuľhavý, Bohuslav Záborský, Ladislav  Zelina, Ľubomír Zmeták, Ernest  Zorkóczy, Július

70, 71, 72 173, 174, 175 61, 62, 63, 64 169 125, 126, 127, 128, 129, 130 179 89, 90, 91, 92, 93, 94,95 78

9


Katalóg výtvarnÝch diel 1. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935-1997) Matkám 1990 lept, mezzotinta na papieri (7. nátlačok z nákladu 65) 12,9x10,2 cm značené vstrede dole „A. Brunovský 1990“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

5. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935-1997) Dáma v klobúku IX. (Dulcinea) 1982 lept, mezzotinta, suchá ihla na papieri 39,5x29,5 cm Vyvolávacia cena: 2 700,- eur

2. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935-1997) Ilustrácia k dielu Zlatka Klátika: Zázračná puška 1963 kameňorytina na papieri 15,5x11 cm značené vstrede dole „A. Brunovský“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

6. KAROL ONDREIČKA (1944-2003) Pocta D. Ingresovi 1975 suchá ihla na papieri (autorský nátlačok) 32x32 cm značené vpravo dole „K. Ondreička 75“ Vyvolávacia cena: 200,- eur

3. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935-1997) Nosiči a propagátori vášní 1976 farebný lept na papieri 20,3x20,3 cm značené vstrede dole „A. Brunovský 1976“ Vyvolávacia cena: 800,- eur

7. FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980) Chudobná rodina linoleorez na papieri 30x21 cm značené vpravo dole „F. Studený“ Vyvolávacia cena: 50,- eur

4. ALBÍN BRUNOVSKÝ (1935-1997) Pohanské rohy 1992 farebný lept, mezzotinta, suchá ihla na papieri (autorský nátlačok) 29,6x20,5 cm značené vpravo dole „A. Brunovský 1992“ Vyvolávacia cena: 950,- eur

10

8. FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980) Večera chudobných 1947 linoleorez na papieri (16. nátlačok z nákladu 100) 24,5x22 cm značené vpravo dole „St. 947“ Vyvolávacia cena: 50,- eur

www.artinvest.sk

11


9. EMIL FILLA (1882-1952) Zátišie s rybou lept na papieri 20x19 cm značené vpravo dole ručne „Emil Filla“, vľavo dole v doske monogramom“EF“ Vyvolávacia cena: 850,- eur

13. DUŠAN STOPIAK (1953) Pocta Botticellimu 1985 suchá ihla na papieri (31. Nátlačok z nákladu 45) 53x49 cm značené vpravo dole „Stopiak Dušan 1985“ Vyvolávacia cena: 90,- eur

10. KAROL BARON (1939-2004) Beštiár – bibliofília, album šiestich grafických listov V. 1997 siečotlač na papieri (43. nátlačok z nákladu 120) 45x31 cm značené vpravo dole „Baron 1997“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

14. ANDREJ BARČÍK (1928-2004) Motív zo Ždiaru 1958 koláž 41x51 cm značené vstrede dole „A. Barčík 1958“ Vyvolávacia cena: 7 900,- eur

11. VLADIMÍR GAŽOVIČ (1939) Medúza 1976 litografia na papieri (autorský nátlačok I./III.) 36x25 cm značené vpravo dole „V. Gažovič 1976“ Vyvolávacia cena: 290,- eur

15. RUDOLF KRIVOŠ (1933) Figúry s červeným balónom 1983 kombinovaná technika na dreve 75x61 cm značené vpravo dole „R. Krivoš 83“ Vyvolávacia cena: 5 500,- eur

12. IGOR RUMANSKÝ (1946-2006) Inšpirácia 1989 farebná litografia na papieri (19. nátlačok z nákladu 200) 20x14 cm značené vpravo dole „I. Rumanský 1989“ Vyvolávacia cena: 50,- eur

12

www.artinvest.sk

13


16. RUDOLF KRIVOŠ (1933) Ovca V. 1986 kombinovaná technika na dreve 45x30 cm značené vpravo dole „R. Krivoš 86“ Vyvolávacia cena: 3 200,- eur

18. MILAN PAŠTÉKA (1931-1998) Prípitok 1976 kresba perom, tušom na papieri 14x19 cm značené vľavo dole „76 Milan Paštéka“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

19. MILAN LALUHA (1930) Hlava olej na kartóne 16,5x16,5 cm značené na zadnej strane „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

17. RUDOLF KRIVOŠ (1933) Huslista 1988 kombinovaná technika na papieri 40x28 cm značené vpravo dole „R. K. 88“ Vyvolávacia cena: 1 400,- eur

14

20. MILAN LALUHA (1930) Dve ženy kresba ceruzou na papieri 28x41 cm značené vľavo dole „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 330,- eur

www.artinvest.sk

15


21. MILAN LALUHA (1930) Hrabačka 1968 olej na plátne 46x50 cm značené vpravo hore „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 3 400,- eur

23. MILAN LALUHA (1930) Z poľa olej na plátne 60x46 cm značené vpravo dole „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 2 600,- eur

22. MILAN LALUHA (1930) Strechy kresba ceruzou na papieri 40x30 cm značené vpravo dole „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

16

24. MILAN LALUHA (1930) Stretnutie kresba ceruzou na papieri 22x31 cm značené vpravo hore „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 230,- eur

www.artinvest.sk

17


28. MILAN LALUHA (1930) PF 1983 1982 pastel, ceruza na papieri 11,3x19,1 cm značené vstrede „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 100,- eur

29. MILAN LALUHA (1930) PF 1979 1978 kresba ceruzou na papieri 11x21 cm značené vpravo dole „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 90,- eur

25. MILAN LALUHA (1930) Žena s batohom 1967 olej na plátne 75x80 cm značené vľavo vstrede „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 9 500,- eur

26. MILAN LALUHA (1930) Tetka 1999 pastel na papieri 33x29 cm značené vpravo dole „M. L. 99“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

30. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927-2011) Štúdia hríbov 1979 olej na dreve 35x50 cm značené vpravo dole „V. Kompánek 79“, vľavo dole monogramom Vyvolávacia cena: 2 800,- eur

27. MILAN LALUHA (1930) Pri drevenici pastel na papieri 41,5x29,5 cm značené vpravo na boku „M. Laluha“ Vyvolávacia cena: 490,- eur

18

www.artinvest.sk

19


31. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927-2011) Masky 1990 olej na papieri 42x61 cm značené vpravo dole monogramom Vyvolávacia cena: 1 500,- eur

33. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927-2011) Fašiangy – súbor 5 plastík polychrómované drevo výška 20-30 cm značené monogramom Vyvolávacia cena: 1 900,- eur

31a. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927-2011) Turoň s mačkou 1986 olej na dreve 24,5x18,5 cm značené vľavo dole „V. Kompánek“ Vyvolávacia cena: 1 800,- eur

34. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927-2011) Záprah – svadba polychrómované drevo 15x43 cm značené zospodu monogramom Vyvolávacia cena: 700,- eur

32. VLADIMÍR KOMPÁNEK (1927-2011) Koník 1973 tempera na papieri 25x35 cm značené vľavo dole „V. K. 73“ Vyvolávacia cena: 800,- eur

20

35. LADISLAV SNOPEK (1919-2010) Ružička 2004 bronz výška 31,5 cm značené vzadu „Snopek 04“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

www.artinvest.sk

21


36. LADISLAV SNOPEK (1919-2010) Ľudovít Štúr 1978 bronz 27x30 cm neznačené Vyvolávacia cena: 900,- eur

40. MAXIMILIÁN KURTH (1869-1962) Svätý Tomáš 1914 olej na plátne 78x39 cm značené vľavo vstrede „Max Kurth 1914“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

37. LADISLAV SNOPEK (1919-2010) Puškin 1985 cín výška 23 cm značené vzadu „Snopek 85“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

41. ANDOR BORÚTH (1873-1955) Portrét ženy kresba ceruzou, uhľom, pastelom na papieri 38x32 cm značené vpravo dole „Borúth A.“ Vyvolávacia cena: 70,- eur

42. NÁNDOR KATONA (1864-1932) Krajina olej na kartóne 39x51,5 cm značené „Katona Nándor“ Vyvolávacia cena: 490,- eur

38. NEZNÁMY SOCHÁR Štefánik 30-roky bronz výška 25 cm neznačené, značka odlievacej dielne F. Anýž Vyvolávacia cena: 700,- eur

43. NÁNDOR KATONA (1864-1932) V podvečer (poškodené) olej na plátne 15,5x24,5 cm neznačené Vyvolávacia cena: 350,- eur

39. JOZEF KOSTKA (1912-1996) Mysliteľ 1941 bronz výška 29 cm značené dole „J. Kostka 1941“ Vyvolávacia cena: 1 700,- eur

22

44. TOMÁŠ ANDRAŠKOVIČ (1871-1944) Burlaci na Volge 1928 olej na lepenke 76x121 cm značené vpravo dole „Andraškovich 1928“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

www.artinvest.sk

23


45. KAROL MILOSLAV LEHOTSKÝ (1879-1929) Faust a Margaréta 1882 olej na plátne 117x69,5 cm značené vpravo dole „Karol Miloslav Lehotský 882“ Vyvolávacia cena: 13 000,- eur

46. JOZEF TEODOR MOUSSON (1887-1946) Nagybánysky cintorín 1911 olej na kartóne 56x49,5 cm značené na zadnej strane „Mousson J. Tivadar“ Vyvolávacia cena: 5 500,- eur Predkladané dielo J. T. Moussona pochádza zo skoršieho obdobia jeho tvorby. Na zadnej strane sa nachádza nielen maliarova signatúra, ale aj jeho rukou písaný názov diela – Nagybánysky cintorín. Letná umelecká škola v  Nagybányi (Sedmohradsko) vznikla v  roku 1896 z podnetu dvoch pokrokových maďarských maliarov S. Hollósyho a I. Rétiho ako istým spôsobom protest proti oficiálnemu prúdu uhorského maliarstva, zameraného predovšetkým na veľkorozmerné kompozície s  historickými námetmi. Nagybányska škola nadväzovala na príklad „barbizoncov“ a  propagovala uvoľnenú maľbu v  plenéri s  dôrazom na svetlo. V  čase, keď do tejto kolónie prichádza Mousson, bol jej vedúcim profesor K. Ferenczy. Táto škola bola voľnou školou bez nejakej oficiálnej organizácie a  pretrvala až do konca prvej svetovej vojny. Jozef Teodor Mousson sa zúčastnil maliarskej výuky v nej len jediné leto, a to v roku 1911. Napriek tomu je tento rok zlomovým v maliarovom živote i  tvorbe, opúšťa prostredie rodného kraja a prichádza do kontaktu nielen s novým prostredím, ale aj s novým pohľadom na maľovanie. Pre tvorbu z tohto obdobia, do ktorého môžeme zaradiť aj predkladané dielo, sú typické krajinárske kompozície s  jasnou snahou vyjadriť bezprostrednú atmosféru a  náladu zobrazovaného prostredia. V  jednotlivých dielach sú badateľné stopy dobového náladového krajinárstva, ktorému maliar podriaďuje aj ostatné komponenty obrazu ako svetlo, farbu i samotný výber námetu.

24

47. ŠTEFAN TALLOS PROHÁSZKA (1896-1974) Snímanie z kríža olej na plátne 100x75 cm značené vpravo dole „Prohászka“ Vyvolávacia cena: 4 200,- eur

www.artinvest.sk

25


48. JAN HÁLA (1890-1959) Malá husiarka 1957 olej na maliarskej lepenke 35x25 cm značené vľavo dole „J. Hála 57“ Vyvolávacia cena: 3 900,- eur

49. JOZEF KOLLÁR (1899-1982) Nitriansky hrad 1969 olej na plátne 32x40 cm značené vpravo dole „J. Kollár 69“ Vyvolávacia cena: 700,- eur

52. MARTIN BENKA (1888-1971) Z rána olej na plátne 28x35 cm značené vpravo dole „M. Benka“ aj na zadnej strane Vyvolávacia cena: 19 000,- eur

50. MARTIN BENKA (1888-1971) Cyril a Metod kresba perom, tušom, akvarelom na papieri 23x19 cm značené vpravo na boku „M. B.“ Vyvolávacia cena: 850,- eur

„Z rána“ nepredstavuje typický príklad Benkovho umenia. Hoci je charakteristický „benkovský“ trojplánový kompozičný princíp zachovaný, zatláča ho do úzadia dominantné postavenie oblohy s východom slnka, predierajúcim sa cez pochmúrne oblaky. Obrazy s nízkym horizontom sa v maliarovej tvorbe objavujú už od počiatkov, ale len veľmi sporadicky, o to vzácnejším je predkladané dielo. Postavy v popredí nezohrávajú podstatnú úlohu, sú len druhoradé, v úlohe štafáže, celú pozornosť na seba strháva vychádzajúce slnko, ktoré rozjasňuje celý obraz, komponovaný v tmavých okrových tónoch.

51. MARTIN BENKA (1888-1971) Dobrý pastier kresba perom, tušom, farebnými ceruzami na papieri 17x21 cm značené vľavo dole „Martin Benka“ Vyvolávacia cena: 750,- eur

26

www.artinvest.sk

27


54. MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899-1968) Krajina s riekou 50. roky kombinovaná technika na papieri 15x30 cm značené vľavo dole „M. A. B“ Vyvolávacia cena: 10 400,- eur Na zadnej strane štítok SFVU Dielo

53. MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899-1968) Čudný svet 1954 olej na kartóne 29x19 cm značené vpravo dole „M. A. B.“ Vyvolávacia cena: 15 000,- eur Predkladané dielo Miloša Alexandra Bazovského „Čudný svet“ pochádza z prvej polovice päťdesiatych rokov, z  vrcholného, umelecky vyzretého maliarovho obdobia. V  rokoch 1952-1957 sa tvorba umelca vyhranila do svojej najsugestívnejšej podoby. Syntéza, ku ktorej maliar dospel sa odráža tak v suverénnej kompozícii ako aj farebnosti, jeho výtvarný prejav sa zhutňuje a výsledkom sú diela vysokej kvality s maximálnou výpovednou hodnotou. Bazovský ako jeden z  mála „zakladateľov“ slovenskej moderny zostáva verný jej zakladateľskému programu aj v  neskoršom období svojej tvorby – v  päťdesiatych rokoch a  vytvára diela, ktoré patria svojou dokonalosťou nielen k vrcholom jeho tvorby ale aj nášho povojnového umenia vôbec.

28

www.artinvest.sk

55. MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899-1968) Detvianska matka 1944 tempera na papieri 45x31 cm značené vľavo dole „M. A. B.“ Vyvolávacia cena: 5 000,- eur

29


58. MIKULÁŠ GALANDA (1895-1938) Matka s dieťaťom suchá ihla na papieri 20x28,5 cm značené vpravo dole „Galanda“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

59. MIKULÁŠ GALANDA (1895-1938) Ex libris – Dr. J. H. Kühndelovi farebný drevorez na papieri 11,7x7,7 cm neznačené Vyvolávacia cena: 30,- eur

60. ĽUDOVÍT FULLA (1902-1980) Dievča v kroji (poškodené) farebný linorez na papieri (6. nátlačok z nákladu 25) 38x24 cm značené vpravo dole „Ľ. Fulla“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

56. MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ (1899-1968) Pod kopcom gvaš, pastel na papieri 20,5x23,7 cm značené vľavo dole „M. A. B.“ Vyvolávacia cena: 1 000,- eur Na zadnej strane štítok SFVU Dielo z roku 1963.

61. IMRICH WEINER-KRÁĽ (1901-1978) Jar pod Malým Rozsutcom 1967 olej na kartóne 25x35 cm značené vľavo dole „I. Weiner Kráľ 67“ Vyvolávacia cena: 1 200,- eur

57. MIKULÁŠ GALANDA (1895-1938) Akt kresba perom, tušom, pastelom na papieri 11x8 cm značené vpravo dole „Galanda“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

30

www.artinvest.sk

31


62. IMRICH WEINER-KRÁĽ (1901-1978) Jar 1977 olej na plátne 30,5x22 cm značené na zadnej strane „I. Weiner Kráľ 1977“ Vyvolávacia cena: 3 900,- eur

65. KOLOMAN SOKOL (1902-2003) Stretnutie 1976 kombinovaná technika na papieri 62x46 cm značené vpravo hore pečiatkou Vyvolávacia cena: 9 800,- eur

66. KOLOMAN SOKOL (1902-2003) Vystrašení 1934 linoleorez na papieri 30x23,5 cm značené vpravo dole „K. Sokol“, vľavo dole v doske Vyvolávacia cena: 650,- eur

63. IMRICH WEINER-KRÁĽ (1901-1978) Jeseň akvarel na papieri 28x20 cm neznačené Vyvolávacia cena: 250,- eur

64. IMRICH WEINER-KRÁĽ (1901-1978) Pred búrkou 1963 akvarel na papieri 21x29,5 cm značené vpravo dole „I. Weiner Kráľ 63“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

32

67. KOLOMAN SOKOL (1902-2003) Matky 1930 drevoryt na papieri 47x37 cm značené vpravo dole „K. Sokol“ Vyvolávacia cena: 1 800,- eur

www.artinvest.sk

33


68. KOLOMAN SOKOL (1902-2003) Tri figúry 1977 kombinovaná technika na papieri 61x45 cm značené v hornej časti pečiatkami Vyvolávacia cena: 9 700,- eur

71. JAROSLAV VOTRUBA (1889-1971) Jar na Javorine (Široká) olej na plátne 39,5x49 cm značené vľavo dole „Jaroslav Votruba“ Vyvolávacia cena: 320,- eur

72. JAROSLAV VOTRUBA (1889-1971) Jeseň olej na kartóne 34,5x27 cm značené vpravo dole „Jaroslav Votruba“ Vyvolávacia cena: 220,- eur

73. KAROL POLÓNYI (1894-1946) Tatry olej na plátne 60x80 cm značené vpravo dole „Polónyi“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

69. NEZNÁMY MALIAR Zima v Tatrách olej na kartóne 30x40 cm značené vpravo dole nečitateľne Vyvolávacia cena: 180,- eur

70. JAROSLAV VOTRUBA (1889-1971) Jesenný podvečer – Vydrica 1926 tempera na kartóne 35x49 cm značené vpravo dole „Jaroslav Votruba 1926“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

34

74. HUGO GROSZ (1894-1971) Zimná krajina olej, tempera na kartóne 40x50 cm značené vpravo dole „Grosz“ Vyvolávacia cena: 250,- eur

www.artinvest.sk

35


75. LADISLAV BERECZ (1910-1972) Tatranská krajina olej na plátne 72x92 cm značené vpravo dole „Berecz“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

78. JÚLIUS ZORKÓCZY (1873-1932) Dievča pri potoku olej na plátne 74,5x99 cm značené vpravo dole „Zorkóczy Gy.“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

79. JÁN MUDROCH (1909-1968) Dievčatko s jablkom 1939 kombinovaná technika na papieri 30x22 cm značené vľavo hore „Mudroch 1939“ Vyvolávacia cena: 1 200,- eur 76. NEZNÁMY MALIAR Potok v lese olej na plátne 62x81 cm značené vľavo dole nečitateľne Vyvolávacia cena: 350,- eur

80. CYPRIÁN MAJERNÍK (1909-1945) Don Quijote farebná litografia na papieri 50x34,5 cm neznačené, vpravo dole pečiatka Umeleckej besedy, že dielo pochádza z pozostalosti maliara. Vyvolávacia cena: 1 400,- eur

77. NEZNÁMY MALIAR V lese 1893 olej na plátne 63x42 cm značené vpravo dole nečitateľne Vyvolávacia cena: 550,- eur

36

www.artinvest.sk

37


82. EUGEN NEVAN (1914-1967) Na pláži olej na plátne 50x70 cm značené vpravo dole „E. Nevan“ Vyvolávacia cena: 1 400,- eur

81. ENDRE NEMES (1909-1985) Plavba 1947 olej, tempera na kartóne 60x72 cm značené vpravo dole „Endre Nemes 1947“ Vyvolávacia cena: 23 000,- eur

83. VINCENT HLOŽNÍK (1919-1997) Stretnutie 1984 olej na kartóne 28,5x69,5 cm značené vpravo dole „V. Hložník“ Vyvolávacia cena: 1 200,- eur

Dielo „Plavba“ E. Nemesa z roku 1947 patrí do skupiny obrazov, ktoré sú reakciou maliara na koniec vojny. Sú to obrazy, v ktorých narastá farebnosť i tvarové bohatstvo. Karneval sveta vrcholí. Silná imaginatívnosť popierajúca zákony zemskej príťažlivosti sa tu mieša s krásou farieb a bohatstvom foriem. Časti obrazu pripomínajú svojou dekoratívnosťou i množstvom nahromadených motívov ľudovú výšivku, spája sa tu rozprávkovosť s poéziou, objavujú sa občas až Chagallovské motívy. Obrazy z tohto obdobia prekypujú životom a radosťou ako niekto, kto sa po dlhom čase zbavil obáv a strachu. Plavba svojou symbolikou odkazuje na nové smerovanie, budúcnosť, kam si človek nesie svoje sny a verí, že sa mu splnia. Obrazy, ktoré vznikli tesne po vojne a ku ktorým nepochybne patrí aj „Plavba“ patria krásou maľby i pestrou farebnosťou medzi jeden z vrcholov umelcovej tvorby.

38

www.artinvest.sk

84. VINCENT HLOŽNÍK (1919-1997) Voľný pád 1984 tempera na lepenke 120x90 cm značené vľavo dole „V. Hložník 84“ Vyvolávacia cena: 1 800,- eur

39


85. VINCENT HLOŽNÍK (1919-1997) Sediaci chlapec akvarel na papieri 60x42 cm značené vpravo dole „V. H.“ Vyvolávacia cena: 2 500,- eur

89. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Posedenie na terase 1996 olej na plátne 47x130 cm značené vpravo dole „Zmeták“ Vyvolávacia cena: 1 800,- eur

86. VINCENT HLOŽNÍK (1919-1997) Traja 1940 akvarel na papieri 42x60 cm značené vpravo hore „V. Hložník 40“ Vyvolávacia cena: 2 500,- eur

90. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Terasa s hadicou 1996 olej na plátne 65x85 cm značené vpravo dole „Zmeták“ Vyvolávacia cena: 1 300,- eur

87. VINCENT HLOŽNÍK (1919-1997) Kristus a mučeníci akvarel na papieri 40x88 cm neznačené Vyvolávacia cena: 3 500,- eur Predkladaná kolekcia 6 diel Ernesta Zmetáka predstavuje diela, ktoré vznikli počas jeho opakovaných pobytov v Taliansku v Cefalù v deväťdesiatych rokoch. Taliansko patrilo od počiatkov k jedným z najvýznamnejších, ba možno povedať základných inšpiračných zdrojov tvorby maliara. K záujmu o Taliansko ho čiastočne priviedol jeho učiteľ na Vysokej škole výtvarných umení v  Budapešti, profesor Vilmos Aba-Novák, ktorý mu vštepoval obdiv k umelcom talianskej renesancie. A tak jeho prvá talianska cesta bola ovplyvnená školou, ale už vtedy začína byť zrejmé, že maliar si volí inšpirácie podľa vlastného gusta, pred vrcholnou renesanciou uprednostní predrenesančných maliarov quattrocenta. Sú bližší jeho vlastnému umeleckému názoru, ktorý je vždy výpoveďou o reálnom svete. Zmeták patril medzi maliarov, ktorých autorský štýl sa sformoval veľmi skoro. Typickým znakom jeho diel je jednoduchá, vyvážená kompozícia, vystavaná na rytmickej skladbe plôch. Neodmysliteľnou súčasťou jeho diela však zostávajú motívy z  Talianska, ktoré bezpochyby prispeli k  formovaniu jeho svoj­ského od dobových tendencií odlišného ruko­ pisu. V Taliansku sa sformoval pre maliara neskôr záväzný kompozičný princíp s vysokým horizontom. Zámerné potlačenie oblohy viedlo k zdôrazneniu predného plánu obrazu, vytvo­reniu hĺbky a objemu krajiny. Predkladaná ko­lekcia je určite cenným zberateľským „kúskom“ aj vzhľadom na fakt, že pobyty a maľovanie v Taliansku pomohli umelcovi vytvoriť si svoj­skú a v slovenskom umení neprehliadnuteľnú umeleckú koncepciu.

88. VINCENT HLOŽNÍK (1919-1997) Umývačky podlahy 1943 akvarel na papieri 61x88 cm značené vpravo dole „V. H. 43“ Vyvolávacia cena: 3 500,- eur

40

www.artinvest.sk

41


91. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Na pláži 1994 olej na plátne 65x78 cm značené vpravo dole „Zmeták“ Vyvolávacia cena: 1 400,- eur

42

92. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Tu som býval 1996 olej na plátne 60,5x80,5 cm značené vpravo dole „Zmeták“ Vyvolávacia cena: 1 300,- eur

www.artinvest.sk

93. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Mopedy pri fontáne 1999 olej na plátne 65x83 cm značené vpravo dole „Zmeták“ Vyvolávacia cena: 1 400,- eur

94. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Strechy v Cefalù olej na plátne 80x60 cm značené vpravo dole „Zmeták“ Vyvolávacia cena: 1 500,- eur

43


95. ERNEST ZMETÁK (1919-2004) Traja králi 1966 farebný drevoryt na papieri (160. nátlačok z nákladu 200) 51x34 cm značené vpravo dole „Ernest Zmeták 1966“ Vyvolávacia cena: 150,- eur

96. FERDINAND HLOŽNÍK (1921) Dvojica 1963 kresba perom tušom na papieri 41x29 cm značené vľavo dole „F. Hložník 63“ Vyvolávacia cena: 700,- eur

99. FERDINAND HLOŽNÍK (1921) Spálený les 1962 olej na plátne 70x100 cm značené vpravo dole „F. Hložník 62“ Vyvolávacia cena: 2 900,- eur

97. FERDINAND HLOŽNÍK (1921) Za dedinou 1970 olej na plátne 35x50 cm značené vľavo dole „F. H. 70“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

98. FERDINAND HLOŽNÍK (1921) Pod horou 1979 olej na plátne 35x50 cm značené vpravo dole „F. H. 79“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

44

100. LADISLAV GUDERNA (1921-1999) Stretnutie 1949 litografia na papieri (53. nátlačok z nákladu 200) 28,5x22 cm značené vpravo dole „Lad. Guderna 49“ Vyvolávacia cena: 100,- eur

www.artinvest.sk

45


103. LADISLAV ČEMICKÝ (1909-2000) Jazero 1991 olej na plátne 53x68 cm značené vpravo dole „Čemický 991“ Vyvolávacia cena: 690,- eur

101. JURAJ COLLINÁSY (1907-1963) Mariánsky stĺp 1958 olej na preglejke 26x27 cm značené vpravo dole „Collinásy 58“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

102. JURAJ COLLINÁSY (1907-1963) Ulička v starom meste olej na plátne 18,5x19,5 cm neznačené Vyvolávacia cena: 300,- eur

46

104. LADISLAV ČEMICKÝ (1909-2000) Autoportrét 1955 olej na plátne 93x72,5 cm značené vpravo dole „Čemický 955“ Vyvolávacia cena: 2 900,- eur

www.artinvest.sk

47


105. LADISLAV ČEMICKÝ (1909-2000) Cesta akvarel na papieri 44x60 cm neznačené Vyvolávacia cena: 220,- eur

109. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Šíra zem 1984 olej na plátne 17x19 cm značené vpravo dole „M. Medvecká“ Vyvolávacia cena: 370,- eur

110. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Orava olej na plátne 17x19 cm značené vľavo dole „M. Medvecká“ Vyvolávacia cena: 370,- eur

106. FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980) Udenáče 1965 olej na preglejke 32,5x46 cm značené vľavo dole „St. 65“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

111. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Modrý podvečer olej na sololite 24x35 cm neznačené Vyvolávacia cena: 870,- eur

107. FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980) Kvety 1954 olej na kartóne 30x21,5 cm značené vľavo hore „St. 54“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

112. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Štúdia krajiny olej na sololite 19x50 cm značené vpravo dole „M. Medvecká“ Vyvolávacia cena: 780,- eur Diela pochádzajú z pozostalosti maliarky.

108. FRANTIŠEK STUDENÝ (1911-1980) Karpaty v jeseni 1963 olej na kartóne 35x50 cm značené vľavo dole „St. 1963“ Vyvolávacia cena: 800,- eur

48

113. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Matka s dieťaťom pastel na papieri 38x32 cm neznačené Vyvolávacia cena: 3 250,- eur

www.artinvest.sk

49


114. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Zber zemiakov pastel na papieri 30x23,5 cm značené vpravo dole „M. Medvecká“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

117. EDITA SPANNEROVÁ (1919-1990) Materstvo 1983 pastel na papieri 43x30 cm značené vľavo dole „Spannerová 1983“ Vyvolávacia cena: 550,- eur

115. MÁRIA MEDVECKÁ (1914-1987) Kytica 1946 olej na plátne 63x47 cm značené vpravo dole „Medvecká 46“ Vyvolávacia cena: 2 600,- eur

118. SYBILA GREINEROVÁ (1919-2008) Kytica olej na kartóne 51x36 cm značené vľavo dole „s. Greinerová“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

116. MARTIN TVRDOŇ (1914-1996) Dunajské rameno 1981 olej na lepenke 50x70 cm značené vpravo dole „M. Tvrdoň 81“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

50

119. JOZEF CHOVAN (1911-1987) Na poli olej na plátne 57x75 cm značené vpravo dole „Chovan“ Vyvolávacia cena: 330,- eur

www.artinvest.sk

51


120. JÁN ŠÁNDORA (1912-1997) Kytica 1943 olej na plátne 37x27 cm značené vľavo dole „Šándora 43“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

121. JÁN ŠÁNDORA (1912-1997) Jeseň olej na lepenke 37x37 cm značené vpravo dole „Šándora“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

124. IVAN MICHAJLOVIČ ŠUTEV (1933) Chalupy (obojstranne maľované) 1946 olej na plátne 52,5x73,5 cm značené vpravo dole „Šutev 46“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

122. VIKTOR KISS (1902-1940) Portrét ženy olej na lepenke 48x34 cm značené vľavo dole „Kiss Viktor“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

123. ONDREJ DOBOŠ (1911-1997) Za kostolom 1956 olej na preglejke 24x33 cm značené vpravo dole „Doboš“ Vyvolávacia cena: 170,- eur

52

www.artinvest.sk

53


125. LADISLAV ZÁBORSKÝ (1921) Vzkriesený Kristus a anjeli 2007 olej na preglejke 40x68 cm značené vľavo dole „L. Záborský 2007“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

129. LADISLAV ZÁBORSKÝ (1921) Kostol v Banskej Belej farebná litografia na papieri 29x20 cm značené vpravo dole „L. Záborský“ Vyvolávacia cena: 100,- eur

130. LADISLAV ZÁBORSKÝ (1921) Sediaca 1941 olej na kartóne 42,5x30 cm značené vľavo dole „L. Záborský“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

126. LADISLAV ZÁBORSKÝ (1921) Vzkriesený Kristus a Mária Magdaléna olej na preglejke 60x40 cm značené vpravo dole „L. Záborský“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

131. ELVÍRA ANTALOVÁ (1924) Chalupy 1964 tempera, akvarel na papieri 30x42 cm značené vľavo dole „E. Antalová 64“ Vyvolávacia cena: 80,- eur

127. LADISLAV ZÁBORSKÝ (1921) Pred večnosťou 2005 akryl na kartóne 40x30 cm značené vľavo dole „L. Záborský 2005“ Vyvolávacia cena: 200,- eur

128. LADISLAV ZÁBORSKÝ (1921) Skrývačka pred svetlom večným 1978 olej na dreve 45x33 cm značené vpravo dole „L. Záborský 1978“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

54

132. GABRIELA SCHILLEROVÁ (1924-1993) Modrá kytica olej na preglejke 73,5x47 cm značené vpravo dole „G. Schillerová“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

www.artinvest.sk

55


133. GABRIELA SCHILLEROVÁ (1924-1993) Kvety v džbáne olej na kartóne 44x28,5 cm značené vpravo dole „Schillerová“ Vyvolávacia cena: 200,- eur

137. LADISLAV BERÁK (1938) Naháňačka olej na sololite 45x55 cm značené vpravo dole „L. Berák“ Vyvolávacia cena: 1 600,- eur

138. JOZEF FERENČÍK (1935) Kytica ruží 1962 olej na lepenke 44,5x27 cm značené vpravo dole „Ferenčík 62“ Vyvolávacia cena: 160,- eur

134. GABRIELA SCHILLEROVÁ (1924-1993) Kytica olej na preglejke 66x57 cm značené vpravo dole „G. Schillerová“ Vyvolávacia cena: 340,- eur

135. KVETA GANDLOVÁ (1926-2004) Hodina tanca 50. roky olej na plátne (poškodené) 63x85 cm neznačené Vyvolávacia cena: 400,- eur

139. ERNEST ŠPITZ (1927-1960) Ženský akt 1953 olej na preglejke 28x36 cm značené vľavo dole „Špitz 53“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

136. ŠTEFAN PRUKNER (1931) Banská Štiavnica olej na plátne 95,5x115 cm značené vpravo dole „Prukner“ Vyvolávacia cena: 1 500,- eur

140. NEZNÁMY MALIAR Akty olej na kartóne 62x51 cm značené vpravo dole monogramom Vyvolávacia cena: 400,- eur

56

www.artinvest.sk

57


141. PAVEL ČAPLOVIČ (1931) Javorova dolina 1999 olej na sololite 29x25 cm značené vpravo dole „Csaplovics 99“ Vyvolávacia cena: 30,- eur

142. JOZEF TREPÁČ (1936) Zátišie s ovocím a fľašou 1995 tempera na kartóne 35x50 cm značené vpravo hore „Trepáč 1995“ Vyvolávacia cena: 750,- eur

144. GÉZA BORNEMISZA (1884-1966) Krajina pod Tatrami 1927 olej na plátne 72x90 cm značené vpravo dole „Bornemisza Géza“ Vyvolávacia cena: 800,- eur 145. KÁROLY KOTÁSZ (1872-1941) Zjavenie farebná suchá ihla na papieri 16,5x20,5 cm značené vpravo dole „Kotász Károly“ Vyvolávacia cena: 100,- eur

143. LÁSZLÓ KÉZDI-KOVÁCS (1864-1932) Pri rieke olej na plátne 75x100 cm značené vľavo dole „Kézdi Kovács“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

58

146. KÁROLY KOTÁSZ (1872-1941) Cestou z poľa olej na plátne 36x46 cm značené vpravo dole „Kotász K.“ Vyvolávacia cena: 700,- eur

www.artinvest.sk

59


150. NEZNÁMY MALIAR Bojová scéna olej na dreve 26x29 cm neznačené Vyvolávacia cena: 700,- eur

151. VÉGH Jazero v horách olej na plátne 69x54 cm značené vpravo dole „Végh“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

147. GYULA RUDNAY (1878-1957) Nočná dedina olej na plátne 35,5x63 cm značené vpravo dole „Rudnay Gy.“ Vyvolávacia cena: 600,- eur

152. NEZNÁMY MALIAR Matka olej na plátne 47x39 cm značené vpravo dole „J. Schikaneder“ Vyvolávacia cena: 8 500,- eur

148. ANDRÁS MIKOLA (1884-1970) Dedina olej na preglejke 33x46 cm značené vpravo dole poločitateľne Vyvolávacia cena: 170,- eur

149. DEZIDER PÁPAY Horúci deň pod Barancom 1979 olej na kartóne 70x50 cm značené vpravo dole „D. Pápay“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

60

153. VILIBALD NOVÝ (1872-1903) Hrad Lietava olej na plátne 66x93 cm značené vľavo dole „V. Nový“ Vyvolávacia cena: 800,- eur

www.artinvest.sk

61


154. OTAKAR ČÍLA (1894-1977) Tokanie tetrovov olej na lepenke 50x66 cm značené vpravo dole „O. Číla“ Vyvolávacia cena: 800,- eur

156. VLASTIMIL BENEŠ (1918-1981) Staveniště 1962 tempera na sadre 34,5x23,5 cm značené na zadnej strane „Beneš 62“ Vyvolávacia cena: 1 600,- eur

154a. JINDŘICH TOMEC (1863-1928) Krajina olej na plátne značené vľavo dole „Tomec“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

155. FRANTIŠEK KREJČÍ (1896-?) Banská Bystrica olej na dreve 21x27 cm značené vpravo dole „Krejčí Fr.“ Vyvolávacia cena: 130,- eur

62

www.artinvest.sk

63


157. ANTAL DITTMANN V podvečer 1992 olej na plátne 24,5x38,5 cm značené vpravo dole „Dittmann Antal 1992“ Vyvolávacia cena: 300,- eur

160. PETER PAUL RUBENS (1577-1640)- dielňa Mojžiš a Eleazar pred 1640 olej na plátne 127x163 cm značené vstrede dole monogramom Vyvolávacia cena: 195 000,- eur K dielu je priložený posudok jedného z najuznávanejších znalcov diela P. P. Rubensa a jeho dielne prof. Dr. Justusa Müllera Hofstede z roku 2008.

158. KARL SLAVOMÍR BENC (1896-1968) Štôla 1944 olej na plátne 27x44,5 cm značené vpravo dole „Benc 1944“ Vyvolávacia cena: 180,- eur

Peter Paul Rubens patrí medzi najúznávanejších flámskym maliarov 17. storočia a spolu s Rembrandtom aj medzi najvýznamnejších európskych barokových maliarov. Okolo roku 1615 sa v Rubensovom vývoji končí obdobie hľadania a experimentovania. Jeho diela sú už vtedy veľmi známe, maliar je zahrnutý mnohými objednávkami, a preto začína organizovať dielenskú prácu, aby dokázal uspokojiť nespočetné objednávky kráľovských dvorov i cirkvi. Zamestnáva špecialistov na jednotlivé maliarske druhy – krajiny, zvieratá, zátišia, kvety. Dielenská prax v Rubensovej dobe vyzerala tak, že majster maľoval obrazy pre významnejších objednávateľov, prípadne vytváral tzv. modellá, podľa ktorých potom členovia dielne tvorili veľké kompozície. Na nich sa majstrova ruka podieľala predovšetkým v náročnejších detailoch ako sú časti tváre – oči, uši a niekedy aj na častiach rúcha. Predkladané dielo „Mojžiš a Eleazar“ patrí svojím rozmerom aj kvalitou k reprezentatívnym dielam starého európskeho umenia, ktoré sa na slovenskom trhu s umení objavujú len veľmi zriedkavo. Dielo vzniklo v Rubensovej dielni niekedy po období 1635-1636 podľa grafického listu Schelte A. Bolswerta a zobrazuje scénu z biblie, IV. kniha Mojžišova, 6-9, ktorá hovorí: „(6) A Hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud, takže zomrelo množstvo ľudí z Izraela. (7) Preto prišiel ľud k Mojžišovi a vraveli: Zhrešili sme, keď sme hovorili proti Hospodinovi i proti Tebe. Modli sa Hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A Mojžiš sa modlil za ľud. (8) A Hospodin riekol Mojžišovi: Sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. (9) Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho, a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil.“ Grafický list vznikol podľa staršieho obrazu samotného Rubensa z rokov 1634-1635, predstavoval jeho obrátenú kompozíciu. Rubens zamestnával Bolswerta už od roku 1625, aby vytváral grafické listy z jeho obrazov, čo mu umožňovalo maľovať viaceré verzie toho istého námetu. Podľa posudku prof. J. M. Hofstedeho je predkladané dielo jednoznačne prácou Rubensovej dielne s tým, že ne niektorých miestach obrazu ako napríklad na pancieri izraelského vojak, takisto aj na očiach viacerých mužov a žien sú badateľné zásahy samotného majstra Rubensa.

159. HANS VON HEIDER (1867-1952) Krajina 1941 olej na plátne 60x80 cm značené vľavo dole „H. v. Heider 1941“ Vyvolávacia cena: 400,- eur Na zadnej strane štítok.

64

www.artinvest.sk

65


161. MARC CHAGALL (1887-1985) Milenci farebná litografia na papieri 52x40 cm značené vpravo dole „Marc Chagall“ Vyvolávacia cena: 6 500,- eur

162. PAUL GAUGUIN (1848-1903) Súbor 11 faksimílií drevorezov 1982 drevorez na papieri 44x31 cm neznačené Vyvolávacia cena: 800,- eur

Na zadnej strane diela štítok z aukcie Christie´s Old Master, Decorative, Modern and Contemporary Prints, September 2009, č. položky 286.

66

www.artinvest.sk

S povolením Národní galerie Praha vydal Klub priateľov výtvarného umenia ako členskú prémiu.

67


163. TIBOR BÁRTFAY (1922) Čierna perla 2002 koláž 57,5x40 cm značené vľavo dole „Tibor Bártfay 2002“ Vyvolávacia cena: 1 400,- eur

165. ANASTÁZIA MIERTUŠOVÁ (1927-2002) Kompozícia 1967 olej, nitrolak na sololite 87x33 cm značené vpravo dole „AM 67“ Vyvolávacia cena: 2 600,- eur

164. TIBOR BÁRTFAY (1922) Modlitba olej na preglejke 67,5x99 cm značené vpravo dole „Bártfay“ Vyvolávacia cena: 700,- eur

166. RUDOLF FILA (1932) Kompozícia 1975 kombinovaná technika na skle 12x40 cm značené vpravo dole „R. Fila 75“ Vyvolávacia cena: 1 200,- eur

68

www.artinvest.sk

69


170. VLADIMÍR POPOVIČ (1939) Kompozícia 1987 kombinovaná technika na kartóne 24x33 cm neznačené Vyvolávacia cena: 570,- eur

171. LADISLAV BERGER (1942) Dialóg s krajinou 2004 olej na lepenke 60x59 cm značené vpravo dole „L. Berger 04“ Vyvolávacia cena: 1 500,- eur

172. JURAJ MELIŠ (1942) Ergo sum 1972 kombinovaná technika na papieri (24.nátlačok z nákladu 30) 57,5x39 cm značené vstrede „Juraj Meliš 72“ Vyvolávacia cena: 90,- eur

167. RUDOLF FILA (1932) Slnečnice 1996 olej na plátne 73x94 cm značené vľavo dole „R. Fila 1996“ Vyvolávacia cena: 1 600,- eur

168. MIROSLAV CIPÁR (1935) Dvaja 1989 kombinovaná technika na papieri 23x32 cm značené vpravo dole „M. Cipár 89“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

169. BOHUSLAV ZÁBOJ-KUĽHAVÝ (1937) Zátišie 1974 olej na kartóne 16,5x24,5 cm značené na zadnej strane Vyvolávacia cena: 80,- eur

70

www.artinvest.sk

71


173. IVAN VYCHLOPEN (1941-1998) Motýľ 1995 olej na dreve 34x28 cm značené vstrede dole „I. Vychlopen 95“ Vyvolávacia cena: 200,- eur

174. IVAN VYCHLOPEN (1941-1998) J. Fucientes 1995 olej na dreve 49,5x40,5 cm značené vstrede dole „J. Vychlopen 1995“ Vyvolávacia cena: 250,- eur

177. MILAN CHOVANEC (1943-2008) Leto 1979 olej na sololite 64x60 cm značené vpravo dole „Chovanec 79“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

175. IVAN VYCHLOPEN (1941-1998) Zima 1995 olej na sololite 68,5x58 cm značené vstrede dole „I. Vychlopen 1995“ Vyvolávacia cena: 450,- eur

178. STANISLAV BALKO (1943) Súkromný pád 1986 olej na plátne 90x75 cm značené vstrede dole „S. Balko 86“ Vyvolávacia cena: 1 100,- eur

176. EUGÉNIA LEHOTSKÁ (1943) Zátišie 1965 olej na plátne 50x40 cm značené vpravo hore „E. Lehotská 65“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

72

179. ĽUBOMÍR ZELINA (1943) Vitrína 1979 pastel na papieri 42x60 cm značené vpravo dole „Zelina 79“ Vyvolávacia cena: 90,- eur

www.artinvest.sk

73


180. PETER MARČEK (1943) Svitanie 2011 olej na dreve 20x23 cm značené vpravo na boku „P. M.“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

184. TOMÁŠ KRČMÉRY (1950) Bratislavský hrad v noci akryl na preglejke 50x56 cm značené vľavo dole monogramom Vyvolávacia cena: 900,- eur

181. KLÁRA BOČKAYOVÁ (1948) Posledná večera kombinovaná technika na papieri 57x70 cm neznačené Vyvolávacia cena: 250,- eur

185. JÁN MEREŠ (1951) Výber zo sna 2013 olej na plátne 95x105 cm značené vpravo dole „Mereš 13“ Vyvolávacia cena: 750,- eur

182. KLÁRA BOČKAYOVÁ (1948) Portréty 1983 kombinovaná technika na papieri 55x60 cm značené vpravo dole „Klára Bočkayová 1983“ Vyvolávacia cena: 250,- eur

186. IVAN HRMO (1951) Exot 2000-2012 olej na sololite 79x71,5 cm značené vpravo dole „Hrmo 2000-2012“ Vyvolávacia cena: 320,- eur

183. JANA PIVOVARNÍKOVÁ (1949) V krajine 2003 olej na plátne 90,5x104,5 cm značené vpravo dole „J. P.“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

74

187. PETER PALUŠ (1952) Spomienka 2011 olej na sololite 44x60 cm značené vpravo dole „P. Paluš 2011“ Vyvolávacia cena: 1 150,- eur

www.artinvest.sk

75


188. IVAN PAVLE (1955) Neznáma krajina 2006 olej na plátne 38x46 cm značené vpravo dole „Ivan Pavle 2006“ Vyvolávacia cena: 1 300,- eur

191. IVAN PAVLE (1955) Pink Aligator 2003 olej na plátne 152,4x121,9 cm značené vpravo dole „Ivan Pavle 2003“ Vyvolávacia cena: 4 500,- eur

Kolekcia 8 diel Ivana Pavleho, ktorú sa nám podarilo sústrediť na tejto aukcii, predstavuje na slovenskom trhu s umením zberateľskú raritu. Napriek tom, že Pavle je bezpochyby jednou z  najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku, jeho diela sa na aukciách objavujú len veľmi ojedinele. Predkladaný súbor je zaujímavý aj faktom, že diela v  ňom nepochádzajú z  jediného obdobia, ale predstavujú akýsi malý „prierez“ maliarovou tvorbou, počnúc raným dielom z roku 1985 až po nedávny obraz z roku 2006. Maliar má za sebou aj niekoľko tvorivých pobytov v  zahraničí, a  o tom, že boli pre umelca mimoriadne podnetné a  inšpiratívne svedčia aj štyri predkladané diela z  roku 2003, kedy Pavle maľoval na Floride. Ako napokon celá maliarova tvorba aj tieto diela sa vyznačujú precíznou technikou, vyhraneným maliarskym rukopisom a  mimoriadne silnou energiou, ktorá vtiahne diváka do súkromného sveta Ivana Pavleho.

189. IVAN PAVLE (1955) Pohľad zhora 2006 olej na plátne 46x38 cm neznačené Vyvolávacia cena: 1 300,- eur

190. IVAN PAVLE (1955) Zrod sveta 2006 olej na plátne 38x46 cm značené vpravo dole „Ivan Pavle 2006“ Vyvolávacia cena: 1 300,- eur

76

192. IVAN PAVLE (1955) Red Aligator 2003 olej na plátne 152,4x121,9 cm značené vľavo dole „Ivan Pavle 2003“ Vyvolávacia cena: 4 500,- eur

www.artinvest.sk

77


195. IVAN PAVLE (1955) Nekonečné rozhovory 1985 olej na plátne 140x120 cm značené vstrede dole „Pavle 85“ Vyvolávacia cena: 6 500,- eur

196. JAROSLAV ŠULEK (1978) Slovenské dievča 2008 olej na dreve 82,5x23,5 cm značené vľavo dole „Šulek“ Vyvolávacia cena: 1 900,- eur

197. DUŠAN SEKELA (1955) Trojjedinosť VI. 2012 akryl na sololite 130x100 cm značené vpravo dole „Sekela 12“ Vyvolávacia cena: 1 900,- eur

193. IVAN PAVLE (1955) After Midnight 2003 olej na plátne 152,4x121,9 cm značené vstrede dole „Ivan Pavle 2003“ Vyvolávacia cena: 4 500,- eur

194. IVAN PAVLE (1955) Polnoc 2003 olej na plátne 76,2x61 cm značené vpravo dole „Ivan Pavle 2003“ Vyvolávacia cena: 1 800- eur

78

198. DUŠAN SEKELA (1955) Trojjedinosť II. 2011 akryl na sololite 86x70 cm značené vpravo dole „Sekela 11“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

www.artinvest.sk

79


199. DANIEL BIDELNICA (1957) Metamorfózy III. 1988 olej na plátne 90x73 cm značené vpravo dole „Bidelnica 88“ Vyvolávacia cena: 1 200,- eur

201. DANIEL BIDELNICA (1957) Pocta svetlu 1996 kombinovaná technika na plátne 25x80 cm značené vpravo dole „Bidelnica 96“ Vyvolávacia cena: 500,- eur

202. PETER POLLÁG (1958) Ulička 1978 tempera na papieri 24x19 cm značené vpravo dole „Pollág 1978“ Vyvolávacia cena: 60,- eur

200. DANIEL BIDELNICA (1957) Metamorfózy IV. 1988 olej na plátne 90x73 cm značené vpravo dole „Bidelnica 88“ Vyvolávacia cena: 1 200,- eur

203. PETER POLLÁG (1958) Sediaca žena 1978 tempera na papieri 26x20,5 cm značené vstrede dole „Pollág 78“ Vyvolávacia cena: 50,- eur

80

www.artinvest.sk

81


206. MILAN RAŠLA (1946) Kompozícia 1994 kombinovaná technika na plátne 35,5x29 cm značené vstrede dole „M. Rašla 94“ Vyvolávacia cena: 250,- eur

207. MILAN RAŠLA (1946) Josephine Baker 2008 akryl na dreve 65x28,5 cm značené vstrede dole „M. Rašla 2008“ Vyvolávacia cena: 400,- eur

204. DANIEL BRUNOVSKÝ (1959) Jabĺčko 2011 olej na plátne 80x100 cm značené vpravo dole „D. Brunovský“ Vyvolávacia cena: 1 300,- eur

205. DANIEL BRUNOVSKÝ (1959) Večer 2007-2010 olej na plátne 100x140 cm značené vľavo dole „D. Brunovský“ Vyvolávacia cena: 1 800,- eur

208. JÚLIA PIAČKOVÁ (1961) Zrkadlenie 2006 koláž 40x28 cm značené vpravo dole „Piačková 2006“ Vyvolávacia cena: 180,- eur

209. JÚLIA PIAČKOVÁ (1961) Exhibícia 2001 koláž 40x27 cm značené vpravo dole „Piačková 2001“ Vyvolávacia cena: 150,- eur

82

www.artinvest.sk

83


210. JÚLIA PIAČKOVÁ (1961) Anjel 2001 koláž 40x27 cm značené vpravo dole „Piačková 2001“ Vyvolávacia cena: 150,- eur

212. JÚLIA PIAČKOVÁ (1961) Dialóg 1999 koláž 30x21 cm značené vpravo dole „Piačková 1999“ Vyvolávacia cena: 150,- eur

213. KATARÍNA VAVROVÁ (1964) Stretnutie 1995 kombinovaná technika na papieri (11. nátlačok z nákladu 50) 49x43 cm značené vpravo dole „Katarína Vavrová 95“ Vyvolávacia cena: 350,- eur

211. JÚLIA PIAČKOVÁ (1961) Rozhovor 1999 koláž 29,5x21 cm značené vľavo dole „Piačková 1999“ Vyvolávacia cena: 150,- eur

84

214. MAREK ORMANDÍK (1968) Postava 2006 olej na plátne 80x40 cm značené vpravo dole „M. O. 06“ Vyvolávacia cena: 950,- eur

www.artinvest.sk

85


215. DANIEL DÉNEŠ (1975) Uspávanka 2008/2009 olej na plátne 140x130 cm neznačené Vyvolávacia cena: 3 500,- eur

216. SILVIA SEKELOVÁ (1976) Mimo mňa IV. 2010 akryl na plátne 85x85 cm značené vľavo dole „Sekelová 2010“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

Vydavateľ: Art invest group, s.r.o., Dobrovičova 7, Bratislava Výstavné priestory galérie: Art Invest group, s.r.o., Dobrovičova 7, Bratislava 217. SILVIA SEKELOVÁ (1976) Osamelá SK 2009 akryl na plátne 85x85 cm značené vľavo dole „Sekelová 2009“ Vyvolávacia cena: 900,- eur

86

Katalóg zostavil: Michal Volčko, Mgr. Zuzana Stančeková Text do katalógu: Mgr. Zuzana Stančeková Fotografie: Foto © Martin Deko Dökereš Grafická úprava: Martina Mitická ISBN: 978-80-971342-3-5 www.artinvest.sk


antik mesačník

jediný časopis o umení

Predplatné časopisu Antik mob.: 0908 127 739 e-mail: l.stancek@chello.sk

Art Invest, Dobrovičova 7, 811 02 Bratislava Tel.: +421 2 5263 4664, mobil: +421 905 659 148 www.artinvest.sk, e-mail: art@artinvest.sk ISBN: 978-80-971342-3-5

Art Invest - 11. Aukcia Umenia  

11. Aukcia Umenia v sobotu 4.5.2013 o 14:00 v hoteli Carlton, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you