Eerder en vaker naar de peuteropvang

Page 1

Eerder ĂŠn vaker naar de peuteropvang

‌zodat uw peuter straks goed start op school

Nieuwe subsidie per 1 januari 2017


Eerder én vaker naar de peuteropvang …zodat uw peuter straks goed start op school Gemeente Arnhem wil graag dat alle peuters in Arnhem gelijke kansen krijgen. Zo kunnen zij zich spelenderwijs goed voorbereiden op de basisschool. Momenteel subsidieert de gemeente plekken voor peuters waarvan de ouders géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Per januari 2017 gaat hierin voor deze ouders iets veranderen. Peuters kunnen dan eerder én vaker gebruik­maken van de peuteropvang*. De gemeente noemt dit het Ontwikkelrecht peuters.

Voor- en vroegschoolse educatie Peuters met een (taal)achterstand krijgen een intensief taal­aanbod. We noemen dit Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voorschoolse educatie is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit aanbod is op alle locaties aanwezig waar de gemeente de peuteropvang subsidieert. Een indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau. Vroegschoolse educatie vindt plaats in de onderbouw van de basisschool en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 6 jaar.

Priscilla, moeder

“Romario vindt het heerlijk om samen te spelen met leeftijdsgenootjes. Als hij al met 2 jaar had mogen komen, had ik dit zeker gedaan! Niet alleen eerder, maar vooral vaker samen spelen, draagt bij aan de ontwikkeling van onze zoon.”

* Met de term peuteropvang bedoelen we alle vormen van peuteropvang, zoals de peuterspeelzaal, het peuterwerk of een kinderdagverblijf met peutergroep.


Verandering Voortaan mogen alle peuters in Arnhem al vanaf 2 jaar naar de

kinderen van 0-4 jaar. Voor hen verandert er financieel niets.

peuteropvang (dat was 2½ jaar).Via de nieuwe subsidieregeling

Wanneer u als ouder kiest voor een locatie met alleen

betaalt de gemeente Arnhem mee aan de opvang van uw kind.

peuteropvang, dan kan uw peuter vanaf 1 januari 2017 al vanaf

Of en hoeveel de gemeente bijdraagt, hangt af van uw inkomen

2 jaar starten.

en of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Ontvangt u géén kinderopvangtoeslag?

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaalt de gemeente nu mee aan 12 uur peuteropvang per

Veel ouders met recht op kinderopvangtoeslag maken al gebruik

week (dat was 6 uur). Uw peuter kan vanaf 1 januari 2017 op de

van een kinderdagverblijf of gastouder met een aanbod voor

peuteropvang starten.

>

In onderstaand schema kunt u zien wat de nieuwe situatie precies voor u betekent.

Kunt u aanspraak maken op de nieuwe subsidie van de gemeente?

U kunt dit nagaan op www.belastingdienst.nl

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag van het Rijk?

JA

NEE

Is uw gezamenlijk toetsingsinkomen...

Is uw gezamenlijk toetsingsinkomen...

hoger dan

€ 18.485,-

Dan betaalt u voor de peuteropvang het bruto uurtarief. U vraagt zélf, binnen 3 maanden, kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Heeft uw peuter daarbij een VVE-verklaring? Dan vraagt u zelf, binnen 3 maanden, kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Bij afname van tenminste 12 uur per week, betaalt u over de eerste 6 uur het bruto uurtarief. De volgende 6 uur krijgt u gratis van de gemeente.

lager dan

€ 18.485,-

Neemt u minimaal 6 uur per week peuteropvang af, dan ontvangt u de volgende 6 uur gratis van de gemeente. De peuteropvang-organisatie regelt dit voor u.

hoger dan

€ 18.485,-

lager dan

€ 18.485,-

De gemeente Arnhem betaalt maximaal 12 uur per week peuteropvang. U betaalt over alle uren een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Neemt u minimaal 6 uur per week peuteropvang af, dan ontvangt u de volgende 6 uur gratis van de gemeente. De peuteropvang-organisatie regelt dit voor u.

Heeft uw peuter daarbij een VVE-verklaring? Uw peuter mag maximaal 12 uur per week naar de peuteropvang. U betaalt over de eerste 6 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De volgende 6 uur krijgt u gratis van de gemeente.

Met een Gelrepas ontvangt u nog een extra korting op de ouderbijdrage. De GelrePas is voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente. Ook mensen met een ander inkomen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen voor de pas in aanmerking komen.


Gratis uren opvang Ouders met een gezamenlijk toetsingsinkomen van lager dan € 18.485 en peuters met een VVE- indicatie hebben recht op 6 uur gratis peuteropvang.

Peuteropvanglocaties Op de website www.arnhem.nl/peuteropvang vindt u een actuele lijst van locaties en de organisaties waar de gemeente plekken voor peuters subsidieert. Bij deze deelnemende organisaties kunt u terecht voor de kosten en overige informatie.

Ineke, leidster

“Ik vind het belangrijk dat iedere peuter meer dan 6 uur naar een peutercentrum kan gaan. Zo kunnen peuters zich op alle gebieden optimaal ontwikkelen en krijgen ze zoveel mogelijk dezelfde kansen.”

www.arnhem.nl/peuteropvang


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.