Page 6

PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Do dito ata este momento pódese deducir que a adquisición da segunda lingua a idades moi temperás, a partir dos 3 anos, dáse de modo natural se os nenos escoitan e practican esa segunda lingua o tempo suficiente no ambiente familiar ou escolar. Isto non exclúe que a partir dos 7 ou 8 anos non sexa necesario prestar axuda a estes alumnos para a aprendizaxe da lectura e da escritura, instrumentais que, en ningún caso, nin na lingua materna nin na segunda lingua, son innatas.

Como aprenden a lingua os nenos/as maiores de 8 anos

A partir dos 8 anos, danse outros procesos distintos na adquisición da segunda lingua. Nestas idades prodúcense uns trazos diferenciais:

- Non adoita existir o período silencioso, xa que as necesidades de comunicación apreman. Os alumnos lánzanse a falar, aínda que produzan un gran número de erros. Devanditos erros adoitan corrixirse e non tenden a fosilizarse. - Prodúcese unha gran variedade de procesos duns individuos a outros. Nalgúns casos danse avances moi rápidos. Noutros, os avances son moito máis lentos. Os seus gramáticas intermedias adoitan empezar a ser bastante

inestables,

da

lingua

-

súa A

esta

facéndose

materna,

idade

tamén

polo

notar

considerablemente

chamado

parece

terse

fenómeno perdido

a

da

a

influencia

transferencia.

capacidade

para

seleccionar os datos das oracións que se oen, provocándose un alto número de erros.

A diferenza do alumnado máis novo (3-8 anos), neste tramo de idade comeza a ter importancia o idioma materno do que proveñan: canta maior similitude coa segunda lingua , menor dificultade para aprendela, e á inversa. Este aspecto carece de importancia cando se trata de nenos máis pequenos (Orientacións para o ensino do español a inmigrantes e refuxiados, Ministerio de Educación e Cultura, 1999).

C.E.I.P. Sal Lence

6

PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

Advertisement