Page 2

PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

3. Normativa legal vixente na Comunidade Autónoma de Galicia e estatal:

Orde do 20 de Febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado procedente do estranxeiro. (Ver Anexo 1).

LEI ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Nesta introdúcese a nomenclatura de “alumnos de incorporación tardía no sistema educativo español”.

4. Obxectivos:

- Colaborar como centro, na posta en práctica dunha boa acollida do alumnado e o profesorado de nova incorporación á escola.

- Favorecer, entre todos, unha adaptación progresiva e axeitada ó centro escolar do alumnado e profesorado novo.

- Axudar a que o alumnado e os pais estean informados do funcionamento e organización do centro educativo, así como de outros aspectos relacionados coa educación (sistema educativo, becas, material escolar,…).

- Fomentar actitudes de respecto e tolerancia en relación a todos os alumnos/as e facilitar o proceso da súa integración na comunidade educativa.

C.E.I.P. Sal Lence

2

PLAN DE ACOLLIDA  
PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

Advertisement