Page 1


Systematik: Rike

Animalia

Stam

Chordata Ryggsträngsdjur

Klass

Mamalia Däggdjur

Ordning

Carnivora Rovdjur

Familj

Felidae Kattdjur

Släkte

Lynx Lodjur

Abstract: I was given a task to write a report about a Swedish Animal. I decided to work about the Lynx because I think it is an adorable animal. Also I haven’t seen a wild Lynx and wanted to know why. The purpose of this report was to find out the following questions: Are lynxes fearless or are they afraid of humans? Do wolves and lynxes have the same relationship as cats and dogs? Why have so few people seen a wild lynx? Is or has the lynx been threatened? Then what has it been endangered by?

(www.nrm.se)

I have been searching through several sites on the internet and also some texts. Before I started writing I went to the museum Naturhistoriska and Skansen, both located in Stockholm. The results of my questions were: The lynx is afraid of humans and they will not attack a human in any situation. Wolves and lynxes do not have the same relationship as cat, mostly because there is so much food for them that they don’t need to fight each other. Why so few people in Sweden never have seen a wild lynx is mainly because the lynx mainly live in the north and the humans in the south, also the population of the lynx is very small. The lynx in Sweden has been threatened by the humans ever since they came here because we are hunting them and their food. Also during the 17th century the lynx was nearly exterminated, however now days they are repopulating.


Inledning: Jag valde att arbeta om lodjuret därför att jag aldrig har sett ett vilt lodjur och att jag inte heller känner till dess egenskaper. Det här är ett temaarbete i ämnena biologi, svenska och engelska. Arbetet jag har fått är att skriva en biologisk rapport om ett svenskt djur. Uppgiften bedöms i biologi och svenska, samt att ska jag skriva ett abstract på engelska.

Frågeställning och syfte: Eftersom jag aldrig sett ett vilt lodjur så vill jag gärna ta reda på hur lodjuret interagerar med människan. Är de likt våra katter, orädda för människan eller är de skygga?

Är lodjuret och vargens relation till varandra likt de vanliga tama katterna och hundarnas, där hundarna brukar vara de dominanta?

Kan det vara så att om lon är rädd för oss, att de avsiktligt håller sig borta, eller finns det andra anledningar till att få personer sett lo i vilt tillstånd? Vilka är de här anledningarna i så fall?

Jag vill även få reda på om lodjurspopulationen är/ har varit hotad, och då av vad? (vilket även kan kopplas till min första fråga)

Tillvägagångssätt: Jag har letat i flera olika hemsidor och texter, och jag har även varit på besök vid naturhistoriska riksmuseet och skansen, där jag fått en del information och även idén om

vad jag skulle ha för någon frågeställning och även ett antal bra bilder.

Resultat: Lodjurets population och revir. Lodjurs population i Sverige beräknas vara någonstans över 1500 stycken men det finns dock plats för många fler (Skansen). Kullarna består av mellan en till tre ungar som följer mamman under nästan ett helt år(i sällsynta fall kan det även bli fyra ungar, men då överlever sällan alla). Efter ytligare ett år så är lodjuren könsmogna (www.wwf.se). Ett vilt Lodjur lever i omkring 12 – 14 år utan jakt, men det äldsta kända lodjuret i fritt tillstånd nådde den otroliga åldern 21 år (de5stora.se). Lodjuren lever för sig själva och det är bara honorna och deras ungar som lever ihop. Reviren (hemområdena) är oftast mellan 3–7 mil2 där honorna har de lite mindre områdena och hanarna de större (wwf.se). Hanarna placerar sina revir så att de täcker över så många honors revir som möjligt (vilket gör att han kan föröka sig med fler honor, vilket gör populationen större) medan honorna mest inriktar sig på områden med mycket vilt (för att kunna föda upp en så stor kull som möjligt) (jagareforbundet.se). Lodjuren rör sig ständigt igenom sitt hemområde, oftast på natten(de5stora.com).

Lodjurets relation till människan. Tidigt 1900 tal så var lon väldigt sällsynt och därför så fridlyste man den 1927. Sedan vid år 1942 så började jakten igen men blev fridlyst igen år 1991, och år 1995 så infördes skyddsjakt mot lodjur (jagareforbundet.se). Regeringen har nu satt ett mål att ha runt 300 födda lo ungar/år och en stam på 1500 och


även att den större delen av populationen ska leva utanför renskötselområdet. Resten ska sedan anpassas runt de här punkterna (de5stora.com). Lodjuret det rovdjur som kostar staten mest att ersätta skadorna av, detta är för att de trivs i områden med mycket mat (i deras fall kött i form av ren och rådjur), som de lätt kan jaga ner och döda. Detta leder till att renägarna i Sverige ofta får lodjurs attacker. För att undvika att renskötarna ska skjuta lodjuren som saboterar så betalar staten för allt sabotage lodjuren som lever i skötselområdet orsakar (de5stora.com). Av alla Sveriges lodjur så håller sig omkring 45 % av populationen i eller runtom renskötselsområdet (det här motsvarar omkring 800 individer)(viltskadecenter.se). Efter 1996 har jakt i liten skala bedrivits för att sänka antalet lo i renskötselsområdet och det har lett till en situation som staten velat(Scandlynx). Även fast lodjuren är kapabla att döda en stor ren så är de väldigt passiva mot människor. Om en människa skulle komma nära deras ungar och undersöka dem så anfaller inte lon människan, utan försöker istället skrämma iväg inkräktaren genom att fräsa och visa tänderna. Men det här beteendet gäller inte mot alla djur, en lo skulle gärna döda och äta en jakthund eller en huskatt ifall den vore hungrig(de5stora.com). Jägarna är upprörda för att lodjuren tar många av rådjuren (viltjagareförbunet.se) och även renskötare för att de också blir av med sina renar men trots allt detta räknas lodjuren fortfarande som Sveriges invånares favorit rovdjur (de5stora.com).

Lodjuret och vargen som katter och hundar? Lodjuret är likt huskatten ett djur som taktiskt smyger upp så nära bytet den kan innan anfall, de är bra på spurter men inte på långa distanser. Lodjuret anses vara den absolut bästa ensamma jägaren i de Svenska skogarna, medan katten är ett av stadens. Lodjuret är dock ett vilt djur och vill ogärna träffa på människor(de5stora.com).

Vargen och lon är båda rovdjur och konkurrerar då om samma sorts föda, vilket kan skapa konflikter. Däremot så sker detta sällan, då vargen och lodjuret kan äta olika saker och huvudproblemet endast är att båda äter rådjur, vilket sällan sker. Vargarna föredrar älgar och lodjuren håller sig till ren och rådjur om möjligt. Skulle en sådan konflikt inträffa, till exempel om ett lodjur dödat ett rådjur och en varg kommer så kommer vargen att jaga bort lon (i de flesta fallen) och ta bytet själv. Dock så har det inte rapporterats om någon sådan händelse då det fortfarande finns bra med bytesdjur, Men om det skulle ändras så skulle vargen vara den dominanta arten och lodjuret skulle få lov att anpassa sig(slu.se). Lodjur som lever inom eller utanför vargrevir har samma chans att överleva. Utöver detta så undviker inte lon vargen (Scanlynx). Lodjuret är dock ett vilt djur och borde inte hållas som ett husdjur. Det går att få dem väldigt tama, men priset av detta är att de kommer att markera revir och riva sönder möbler, och även att du som ägare inte kan gå i närheten när de äter. Dessutom så måste de bo utomhus på vintern, då de inte tål så mycket värme. I Sverige är det även olagligt att ha vilda djur som husdjur (de5stora.com).


Lodjurens hot då och nu. Det nuvarande tillståndet hos lodjuret är ”nära hotad”. Jakten efter lodjur har pågått enda sedan lodjuren kom till Skandinavien för cirka 9000 år sedan. Jakten gick så bra att Skandinavien blev en stor exportör av lodjursskinn så tidigt som på vikingatiden. Senare under Gustav Vasas tid på 1550 talet så ökade priset på lodjursskinn till hela 40 mark (vilket motsvarar vad en familj behöver för att köpa råg för ett helt år). Det ökade priset gjorde att många började jaga efter lon och på 1600 talet hade lodjursstammen minskat drastiskt och på 1700 talet var den nära utrotad. På 1800 talet så ökade antalet husdjur på landet och då började konflikten mellan lodjuren och människorna. Nu hade också populationen av vilt som rådjur minskat, och gevär har uppfunnits vilket utrotade lodjuret i södra Sverige. Just nu växer stammen varje år och lodjuren har åter igen börjat expandera söderut (de5stora.com).

dock på ett annat sätt, då vargen dominerar över lodjuret, och hunden över katten (i de flesta fallen). Lon här i Sverige bor långt norr, i renskötselområdena och eftersom Sverige är väldigt glesbefolkat där så finns det inte många som har haft chans att se lodjur. Att lodjuren är nattaktiva kan vara en annan, då det kan vara svårt att se. Lodjuren är även duktig på att smyga vilket gör att de kan undvika oss. Huvudpunkten är dock att det inte längre finns så många lodjur i Sverige. Lodjuren har varit jagade ända sedan de kom till Skandinavien och det var först nyligen som regeringen fridlyste dem. Efter 1800 talet så hade även viltet minskat, nya vapen uppfunnits vilket gjorde så att lodjuren utrotades från södra Sverige. Jag tror inte att lon är hotad längre, de har blivit fridlysta och de finns nu gott om vilt. Ifall att lon skulle bli jätte hotad så tror jag att man med det moderna samhället skulle kunna fånga in dem i något område och kunna avla upp nya som var beskyddade från omgivningen.

Analys/Diskussion:

Sammanfattning:

Lodjuren är ganska skygga mot människor, det kan bero på att de har blivit jagade av människor i flera tusen år och lodjuren kanske till och med lär sina ungar att akta sig för oss. Rädslan för människan kan inte vara medfödd, då du fortfarande kan om du är tidig nog ta en lodjursunge och föda upp den och få den tam, eller så kan det rent av vara att de ser oss som om vi människor inte har tillräckligt med kött för att livnära sig på.

Jag har i min rapport forskat om Lodjuret. Syftet med arbetet var att finna svar på de frågeställningar som jag ställde. Lodjurets relation till människan är att de helst vill hålla sig borta från oss och att de inte är farliga. Om man skulle undersöka en lodjursunge så skulle mamman inte anfalla dig. Vargen och lodjuret är passiva emot varandra så länge det finns mycket om föda, lodjuren och vargarna har olika favorit byten vilket gör risken för en konflikt liten. Om en konflikt skulle inträffa så skulle vargen vinna. Det finns flera anledningar till att många inte sett lo i naturligt tillstånd, de finns mest i norra Sverige (som är gles befolkat). Även så är lodjursstammen här i Sverige är väldigt liten

Vargens och lodjurets relation är inte helt lik katten och hundens, men det kan kanske bero på att de inte lever så nära varandra i naturen som de gör i staden. Relationerna mellan de tama och de vilda skiljer sig där lodjur och vargar ogärna bråkar med varandra. Lika är de


och de har stora hemområden och de är även duktiga på att smyga. Det kan också finnas en rädsla hos lodjuren efter alla års jakt. Jag kom också fram till att lodjursstammen är hotad, huvudsakligen på grund av att människorna jagat så mycket att lodjuren nästan blivit utdöda. Just nu så håller lodjursstammen på att återhämta sig.


Källor: De 5 storas hemsida http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/inledning/ 2012-11-25 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/farlig/ 2012-11-25 http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=871#lodj ur 2012-11-25 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/ochManniskan/ 2012-11-25 De 5 storas hemsida – Population http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/inledning/ 201211-21 världsnaturfondens hemsida – lodjur http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125794-lodjur 2012-1121 De 5 storas hemsida – lodjur http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/ 2012-11-21 Naturhistoriska riksmuseets hemsida - Lodjurs sytematik. http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/skelettfrandaggdjur/daggdjurskranier /lodjur.3195.html 2012-11-12 Jägarförbundets hemsida: Lodjurens relation till människan. http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Lodjur/ 2012-11-23 De 5 storas hemsida: Kortfakta http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/kortfakta/ 2012-1123 Lodjur och varg, som katt och hund eller? (Camilla Wikenros, Olof Liberg, Håkan Sand, Henrik Andrén) http://www.slu.se/PageFiles/33707/2010/FaktaSkog_03_2010.pdf 2012-11-26 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/lodjur/historia/ 2012-11-26 De 5 storas hemsida – frågor och svar http://www.de5stora.com/omRovdjuren/fragor/fragorSvar/detalj.asp?FrageId=1463 2012-11-28 Scandlynx Slutrapport: http://www.naturvardsverket.se/upload/10_Forskning/slutrapporter%20Viltv%C3%A5rdsfonden/Slu trapport_Lodjursprojektet_2008.pdf 2012-11-28 Sid 23, 27, 30 Muntliga källor: Lars Erik Larsson (Skansen) 2012 – 10 – 25 Källorna är säkra det kan jag säga därför till exempel hemsidorna de5stora och SLU är genomkollade av lodjursexperter. Scandlynx är ett projekt utfört av experter inom hela Skandinavien. De ända källorna som skulle kunna vara osäkra är WWF och jägareförbundet, som kan vara lite partiska. För att undvika fel har jag dubbel kollat den fakta jag tagit därifrån.

Lodjuret  
Lodjuret  

Lodjuret, rapport

Advertisement