Page 1

Handledare: Jonas Kindlund, Margareta Molin, Lars-Erik Eriksson Skola: Kungsängsgymnasiet Klass: TE12

Intressanta uppfinnigar samt könsjämförelser gällande uppfinningar och uppfinnare Jonathan Österberg

Bild: Jonathan Österberg Foto: Truls Nord En antänd dynamit. En blodvagga med blodprov i. 1


Abstract I was given a task to write a report about a female and a male invention. I’ve picked dynamite and the blood cradle Triomix. I chose them because I thought these inventions were interesting and I wanted to know more about them. In this report, I will find out how and why technology developed with interaction from the society and how the environment affects what is feminine and masculine and how it affects the development of technology.

In my analysis, I’ve come to the conclusion that female and male inventions are different, because the environment and traditions in many ways control how a man and a woman should be. It makes them interested in different things which make them invent different things.

To find out things about the inventions I have chosen to use the internet. Dynamite was created by Alfred Nobel in 1867. When Nobel was 17, he first came in contact with nitroglycerin which is an explosive topic. Nobel was firmly resolved to create explosives using nitroglycerin and it had to be safe to use. Nobel mixed nitroglycerin with porous diatomite which was a huge success, but the doughy mix reacted slower, so he had to add a primer. The mix had almost the same exclusivity as nitroglycerin. He packaged the dough in cylinder assemblies. Dynamite is used for blasting. The blood cradle Triomix was invented by Barbro Hjalmarson in 1919. Hjalmarson worked as a nurse and found that turning the test tube was a problem because test results could display wrong if you turned the tubes a bit wrong. So Hjalmarson created a cradle which turned the tubes at right pace.

2


Innehåll Abstract ........................................................... 2 Inledning .......................................................... 4 Syfte och frågeställning ................................... 4 Metod och material ......................................... 4 Resultat............................................................ 4 Dynamit ........................................................... 4 Användningsområden Dynamit ....................... 5 Tändhatten ...................................................... 5 Blodvaggan Triomix ......................................... 6 Användningsområden Blodvaggan.................. 6 Analys/diskussion ............................................ 6 Sammanfattning .............................................. 8 Källförteckning................................................. 9

3


Inledning Jag har fått i uppgift att skriva en rapport om en kvinnlig och manlig uppfinning. Rapporten berör engelska, svenska och teknik. Jag ska inleda arbetet med en abstrakt på engelska, sedan kommer resten vara på svenska. Jag har valt att skriva om blodvaggan och dynamiten. Blodvaggan valde jag efter jag varit på Tekniska Museet och fick en guidad tur om kvinnliga uppfinningar. Då såg jag blodvaggan och kände att den uppfinningen var mest intressant av de kvinnliga uppfinningarna och jag valde därför att jobba vidare med den. Jag visste bara funktionen med blodvaggan innan jag började med arbetet och det fick mig att vilja veta mer om hur uppfinnigen uppkom, när den uppkom och vem som uppfann den. Dynamiten valde jag för jag har hört talas om den tidigare. Innan arbetet visste jag bara baskunskaper om dynamiten, men jag skulle gärna vilja fördjupa mig i hur den fungerar och vad som gjorde att Nobel kom på sin smarta idé.

Syfte och frågeställning - Hur och varför har teknik utvecklats med samspel från omgivningen/samhället, kunskaper om existerande teknik och pågående teknikutveckling? - Teknikens betydelse och skäl ur ett etiskt perspektiv. - Hur omgivningen påverkar vad som är kvinnligt och manligt, och hur det påverkar teknikens utveckling. -Ta reda på när och varför dynamiten och blodvaggan uppfanns.

-Beskriva funktionerna och användningsområdena till blodvaggan och dynamiten. -Kort fakta om uppfinnarna.

Metod och material Jag började med att åka till Tekniska museet i Stockholm för att få idéer och grundkunskap inom vad jag skulle skriva om och få veta några skillnader som ofta skiljer sig mellan kvinnor och män i deras uppfinnande. Efter att jag kommit hem igen fick jag en länk av min lärare så jag kunde hitta många svenska uppfinnare med lagom mängd fakta. Så jag läste lite och valde dynamiten och blodvaggan att skriva om. För att få djupare fakta om uppfinningarna så sökte jag på Google och läste olika länkar. Jag har valt att skriva allt på datorn och mitt upplägg är att skriva så bra som möjligt direkt och sedan läsa om uppsatsen och ändra delar jag inte är nöjd med.

Resultat Dynamit kommer från det grekiska ordet dy’namis som betyder kraft. Dynamit är ett starkt sprängämne som uppfanns av Alfred Nobel 1867 (NE, Björn Engsbråten, Hans T. Karlsson, 2012). Alfred Nobel hade en ganska svår uppväxt. Hans far hade ett företag som gick dåligt och han var klen och orkade bara med 2 terminer i skolan. När han var 17 år skickades Nobel på studieresa som varade i 2 år. I Frankrike praktiserade han hos en känd kemist och det var där han först kom i kontakt med ämnet nitroglycerin som senare blev en viktig del av hans berömda 4


uppfinning dynamiten. Nobel uppfann många saker under sin karriär. Hela 355 uppfinningar tog han patent på, men han hade tidigt varit fast besluten att använda nitroglycerin inom bergssprängning (Tekniskamuséet, Alexandra Selivanov, 2012). Nobel ville göra ett starkt sprängämne som inte var farligt att handskas med och det var då han började med den tidiga dynamiten. Han var mycket besluten att använda nitroglycerin som är ett flytande och mycket explosivt ämne. Det gav stora problem när man skulle handskas med ämnet eftersom nitroglycerin är mycket stötkänsligt och reagerar vid minsta felsteg. Det innebar att många som jobbade med att framställa ämnet omkom i olyckor då de varit lite för oförsiktiga. Nobel jobbade hårdare för att lyckas få nitroglycerin stabilare. Nobel uppfann tändhatten (står mer om den längre ner) vilket gav betydelse efter hans briljanta idé att ”… låta nitroglycerin sugas upp av porös kiselgur…”(NE, Björn Engsbråten, Hans T. Karlsson, 2012). Blandningen blev till en degig massa som endast kunde andtändas med en tändhatt. Man kunde tillverka massa med upp till 75 % nitroglycerinhalt och paketera dem i patroner, vilket var mycket praktiskt och även mycket effektivt som sprängmedel. Nobel valde att göra dynamiten i runda kolvar med en diameter som var lika bred som borrhålen man hade inom bergsprängningen tidigare. Men Nobel var inte nöjd med dynamiten, eftersom den tappat lite i sprängkraft när han gjorde den säkrare. Den tålde heller inte vatten, vilket fick Nobel att jobba vidare med dynamiten och så småningom lyckades

han öka sprängstyrkan och göra den vattentålig. Den uppfinnigen tog han också patent på och den heter spränggelatin. Han utvecklade även dynamiten till en annan produkt, som fick namnet ballistit. Den uppdaterade dynamiten gav inte ifrån sig rökmoln vid sprängning (Tekniskamuseet, Alexandra Selivanova).

Användningsområden Dynamit Bergsprängning Dynamiten fick störst framgång inom bergsprängning. Innan dynamiten uppfanns hade man använt vanligt krut. Det var klent och gav inte särskilt bra resultat. Det som gjorde dynamiten till en sådan succé var att den var relativt säker att använda och den gav kraftiga explosioner. Dynamiten gav möjligheter till att bygga tunnelbanor (Wikipedia, dynamit).

Krig Dynamiten användes också i krig. Nobel stod dock för fred och han hävdade att dynamiten skulle sätta skräck i makthavarna och istället förhindra krig (Tekniskamuseet, Alexandra Selivanova).

Tändhatten Tändhatten är en utlösare för olika sorters sprängämnen. Man kan starta den med eld, slag eller elektricitet. Tändhatten består av en liten sats lättantändligt ämne. Den satsen kallas för tändsats. När tändhatten aktiveras av till exempel en 5


stubin är det eld som startar tändhatten. Då tänds tändsatsen vilket ger en liten låga och en stark impuls. Med hjälp av den lilla briljanta tändhatten kan man utlösa den degiga dynamitblandningen. Nyare modeller finns i många varianter, men i Sverige använder man sig av dynamit som är uppbyggd av dinitroglykol istället för nitroglycerin, eftersom det är billigare och dinitroglykol har lägre fryspunkt än nitroglycerin.

Blodvaggan Triomix uppfanns av Barbro Hjalmarson som föddes 1919 i Sverige. Hon utbildade sig till sjuksköterska och med tiden som hon arbetate fann hon ett problem. Efter man tagit blodprover är det viktigt att man vänder provröret ett visst antal gånger och i rätt tempo, så att blodet bladas med antikoaguleringsmedel för att det inte ska levra sig. Om man inte gör detta korrekt kan provresultaten visa fel. Då uppfann Hjalmarson den batteridrivna blodvaggan som vaggar blodet rätt antal gånger och i rätt tempo. Då slipper en massa onödig tid gå till spillo och provresultaten visar alltid rätt. Hon tog patent på sin uppfinning 1994. Blodvaggan har spridit sig i stora delar av Norden och används på de flesta sjukhus i Sverige. Företaget Triolab AB hjälpte till att utveckla blodvaggan till en bättre produkt och har även köpt patent på produkten.

Användningsområden Blodvaggan Blodvaggan används bara inom sjukvården för den specifika uppgiften att förhindra blod att levras.

Analys/diskussion Problem

Jag upptäckte ett ganska stort problem i min rapport och det är att det finns mycket mer information om Nobel och om dynamiten än vad det finns om Hjalmarsson och blodvaggan. Det har gjort att jag inte riktigt kunnat fördjupa mig i blodvaggan. Anledningen till varför det kan vara så är att Nobel blev mycket kändare än Hjalmarsson och dynamiten blev en mycket större succé. Könsskillnader

När jag var på Tekniska Museet berättade guiden lite om varför kvinnliga och manliga uppfinnare skiljer sig och lite bakgrundsfakta om varför. Ur de aspekterna kan man se att dynamiten är en manlig uppfinning och blodvaggan är en kvinnlig. Även om en kvinna hade uppfunnit dynamiten hade den varit typiskt manlig och vice versa. Det som är kvinnligt och manligt kommer ofta fram redan när man är barn. Yttre påverkan och omgivningens förväntningar kan bidra till detta. Följden blir att många flickor sminkar sig, tar hand om dockor och låtsas att de lagar mat. Pojkar leker krig, leker med actionfigurer och bygger med lego (Lisa, Eriksson). Det medför, enligt mig, att kvinnor och män i äldre åldrar ofta får olika intressen.

6


Av tradition har mannen framställts som den hårda. Idealmannen försörjer familjen pengamässigt och är den som tar hand om hårdvarorna, medan kvinnan framställts som den mjuka som tar hand om familjen, fostrar upp barnen och har hushållsansvaret, en riktig hemma fru. Bara begreppet hemmafru berättar en hel del om hur kvinnan framställs. Detta kan ha gjort att kvinnor oftare har vårdrelaterade yrken, medan männen jobbar inom industrin. Nästan alla kvinnliga uppfinningar som gjorts har relation till vården eller hemmet, vilket guiden på tekniska muséet också nämnde. Män har däremot arbetat fram nästan alla industriella uppfinnigar. Då kan man se tydliga drag om vad som är manligt och kvinnligt med uppfinningarna jag har valt att skriva om i den här rapporten. Blodvaggan uppfanns av en kvinna för att underlätta inom vården, vilket anknyter till kvinnliga drag. Medan dynamiten uppfanns av en man och områdena dynamiten används inom är industrin. Då kan vi se tydligt hur samhället påverkat vad som är kvinnligt och vad som är manligt och även påverkat vad uppfinnarna har uppfunnit. Dagens samhälle är dock på väg att förändras, eftersom kvinnorna börjar tröttna på att kvinnors jobb är mindre betalda och att de behandlas annorlunda gentemot män. Om alla behandlas lika medför det att vad som är manligt och kvinnligt långsamt kommer att försvinna och båda parterna kommer att vara jämt fördelade inom de flesta yrken. Detta borde medföra att lika många män och kvinnor kommer att uppfinna inom båda områdena. Jag tror att teknikutvecklingen blivit lite begränsad av

att kvinnor och män inte är jämt fördelade inom alla områden. Biologiskt sätt är män och kvinnor olika, vi tänker olika och har olika problem. Om allas problem kommer fram kan man tillverka eller vidareutveckla produkter mycket längre än om bara en part är nöjd med uppfinnigen. Vid slutet av 1800-talet var det förbjudet för kvinnor att arbeta och ta patent på uppfinningar. Det medförde att kvinnorna gick hemma och hade som syfte att ta hand om mannen, hemmet och vara så osynliga som möjliga. (Fredrik, Pettersson) Det kan vara de livsförhållanden som växt kvar i samhället och medfört att många tycker att hemmet och köket är kvinnogöra.

Teknikens betydelse och själ ur ett etiskt perspektiv

De tekniska sakerna vi uppfinner är för att underlätta eller förbättra vardagen, men de är inte livsavgörande. Då uppkommer frågan vem är uppfinningarna bättre för? Ur människans synvinkel är de flesta uppfinnigar bra. De hjälper oss, men många förstör också naturen och levnadsområden för andra organismer. Det gör att vi tillslut dödar oss själva indirekt om vi inte tänker på miljön när vi uppfinner. En bil ur etiskt perspektiv borde förbjudas, eftersom den förstör jorden för alla som bor där. Den underlättar dock för den som använder den och nästan ingen säger nej till något som gynnar en själv. Men vi måste se längre än bara nutid utan också framtid. Det kan vara en bra sak att tänka på och det är också en stor världspolitisk fråga. 7


Påverkar nuvarande teknik framtida uppfinningar?

Ja, nutida tekniker kan utvecklas och framställas som nya uppfinnigar. Alla tekniska uppfinningar som finns tas det idéer ifrån som utvecklas till andra saker. Vi tar till exempel bilen. Bilen är en uppfinning i sig, men den består av många andra uppfinningar som tillsammans bilder en egen. Om man tänker att ord är individuella uppfinnigar så kan flera tillsammans bilda nya uppfinnigar som är meningar. Vi kan även se i rapporten om dynamiten att dynamiten aldrig kunnat tillverkas om inte tändhatten fanns. Så dagens uppfinningar påverkar framtidens.

Traditioner och omgivning påverkar vad som i slutaänden kommer att uppfattas som kvinnliga och manliga uppfinningarna. Kvinnor och män har olika tänk som vore bra att kombinera i en uppfinning. I och med att män och kvinnor oftast befinner sig inom olika branscher, försvårar det utbytet av tankar och erfarenhet. Tidigare uppfinningar påverkar dagens och framtidens uppfinningar för man kan ta lärdom ifrån dem. Tekniska uppfinnigar hjälper oss människor att underlätta vardagen, dock kan många uppfinningar vara miljöfarliga. Om du vill läsa mer om de tre senaste styckena finns de under rubriken analys/diskussion.

Sammanfattning Jag fick i uppgift att skriva en rapport om en manlig och en kvinnlig uppfinning. Jag valde blodvaggan och dynamiten, eftersom jag tyckte de var mest intressanta. Syftet med rapporten var att beskriva uppfinningarna och skillnader mellan vad som var manligt och kvinnligt med uppfinningarna samt teknikens betydelse. Jag har läst olika länkar på internet för att ta reda på fakta och skrivit allt på datorn. Dynamiten uppfanns av Nobel 1867 och funktionen med dynamiten är att spränga saker med stark kraft och att det ska vara relativt säkert. Den används inom bergssprängning och krig. Blodvaggan uppfanns av Hjalmarson 1994 och används inom sjukvården för att hindra blod från att levra sig. Mer fakta om detta stycke finns under rubriken resultat.

8


Källförteckning Otryckta Källor Eriksson, Lisa (2012) Guide på tekniska museet, guidad tur. 2012-9-25

Tekniska museet (Foto)URL: http://www.tekniskamuseet.se/images/200.4 0fd964d13822e845777f5/1341755569388/DS C_3168.jpg hämtad 2012-11-29 sökord: blodvaggan Triomix

Pettersson, Fredrik (2012). Högstadielärare, Vallaskolan Sala, berättat 2012-11-29 Österberg, Jonathan (2012) Ritad i paint av Jonathan Österberg 2012-11-30

Elektroniska källor Tekniska museet(2006) URL: http://www.tekniskamuseet.se/download/18. 689e694f125720d4ec480001573/1260958922 684/KvinnorsUppfinningar.pdf Sidan 17 hämtad 2012-11-20 Tekniska museet(2012) URL: http://www.tekniskamuseet.se/1/1910.html hämtad 2012-11-29 Natetema(2012) URL: http://natetema.weebly.com/temauppfinnare.html hämtad 2012-11-29 Wikipedia, dynamit(2012) URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dynamit hämtad 2012-11-28 PRV URL: http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/Immat erialratt/Om-patent/exempel-papatent/Blodblandaren/ hämtad 2012-11-26 PRVbloggen URL: http://prvbloggen.se/2012/06/14/hjaltarnasvagga/ hämtad 2012-11-26 Wikipedia, tändhatt(2012) URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ndhatt hämtad 2012-11-25 9


10

Intressanta uppfinnigar samt könsjämförelser gällande uppfinningar och uppfinnare  

Uppfinningar samt könsjämförelser gällande uppfinningar och uppfinnare; kvinnliga och manliga uppfinnare.