Page 16

PLAN DE ACOLLIDA DO ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Este dicionario serve para utilizar para traballar o vocabulario, aínda que nos sexa en árabe no que fale o alumno/a, xa que veñen láminas por campos semánticos con vocabulario relacionado coas mesmas, con e sen apoio da escritura. - VIANA e ORTE (2004): AMIGOS. Español lengua extranjera. Madrid: Dylar. Neste trátanse as seguientes unidades: 1. Me llamo...Irina. 2. Esta es mi clase. 3. ¿Que bonito es mi colegio! 4. Un día de clase. 5. El cuerpo. 6. Que bien estoy. 7. Te presento a mi familia. 8. Mi casa. 9. El barrio donde vivo. 10. Voy de compras. 11. Vamos al zoo. 12. Vamos a jugar. En cada unidade trabállanse : -

contidos comunicativos (saudar, presentarse, etc.)

-

estruturas lingüísticas.

-

Conceptos básicos.

-

Lecto-escritura: vogais, consoantes, a palabra, a sílaba, frase, etc.

C.E.I.P. Sal Lence

16

PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

PLAN DE ACOLLIDA  

A incorporación dun alumno ou alumna que procede do estranxeiro adoita ir dispensar. Para elo se leva a cabo este Plan de Acollida, onde se...

Advertisement