Page 7

PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Por todas estas razóns, nestas idades ( a partires de 8 anos) os alumnos non poderán aprender a segunda lingua só por si mesmos. Necesitan a axuda dos titores, que haberán de telas en conta e desenvolver unha serie de exercicios pautados, en progresiva orde de dificultade...co fin de axudarlles a corrixir os erros que seguramente cometerán.

Para ensinar a segunda lingua hai que ter en conta o contexto no que se vai desenvolver o alumno/a, así cabe sinalar que se desenvolverá dentro de un contexto escolar, lúdico e social. Partindo disto pódense ter en conta os seguintes temas a tratar:

1.- Os meus compañeiros e eu. 2.- Os saúdos. 3.- A clase e os seus obxectos. 4.- O corpo. 5.- Os vestidos. 6.- A saúde e a enfermidade. 7.- A casa: as súas habitacións e mobles. 8.- A familia 9.- Alimentos e bebidas 10.- Os obxectos da mesa durante as comidas. 11.- O tempo: horarios, días da semana, meses do ano, estacións... 12.- A rúa. 13.- De compras: o mercado, as tendas, os produtos... 14.- A cidade, o pobo. 15.- O campo: os animais, plantas, árbores e flores.

C.E.I.P. Sal Lence

7

PLAN DE ACOLLIDA  
PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

Advertisement