Page 1

MaxEmil Photonics Corp.

LED Lens LED Lens

1


LED Lens List LED Lens List Convex Lens

……………………………...……3

………………………………...……4 XBD/XPE/MX-3/MX-6/MC-E/MT-G

……………………………..…12 Emitter/Rebel/Rebel ES

……………………….……….14 119/153/183/219

………………………….…………16 Federal 3535/3045/5050/ PLCC 5050

……………………..……………..21 CP7P

……………………..…………………...22

6363/7070/9090

2


Convex Lens Convex Lens P/N LP‐00757 LP‐00776

D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

24.4x25.2x3 ‐

single

29.4x24.2x8 ‐

single

MS‐AB001 32.6 x 3

single

MS‐AB003 50 x 15

single

single

MS‐AB004 MS AB004

50x40.3x15

Notes

3


XB D XB‐D D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

MS‐00013

19.4 x 10.2

20°

single

MS‐00019

21 x 8.1

20°/40°

single

MS‐00026

22.3 x 10.2

14°/25 °

single

MS‐00027

22.3 x 10.2

20°/37°

single

MS‐00028

22.3 x 10.2

22°/44°

single

MS‐00029

22.3 x 10.2

25°/56°

single

MS 00030 MS‐00030

22 3 x 10 2 22.3 x 10.2

28°/87° 28 /87

single

MS‐00031

22.3 x 10.2

32°/65°

single

MS‐00033

27.2 x 12.6

30°/52°

single

LD‐00035

35 x 10.6

/ 25°/50°

3 in 1

LD‐00038

34.8 x 9.3

30°/64°

3 in 1

LD‐00054

36.1 x 10.6

25°/50°

3 in 1

13 x 13 x 5

162°/172°

single

LD‐00056

19 x 10

10°20°/ 20°40° single

LD‐00057

19 x 10

10°40°/ 20°80° single

LD‐00058 LD 00058

19 x 10 19 x 10

20°30°/ 40 / 40°60° single

LD‐00059

19 x 10

25°45°/ 50°90° single

LD‐00060

28 x 14.6

10°50°/ 0°100° single

P/N

LD‐00055

Notes

Street light  /B kli ht /Backlight

4


XB D XB‐D P/N LD‐00061 LD‐00063 LD‐00069 LD‐00085

D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

28 x 14.3

5°/8°

single

15 x 4.9 13 13 5 13 x 13 x 5 34.4 x 7.9

162°/172° 140°/180° 25°

Notes

single

Street light  /Backlight

i l single

Street light  St t li ht /Backlight

4 in 1

Street light  /Backlight

5


XP E XP‐E D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

MS‐00013

19.4 x 10.2

20°

single

MS‐00026

22.3 x 10.2

14°/25°

single

MS‐00027

22.3 x 10.2

20°/37°

single

MS‐00028

22.3 x 10.2

22°/44°

single

MS‐00029

22.3 x 10.2

25°/56°

single

MS‐00030

22.3 x 10.2

28°/87°

single

MS 00031 MS‐00031

22 3 x 10 2 22.3 x 10.2

32°/65° 32 /65

single

MS‐00033

27.2 x 12.6

30°/52°

single

13 x 13 x 5

162°/172°

single

LD‐00056

19 x 10

10°20°/ 20°40° single

LD‐00057

19 x 10

10°40°/ 20°80° single

LD‐00058

19 x 10

20°30°/ 40°60° single

LD 00059 LD‐00059

19 10 19 x 10

i l 25°45°/ 50 / 50°90° single

LD‐00060

28 x 14.6

10°50°/ 20°100° single

LD‐00061

28 x 14.3

5°/8°

P/N

LD‐00055

L 00063 LD‐00063 LD‐00069

15 x 4.9 15 x 4.9 13 x 13 x 5

162°/1 2° 162°/172° 140°/180°

Notes

Street light  /Backlight

single single

Street light  Street light /Backlight

single

Street light  /Backlight 6


XP E XP‐E D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

LD‐00035

35 x 10.6

25°/50°

3 in 1

LD‐00054

36.1 x 10.6

25°/50°

3 in 1

LD‐00037

34.8 x 9.3

18°/41°

3 in 1

LD‐00038

34.8 x 9.3

30°/64°

3 in 1

LD‐00085

34.4 x 7.9

25°

4 in 1

P/N

Notes

7


ML E ML‐E D x H (mm)

Half / Full  Angle

Type

MS‐00020

22.3 x 9.6

14°/29.5°

single

MS‐00022

22.3 x 9.6

15°/30°

single

MS‐00023

22.3 x 9.6

20°/40°

single

MS‐00024

22.3 x 9.6

25°/50°

single

MS‐00025

22.3 x 9.6

35°/70°

single

MS‐00028

22.3 x 10.2

22°/44°

single

MS‐00029

22.3 x 10.2

25°/56°

single

MS‐00030

22.3 x 10.2

28°/87°

single

MS‐00031

22.3 x 10.2

32°/65°

single

MS‐00033

27 2 x 12 6 27.2 x 12.6

30°/52° 30 /52

single

LD‐00069

13 x 13 x 5

162°/172°

single

P/N

Notes

Street light

8


MX‐3 MX‐6 P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00032

27.3 x 13.6

30°/60°

single

LD‐00010

21.2 x 11

20°/40°

single

LD‐00034

35 x 11.3

25°/50°

3 in 1

Notes

9


MC E MC‐E P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00035

38 x 19.6

30°/60°

single

Notes

10


MT G MT‐G P/N LD‐00052

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

35 x 20

31°/53°

single

Notes

11


Rebel‐ES Rebel P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00020

22.3 x 9.6

14°/29.5°

single

MS‐00022

22.3 x 9.6

15°/30°

single

MS‐00023

22.3 x 9.6

20°/40°

single

MS‐00024

22.3 x 9.6

25°/50°

single

MS‐00025

22.3 x 9.6

35°/70°

single

MS 00034 MS‐00034

27 2 12 6 27.2 x 12.6

30°/60° 30 /60

single i l

LD‐00055

13x13x5

162°/172°

single

LD‐00036

35 x 10.3

25°/50°

3 in 1

Notes

Street light

12


E itt Emitter P/N LD‐00010

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

21.2 x 11

20°/40°

single

Notes

13


119 219 P/N

D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

MS‐00026

22.3 x 10.2

14°/25°

single

MS‐00027

22.3 x 10.2

20°/37°

single

MS‐00028

22.3 x 10.2

22°/44°

single

MS‐00029

22.3 x 10.2

25°/56°

single

MS‐00030

22.3 x 10.2

28°/87°

single

MS‐00031

22.3 x 10.2

32°/65°

single

MS 00033 MS‐00033

27 2 x 12 6 27.2 x 12.6

30°/52° 30 /52

single

13 x 13 x 5

162°/172°

single

Street light  /Backlight

13 x 13 x 5

140°/180°

single

Street light  / kl h /Backlight

15 x 4.9

162°/172°

single

Street light  /Backlight

LD‐00061

28 x 14.3

5°/8°

single

LD‐00056

19 x 10

10°20°/ 20°40° single

LD‐00057

19 x 10

10°40°/ 20°80° single

LD‐00058

19 x 10

20°30°/ 40°60° single

LD‐00059

19 x 10

25°45°/ 50°90° single

LD‐00060

28 x 14.6

10°50°/ 20°100° single

LD‐00055 LD‐00069 LD 00069 LD‐00063

Notes

14


119 219 P/N

D x H (mm)

Half / Full  Angle

Type

LD‐00035

35 x 10.6

25°/50°

3 in 1

LD‐00054

36.1 x 10.6

25°/50°

3 in 1

LD 00037 LD‐00037

34 8 x 9 3 34.8 x 9.3

18°/41° 18 /41

3 in 1 3 in 1

LD‐00038

34.8 x 9.3

30°/64°

3 in 1

Notes

15


153 183 P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00032

27.3 x 13.6

30°/60°

single

LD‐00010

21.2 x 11

20°/40°

single

LD‐00034

35 x 11.3

25°/50°

3 in 1

Notes

16


Federal 3535 Federal 3535 P/N

D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

MS‐00026

22.3 x 10.2

14°/25°

single

MS‐00027

22.3 x 10.2

20°/37°

single

MS‐00028

22.3 x 10.2

22°/44°

single

MS‐00029

22.3 x 10.2

25°/56°

single

MS‐00030

22.3 x 10.2

28°/87°

single

MS‐00031

22.3 x 10.2

32°/65°

single

MS 00033 MS‐00033

27 2 x 12 6 27.2 x 12.6

30°/52° 30 /52

single

13 x 13 x 5

162°/172°

single

Street light  /Backlight

13 x 13 x 5

140°/180°

single

Street light  / kl h /Backlight

15 x 4.9

162°/172°

single

Street light  /Backlight

LD‐00061

28 x 14.3

5°/8°

single

LD‐00056

19 x 10

10°20°/ 20°40° single

LD‐00057

19 x 10

10°40°/ 20°80° single

LD‐00058

19 x 10

20°30°/ 40°60° single

LD‐00059

19 x 10

25°45°/ 50°90° single

LD‐00060

28 x 14.6

10°50°/ 20°100° single

LD‐00055 LD‐00069 LD 00069 LD‐00063

Notes

17


Federal 3535 Federal 3535 P/N

D x H (mm)

Half / Full  Angle g

Type

LD‐00035

35 x 10.6

25°/50°

3 in 1

LD‐00054

36.1 x 10.6

25°/50°

3 in 1

LD‐00037

34.8 x 9.3

18°/41°

3 in 1

LD‐00038

34.8 x 9.3

30°/64°

3 in 1

Notes

18


Federal 3045 Federal 3045 P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00020

22.3 x 9.6

14°/29.5°

single

MS‐00022

22.3 x 9.6

15°/30°

single

MS‐00023

22.3 x 9.6

20°/40°

single

MS‐00024

22.3 x 9.6

25°/50°

single

MS‐00025

22.3 x 9.6

35°/70°

single

MS 00034 MS‐00034

27 2 12 6 27.2 x 12.6

30°/60° 30 /60

single i l

LD‐00055

13x13x5

162°/172°

single

LD‐00036

35 x 10.3

25°/50°

3 in 1

Notes

Street light

19


Federal 5050 Federal 5050 P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00035

38 x 19.6

30°/60°

single

Notes

20


PLCC 5050 PLCC 5050 P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00032

27.3 x 13.6

30°/60°

single

LD‐00010

21.2 x 11

20°/40°

single

LD‐00034

35 x 11.3

25°/50°

3 in 1

Notes

21


Edixeon P/N LD‐00010

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

21.2 x 11

20°/40°

single

Notes

22


CP7P P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

MS‐00041

21.2 x 12.2

15°/30°

single

X‐00015

15.24x10.47 20°/41°

Single

X‐00016

15.24x10.47 10°/22°

Single

X‐00017

15.24x10.47 30°/60°

single

X‐00018

10.2x10.47

10°/20°

Single

X 00019 X‐00019

10 2x10 47 10.2x10.47

20°/41° 20 /41

single

X‐00020

10.2x10.47

31°/62°

Single

X‐00021

15x8.5

23.9°/48°

single

X‐00022

15x8.5

30.8/61.6 /

single g

X‐00023

17.8x11.7

26.2°/56°

single

X‐00024

20.5x10.5

15°/30°

single

X‐00025

21.5x10.47

10°/20°

4 in 1

X‐00026

21.5x10.47

20°/41°

4 in 1

Notes

23


Golden Dragon PLUS

P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

D‐00020

19.8X12

8° /18°

single

D‐00021

19.8X12

23°/46°

single

D‐00022

19.8X12

39°/80°

single

D‐00023

19.8X12

11°x41°

single

D‐00024

20x12.1

9.5°/20°

single

D 00025 D‐00025

20x12 1 20x12.1

13 5°/27° 13.5 /27

Single

D‐00026

25x22.3

6.5°/13°

Single

D‐00027

25x22.3

20.5°/41°

single

D‐00028

25x22.3

33.5°/68° /

g single

D‐00029

25x22.3

10°X20°

single

D‐00030

35X12

12.5°/25°

single

D‐00031

35x12

16°/32°

single

Notes

24


Diamond drangon

P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

FD‐00017

19.7x11.5

20°/42°

single

FD‐00018

19.7x11.5

30°/65°

single

FD‐00019

37.2x15.4

10°/30°/56°

single

FD‐00020

25.6x10

38°

single

Notes

25


6363 P/N LD‐00066

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

34 x 14.6

23.5°/40°

single

Notes

26


7070 P/N LD‐00065

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

32 x 16.1

25°/40°

single

Notes

27


9090 P/N LD‐00067

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

36 x 17.5

24°/36.5°

single

Notes

28


9090 P/N LD‐00067

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

36 x 17.5

24°/36.5°

single

Notes

29


Mini Zenigata M2 Mini Zenigata M2

P/N DL‐00010

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

35 x 15.71

38°/75°

single

Notes

30


Sunnix 7

P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

XD‐00010

19.4 x 13.5

10°/20°

single

XD‐00011

19.4 x 13.5

12.5°/25°

Single

XD‐00012

19.4 x 13.5

20°/40°

Single

XD‐00013

19.4 x 13.5

25°/50°

Single

XD‐00014

19.4 x 13.5

15°x45°

single

XD 00015 XD‐00015

35 8 x 15 8 35.8 x 15.8

40°/80° 40 /80

single

XD‐00016

34.6 x 18.7

25°/40°

single

XD‐00017

19x10.5

35°/60°

single

XD‐00018 XD 00018

22.5x10.4

8°/15° /

g Single

XD‐00019

22.5x10.4

20°/40°

single

XD‐00020

28.8x19.8

10°/20°

Single

XD‐00021

28.8/19.8

15°/30°

single

Notes

31


Sunnix 8

P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

DP‐00010

19.6 x 12.5

15°/30°

single

DP‐00011

19.6x12.5

20°/40°

single

DP‐00012

19.6x12.5

25°/50°

single

DP‐00013

19.6x12.5

10°x45°

single

DP‐00014

19.6x12.5

15°x50°

single

DP 00015 DP‐00015

19 6x12 5 19.6x12.5

15°x80° 15 x80

single

DP‐00016

19.6x12.5

20°x45°

single

DP‐00017

34.6x18.7

13°/28°

single

DP‐00018

34.6x18.7

20°/42° /

g single

DP‐00019

22.5x10.4

15°/30°

Single

DP‐00020

22.5x10.4

20°/40°

Single

DP‐00021

22.5x10.4

30°/60°

Single

DP‐00022

31x11.2

38°/80°

Single

DP‐00023

26.8x20.6

10°/30°/40°

single

Notes

32


Ceramic 3535 Ceramic 3535

P/N

D x H (mm) D x H (mm)

Half / Full  Half / Full Angle

Type

YP‐00023

19.6x12.5

15°/30°

single

YP‐00024

19.6x12.5

20°/40°

Single

YP‐00025

19.6x12.5

25°/50°

Single

YP‐00026

19.6x12.5

10°/45°

Single

YP‐00027

19.6x12.5

15°/50°

single

YP 00028 YP‐00028

34 6X18 7 34.6X18.7

25°/50° 25 /50

Single

YP‐00029

34.6X18.7

20°/40°

Single

YP‐00030

19.4x14.9

18°/36°

Single

YP‐00031

19.4x14.9

10°/20° /

g Single

YP‐00032

19.4x14.9

23°/45°

Single

YP‐00033

19.4x14.9

30°/60°

Single

YP‐00034

19.9x10.6

38°/72°

single

Notes

33


Contact us Contact us

34

LED Lens List 2012  
LED Lens List 2012  
Advertisement