Page 1

Milieuklachten Voor milieuklachten over bedrijven kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht te Zeist, T (030) 6999500. Buiten kantooruren kunt u voor deze en overige milieuklachten terecht bij de politie Binnensticht, T 0900 88 44, of de milieuklachtentelefoon van de Provincie Utrecht, T 0800 022 55 10 (24 uur per dag bereikbaar).

Vergadering Welstandscommissie

Op de maandagmiddagen in de oneven weken vindt over het algemeen de openbare vergadering plaats van de Commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. De vergaderlocatie en agenda zijn vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering te raadplegen op de activiteitenkalender op de homepage van de gemeentelijke website. Voor de agenda van de commissie Welstand en Monumenten kunt u de website raadplegen onder Bouwen en Wonen > Bouwen en Verbouwen > Commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Indien u geen toegang heeft tot internet, kunt u telefonisch contact opnemen met het informatiecentrum van de gemeente, tel. (030) 228 94 11. De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op: 4 februari 2013.

Omgevingsvergunning (WABO) Aanvraag reguliere procedure Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:Werk in Uitvoering • Bilthoven: Lassuslaan, Verhulstlaan en een deel van de Strausslaan herinrichting en renovatiewerkzaamheden aan de riolering tot 15 februari 2013. • Bilthoven: Paltzerweg, binnen de gemeente Zeist. Afgesloten vanaf 3 december 2012 t/m eind februari 2013. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zeist.nl/paltzerweg. • Bilthoven: : Kees Boekelaan (vanaf de Dwarsweg tot aan overgang naar fietspad) herstelwerkzaamheden aan de rijweg. Afgesloten vanaf 4 februari tot 29 maart 2013. • De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan gemeente De Bilt. De werkzaamheden vinden in week 5 en 6 plaats in de nachtelijke uren tussen 21.00 en 5.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www. vananaarbeter.nl. • Maartensdijk: Industrieweg renovatiewerkzaamheden aan de weg en riolering, vanaf 5 november 2012 t/m 29 maart 2013.

• Bilthoven, Spoorlaan 41, het vervangen/vergroten van een dakkapel (16-01-2013) • De Bilt, Alfred Nobellaan 57, het maken van een in- en uitrit voor een tijdelijke winkel (17-01-2013) • De Bilt, Utrechtseweg 377, het uitbreiden van de woning (16-01-2013) Inzage De aanvragen omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen uitsluitend ter inzage. U kunt in dit stadium op bovenstaande aanvragen nog niet reageren. Zodra dit wel het geval is, wordt u hierover geïnformeerd in deze gemeenterubriek. Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling Publiekszaken op tel. 030-2289411. Bij eventueel gefaseerde aanvragen is de aanvraag in twee fases opgedeeld op verzoek van de aanvrager. De twee fases samen vormen de omgevingsvergunning. Tegen beide fases staat na besluitvorming bezwaar en/of beroep open. Verleende omgevingsvergunning regulier Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende omgevingsvergunningen te verlenen: • Bilthoven, Berlagelaan 135, het wijzigen van de gevel door middel van het plaatsen van een raam (17-01-2013) • Bilthoven, Hasebroeklaan 21, kappen van 2 grove dennen (18-01-2013) • Bilthoven, Schubertlaan 13, kappen van 2 eiken (23-01-2013) • Bilthoven, Wagnerlaan 21, uitbreiden van de woning over 2 bouwlagen (18-01-2013) • De Bilt, Alfred Nobellaan 150, doorbraak woonkamer na keuken (21-01-2013) Bezwaar De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken ter inzage. Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling Publiekszaken op tel. 0302289411. Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit (=datum achter besluit) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan

moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank. tel. 030 – 2233000.

Verkeersbesluit Beleidsregels verkrijgen gehandicaptenparkeerplaats vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in december 2012 de nieuwe beleidsregels heeft vastgesteld voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De oude regels dateerde uit de jaren zeventig en waren enigszins verouderd. Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats kijkt de gemeente naar de volgende voorwaarden: 1: U bent al in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder. 2: U bent in het bezit van een eigen auto welke ook op uw naam is gesteld. 3: De gemeente houdt een telling in uw directe woonomgeving op verschillende tijdstippen van de dag (ook in de avond). Tijdens deze tellingen moet blijken dat er minimaal 2 x geen mogelijkheid is om binnen een medisch vastgestelde loopafstand geen te parkeren. Als er altijd een mogelijkheid is om te parkeren in uw directe woonomgeving, komt u niet in aanmerking voor een Gehandicapten- parkeerplaats op kenteken. 4: Er vinden geen tellingen plaats tijdens tijdelijke piekbelasting bij het parkeren. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld de weekmarkt of een evenement. Als de weekmarkt voor uw deur staat wordt er geen telling gedaan. 5: Bij het indienen van een aanvraag voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bent u leges verschuldigd. De hoogte van de leges is vastgesteld op € 100,00 per aanvraag. Voor leges geldt dat indien u kwijtschelding heeft voor de WOZ leges u ook kwijtschelding voor de leges Gehandicaptenparkeerplaats kunt aanvragen. De nieuw vastgestelde regels voor het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerplaats gaan twee weken na plaatsing in de Biltsche Courant. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder wonen en Leven -> verkeer en vervoer -> parkeren. of neem contact op met het zorgloket van de gemeente De Bilt via t. (030) 228 94 11 of zorgloket@debilt.nl

KIJK OOK ONLINE

De lokale bekendmakingen kunt u ook online raadplegen via www.overheid.nl

Waarschuwing voor mogelijk onterechte bankafschrijving Het blijkt dat er landelijk op vrij grote schaal ten onrechte bedragen van € 49,95 van bankrekeningen worden afgeschreven onder vermelding van ‘Gem. heffing 2013’. Alhoewel hiermee de suggestie wordt gewekt dat deze afschrijving van de gemeente uitgaat, willen wij benadrukken dat de gemeente De Bilt hier niets mee te maken heeft. Het gaat hier om afschrijvingen via automatische incasso die niet in opdracht van de gemeente, maar in opdracht van een particulier bedrijf, zijn uitgevoerd. De gemeente heeft geen incasso-opdracht gegeven en het bedrag zal dus niet in de gemeentekas vloeien. De aanslagen gemeentelijke belastingen 2013 zullen na 28

februari 2013 door de gemeente De Bilt worden verzonden. Pas daarna gaat de gemeente de belastingen innen. Wat kunt u doen? Als u van mening bent dat er bij u een onterecht een bedrag is afgeschreven, neemt u dan contact op met uw bank. Via uw

bank kunt u het bedrag laten terugboeken. Aanvullende informatie http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ invordering/nieuws/gemeenten-geen-partij-bij-landelijkeincasso-actie

Doe mee met de fotowedstrijd gemeentegids 2013-2014 Het duurt nog even maar in augustus verschijnt de nieuwe gemeentegids (de Wegwijzer) van de gemeente De Bilt. Een gemeentegids kan niet zonder mooie foto’s. Daarom doen wij een oproep aan onze inwoners om uw mooiste of meest bijzondere foto naar ons op te sturen. Wij organiseren een fotowedstrijd waarbij de winnende foto’s een plekje krijgen in de gemeentegids. De foto’s worden beoordeeld door een jury bestaande uit burgemeester A.J. Gerritsen, twee gemeenteraadsleden en communicatiemedewerker P. Koppel. Hoe doet u mee? Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met maandag 22 april uw foto(‘s) sturen naar communicatie@debilt.nl t.a.v. Pim Koppel onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en adresgegevens. Prijzen De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75,-- (eerste plaats) , € 50,-- (tweede plaats) en € 25,- (derde plaats). De beste foto wordt bovendien geplaatst op de voorpagina van de wegwijzer. Waar moeten foto’s aan voldoen? Wanneer u mee wilt doen aan de

fotowedstrijd, houd u dan rekening met de volgende criteria: 1. Alléén inwoners van de gemeente De Bilt kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd 2. Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingeleverd 3. Medewerkers van de gemeente De Bilt zijn uitgesloten van deelname 4. De foto’s moeten genomen worden in deze gemeente, en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente en/of de Biltse samenleving. 5. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/ JPG formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB 6. De gemeente De Bilt kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de

gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van zijn of haar foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, het burgerjaarverslag, etc. 7.Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s. De winnende foto’s worden in mei bekendgemaakt en de winnaars krijgen hierover bericht. Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe Wegwijzer? Pak dan uw camera en maak de winnende foto!

BiltBuis

30 januari 2013 Volg ons nu ook op Twitter, ga naar http://twitter.com/gemdebilt

NIEUWS VAN DE GEMEENTE DE BILT

Uitnodiging! Inloopavond Melkweg op woensdag 13 februariInformatie over werkzaamheden openbare ruimte In het project Melkweg wordt op dit moment hard gewerkt aan de bouw van het Cultureel en Educatief Centrum (CEC). Daarnaast moet er ook het nodige gebeuren in de openbare ruimte. De gemeente start eind februari/begin maart 2013 met een aantal werkzaamheden. Omwonenden en belanghebbenden worden daarom op woensdag 13 februari tussen 19.00 – 21.00 uur bijgepraat over de werkzaamheden tijdens een inloopavond. Deze informatieve bijeenkomst wordt gehouden bij Woonstichting SSW Waterman 45 te Bilthoven. Wat gaat er gebeuren? Een nieuw Cultureel en Educatief Centrum vraagt om een mooie, nette openbare ruimte. Daarom worden ondermeer de Planetenbaan (voor het winkelcentrum) en het Plutoplein opgeknapt. Dit heeft onder andere gevolgen voor de weekmarkt.

de voortgang van de bouw van het CEC en de andere onderdelen van het projectgebied. Wilt u nu alvast meer weten over het plan Melkweg? Kijk dan op de projectpagina www.melkwegdebilt.nl of kom langs bij het infopunt. Iedere eerste woensdag van de maand tussen 15:00 uur en 17:00 uur is daar iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U vindt het informatiepunt in de hal van basisschool Wereldwijs aan de Melkweg 1 te Bilhoven.

Grip op geld rubriek

Nee zeggen. Kom voor jezelf op met de assertiviteitstraining van Vitras Wil jij leren je zelfvertrouwen te vergroten? Kun je opkomen voor jezelf? En heb je moeite om NEE te zeggen? Dan is de Training Assertiviteit van Vitras iets voor jou! Bij deze training oefen je, aan de hand van eigen ervaringen, met ander gedrag. Je persoonlijke leerdoel vormt de leidraad in deze training. Er wordt gewerkt door middel van oefeningen, informatie-overdracht, uitwisseling van ervaringen, naspelen van praktijksituaties, oefenen van nieuw gedrag en thuisopdrachten.

Tijdens de inloopavond kan de gemeente u meer vertellen over de planning van deze werkzaamheden en laten we u nog eens zien hoe het inrichtingsplan er ook alweer uitziet. Ook vindt u er meer informatie over

In de training komen onder andere de volgende thema’s aan de orde: • Bewustwording van je mening, grenzen, behoeftes, wensen • Verbale en non-verbale communicatie • Het uiten van gevoelens • Nee durven zeggen • Omgaan met conflicten • Kritiek geven en ontvangen

Controleer op nl.alert.nl of je mobiel al geschikt is voor NL-Alert

Voor wie? Voor mannen en vrouwen die privé en/of in hun werk:

- Moeite hebben om voor zichzelf op te komen; - Regelmatig met anderen ‘botsen’; - Willen leren hun grenzen aan te geven; - Goed willen verworden wat ze denken en voelen. Wanneer? Op vrijdag 8 februari, 15 februari en 1 maart van 09:30 - 14:00 uur in Zeist, Bergweg 1. Kosten De training wordt gesubsidieerd door de gemeente. Om de training goed vorm te geven, wordt een vergoeding gevraagd van € 25 voor het lesmateriaal. Aanmelding Iedereen kan zich voor een groep aanmelden, ook zonder verwijzing. Voor aanmelding en/of informatie kun je contact opnemen met Jerry Bochem, tel. 030 – 8802446; j.bochem@vitrascmd.nl.

Utrecht zendt op 4 februari het eerste NL-Alert controlebericht uit Op maandag 4 februari rond 12.00 uur wordt het eerste NL-Alert controlebericht uitgezonden, tegelijk met de maandelijkse sirenetest. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen in Utrecht nagaan of hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. In 2013 volgen nog twee controleberichten: op 6 mei en op 4 november. Waarom NL-Alert? Iedereen kent de sirene die de eerste maandag van de maand gaat. Als de sirene gaat tijdens een noodsituatie moet je naar binnen en ramen en deuren sluiten. Daarom is er nu NLAlert. Dit is een aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Stel er breekt een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als jij je in een rampgebied bevindt en je hebt je mobiel ingesteld op NLAlert, dan ontvang je een tekstbericht. Hierin staat precies wat er aan de hand is. En wat je het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd. Stel je mobiele telefoon nu in Op dit moment werkt NL-Alert al op circa 60% van alle mobiele telefoons in Nederland. Dat betekent dat ruim 11 miljoen mobiele telefoons NL-Alert kunnen ontvangen. De komende tijd zal dit aantal verder oplopen. Er komen steeds meer toestellen op de markt die automatisch zijn ingesteld op NL-Alert. Dat maakt dit nieuwe alarmmiddel een waardevolle aanvulling op de bestaande middelen, zoals de sirene, de rampenzender en de website crisis.nl.

Heb jij je mobiel nog niet ingesteld? Op de website www.nl-alert.nl kun je nagaan of je toestel al geschikt is om NL-Alert te ontvangen. Hier staat ook beschreven hoe je jouw mobiel instelt op NL-Alert. Als je op 4 februari het controlebericht ontvangt, ben je er zeker van dat jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In geval van een noodsituatie weet jij daardoor direct wat er aan de hand is en wat je moet doen. Hoe werkt NL-Alert? Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een tekstbericht over een (dreigende) ramp uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving van de noodsituatie. Het bericht bereikt de mobiele telefoons binnen enkele seconden. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Zij worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. Het is volledig anoniem en helemaal gratis. Kijk dus nu op www.nl-alert.nl om na te gaan of jouw mobiel al geschikt is.

BUURTBEMIDDELING HELPT! Woont u niet meer met plezier door een vervelend contact met uw buren? Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente De Bilt. Wij bemiddelen bij allerlei vormen van overlast. T. 030-2677788 (maandag en donderdag) U kunt ons ook mailen: buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl

Gemeente De Bilt

Openingstijden Informatiecentrum: ma, wo, do 8.30 –17.00 uur,

Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven

De Milieustraat

T: (030) 228 94 11 E: info@debilt.nl

Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur, di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

F: (030) 228 94 57 W: www.debilt.nl

di 8.30 – 19.00 uur en vr 8.30 – 16.00 uur

Weltevreden 22 T: 030 228 96 26

Buurtbemiddeling: Een conflict over overhangende takken. Bij buurtbemiddeling geldt geheimhouding. De namen en situaties in onderstaand verhaal zijn vanwege de privacy veranderd. Twee buren leven al ruim een jaar met elkaar in onmin over overhangende takken in de achtertuin. Toen een snoeiafspraak voor de zoveelste keer niet werd nagekomen, was voor Joke de maat vol en nam ze contact op met buurtbemiddeling. Binnen een week zat ze met twee buurtbemiddelaars om de tafel en had ze ruimte om haar verhaal te doen. Vervolgens gingen de bemiddelaars naar de buren voor de andere kant van het verhaal. De buren kenden in eerste instantie nog enige aarzeling toen er werd aangebeld door buurtbemiddeling. Maar toen ze hoorden dat de bemiddelaars onpartijdig waren en echt alleen kwamen om hun kant van het verhaal te horen, gaf dat lucht. Ze waren best wel van goede wil, maar een ernstige zieke in de familie maakte, dat ze eerdere afspraken met Joke niet nagekomen waren. Ze verweten de buurvrouw dat ze geen begrip had voor hun situatie en vroegen een paar dagen bedenktijd om na te denken over een gesprek op neutraal terrein. Uiteindelijk besloten ze er voor te gaan. In het begin van het bemiddelingsgesprek overheersten de emoties nog. Verwijten vlogen over en weer over de tafel. De bemiddelaars slaagden er in om ieder verwijt om te buigen naar een vraag: “U vond het vervelend dat de afspraak niet

Burgerzaken: ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur en di 15.00 – 19.00 uur

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoortijden: (06) 55876775

nagekomen werd, wat had u in die situatie graag anders gewild?” Daarna werd aan de buren gevraagd: “Wat maakte dat u de afspraak niet na bent gekomen?” Na enige tijd was er sprake van een echte dialoog. Joke: “Als de bemiddelaars er niet geweest waren, was het gesprek waarschijnlijk na drie minuten al afgelopen geweest. Ik begrijp nu dat ik gewoon te snel was met mijn oordeel.” De buren hebben na het gesprek een punt gezet achter de hele kwestie en zijn gaan zoeken naar een oplossing. Men zou beginnen om elkaar weer te gaan groeten, vervolgens werd een nieuwe snoeiafspraak gemaakt èn wat te doen als er iets tussen zou komen. “Had ik buurtbemiddeling maar eerder ingeschakeld. Dat had me een hoop spanning gescheeld en dan was het conflict nooit zo hoog opgelopen,” zegt Joke achteraf. “Het was een moeilijke stap, maar een goede!” Soms kan een goed begeleid gesprek in één keer duidelijkheid brengen, waardoor buren weer prettig met elkaar omgaan. Wilt u advies over een lastige situatie met uw buren of een beroep doen op buurtbemiddelaars? Mail of bel naar Frieda Boekel, coördinator buurtbemiddeling Buurtbemiddeling.debilt@ meanderomnium.nl 030-2677788 op maandag en donderdag. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Zorgloket: ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur en di op afspraak van 15.00 – 19.00 uur

Bilthoven Bouwt informatie centrumproject Julianalaan 1, Bilthoven

Deze week meer gemeentenieuws op pagina 12

Bekendmakingen

Vergunningenloket: ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur

Bedrijvenloket: Geopend ma-do van 8.30 uur tot 17.00 uur en vr van 8.30 tot 16.00 uur

Openingstijden: wo en vrij 14.00-17.00 uur. Elke 1e en 3e za van de mnd van 11.00 tot 14.00 uur.

BiltBuis  

Nieuws van de gemeente De Bilt.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you