Page 3

PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

5. Características do alumnado estranxeiro:

Partindo de que este alumnado forma parte dun colectivo moi heteroxéneo en canto á nacionalidade de orixe, nivel de escolarización,… podemos indicar unha serie de características comúns:

-Poden amosar dificultades escolares en relación a tres factores: A idade coa que chegan a noso país. O nivel de escolarización previa. O nivel de dominio do noso idioma. -

A

estas

dificultades

pódense

engadir

situacións

socio-económicas

desfavorecidas : inestabilidade do emprego,…

- Pode existir absentismo escolar.

- Posible falla de motivación cara ó estudo que pode estar relacionada con:

A falla de identificación coa cultura que se reflexa no currículo e na vida do centro.

A falla de atención e/ou as baixas expectativas educativas dos pais.

Un ambiente educativo moi pobre nas familias.

Falla de integración social, con relacións moi pobres fora do entorno escolar. - Escasa relación co centro por parte das familias destes alumnos.

C.E.I.P. Sal Lence

3

PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

Advertisement