Page 1

Kurier DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

ISSN 1732-4238

ŚREMSKI

14 marca Kurier Śremski w nakładzie 13 000 egz!

Błociszewo, Borgowo, BRODNICA, CZEMPIŃ, Dalewo, DOLSK, Drzonek, Jerka, Konarzyce, Kórnik, KRZYWIŃ, Krzyżanowo, KSIĄŻ WLKP., Łękno, Manieczki, Mchy, Mechlin, Mórka, Nochowo, Prusinowo, Pysząca, ŚREM, Wyrzeka, Zaniemyśl, Zbrudzewo, Bodzyniewo, Międzychód

_________

_____________

Nr 10/07.03.2013

Koncertowali dla Miłosza

Dom Kredytowy Śrem, ul. Matuszewskiego 7 (Wyjazd z Rynku)

Tel. 61 28 19 071, kom. 509 029 924

06

strona 23 ________________

III Śremskie Forum Edukacyjne __________ strona 22

5,54 5,59 2,52


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

02

07.03.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Autoryzowany Punkt Sprzedaży Telewizji n TELE-VIDEO-SERWIS Śrem, ul. Paderewskiego 5c

PLANUJESZ ZAKUP MIESZKANIA?

WSTRZYMAJ SIĘ!

www.tvserwis.srem.com.pl

STARY SPICHLERZ

tel. 61 28 36 651

JUŻ WKRÓTCE NOWE WSPANIAŁE INWESTYCJE MIESZKANIOWE W ŚREMIE! SŁONECZNE WZGÓRZE III NOWA OFERTA

LAWENDOWE POLA

NOWA OFERTA

LAWENDOWE POLA NOWA OFERTA

DOMY SZEREGOWE 88,7 - 106,3 M2 Z OGRÓDKAMI

DOMY 4-SEGMENTOWE 76-88 M2 Z OGRÓDKAMI

LOMBARD Lokale handlowo-usługowe np. gabinety lekarskie o powierzchni do 123,9 m2

KÓRNIK-BNIN

KÓRNIK-BNIN MIESZKANIA Z OGRÓDKAMI I LOKALE HANDLOWO-USŁUGOWE

POD WIEŻĄ II

W SPRZEDAŻY OSTATNIE MIESZKANIA

pożyczki pod zastaw skup złota

KOMPLEKS HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY

_____________________________________

ŚREM, UL. KILIŃSKIEGO 26 A, TEL. 061 28 36 318, kom. 602 47 48 33; biuro@mpd.net.pl ODDZIAŁ POZNAŃ, UL. WIERZBIĘCICE 44A, 61-568 POZNAŃ, TEL. 61 83 45 544

Śrem, ul. Kościuszki 4

REKLAMA W ŚREMIE

Tel. 604 472 816

W miesiącu marcu czyszczenie biżuterii GRATIS!

Kurier DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

ŚREMSKI

__________

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Kociucki - 608 321 436; WYDAWCA - Wydawnictwo Regionalne Piorita, 63-100 Śremul. Chłapowskiego 15/22; REDAKCJA - Śrem , ul. Wojska Polskiego 5 p.12 DRUK - Express Media Bydgoszcz; NAKŁAD - 44000-50000 egz. miesięcznie; TEL. DYŻURNY - 533 077 800; REKLAMA - 608 321 436 wersja internetowa: www.kurier-sremski.pl

___________

Wydawnictwo Regionalne

___________

www.reklama-srem.pl

Redakcja KURIERA ŚREMSKIEGO zastrzega sobie prawo decyzji do druku materiałów nadesłanych, dokonywania skrótów i adjustacji tekstów. Za treść ogłoszeń i reklam nie odpowiada. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wzory reklam wykonane przez Wydawnictwo Regionalne “PIORITA” pozostają jej własnością.


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 07.03.2013 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

BUDUJESZ,

REMONTUJESZ,

EL-BUD

3

WYKAŃCZASZ !!!

Hurtownia artykułów budowlanych i hutniczych Super cena

- Wyroby hutnicze Blachy czarne i kwasoodporne, kształtowniki, płaskowniki, dwuteowniki, pręty gładkie, żebrowane, rury czarne, ocynkowane, drut czarny i ocynk, blachy ocynk, aluminium

- Pokrycia dachowe Dachówki cementowe: IBF, Brass, Dachówka ceramiczna: Roben, Koramic, RuppCeramika Blachodachówka, blacha trapezowa, ocynk i kolorowa z flizeliną. Papy izolacyjne, podkładowe, asfaltowe, termozgrzewalne, gont

Drzwi wewnątrz klatkowe

czas dobrych zakupów! BRAMY GARA ŻOWE

00

Pn-pt 7 - 17

00

Bramy garażowe, okna, drzwi...

00

Sob 7 -13

00

Zapewniamy demontaż i montaż

- Więźba dachowa impregnowana, tarcice krawędziaki, kontrkrawędziaki, łaty, kontrłaty, deska obrzynana 19, 25, 32,40,50,60

- Beton towarowy - Żwir Tel. 61 28 36 520, 28 36 411 www.el-bud.net.pl

ZAPEWNIAMY TRANSPORT I ROZŁADUNEK !!! ______________________________________


4

07.03.2013

26 lutego 2013 r. wizytę w Gnieźnie złożyli Burmistrz Dolska Henryk Litka wraz z Kajetanem Pyrzyńskim – przedsiębiorcą z Mełpina , Gm. Dolsk.

W POWIECIE DEBATOWALI

DOLSZCZANIE U PRYMASA Pierwsze spotkanie odbyło się u Prezydenta Gniezna Jacka Kowalskiego. Tematem spotkania było przed stawienie pomysłu Kajetana Pyrzyńskiego dot. zorganizowania i uruchomienia szlaku turyst yczno -pielgrzym ko wego św. Wojciecha. Drugie spotkanie doty czyło tego samego tematu- odbyło się w siedzibie Prymasa Polski Abp Józefa Kowalczyka. Prymas z wielkim zainteresowaniem wysłuchał informacji o próbie zorga nizowania szlaku św. Wojciecha. Bardzo pozytywnie ustosunkował się do przedstawionych informacji oraz zapewnił o wielkim swoim Wg pomysłu K. Pyrzyń - burga do Gniezna i dalej do poparciu dla tej idei. skiego szlaki św. Wojciecha Gdańska. prowadziły z Pragi i Magde -

PLUSZAKI DO AFGANISTANU W dniach od 20 do 26 lu tego br. odbyła się akcja humanitarna „WIELKOPOL SKA DZIECIOM AFGAŃ SKIM”, którą zorganizował wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem akcji było zebranie zabawek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów na terenie wo jewództwa wielkopolskiego. Dary zostaną przekazane dzieciom afgańskim w sierocińcach i w najbiedniejszych szkołach Prowincji Ghazni – w rejonie działania Pol-

skiego Kontyngentu Woj skowego. Zebrane zabawki w ilości 24 worków i 1 kartonu, tra?ły do Starostwa Powiatowego w Śremie, skąd 27 lutego zostały zabrane przez żołnierzy tutejszej jednostki wojskowej i przewiezione do Poznania. Do akcji włączyły się: - Publiczne przedszkole „Niezapominajka” prowa dzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – 3 worki - Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu wraz z oddziałem przedszkolnym – 2 worki

- Szkoła Podstawowa w Masłowie – 4 worki - Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie – 1 worek - Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie – 2 worki - Szkoła Podstawowa w Pyszącej – 1 karton - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbru dzewie – 3 worki - Zespół Szkół Specjalnych w Śremie – 4 worki - Zespół Szkół w Mchach – 4 worki - Pracownicy Starostwa Powiatowego w Śremie – 1 worek

Sesja Rady Powiatu w Śremie w dniu 27 lutego rozpoczęła się od przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Śremskiego za rok 2012. Następnie radni mieli możliwość za dania pytań Komendantowi Powiatowemu Policji w Śremie Piotrowi Leciejewskiemu dotyczących działalności Komendanta Powiatowego Policji w Śremie i informa cji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu śremskiego w 2012 r. Rada przyjęła sprawozdanie Komendanta Policji jednogłośnie. Radni dokonali analizy planu ?nansowego SP ZOZ Szpitala w Śremie na 2013 r. oraz określili zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno sprawnych w 2013 r. Rada przeznaczyła 425.827 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej podlegających kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz 80.000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Śremie. Rada zdecydowała o założeniu szkoły policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Szkoła będzie kształcić w dwóch zawodach: technik ochrony ?zycznej osób i mienia oraz technik pożarnictwa. Drugi temat oświatowy dotyczył sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat śremski.

Na zakończenie uporządkowano składy osobowe Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego Powiatu i Przestrzegania Prawa oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wy kreślono ze składów komisji panią Hannę Ratajczak, w

związku z rezygnacją z pełnienia funkcji radnej, a do pisano radną Zo?ę Borow ską-Olik, która zadeklaro wała udział w pracach tych komisji. Stwierdzono rów nież wygaśnięcie mandatu radnego Teodora Stępy z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 07.03.2013 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

05

Odznaczeni 25 lutego 2013 roku w Auli UAM w Poznaniu odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu. Celem imprezy było uhonorowanie działaczy i partnerów PKPS z Wielkopolski, którzy od wielu lat niosą pomoc osobom wymagającym wsparcia i opieki.

_________________

Złotą honorową odznakę PKPS nadaną przez Prezydium Rady Naczelnej PKPS w Warszawie otrzymała: Maria Świdurska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. Srebrne honorowe odznaki PKPS nadane przez Prezydium WZW PKPS w Poznaniu otrzymali: Roman Bartkowiak – Prezes Zarządu Powiatowego PKPS w Śremie, Andrzej Mieloszyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PKPS w Śremie Z powiatu śremskiego zaproszone były również Beata Szczepaniak – Kierownik Rejonu Usług Opiekuńczych w Śremie oraz Agnieszka Juskowiak – z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie.

______ Firma Handlowa Błoch BHB Węglostal Sp. z o.o. Ul. Główna 56, Szymanowo, 63-100 Śrem tel./fax. 61 28 122 77

l p . m e r s a m a l k e r . w ww

Materiały budowlane

ZIMOWA PROMOCJA NA OPAŁ Orzech.........................795 zł Orzech II .....................640 zł Groszek.......................765 zł Eko-groszek................820 zł Miał.........................od 510 zł tel./fax. 61 28 122 77

Klientom z okolic Mosiny polecamy filię naszej firmy w Czempiniu ul. Kolejowa 32, tel. :61 28 263 85

Nie pobieramy opłat za dowóz* tel. 61 28 12 036 (Stacja Paliw) tel. 61 28 263 85 (filia Czempiń)

www.weglostalbhb.pl

*

w okolicach Śremu i Czempinia przy zamówieniu min. 1T

Opał

Stacja paliw


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

06

07.03.2013

LUKS US. DOM -

HANDEL - USLUGI MONTAZOWE

METAL-MAR PLESZEWSKIE KOTŁY C.O

Książ Wielkopolski

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Producent szaf wnękowych mebli kuchennych i biurowych

- całodobowe - z podajnikiem - uniwersalne (Montaż kotłów gratis)

Z tą reklamą 10

Instalacje C.O.

% ta niej

Wykładziny PCV !* szer. 5; 4; 3,5; 3; 2,50; 2; 1,50m wykładziny dywanowe - szer. 5; 4; 3; 2 m dywany i chodniki panele podłogowe artykuły pościelowe karnisze rolety transport

Tel. 500 031 446 metalmar@interia.eu

Meble na wymiar Projekt, wycena, transport i montaż Tel. 061 28 22 647 Fax 061 28 21 229 kom 608 310 529

Tel. 061 283 05 06 603 565 563

* rabat nie dotyczy towarów w promocji

63-100 Śrem, Zbrudzewo, ul. Śremska 7b Tel. /Fax 61 28 28 690 www.luksusdom.pl, e-mail: sklep@luksusdom.pl CZYNNE: pn, wt, śr, pt 9.30- 18.00, sob. 9.00-13.00, czw 9.30-20.00

Zgłoszenia : 24 godz. / 365 dni !

OKNA DESIGN

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Pogotowie Kanalizacyjne Udrożnianie i czyszczenie kanalizacji

www.ekopartner-srem.pl

Kompleksowe czyszczenie kanalizacji (całe piony i poziomy) Okresowe czyszczenie drenażu Oczyszczalni Przydomowych Wycinanie przerostów korzeni, usuwanie złogów tłuszczu itp. Odmulanie i płukanie "deszczówki" Kamery TV do rur już od fi=50 mm z nagraniem na DVD * Spirale napędzane elektrycznie(do 70 m dł.) oraz WUKO

Tel. 602-227-666

www.firma-chochlik.pl; biuro@firma-chochlik.pl

POMIAR I WYCENA GRATIS

NOWA SIEDZIBA FIRMY

.

., . RABAT ZIMOWY Od 1 grudnia do 28 lutego udzielamy rabatu na towar


07.03.2013

_______

_______

_______

Tel. 608 321 436 533 077 800

07

POZNAŃ GALERIA PESTKA AL. 47.SOLIDARNOŚCI tel. 533 30 31 31

ta reklama stanowi

kupon rabatowy 10%


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ĹšREMSKI _______________________________________

08

07.03.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

____________________________________________________________ 20 000 e-mail: info@centrumweselne.com tel. 533 077 800


07.03.2013

CHŁOPCZYK ODDALIŁ SIĘ, ... BYŁY POSZUKIWANIA, ... WSZYSTKO DOBRZE SIĘ SKOŃCZYŁO 22 policjantów ruszyło w piątkowe popołudnie na poszukiwanie 6 – letniego chłopca, który będąc pod opieką babci, niepostrzeżenie, oddalił się z placu zabaw. Na szczęście wszystko dobrze i szybko się skończyło. Chłopczyk po prostu postanowił sam wrócić do domu, bo jak powiedział „zna drogę”. Takie sytuacje, jak ta, która miała miejsce w piątkowe popołudnie, co jakiś czas zdarzają się śremskiej policji. Policja otrzymuje

zgłoszenia o samowolnym oddaleniu się małych dzieci, podejmuje niezbędne czynności i maluchy na szczęście szybko się odnajdują. Tak też było w minio ne, piątkowe popołudnie. Mieszkanka Śremu powiadomiła policję o tym, że po szła wraz z malutką wnuczką do przedszkola odebrać 6 – letniego wnuka i kiedy wyszła z dziećmi z budynku przedszkola, to zajęła się zapinaniem dziewczynki w wózku, a chłopczyk w tym czasie bawił się na placu zabaw. Kiedy kobieta zakoń-

czyła czynności z wnuczką, to odwróciła się i chłopczyka już nie było. W związku z takim zgłoszeniem dyżurny natychmiast skierował 22 policjantów na poszukiwanie dziecka. Na szczęście wszystko do brze i bardzo szybko, po niespełna godzinie, zakończyło się. Chłopczyk po prostu postanowił sam, bez babci, wrócić do domu, bo jak po wiedział „zna drogę”. Materiał dzięki uprzej mości www.srem.policja.gov. pl

„PIRACI DROGOWI” UKARANI

Podczas minionego weekendu policjanci Referatu Ruchu Drogowego dbając o bezpieczeństwo w ruchu drogowym ujawnili kolejnych “piratów drogowych”, którzy nadmier nie przekroczyli prędkość stwarzając tym samym duże zagrożenie na drogach. M. in. w Drzonku funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej mercedesa, któ rym kierowała 27 - letnia mieszkanka Krotoszyna. Kobieta pędziła przez wieś z pręd kością 111 km/h. Mundurowi nałożyli mandat karny w wysokości 500 złotych i 10 pkt. karnych. W miniony piątek, 1 marca o godz. 17.40 policjanci drogówki ujawnili, że w Drzon ku prędkość przekroczył 41 - letni mieszkaniec Gostynia, który kierując toyotą jechał z prędkością 91 km/h przy dopuszczalnej 50 km/h. Policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 300 złotych i 8 pkt. karnych. Tego samego dnia i w tym samym miejscu, o godz. 20.25, 29 - letni mieszkaniec gminy Dolsk kierując BMW jechał z prędkością 98 km/h. W tym przypadku mundurowi również nałożyli mandat karny w wysokości 300 złotych i 8 pkt. karnych. W sobotę, 2 marca o godz. 09.10 funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego w Drzonku ujawnili, że prędkość przekroczył 39 - letni mieszkaniec Poznania, która kieru jąc peugeotem jechał przez wieś z prędkością 101 km/h. Policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 400 złotych i 10 pkt. karnych. Tego samego dnia, o godz. 16.05, w Wyrzece, 22 - letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego kierując renault jechał z prędkością 103 km/h przy dopuszczalnej 50 km/h. W tym przypadku mundurowi także nałożyli mandat karny w wysokości 400 złotych i 10 pkt. karnych. 3 marca o godz. 07.00 policjanci drogówki w Drzonku zatrzymali do kontroli drogo wej mercedesa, którym kierowała 27 - letnia mieszkanka Krotoszyna. Kobieta pędziła przez wieś z prędkością 111 km/h. Mundurowi nałożyli mandat karny w wysokości 500 złotych i 10 pkt. karnych. Tego samego dnia, w tym samym miejscu, o godz. 07.55 funk cjonariusze ujawnili, że prędkość przekroczył 41 - letni mieszkaniec powiatu gostyńskie go, który kierując renault jechał z prędkością 92 km/h. Policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 300 złotych i 8 pkt. karnych. Następnie, o godz. 08.10 w Drzonku prędkość przekroczył 39 - letni mieszkaniec powiatu średzkiego, który kierując pojazdem marki Kia jechał z prędkością 91 km/h. W tym przypadku mundurowi też nałożyli mandat kar ny w wysokości 300 złotych i 8 pkt. karnych. O godz. 08.30 w Drzonku, 30 - letni miesz kaniec powiatu gostyńskiego kierując citroenem jechał z prędkością 95 km/h. Policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 300 złotych i 8 pkt. karnych.

9

ZATRZYMANO SPRAWCÓW POBICIA 13- LATKA Policjanci Posterunku Policji w Czempiniu zatrzymali dwóch sprawców pobicia 13latka. Zatrzymanymi okazali się 16 i 18- letni mieszkańcy gm. Czempiń. Teraz pełnoletniemu sprawcy tego przestępstwa grozi do 3 lat więzienia, a sprawę wobec nieletniego rozstrzygnie Sąd Rodzinny i Nieletnich. 21 lutego br. otrzymaliśmy zgłoszenie od ojca 13 latka mieszkańca gm. Czempiń, że w dniu 19 lutego br. na terenie gm. Czempiń jego syn został pobity przez n/n sprawców. Podjęte niezwłocznie czynności przez policjantów Posterunku Policji w Czempiniu do prowadziły do szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawców tego pobicia, którymi okazali się dwaj mieszkańcy gm. Czempiń w wieku 18 i 16 lat . W sprawie tej ustalono, że powodem tego zajścia były szkolne nieporozumienia. Miejsce wyjaśnienia swoich problemów wybrali teren przyległy do budynku szkoły do której uczęszcza pokrzywdzony. Po napotkaniu o?ary sprawcy przewrócili 13 latka, a kiedy leżał na ziemi bili go pięściami po twarzy i głowie. Tym razem w wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony 13 latek nie doznał żadnych po ważnych obrażeń ciała. Skończyło się tylko na kilku siniakach . Teraz sprawą pobicia wobec nieletniego zajmie się Sąd Rodziny i Nieletnich w Kościanie, a pełnoletniemu sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Materiał dzięki uprzejmości www.koscian.policja.gov.pl

Z UDZIAŁEM PIESZYCH Podczas minionego weekendu śremska policja odnotowała dwa zdarzenia drogowe z udziałem pieszych. Na szczęście nie odnieśli oni poważniejszych obrażeń ciała. Najpierw w piątek, 1 mar ca wieczorem, około godz. 21.15 do zdarzenia drogowego z udziałem pieszej doszło w Dolsku. Z ustaleń policjantów wynika, że mieszkanka tej miejscowości idąc nieprawidłową stroną drogi została potrąco-

na przez nissana, którym kierował mieszkaniec Śremu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kobieta doznała ogólnych potłuczeń, została ukarana mandatem karnym w wysokości 50 złotych. Następnie w sobotę, 2 marca przed południem, do zdarzenia drogowego z udziałem pieszych doszło w Śremie na Placu 20 Października. Z ustaleń policjantów drogówki, którzy pracowali

na miejscu zdarzenia, wynika, że kierujący Fiatem Punto, mieszkaniec Śremu, na oznakowanym przejściu dla pieszych nie udzielił pierwszeństwa idącej 31 – letniej kobiecie i jej 4 – letniemu synkowi, który został przejechany po stopach. Na szczęście nie spowodowało to u chłopca poważniejszych obrażeń. Sprawca zdarzenia został ukarany


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ 07.03.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

FRESHgroup

10

Zawody siatkarskie Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie, w miniony piątek była gospodarzem zawodów siatkarskich na etapie rejonowym. Po zwycięstwie w etapie powiatowym SP1 zorganizowała kolejny etap rywalizacji młodych siatkarzy. Oprócz drużyny gospodarzy (SP1), w zawodach wzięły udział ekipy z Gniezna, Murowanej Gośliny, Jarocina i Wrześni. Mimo zaciętej, siatkarskiej rywalizacji bezkonkurencyjni okazali się siatkarze z Wrześni. Etap rejonowy zawodów siatkarskich zakończył się następującymi wynikami:I miejsce - SP Września,II miejsce - SP Murowana GoślinaIII miejsce - SP1 ŚremIV miejsce - SP GnieznoV miejsce - SP JarocinWszystkim uczestnikom gratulujemy!

Informacje z życia szkół można przesyłać na adres: darmowykurier@gmail.com


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 07.03.2013 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

11

WIELKI POWRÓT małej KASY! Kasa MałaPlus już dostępna w sprzedaży z homologacją GUM! Cena netto: 999zł Cechy wyróżniające kasy MAŁA PLUS: - Zgrabna, ergonomiczna obudowa - Baza towarów: 3 000 towarów - Dwa kody dla każdego towaru (kod porządkowy oraz kod kreskowy) - Identyfikacja 8 kasjerów - 8 form płatności - Obsługiwane urządzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT - Obsługa Euro - Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych list - Łatwy sposób wymiany papieru - Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę) - Bardzo wydajny akumulator wewnętrzny, zapewniający wydruk do 1300 paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnętrznego - Zaawansowany system zarządzania energią Dodatkowo w wersji MałaPlus E: - Kopia elektroniczna paragonu - Mechanizm “easy loading” czyli wyjątkowo łatwe zakładanie papieru

Absolutny, bezkonkurencyjny hit od 2011!

nano e Cechy wyróżniające kasę NANO: - Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja - Ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia - Możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury - Pierwsza kasa przenośna z elektroniczną kopią wydruku - Zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemności, dostępnej dla Użytkownika - Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z możliwością wydruku) Dostęp do danych zapisanych na karcie SD z komputera z możliwością ich przeglądania, raportowania kopiowania - Dostarczony wraz z kasą program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcją raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pamięci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu okresowego i miesięcznego fiskalnego...

KOMPUTERY internet

Kasy Fiskalne Od 1998 roku...

63-100 Śrem ul. Nowa Strzelnica 5 tel/fax: 61 28 10 021 kom: 509 523 771 e-mail: sklep@agol.com.pl


07.03.2013

TENISOWE ZMAGANIA W SZÓSTCE W dniach 1-2 marca br. na obiekcie sportowym Szkoły Podstawowej nr 6 odbywały się XIV Mistrzostwa Śremu w Tenisie Ziemnym pod patronatem Burmistrza Śremu. Najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi adepci tej pięknej dyscypliny sportu (rocznik 2003 i młodsi), którzy mogli rywalizować w zawodach Mini Tenisa Ziemnego. Na dwóch kortach toczyli oni bardzo wyrównane i zacięte pojedynki. Najlepszym zawodnikiem okazał się Kamil Dworczak, który w finale pokonał 2:0 Jagodę Dudę. Trzecie miejsce wywalczyła Marisa Białecka. Zdecydowanie najwyższy poziom umiejętności tenisowych zaprezentowali najstarsi uczestnicy turnieju. Sobotnie zawody obfitowały w liczne długie i ciekawe wymiany. Najlepszym zawodnikiem tej kategorii wiekowej okazał się Adam Tyluś, który w finale 2:1 pokonał Bartosza Kozaka. Trzecie miejsce przypadło Dawidowi Forszpaniakowi. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.

_______________________________________________


_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

_______

_______

Kurier

Tel. 608 321 436 07.03.2013 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

13

Fikcyjna kradzież opla Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn zamieszanych w fikcyjną kradzież samochodu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani. Zawiadamiający dodatkowo chciał przekupić policjanta, aby ten „zapomniał” o sprawie. Sąd zadecydował o aresztowaniu pasera, natomiast wobec drugiego z mężczyzn zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. W ostatni dzień lutego kilka minut przed południem do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu zgłosił się 35-letni mieszkaniec powiatu międzychodzkiego twierdząc, że na jednym z osiedli w Gostyniu skradziono mu samochód marki Opel Insignia Sports Tourer SW, którego wartość wycenił na kwotę 140.000 zł. Z relacji mężczyzny wynikało, że dzień wcześniej około 16:00 przyjechał do znajomego z Gostynia, u którego pozostał do dnia następnego. Po zakończonych odwiedzinach, gdy poszedł na parking

okazało się, że opla, który użytkuje nie ma w miejscu w którym go zaparkował. Śledczy zajmujący się sprawą przystąpili do działania, wykonywane czynności miały ustalić sprawcę lub sprawców przestępstwa. Jednak im dłużej kryminalni pracowali nad sprawą tym więcej mieli wątpliwości, czy doszło do kradzieży. Od tego czasu działania były prowadzone dwutorowo, z jednej strony szukano złodziei, z drugiej weryfikowano zeznania zawiadamiającego. Policjanci zgłaszającemu zadawali kolejne pytania i szukali dowodów jego winy. Po kilku godzinach śledczy byli już pewni, że mężczyzna kłamie. Okazało się, że 35-latek wymyślił kradzież opla tylko dlatego, że mu się znudził i chciał kupić inne auto. Dodatkowo zaproponował nadzorującemu policjantowi postępowanie łapówkę. Obiecywał połowę pieniędzy, które otrzyma z ubezpieczenia jeżeli sprawa nie ujrzy światła dziennego. Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został wspólnik, 46-letni mieszkaniec gminy Śmigiel, który odebrał pojazd z parkingu i pojechał nim do Poznania. Samochód pozostawił w miejscu, z którego odjechała inna nieznana nam osoba. Wszystkie czynności były konsultowane i nadzorowane przez gostyńską prokuraturę. Mężczyźni zostali już przesłuchani, zgłaszający usłyszał zarzuty zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, przywłaszczenia powierzonej mu rzeczy ruchomej i obiecania korzyści majątkowej

funkcjonariuszowi publicznemu. Natomiast wspólnik usłyszał zarzut paserstwa. Na wniosek miejscowej prokuratury gostyński sąd zastosował wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Natomiast paser został aresztowany na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Cały czas trwają czynności zmierzające do odzyskania samochodu. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gostyniu. za www.gostyn.policja.gov.pl

_________________________

___________________________________________________


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

14

07.03.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Uczniowie ZSPiG w Nochowie z wizytą u Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Udany wyjazd do Warszawy Od kilku lat ZSPiG w Nochowie współpracuje z Fundacją Zakłady Kórnickie. To właśnie dzięki Fundacji szkoła zaangażowała się w listopadzie w akcję kotylionową. Z okazji Święta Niepodległości uczniowie wykonali białoczerwone kotyliony, brali udział w uroczystej akademii, a w budynku dydaktycznym w Wyrzece klasy wspólnie wykonały ogromny kotylion, który później udekorował szkolny korytarz. Wszyscy uczniowie nauczyli się także tańczyć Poloneza. Pomysł na ciekawe uświetnienie 11 listopada bardzo spodobał się zarządowi Fundacji i tak oto nagrodzono szkołę wyjazdem do Warszawy, który odbył się 26 lutego. Nie był to jednak wyjazd typowo turystyczny, ponieważ jedną z atrakcji była wizyta w Belwederze i spotkanie z panią Prezydentową Anną Komorowską. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, życzliwej atmosferze. Pierwsza Dama z zainteresowaniem wysłuchała relacji z przebiegu akcji kotylionowej, zainteresowała się też historią szkoły i z uznaniem wysłuchała słów pani dyrektor Anny Wolarczyk o doskonałych wynikach, jakie uczniowie osiągają podczas sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych. Na koniec wizyty każdy uczestnik otrzymał prezent w postaci puzzli z Belwederem. Po obiedzie zjedzonym w kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wycieczka udała się do Pałacu Prezydenckiego. Uczniowie zobaczyli wnętrza Pałacu i

zwiedzili pomieszczenia, w których na co dzień pracuje Prezydent RP oraz odbywają się najważniejsze polityczne debaty. Tutaj urządzono także spotkanie z inicjatorem wycieczki - ministrem Dariuszem Młotkiewiczem – przedstawicielem Prezydenta w Radzie Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie. Pan Minister odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące Prezydenta i rządu. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Uczniowie dowiedzieli się, którędy piłkarze przybywają na stadion, zobaczyli jak wygląda Strefa Zawodnicza, poznali zakamarki piłkarskiej szatni, weszli na płytę boiska, a na koniec wczuli się w rolę piłkarza w pomeczowej Sali Konferencyjnej. Wizyta w Warszawie okazała się dla wszystkich wielkim przeżyciem. Spotkanie ważnych osobistości, poznanie Belwederu i Pałacu Prezydenckiego „od kuchni”, przekonanie się na własnej skórze jak ogromny jest Stadion Narodowy sprawiło, że wszyscy wracali do domu z głowami pełnymi emocji, wspomnień i niezapomnianych wrażeń. Należy podkreślić, że w wycieczce uczestniczyło 24 uczniów, którzy wyróżniają się działalnością charytatywną i społeczną. Byli to więc zarówno uczniowie klas gimnazjalnych jak i Szkoły Podstawowej w Nochowie i budynku dydaktycznego w Wyrzece. więcej na www.portalsremki.pl

_________________________________________________ NASTĘPNE wydanie KURIERA Śremskiego 14.03.2013 nakład 13 000* egz.

*m.in. do mieszkań zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie ( 6 tys. mieszkań ), Milionówki, Helenki, Jeziorany, Nowe Targowisko, Stare Targowisko, Rynek

Reklama w Kurierze Śremskim

608 321 436; 533 077 800 darmowykurier@gmail.com WYBIERZ WIZYTÓWKI GRATSI!


20

07.03.2013

Medycyna

e-mail:darmowykurier@gmail.com ; www.gazetydarmowe.pl

_________________________________________________

REKLAMA W MEDYCYNIE ŚREMSKIEJ 608 321 436 |biuro@reklama-srem.pl NOWY gabinet stomatologiczny PEŁEN ZAKRES USŁUG SERDECZNIE ZAPRASZAMY

_________________________

całodobowa rejestracja on-line: wcm-remedium.pl

Osiedle nad Zalewem ul. Makuszyńskiego 2b/1

Rejestracja tel. pon.-pt. 9.00 - 19.00 - 61 670 32 57

- dermatolog.............60 zł - neurolog.................60 zł - urolog.....................60 zł - usg bioderek..........70 zł - mammografia cyfrowa bezpłatna (50-69 rok życia ) lub ze skierowaniem od lekarza NFZ

SZKOŁA RODZENIA

ginekolog-położnik dr n.med. Jarosław Stanek

-

-

Tel. 695 191 833

Ortodoncja

USG i biopsja piersi, USG ginekologiczne i położnicze 3D/4D ( archiwizacja DVD, kolor) diagnostyka i leczenie niepłodności diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu leczenie operacyjne ( histeroskopia i laparoskopia ) kolposkopia krioterapia

Bezpłatne konsultacje ortodontyczne ze zdjęciem

bezpłatnie ( NFZ) bezpłatnie ( NFZ)

Tel. 784060 060 Tel. 784 451451

Rehabilitacja - kinezy i fizykoterapia

AllIgodent SPECJALISTYCZNA STOMATOLOGIA ORTODONCJA, IMPLANTOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA TWARZY Śrem, ul. Chłapowskiego 33/22 tel. 61 / 2837 184 www.alligodent.pl

BABY CLUB CLUB Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie okularów* *przy zakupie okularów

Polecamy: -

RA 5%BAT

Sklep z art. Dziecięcymi

wózki głębokie, spacerowe ubranka dziecięce łóżeczka, kojce, chodziki, foteliki samochodowe

Śrem, ul. Chłapowskiego 19c Tel. kom. 0 606 112 826 EGO Poradnia Dietetyczna i Centrum Kształtowania Sylwetki Śrem, ul. Nadbrzeżna 1B/4 Tel. 506 424 680

DAMA AKE Odzież damska Zaprasza

I PIĘTRO BOX 18

SPECJALISTA

DERMATOLOG Lek. med. Alfred Hess Rejestracja Poznań - tel. 601-819-926 lub (61)-823-01-63 Śrem, ul. Powstańców Wlkp. 7 (obok dworca PKS) - piątki 15.00-16.00 - piątki 17.00-18.00 Środa Wlkp., ul. Dąbrowskiego 40 - piątki 19.00-20.30 Jarocin, ul. Sienkiewicza 14 (obok PKP i PKS) Kórnik, Pl. Niepodległości 43 (w rynku - Elmed) - soboty 12.00-13.00 Leczenie: trądzika, owrzodzeń, łuszczycy, alergii, chorób skóry, włosów i paznokci, chorób przenoszonych drogą płciową itd. Usuwanie: kurzajek, brodawek,kłykcin, włókniaków, naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

REKLAMA 533 077 800 608 321 436

A.A. Wrzesińscy s.c. Czynny: pn - pt 11.00 - 19.00

Śrem

sob. 9.00 - 15.00

ul. Paderewskiego 3B


e-mail:darmowykurier@gmail.com www.kurier-sremski.pl

_______

_______

_______

Kurier

Tel. 608 321 436 07.03.2013 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________

__________________________________

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

21

Doceń polskie - Zimą jedzmy mrożonki Mrożenie jest jednym z najstarszych i najwłaściwszych sposobów utrwalania żywności. Dzięki tej metodzie także zimą możemy cieszyć się smakiem warzyw i owoców oraz korzystać z bogactwa zawartych w nich składników. Z głęboko zamrożonych produktów szybko i sprawnie przygotujemy wiele smacznych dań. Zimą jedzmy mrożonki Zimą i wczesną wiosną, kiedy mamy ograniczony dostęp do świeżych warzyw i owoców, nie trzeba rezygnować z jedzenia tych cennych darów natury. Doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy w okresie zimowym tęsknią za smakiem lata są mrożonki. - Głęboko mrożone warzywa są źródłem witam, soli mineralnych i błonnika. Ich wartość odżywcza jest dobrze zachowana i porównywalna do świeżych produktów. Niskie temperatury zachowywane w procesie produkcji nie tylko utrwalają składniki odżywcze, ale także błyskawicznie hamują rozwój pleśni i bakterii. Jakość artykułów spożywczych i ich pochodzenie, niezależnie od tego czy kupujemy świeże czy mrożone produkty, zawsze jest bardzo istotną kwestią. Surowce do produkcji naszych mrożonek pozyskujemy przede wszystkim z terenów Warmii i Mazur, które ze względu na niski stopień uprzemysłowienia są uznawane za region czysty ekologicznie. O wysokiej jakości wyrobów „Chłodni Olsztyn” i ich polskim pochodzeniu świadczą certyfikaty „Doceń polskie”, zdobyte przez tego producenta. Godłem Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” nagrodzono mieszankę warzywną Bukiet warzyw oraz Maliny homogenizowane ekologiczne. Maliny zdobyły dodatkowo tytuł TOP PRODUKT, co oznacza, że pięcioosobowe grono ekspertów przyznające certyfikaty wystawiło temu produktowi maksymalną liczbę punktów. Przed zamrożeniem składniki muszą zostać poddane odpowiedniej obróbce. Warzywa, zanim trafią do jednostkowych opakowań, są obierane, krojone, blanszowane i oczywiście zamrażane. Dzięki temu z gotowych mrożonek można szybko i wygodnie przyrządzić wiele przysmaków. Mrożone warzywa mogą być składnikiem zup, dań gotowanych na parze czy dodatkiem do drugich dań. Z kolei zamrożone owoce doskonale nadają się do przyrządzania różnego rodzaju deserów i ciast. Przepisy na dania z mrożonek można znaleźć na stronie internetowej producenta – www.chlodnia.olsztyn.pl.

_____________________

Reklama Tel. 533 077 800


22

07.03.2013

III ŚREMSKIE FORUM EDUKACYJNE„WYCHOWYWAĆ DO WIARY I DO ŻYCIA W RODZINIE, W SZKOLE I W KOŚCIELE” W sobotę 2 marca w Auli Jana Pawła II w Śremie, odbyło się III Śremskie Forum Edukacyjne.

Ks. Kanonik Ryszard Adamczak dokonał otwarcia Forum

Tegoroczne Forum prze biegało pod hasłem: „ Wy chowywać do wiary i do życia w rodzinie, w szkole i w Kościele”. Wśród wykładowców znaleźli się dr Bogna Białecka- psycholog, publicystka „Przewodnika Katolickiego”, Adam Wo ronowicz aktor, odtwórca roli ks. Jerzego Popiełuszki, małżeństwo Wojciech i Jadwiga Śpikowscy z Poznania i Marek Jurek - polityk i publicysta, były Marszałek Sejmu. Zanim wystąpili goście, wszystkich uczestników Śremskeigo Forum przy witał ks. Kanonik Ryszard Adamczak - kanclerz Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Śremie. Dobre wychowanie „Jak dobrze wychowywać dzieci do małżeństwa” to tytuł wykładu, który wygłosiła dr Bogna Białecka- psycholog, publicystka Przewodni ka Katolickiego. Pierwszym elementem wykładu było stwierdzenie, iż młodzi dziś potrzebują wzorców, przykładów mał żeństw. Wobec szerzącej się demoralizacji życia społecznego, promocji dewiacji seksualnych, młodzi ludzie po trzebują wzorców ludzi żyjących zgodnie z dekalogiem i prawami natury. Współczes ny świat i kierujący nim po litycy liberalnych frakcji „za uroczeni” są promowaniem tego wszystkiego, co wynika z natury człowieka, ulegając propozycjom lobbystów, dla których jedyną alternatywą

na „ zdobycie” człowieka jest właśnie oferta niemoralna. Kolejnym przykładem zaprzeczającym ważnej roli rodziny i małżeństwa jest choćby uznawanie pod każdym względem konkubina tu. Młody człowiek nie ma jąc wzorca rodziny, traktuje partnera jako przedmiot do zaspokojenia swoich celów - mówiła Bogna Białecka. Współczesne media nafe-

przesłanie. Współczesnemu młodemu człowiekowi kino raczej nie serwuje rzeczywistości opartej na wartościach moralnych. Twórcy i producenci ?lmów kierują się innymi zasadami. Liczy się ilość widzów, kasa! Przesłanie do życia godnego człowieka to utopia. Autor poruszył rolę jaką zagrał w ?lmie „Syberiada polska”. Film ukazuje rodzinę, spo -

Jadwiga i Wojciech Ślipkowscy

szerowane są wielością informacji o konkubinatach i rozwodach, jakby to było normalnością i powinnoś cią w życiu człowieka. Jej zdaniem, media już dawno zatraciły swoją pozytywną rolę, ukazywania piękna życia człowieka, rodziny. Liczy się tylko plotka, życie celebrytów, gwiazd, które rzeczywiście nic nie mają do powiedzenia w świecie wartości. Niestety wobec takich faktów stoi młody człowiek, często zagubiony i mało odporny wobec niemoralnych propozycji wypływających od podobno moralnych do rosłych. Uczyć myślenia Kolejnym prelegentem był Adam Woronowicz - ak tor, odtwórca roli ks. Jerzego Popiełuszki w ?lmie „Popie łuszko”, odtwórca roli Jana Doliny w ?lmie „Syberiada polska”. Uczmy nasze dzieci myśleć- takim stwierdzeniem rozpoczął swoją konferencję. W kontekście rzeczywistości obrazu, kina jego teza ma jak najbardziej słuszne

Bogna Białecka

łeczność wobec przesiedlenia, nieludzkiego traktowa nia przez radziecki system. A z drugiej strony rodzi nę, która silna jest wiarą w Boga i nadzieją na powrót do Ojczyzny. Nie omieszkał podkreślić również roli ojca. Opieka nad rodziną i miłość do umierającej żony to pod stawa, która budzi podziw wobec masowej medialnej nagonki na życie rodzinne. Adam Woronowicz wiele razy podkreślał aspekt oglądania z dziećmi dobrych ?lmów i rozmowy na ich temat. Nie bójcie się rozmowy z dziećmi na temat tego, co oglądają- zakończył swój wykład. Wyjątkowa jedenastka

Świadectwo Wojciecha i Jadwigi Śpikowskich z Poznania, rodziców jedenaściorga dzieci- to kolejny punkt Forum. Wiele uśmiechów i rado ści wzbudziło wystąpienie małżeństwa z 30-letnim stażem z Poznania. Swoim sposobem wypowiedzi, którym uzupełniali się małżonkowie i przykładami z ich życia ro dzinnego ożywili uczestników spotkania. Razem opowiadali o roli Boga w ich życiu rodzinnym. Tak naprawdę, to chciałem wyjechać do Anglii, tam zapoznać Angielkę i być… bogatym człowiekiem. Niestety nie wyszło- skwitował pan Wojciech. Kontynuując po wiedział: a szczęście było tak blisko. Jak wspominali oboje, na 11 rocznicę ślubu mie-

Adam Woronowicz

dzieci. Najważniejsze jest to, że nasze dzieci żyją w Kościele, czerpią siłę i moc do realizowania swego życia. Nie daliśmy im pieniędzy, ale wychowanie i wykształcenie. Poza tym u nas na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus. Wspólna modli twa i rozmowy o codzienności, to siła by być mocnym we współczesnym świeciezakończyli prelegenci. Manipulacja jest! Troska o dobro wspólne to kolejny i ostatni wykład Forum. Wygłosił go Marek Jurek- polityk i publicysta, lider Prawicy Rzeczypospolitej, były Marszałek Sejmu. Jego zdaniem, współczesny świat nie promuje, nie angażuje się w szerzenie wartości jaką jest wspólnota, ale jednostka. Wartością

li jedenaścioro dzieci. W tym urodziły się trzy razy bliź nięta ( w trzech zestawach : raz chłopcy, raz dziewczynki a na koniec parka: chłopiec i dziewczynka). Wszystko co w ich życiu miało miejsce, określają jako Boża Opatrzność. Nic bez Boga, ale też wszystko z naszym przemyśleniemmożna było dojść do takiego stwierdzenia, słuchając prelegentów. Dużo uwagi poświęcili wychowaniu własnych dzieci. Nigdy nie było łatwo mając na wychowaniu tak sporą gromadkę własnych pociech. Ale wspólnie, jak mówili, stawiliśmy czoła i jesteśmy dumni z naszych Marek Jurek

nadrzędną jest kult jednost ki. Dla polityków Europy Polska to nie wspólnota osób, społeczność, ale to najzwyklejsza tylko nazwa. Prelegent podkreślił, iż rządzący nie chcą, by ludzie się zrzeszali, budowali więzi. Bo to, ich zdaniem, jest trudne do likwidacji, unice stwienia. Z jednostką można wszystko zrobić, do zniszczenia włącznie. Kolejnym elementem wy kładu była źle rozumiana to lerancja, jako respektowanie praw do dewiacji, zboczeń, jak ma to obecnie miejsce w Polsce. Można tolerować nawet zło i wszystko co jest wbrew naturze. A wszystko po to, by uniemożliwić na wiązywanie więzi, niszczyć wspólnotę i dobro. Jarosław Kociucki


07.03.2013

MALI AKTORZY ZE SŁONECZNEJ GROMADY

23

KONCERTOWALI DLA MIŁOSZA

W holu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich odbył się (05.03) koncert charytatywny. Całość dochoDzieci z grupy „Muminki” wraz z wychowawczynią Wio - du ze sprzedaży biletów - celettą Zielińską, wzięły udział (28.02) w III Przeglądzie „Wy - giełek (cena 2 lub 5 złotych) rażam siebie: mową, gestem i mimiką” zorganizowanym przeznaczono dla Miłoszaprzez Publiczne Przedszkole „Niezapominajka”. ucznia drugiej klasy, który Przedszkolacy ze „Słonecznej Gromady” przedstawiły zmaga się z ciężką chorobą. pantomimę „Drogocenny olejek – dar Marii dla Jezusa”. Na scenie wystąpili lauNarratorem opowieści z Nowego Testamentu była Zosia reaci projektu „Odkryj swój Szelejewska. W rolę Jezusa wcielił się Kuba Szelejewski, Ma - talent”, który miał na celu rię zagrała – Zuzia Wawrzyniak, a Martę – Wiktoria Skotar - wyszukanie wśród uczniów czak. talentów muzycznych, pio W czasie trwania Przeglądu wszyscy wzięli udział w za- senkarskich, tanecznych i bawie „Zagadki – niespodzianki”. Uczestnicy mieli okazję recytatorskich. wyrazić siebie w roli aktora oraz zintegrowali się z kolegami - Wszyscy oni swój wyi koleżankami z innych przedszkoli. stęp zadedykowali choDzieci zaprezentowały się wspaniale, a na końcu otrzy- remu koledze, któremu mały nagrody i słodkie niespodzianki oraz pamiątkowy dy - życzą jak najszybszego plom. powrotu do zdrowia i szkoły- mówiła otwierając imprezę Jolanta Ku jawa- Wełyczko, pedagog szkolny. Widownia gromkimi brawami nagrodziła wy stępy najlepszych z najlepszych. Do udziału w projekcie zgłosiło się bowiem ponad czterdzieścioro dzieci.

Swoją artystyczną „cegiełkę” dla Miłosza włożyli uczniowie, których wiernie dopingowali ich rodzice i nauczyciele. Z pewnością koncert stanowił wspaniałą lekcję wychowawczą, uczącą empatii i bezinteresownego zaangażowania na rzecz osób będących w potrzebie. Patronat nad imprezą ob jęła Rada Rodziców. Więcej na www.portal sremski.pl


24

07.03.2013

BRAZYLIJSCY JUDOCY SZUKAJĄ W ŚREMIE NARYBKU Trzy razy w tygodniu uprawiać od najmłodszych lat śremscy miłośnicy jiu – jitsu – mówi trener Słowek. podnoszą swoje umiejętnoZ tego też względu śremści trenując zacięcie w obiek- ska grupa Alliance prowadzi cie sportowym spółki Śrem- obecnie (do końca marca) ski Sport. Ich trenerem jest nabór dzieci (wiek od 5 lat) Sebastian Słowek założyciel chętnych do spróbowania organizacji Alliance Jiu – Jit - swoich sił w tym sporcie. su w Polsce. Zajęcia prowadzone od Jest on posiadaczem kwietnia do czerwca będą czarnych pasów (najwyższy dla nich bezpłatne. stopień wtajemniczenia) w Grupa spotyka się w sali karate, taekwondo i właśnie ?tness w poniedziałki od w jiu – jitsu. 20.45, w środy od 20.20 i w - To godny polecenia, -do soboty od 15.00. skonale i wszechstronnie rozwi Zajęcia grupy dziecięcej jający się sport. Można już goodbywać się będą w soboty od 13.45.

W „PIAŚCIE” WALCZĄ NA TRZECH FRONTACH Od końca lutego do po łowy kwietnia trwać będą zmagania szachowe o mistrzostwo sekcji. O tytuł najlepszego szachisty sekcji trwają zmagania w elitarnej grupie A (dziesięciu najlepszych szachistów walczy systemem każdy z każdym), w grupie B (czworo szachistów ubiega się o awans do przyszłorocznego ?nału A) i w grupie ju niorskiej. W tej ostatniej gra mię dzy innymi dwoje utalen towanych – jeszcze niedawno przedszkolaków, którzy

ŚREMSKIE MEDALE W JIU–JITSU Z trzema medalami z Mi strzostw Polski w Luboniu, wrócili zawodnicy grupy Alliance Jiu - Jitsu, którzy swoje zajęcia treningowe prowadzą w sali ?tness w obiekcie sportowym Śremskiego Sportu. Brązowe medale z Lubonia przywieźli: Waldemar

Musiol, Krzysztof Mazurkie wicz i Bartosz Zięta. - Brazylijskie jiu – jitsu, to sport, który wszechstronnie rozwija człowieka. Jest to sport ogólnorozwojowy, któ ry łączy w sobie elementu taekwondo, karate i zapasów. Wymaga od zawodników stosowania ważnych zasad

życiowych, jakimi są zaangażowanie i regularność – mówi Sebastian Słowek, trener śremian, przygoto wujący zespół do Mistrzostw Europy, które w kwietniu odbędą się w Krakowie.

brali udział w pilotażowym gminnym programie edu kacji szachowej. Są to: Aleksandra Królikowska i Ka rol Majorczyk. Ten ostatni rozpoczął rewelacynie i po dwóch rundach gier pro wadzi w rozgrywkach mając wspólnie z Robertem Lisieckim i Rafałem Janickim po 2 punkty. W ?nale A na czele jest Tomasz Kozłowski i Michał Skrzypczak, którzy mają po 1,5 pkt. Stawka w tym turnieju jest niezwykle wy równana, bo aż 6 graczy ma tylko pół punktu mniej od

liderów i zajmuje miejsca od 3 do 8. W drugiej rundzie nie zwykle bojowo zagrał debiutujący w tym gronie Kacper Hoffmann (uczeń Techni kum Ekonomicznego), któ ry po czterech godzinach bojowej gry zremisował z wielokrotnym mistrzem sek cji – Piotrem Kaczmarkiem. W ?nale B na czele jest najlepsza obecnie szachistka – juniorka Śremu – Magda lena Stachowiak- uczennica drugiej klasy katolickiego gimnazjum.


Tel. 608 321 436

_______

e-mail:darmowykurier@gmail.com

_______

_______

press

25 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 MAGAZYN _______________________________________ 07.03.2013

Godo rodowe

Buty Jerzego Dudka

Pogania chopów

Przykry, dręczący sen

Zwierzę z bródką

32

Język powieści

Natok myśli

22

Carreras, tenor

Kwant energii Usuwa będy z tekstu

y żwa o Podobny cienkim do ostrzu szakala

3

Stolica Korei Budulec kości

Dzielność na pokaz

Damka lub tandem Zgrana grupa ludzi

Barack, prezydent

13 W wentylatorze

Czekolada z krową

Czarna maź na dachu

Odgos flagi na wietrze

Imię Asnyka, poety

"Szeregowiec …", film Spielberga

Inna nazwa kosaćca

Prawi o dobru i zu

Styl w muzyce jazzowej Baki, bokobrody

Doktor, druh Holmesa

Wyparte przez sochę

Auto na postoju

Duży port na Kiusiu Czonek parlamentu

Wybór nowego króla

4

2

24

Ogrodzenie z koków

10

Skada się z etapów

2

3

4

6

7

8

Bardzo duży kamień, skaa

8 Gaęzie na wieniec

Dzienny obrót sklepu

Dragon z tyu paszcza

Atrybut muzy tańca

6

1 Kierownica na statku

Niemile widziany gość

Organowa piszczaka

ZWROT ZA 15

25

27

Wochy po wosku

Lyne, reżyser "Lolity"

Niski, paski teren

Mebel na sali sądowej

Pugaczowa z estrady

Wizytówki gratis! Wyjątkowa promocja .Dla wszystkich Klientów Wydawnictwo Regionalne Piorita przygotowało atrakcyjna promocję. Otóż każda firma, która wykupi reklamę w Kurierze Śremskim za min. 90 zł netto otrzyma w prezencie 100 wizytówek GRATIS! W przypadku wykupienia kolejnych 150 wizytówekkoszt wyniesie jedyne 18 zł netto.

Nowa strona Już za kilka dni wystartuje nowy serwis naszego wydawnictwa – Katalog Śremski online: www.katalogsremski.pl. Będzie to elektroniczna wersja wydanego przez nas Katalogu Śremskiego wzbogaconego o dodatkowe reklamy okolicznych firm. Przypomnijmy w styczniu uruchomiliśmy stronę: KARTĘ POJAZDU www.reklama-srem.pl

Rośnie zaufanie

1 maja 2004 r. do 15 kwietnia 2006 r. Dziękujemy za zaufanie! Hinduski bóg miości

28 5

5

Gorący pyn zioowy

Twain, znany pisarz

Daleko mu do skóry

Dawny but z krótką cholewką

Anna, gra w "Rysiu"

1

Wieści, pogoski

Syn Izaaka Atrybut praczki

Bawi się nim malec

Foster, gwiazda filmowa

20

Gaszony przez strażaka

19 Arsen, uroczy zodziej

Nel z powieści

Marna ocena szkolna Kótliwa kobieta, jędza

Hiw, udźwig żurawia

Górna granica budżetu

Część mowy, np. on

Drobina materii z jądrem

Korytko wzduż okapu

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie - myśl Jana Czarnego.

Brad, aktor ("Troja")

Tuszcz bogaty w jod

Tratwa ratunkowa

Derbowy rywal Milanu

Barwny pochód uliczny

17

12

Wystarczy rozwiązanie wysłać na adres: darmowykurier@gmail.com lub dostarczyć do siedziby redakcji: Śrem, ul. Wojska Polskiego 6, pokój nr 12 w godzinach od 12 do 16. Rozwiązaniem krzyżówki nr 09 było hasło: ”Jak prawo jazdy to tylko z uwe” ”. Nagrodę niespodziankę wylosowali:Pani Ewa Świdurska i lordarek1@ Gratulujemy! Nagrody prosimy odebrać w siedzibie redakcji - ul. Wojska Polskiego.

Naprawi go szewc

Barwna na niebie ąka pośrodku lasu

14

Osoba z rodziny

29

Szybki bieg konia

18 Ruch mylący rywala

Kuchenny stoek

Polacy za granicą

Fonda wśród aktorek

Opata urzędowa

Broni klienta w sądzie

Obrady z szefem

Gaz o bękitnej barwie

7

Dugi, zwiewny szal

Kula na stole z uzami

Bardzo ważny w sprincie

Część twierdzenia

Drugi dzień tygodnia

Zdobi czapkę wojaka

26 Klasztor wraz z dobrami

9

Oświetla scenę w teatrze

Gorący napój matrosa

Szaleńczy bieg

Nie zdobi ydki

Mundur na poligon

Kosmaty Alf z serialu

Chroni przed kulami

31

30

11

Każdy ma trzy pary nóg

Kara za grzechy Cięty owad

Wierny kompan Szczepka

Ideay grupy ludzi

33

Miośnik sztuki filmowej

21 16

apie fale radiowe

Przeciwlegy zenitowi

Piersi kobiece

Pumy na nogach

Warstwa ochronna kabla

Zewnętrza pokrywa silnika samochodu

Miękki minera Materia na pytki

_______________

Wygraj niespodziankę

Morskie ptaki

23

Opania, polski aktor i artysta kabaretowy Paschalska, pol. aktorka

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Bowiem od dłuższego czasu zauważamy zwiększające się zainteresowanie działem ogłoszeń drobnych znajdującym się w tygodniku Kurier Śremski. Zdaniem mieszkańców powiatu, Kurier Śremski posiada dobrze rozwinięty i przejrzysty system sms’owy, służący do publikacji ogłoszeń.


26/10

OGŁOSZENIA

SPRZEDAM Sprzedam telefon Nokia 5130c2, używany, w dobrym stanie. Tel. 661171356 Sprzedam agregaty prądotwórcze, kompresory, ładowarki. Nowe, używane, na zamówienie. Tel. 606952710 Sprzedam bażanty i papugi. Tel. 604429523 Sprzedam zestaw komputero wy cały z monitorem płaskim, sprawny, działa bardzo ładnie, procesor 2600, dysk 160 GB, nagrywarka dvd. Cena 350 zł. Tel. 531696789 Sprzedam siedzenie – tył do Peugeot Partner. Tel. 697431554 Sprzedam stemple budowlane. 3 m, 80 szt, 5,50/szt. Tel. 697431554 Jajka wiejskie z dowozem do domu, 60 gr/szt. Tel. 889498428 Sprzedam duże paki ubrań. Zadbane, niezniszczone i niektóre ?rmowe. Rozmiary S, M, L, XL. Po ok 30 szt. Ceny ok 350 zł za paki, do negocjacji. Polecam. Tel. 783095367

Sprzedam ciuszki po córce, od 0 do 92 i po synku od 0 do 68. Bardzo tanio, polecam i zapraszam do zakupu. Tel. 884806616 Sprzedam lodówkę. Wys. 180 cm, ?rmy Elvita, stan bdb. Tel. 886979858 Sprzedam kuchenkę elektryczną wromet. Tel. 886979858 Sprzedam rowery: giant męski, damska holenderka. Tel. 697593552 Sprzedam białą suknie ślubną rozmiar 36-38, stan idealny. Tel. 605672054 Sprzedam pralkę automat BOSCH, używana w pełni sprawna, klasa AA. Cena 280 zł. Dowóz gra? s. Tel. 502438798 Sprzedam książki o różnej tematyce. Szt.56, cena za całość 300 zł. Do małej negocjacji. Nie sprzedaje pojedyńczo. Tel. 783095367 Polecam. Sprzedam albę komunijną z dodatkami dla chłopca, 140 cm. Tel. 787054927 Sprzedam lodówkę Zanussi, 3letnią, wysokość 80 cm, stan bdb. Cena 250 zł. Tel. 609542692 Proszę dzwonić po 12:00. Meble ogrodowe drewniane. Wykonane z bala. Dwie ławki i stół. Nowe! Tanio! Wysyłam mail lub mms ze zdjęciem. Tel. 697662338 Doniczki drewniane, ozdobne. Idealne na taras, balkon i do

ogrodu. Atrakcyjne ceny. Wysy łam mail lub mms ze zdjęciem. Tel. 697662338 Sprzedam telefon panasonik z faxem. Tel. 515079881 Siatki, słupki, powlekane, ocynkowane. Siatki leśne, sprzedaż, montaż. Tel. 600253393 Okazja sprzedam części do Fiat 126p, około 20 pozycji. Tel. 606728916 Owczarek niemiecki długowłosy, pies 4 m-ce, mocna budowa, czarno podpalany, rodzice psa na miejscu. Tel. 667917920 Sprzedam kompletny piec ka?owy. Tel. 663401106 Sprzedam torby do laptopa, nowe, 8 zł. Ławostół, huśtawka, leżaczek ?rmy Bright Stars, kolor różowy, stan bardzo dobry. Tel. 665235209 Sprzedam felgi aluminiowe 9 ramienne wraz z oponami od VW bory, rozmiar 225.45R17, rozstaw 5x100, opony w dobrym stanie, felgi bardzo zadbane, świetnie się prezentują. Cena 1500 zł. Tel. 695145937 Sprzedam płytę ścienną ala obornicka, grub. 20 cm/ok.150 m2, 10 cm/ok.150 m2. Tel. 724437783 Sprzedam tanio komplet: narożnik, 2 fotele, lawa rozkładana, stół rozkładany, 10 krzeseł. Tel. 695228694 Sprzedam tanio meble młodzieżowe z łóżkiem, piekarnik elektryczny i okap Amica. Tel. 695228694

Sprzedam wózek dziecięcy gondola + spacerówka, gra?towo – beżowy. Cena 200 zł. Tel. 510323001 Sprzedam wózek dziecięcy, bliźniaczy, 2 funkcyjny. Tel. 785979764 Sprzedam radiomagnetofon Condor RS 820 S. Cena 100 zł, do negocjacji. Kórnik. Tel. 603882345

Sprzedam małą pralkę wirnikową, cena 200 zł. Tel. 785981252 Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Transport! Tel. 507384537 Sprzedam komin stalowy. 6 m wysoki. Tel. 660870535 Sprzedam tapczan 2 osobowy + 2 pufy, 260 zł. Tel. 660870535

Sprzedam pilarki spalinowe Husqvarna 357xp i 362xp, cena 800 zł/sztuka. Tel. 692066027

Sprzedam stary, metalowy, za bytkowy piec kuchenny niemieckiej ?rmy. Tel. 504840879 Pro szę dzwonić po 19:00.

Sprzedam dzik, wsk 125, cena do uzgodnienia, warto. Tel. 782033160

Sprzedam podszywarkę do średnich i grubych materiałów. Bardzo tanio. Tel. 697443961

Sprzedam dwie butle gazowe. Tel. 601580257

Sprzedam łóżko piętrowe i segment młodzieżowy. Tel. 605470976

Siatki, słupki, powlekane, ocynkowane, siatki leśne, sprzedaż, montaż. Tel. 600253393 Sprzedam romet router ws 50, rok 2012, cena do uzgodnienia. Tel. 782033160 Sprzedam piękna białą suknię ślubną, rozmiar 36, z koronko wym bolerkiem i welonem. Tel. 885482174

Sprzedam lodówkę oraz piec kuchenny mało używany. Tel. 724398975 Sprzedam 2 tunele foliowe 30 x 7 m; monitor do komputera 16, tel. 665212744 Sprzedam młynek do czyszczenia zboża. Tel. 782677688

Sprzedam stolik edukacyjny sko czek od 4 mies. za 100 zł i huśtawkę elektryczną od 1 mies. za 80 zł. Tel. 663237916

Sprzedam komputer. Stan do bry. Główne zastosowanie: do internetu, muzyki, ?lmów i pracy biurowej. Cena 400 zł lub do uzgodnienia. Tel. 694753201

Sprzedam kanapę, 2 fotele, ławę i meble kuchenne. Tel. 781222768

Sprzadam suknię ślubną z bolerkiem, kolor biały, rozmiar 36. Cena 300 zł. Tel. 607209671

Sprzedam akwarium, 200 litrów, wraz z wyposażeniem i rybami dużymi. Tel. 724722427 Okazja!

Sprzedam akwarium o wymiarach 80x35x40, 112 litrów, w którym mieszkał wąż, dodatkowo elementy wystroju. Cena 120 zł. Tel. 791845426

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe. Tel. 727612015 Ubranka dziecięce po bliźniakach, 50 zł/paczka. Tel. 512678062

Sprzedam piłę Ps 190 i ramę do łóżka 200x140, kolor buk. Tel. 609402687

Sprzedam telefon komórkowy Samsung SGH-D900i. Więcej info pod numerem tel. 691576532 Sprzedam stare czarne pianino w dobrym stanie. Tel. 660867288 Tanio sprzedam elektroniczną nianię (100,00) oraz monitor 14 (10,00). Tel. 501053807

KUPIĘ Kupię wyrzynarkę włosową, wyrzynarkę precyzyjną. Tel. 783771601 Kupię sprawny silnik do ?ata cc, poj. 700 cm. Polski gaźnik. Tel. 660882257 Kupię stare motocykle. Tel. 880547892 Kupię mundur polowy LWP (spodnie, bluzę) moro, tzw. deszczyk. Tel. 504331728 Kupię używany garaż blaszany. Tel. 724141738

RÓŻNE Potrzebne przygotowanie do testów na zakończenie szóstej klasy. Tel. 502219885 Usługi tapicerskie. Obijanie kanap, foteli, tapczanów, naroż ników, krzeseł, drzwi. Naprawy sprężyn automatów przy kanapach, wymiana na nowe. Duży wybór materiałów pokryciowych. Transport. Tel. 669367133 Sprzedam Opla Astre kombi. 1.7 TD, 1994 rok, cena 2400 zł, do negocjacji. Tel. 669013449 Oddam w najem, na dłuższy czas, kawalerkę na ul. Poznańskiej, umeblowana, 4 piętro. Tel. 881208237 Przyjmę książki o różnej tematyce: techniczne, językowe, przygodowe. Przyjadę i odbiorę, zadzwoń. Tel. 515141977


OGŁOSZENIA

Do wynajęcia mieszkanie, 40 m, bezczynszowe, nowe, w centrum Śremu. Tel. 609424300

Sprzedam Opel Corsa, 2000/2001 rok, auto sprowadzone z Niemiec. Tel. 534107450

Mieszkanie do wynajęcia, max dwie osoby, 400 zł, kaucja 1500 zł 45 m2. Tel. 883632532 Prosze dzwonic po 17:00.

Sprzedam Peugeot 307 SW 2.0 HDI, 2005 rok, srebrny metalik, bogate wyposażenie. Cena do uzgodnienia. Tel. 693338727

Korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 15 zł/h. Tel. 723410370

Mam na sprzedaż dwa samochody. Audi A4, rok produkcji 2001, silnik 2.0, benzyna + nowa instalacja gazowa oraz Renault Scenic, rok produkcji 1999, silnik 1.6. Tel. 723886963

Przyjmę zepsute pralki, lodówki, gazówki, piecyki gazowe, wanny, drzwi, deski, meble itp. Jeśli ktoś chce się pozbyć, zalega to gdzieś w piwnicy. Przyjadę, wyniosę, wywiozę za darmo. Zadzwoń. Tel. 723886954

Kupię sprawny silnik do ?ata cc, poj. 700 cm. Polski gaźnik. Tel. 660882257 Kupię motocykl WSK, może być do remontu. Tel. 880547892

Świąteczna promocja na renaty od A - Z kompleksowe wykończenia - łazienki, ocieplenia, zduństwo, murarka. Tel. 695760764

Sprzedam Ford Fiesta 94 rok, 1,3 + komplet kół. Cena 850. Tel. 697618396

Montaż nowej instalacji elektycznej, naprawa starych. Instalacje odgromowe. Wycena u klienta gra? s. Tel. 609023274

Kupię auto do 1000 zł, gotówka, umowa od ręki. Dojazd do klienta. Tel. 782102290 lub 501470660

Wykonam prace remonto wo budowlane od A do Z. Tel. 532263969

Sprzedam opony letnie kormoran, 4 szt. 175/70/13, stan bardzo dobry. W cenie 160 zł. Tel. 505327705

25.02.2013 na ul. Chopina przy kompleksie handlowym (apteka - parking) zgubiono czarnego pendrive. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt telefoniczny. 693255661 Poszukuję do podnajęcia stanowisko fryzjerskie - fryzjer męski (w już istniejącym salonie). Tel. 516403328 Dnia 01.03.2013 r. ok. godz. 23 w okolicy ul. Kolejowej i cmentarza zaginął pies (suczka) york kolor stalowo-złota ok. 6 kg wagi, na pieska czeka zrozpaczona 3 letnia córka. Uczciwego znalazcę proszę o pilny kontakt. Tel. 665303657

MOTORYZACJA Sprzedam Ford Focus. Kombi, 1,8 TDCi, 2003 rok, w pełni sprawny, bezwypadkowy, zarejestrowany, drugi właściciel, cena 9800 zł. Tel. 791876185 Kupię auto do 10.000 zł. Gotówka od ręki. Tel. 534976786 Skup aut za gotówkę. Tel. 791502779 Sprzedam Peugeota 306, 1.9 Tdi, rok 1998, w bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia. Tel. 600722005 Sprzedam Peugeot 206, 1.4 HDI, 2003 rok, dwa komplety kół, 5 drzwi, klimatyzacja, aktualny przegląd i OC. Tel. 505151312

Sprzedam Renault Megane, 2001 rok, 1.6, 16v, benzyna, ta nio! Tel. 793206548 Sprzedam Renault Clio 2, 1.5 dci, 3 drzwi, 2004 rok, srebrny. Tel. 608620163 Kupię każde auto do 1500 zł. Gotówka, umowa od ręki, dojazd do klienta. Tel. 782102290 lub 501470660 Sprzedam skrzynię biegów Ma? z, 0,8, mały przebieg, stan bdb. Tel. 602792194 Kupię stare motocykle. WSK, Lelek, Ryś, Żak, Lelek, Dudek, Junak, Motorynka, Osa, SHL, WFM, Komar, Jawa i inne. Tel. 663334843 Sprzedam samochód osobowy Seat Ibiza, poj. 1390 cm3, 3 drzwiowy, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, sekwencyjna instalacja gazowa, 2001 rok, cena do uzgodnienia. Tel. 513500459 Sprzedam silnik IFA, skrzynię biegów, tylny most kompletny i skrzynię ładunkową. Tel. 61 2825086 lub 602377670 Sprzedam Seat Ibiza 1,4 benzyna, 2007, 112 tys km, szaro niebieski, klimatyzacja, wspomaganie, cd, abs, światła przeciwmgielne, elektryczne szyby. Auto zadba ne, cały czas użytkowane przez kobietę. Tel. 663485802

Sprzedam oryginalne alufelgi do Opla, pasują do Astra, Vectra Meriva, Calibra, Tigra, Combo. 6X15, 4x100, et 49. Tel. 691576532 lub wndcompany@poczta.onet.pl Sprzedam alufelgi do opla astra H, po jednym sezonie zimowym, 6,5x15, 5x110, et 38, istnieje mozliwość kupna razem z oponami zimowymi lub letnimi. Tel. 691576532 lub wndcompany@poczta.onet.pl Sprzedam alufelgi do Peugeot 206/206+ po niecałym jednym sezonie letnim, 6,5x15, 4x108, et 25, felgi proste, bez żadnych zarysowań, w komplecie zestaw śrub, możliwość kupna razem z oponami. Dunlop 2011 r.4x 8mm, rozmiar 195/55/15 Tel. 691576532 lub wndcompany@poczta.onet.pl

27/10


28/10

OGŁOSZENIA

Kupię samochód do 3000 zł. Gotówka od ręki. Tel. 508915951 Sprzedam alufelgi do VW POLO III (1991-1998), oryginalne, 6x14 4x100 et43, cena do uzgodnienia. Tel. 691576532 lub wndcompany@poczta.onet.pl Sprzedam opony letnie, różne rozmiary 14’’15’’16’’, cena do uzgodnienia, opony używane w super stanie z nowymi rocznikami, stan opon 99,9% tzn 8 mm. Tel. 691576532 lub wndcompany@poczta.onet.pl Sprzedam części do mazdy 323, poj 1,5, 16 v – 90 km, 1997 rok, oraz części do golfa 3 (silnik 1,8 - 90km, cena 350 zł). Tel. 535772461 Sprzedam Ford Fiesta 1995 rok, poj. silnika 1.1, instalacja LPG ważna do 2017 roku. Sprzedaję bo chcę kupić większy. Tel. 784082336

Sprzedam mieszkanie 59,1 m2, 2 piętro, ul. Chłapowskiego (tzw. 5 - krótkich bloków) w Śre mie. Tel. 661161414 Okazyjnie sprzedam lokal handlowy w Śremie, 42 m, na Jezioranach. Tel. 601616778 Pilnie sprzedam mieszkanie w szeregowcu + garaż, 126 m, Helenki, ul. Brzechwy, 260 tys. zł. Do negocjacji. Tel. 509127623 Sprzedam dom do remontu w Dolsku z miejscem na działalność gospodarczą. Tel. 535270041 Sprzedam dom, wysoki, parter 100 m, w Chrząstowie. Działka 5000 m. Cena 340 000 zł. Tel. 660593458 Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe na wsi z ogródkiem, 55 m2, do remontu, gm. Brodnica. Tel. 502228811 Chopina 74m2 2 ptr....................................................................................... 199.000zł Śrem Poznańska 3 pok 64 m2 .........................................................................185.000zł

NIERUCHOMOŚCI Wynajmę mieszkanie o pow. 48,5 m2 na parterze przy ul. Chopina. Salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka – częściowo wyposażone. Tel. 607101981 Sprzedam działkę ogrodową w Chrząstowie, altana murowana. Tel. 516902309 Sprzedam działkę ogrodową na Helenkach. Tel. 603742906 Mieszkanie do wynajęcia. 64,9 m, parter, Śrem, Jeziorany. Tel. 508573422 Sprzedam działkę budowlaną w Dolsku, ul. Śremskie Przedmieście, 1000 m2 - 60000 zł. Tel. 668976395 lub 606711541

Śrembudowlaną Poznańska 3 pok w 70 m2 ładne ............................................................ 178.000zł Sprzedam działkę Kołobrzeg apartament przy morzu 2 pok 37 m2 .............................................198.000zł Nochowie o pow. 2400 m2, media, oqrodzona. Tel. 508133326

Sprzedam działkę rolną o pow. 6,3 ha (w tym 4,3 ha gruntu rolnego i 2 ha lasu). Tel. 508133326 Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe o pow. 53,0 m2 na Jezioranach z zabudowaną kuchnią. Mieszkanie po remoncie. Tel. 888865235 Sprzedam dom na wsi, działka 460 m oraz budynek gospodarczy. Tel. 515558754 Okazja! Sprzedam mieszkanie w Krzyżanowie, 2 pokoje, 57,7 m2. Tel. 508097314 lub 602101107 Sprzedam działkę budowlaną w Sosnowcu, koło Śremu o pow. 1200 m2. Tel. 661271630

Sprzedam działkę w Chrząstowie z murowaną altaną. Tel. 605219387 Sprzedam działkę w ogrodzie działkowym Sikorkorskiego. Tel. 500086790 Sprzedam mieszkanie 59 m2, 3 pokoje, 4 piętro lub zamienię na dom. Tel. 607161814

Sprzedam działkę rekreacyjną w ogrodzie działkowym “ Na zboczu”. Tel. 607599795

Wynajmę atrakcyjne mieszkanie, 46 m, Jeziorany, 2 pokoje z aneksem kuchennym. Tel. 605463729

Sprzedam kawalerkę. 28,4 m2, Śrem, ul. Roweckiego 6/28, IV piętro, 85 tys. Tel. 512826730

Wynajmę mieszkanie, umeblowane, 60 m2, 3 pokoje, w Śremie, centrum Jezioran, koszt wynajmu 800 zł + media. Tel. 662958014

Sprzedam działkę budowlaną w Zbrudzewie. 1.200 m2 z blaszanym garażem. Działka jest ogrodzona siatką, brama wjazdowa 5 metrowa, doprowadzona woda, prąd w drodze dojazdowej. Tel. 664183588

Wynajmę kawalerkę bezczynszową, 32 m2, balkon 6 m2, w pełni umeblowana. Śrem, uL. Makuszyńskiego 2. 1000 zł odstępne + opłaty. Tel. 664024537

Okazja. 2 pokoje, Manieczki, z garażem i ogródkiem. Sprzedam. Tel. 516156741 Bon Mróz

Tanio sprzedaż działek budowlanych. Duży wybór, Mechlin. Tel. 510085018 lub 612830545

Wynajmę mieszkanie. Nowe, bezczynszowe, w Śremie. Tel. 607380033

Sprzedam nieruchomość w centrum Śremu. Budynek piętrowy. Tel. 608332568 Sprzedam działkę, 1800 m2, woda, prąd, 45 zł/m2. Tel. 61 2825086 lub 602377670 Zamienię mieszkanie 33 m2 + ogródek (TBS) na większe. Tel. 516398171


OGŁOSZENIA

29/10

Leszek - Człowiek Orkiestra. Obsługa muzyczna imprez okolicznościowych. Płyta demo! Tel. 696029147

Do wynajęcia lokal, 60 m2, ogrzewany, klimatyzowany. Pa saż, ul. Zielona. Tel. 602633818

Sprzedam domek letniskowy w Jarosławkach o powierzchni 16 m2. Tel. 503380355

Sprzedam działkę, 2011 m2, Psarskie, nad zalewem. Pod usługi przywodne. Tel. 601730902

Szukam mieszkania do wynajęcia w Śremie, 2 pokojowego, umeblowanego. Max 1100 w tym czynsz. Tel. 530845474

Sprzedam działkę w R.O.D. Chrząstowo, 500 m2. Domek murowany, 40 m2. Pokój – kuch nia – łazienka prysznic. Domek ogrzewany C.O. całorocznie. Woda własny odwiert – prąd – szambo. Taras 12 m2. Wjazd na swoją działkę samochodem. Tel. 799025286 Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie 3 pokojowe z kuchnią, łazienką, wc i balkonem, w Śremie, 59 m2, IV piętro. Tel. 504985025 Do wynajęcia na dłużej bezczynszowe, ładne i wygodne mieszkanie w kamienicy. Parter, 36 metrów, nieumeblowane, umo wa najmu. Kaucja 1.500, zł. Wynajem wraz z ogrzewaniem 900 zł miesięcznie. Tel. 602731022, po godz. 18: 606129145 Sprzedam mieszkanie własnościowe na ul. Chłapowskiego (w tzw. 5-krótkich blokach). Miesz kanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i wc. Tel. 664328998 Do wynajęcia na dłużej bezczynszowe, ładne i wygodne mieszkanie w kamienicy. Parter, 36 metrów, nieumeblowane, umo wa najmu. Tel. 602731022, po godz. 18: 606129145 Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1022 m2. Działka położona jest w gm. Zaniemyśl, w miejscowości Lubonieczek. Dojazd z samego Poznania również bardzo wygodny, drogą S11. Cena do negocjacji. Tel. 880863821 Mieszkanie do wynajęcia, ul. Chłapowskiego, 1 piętro, 3 pokoje, 45 m2. Ocieplony budynek, nowe okna. Pralka, lodówka. Brak mebli. Kaucja 900 zł, odstępne 700 zł, czynsz 360 zł, plus media. Tel. 691626146 Sprzedam działki budowlane w Konarzycach, ul. Szkolna (na przeciwko przystanku PKS), powierzchnia jednej 1250 m2, media, atrakcyjne położenie i super cena. Okazja!!! Zadzwoń Tel. 695148999

Sprzedam działkę rekreacyjną. Ul. Farna, obok straży pożarnej. Tel. 506805176 Sprzedam mieszkanie w bloku o pow. 50,5 m2 z działką i z dwoma garażami. Wieszczyczyn. Tel. 889736901

ROLNICZE Sprzedam ładowacz czeski Nujn, stan bardzo dobry. Tel. 606309746 Sprzedam kozy. Tel. 692900958 Sprzedam słomę – baloty. Tel. 663727039 Sprzedam jałówkę wysokocielną. Tel. 694966276 Sprzedam śrutownik do zboża Bąk, cena 700 zł. Tel. 606158293 Sprzedam prosięta. Tel. 667837533 lub 612835917 Sprzedam przyczepę rolniczą D 47 B, do małego remontu. Tylko sms. Tel. 693756627

Przewozy na imprezy. Zawio zę, odwiozę gości. Transport osób busem. Zadzwoń i baw się spokojnie ! MINI-BUS.pl Tel. 508305734 lub 606819155 Transport Bus 1,5 t. Kórnik, Poznań, okolice. F-ry VAT. Tel. 509795637 Spawanie aluminium. 667135472 ciągnik U1212, cena 15.500 zł. Tel. 61 2825086 lub 602377670 Sprzedam, lub zamienię na mniejszy, siewnik Polanin, 4 me trowy, 90 rok, cena 2000 zł. Tel. 61 2825086 lub 602377670 Sprzedam pług czteroskibowy. Nowy, plas? kowy rozsiewacz nawozu. Nowy pług trzyskibowy. Tel. 61 2825086 lub 602377670

Sprzedam opony 18x34 do 385, opony do Zetora 77, opony 16 do Fergusona, 2 opony do siewnika Mazur. Tel. 61 2825086 lub 602377670

Muzyk gra i śpiewa. Osiemnastki, jubileusze, przyjęcia weselne, wszelkie imprezki okolicznościowe. Tel. 600898829

Kupię ziemię rolną (kilka hektarów) klasa V,VI lub nieużytki. Tel. 605851101 Sprzedaż kurczaków brojlerów, Gawrony 1. 16,18,19,20 marca 2013. Tel. 61 28 18 653 lub 601988825

Kupię glebogryzarkę ciągnikową. Tel. 605470976

Sprzedam króliki rasy baran francuski, 2 - miesięczne. Tel. 661076620

Zboże paszowe i siano. Tel. 503656559

USŁUGI

Sprzedam 0,5 ha i 2 ha ziemi. Tel. 61 2825086 lub 602377670 Sprzedam ładowacz UHZ 750, 90 rok, cena 4300 zł oraz ładowacz Cyklop, cena 3300 zł Tel. 61 2825086 lub 602377670 Sprzedam (lub zamienię) ciągnik C385 z silnikiem 6 cylindrowym, cena 11.000 zł oraz sprzedam

Produkcja i sprzedaż witraży na zamówienie, przeszklenia okienne, witraże ozdobne, okazjonalne, świąteczne i upominkowe. Tel. 605847406 Malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe, płytki, zabudowy z nidy, poddasza, su?ty. Tanio. Tel. 508067186

Sprzedam jęczmień jary i słomę, balot 120x120. Tel. 693872063

kroliki.

Malowanie, szpachlowanie, płytki, panele, nida, wykończenia wnętrz, instalacje CO i wodno-kanalizacyjne. Tanio, szybko i czysto. Tel. 882048018 lub 517057121

Sprzedam kultywator, szero kość 3,20 m z wałkiem. Tel. 61 2825086 lub 602377670

Tel.

Sprzedam 692900958

Tel.

Tanio rozliczę zeznanie roczne za 2012 - PIT 37. Tel. 783468087

Karcher szybkoschnący. Pro fesjonalne pranie dywanów,

wykładzin i tapicerek w domu klienta. Tel. 694223250

listy programów w/g życzeń klienta. Tel. 668211441

Układanie, cyklinowanie parkietów i podłóg, montaż paneli, boazerii. Zakładanie płytek, biały montaż. Tel. 505269089

Sprzątanie mieszkań, domów i biur, pranie dywanów, tapicerki samochodowej, tapicerek meblowych, ?rmy Karcher i Thomas dla alergików. Tanio. Tel. 601789069

Remonty oraz wykończenia wnętrz domów i mieszkań – kompleksowo. Tel. 600774547 Zakładanie płytek, ceny już od 15 zł/m2. Kompleksowo łazienki. Firma wystawia rachunki. Lepszej oferty nie znajdziesz. Tel. 602714346 Naprawa domowych wielofunkcyjnych maszyn do szycia wszel kiego typu. Tanio, szybko, profe sjonalnie. Tel. 668211441 Podłączanie dekoderów TV, telewizji kablowej i cyfrowych naziemnych, ustawianie nowej

Tynki cementowo wapienne, tradycyjne, na listwach. Fachowe wykonanie, przystępna cena. Tel. 695053762 Usługi biurowe, księgowe, kadrowe. Sporządzanie pism, umów, wniosków, obsługa ad ministracyjna ?rm, ZUS, urząd skarbowy. Tel. 508133326


30/10

OGŁOSZENIA

Instalacje elektryczne, odgromowe i pomiary. Tel. 509936523

płytkarskie, malarskie, aranżacje wnętrz. Tel. 532263969

Usługi minikoparką. 509936523

Kermar. Profesjonalne sprząta nie domów, biur, mycie okien, pranie dywanów, tapicerki meb lowej. Tel. 604577844

Tel.

Bloczki betonowe M-6. Tel. 509936523 Rolety, żaluzje, moski? ery, ver?cale, bramy. Produkcja, montaż, serwis. Tel. 500318000 Naprawa pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek elektrycznych. Tel. 601843988 Drobne prace remontowe, szpachlowanie, malowanie, tapety, panele, wykładziny. Tanio. Tel. 506367621 Muzyk gra i śpiewa. Osiemnastki, jubileusze, przyjęcia weselne, wszelkie imprezki okolicznościowe. Tel. 600898829 Malowanie, szpachlowanie, panele podłogowe, płytki, zabudowy z nidy, poddasza, su?ty. Tanio. Tel. 508067186 Wykonam prace remontowo budowlane, instalacyjne, woda, ogrzewanie, daszki, wiaty, docie plenia, montażowe i stolarskie,

Matematyka, korepetycje. Przygotuję do matury. Tel. 669098173 Świat Kadru. Fotogra?a ślubna, okolicznościowa, ciążowa, noworodkowa, korzystne ceny, możliwość negocjacji www. swiatkadru.pl Tel. 691088079 Czyszczenie tapicerki samochodowej (od 100 zł), meblowej i dywanów (4 zł). Pracujemy tylko na sprzęcie i środkach Karcher. Tel. 692046174 lub 728892766 Niemiecki korepetycje i tłumaczenia. Tanio, skutecznie i pro fesjonalnie. Wszystkie poziomy szkół. Mgr ?lologii germańskiej - UAM. Tel. 662057087 Usługi Koporko - Ładowarką CAT. Tel. 605260698 Usługi mini koparką JCB. Tel. 506077143

Instalacje centranlego ogrzewania, wod – kan i gazowe. Tel. 663523696 lub 665234574 Nowa pożyczka dla osób z komornikiem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przyjdź w godz. 9 - 12.30 i 16 - 18 do Centrum Kredytowego w Śremie na ul. Narzędziowej 5 lub zadzwoń 61 8855250 lub 727921925 Studnie głębinowe – wiercenie - własna woda. Tel. 783189017 Przewóz osób za granicę. Niemcy, Holandia. Wyjazdy w sobotę, przyjazdy w niedzielę. Obsługujemy teren: Jarocin, Gostyń, Książ Wlkp., Środa Wlkp., Śrem, Kórnik, Mosina, Stęszew, Po znań i wszystkie okolice w/w miast. Tel. 48 722351933 lub 48 502874843 Zespół muzyczny AdiSound obsłuży profesjonalnie Wasze we sele. Tel. 602234254 www.adi sound.pl adisound@adisound. pl Pomoc w nauce m.in dla uczniów szkół podstawowych, nauka podstaw gry na pianinie. Kontakt: korki.pianino@wp.pl Usługi wróżbiarskie (doświadczenie i wysoka skuteczność). Śrem. Tel. 506710199

Murowanie klinkieru, elewacje, płoty, kominy. Firma PW-KURB zajmująca się murowaniem klinkieru od 9 lat. Fachowe doradztwo, dla naszych klientów towar w najniższych cenach. Tel. 507030418 Video ?lmowanie, fotogra?a ślubna i okolicznościowa, wizualizacja imprez, montaż video, obróbka zdjęć, nowatorskie oryginalne trendy, profesjonalne wykonanie, krótkie terminy realizacji. Promocja, super rabaty, wolne terminy. Tel. 661898322

TRANSPORT. Przeprowadzki itp. Najtaniej ! Tel. 667781580 (do Kompleksowa obsługa muzyczna imprez okolicznościowych. Nagłosnienie, dekoracje światłem, karaoke, foto. AKORD IREK Tel. 501260555 Płyta demo, konkurencyjne ceny!

PRACA Zatrudnię do pracy murarza, mile widziane doświadczenie w układaniu klinkieru. Tel. 604450195

Szukasz Pracy? Oferuję pracę w ?rmie kosmetycznej. Zadzwoń, zapytaj o szybki program zarob kowy. Tel. 726950730

MATRYMONIALNE

Zawiozę do Ślubu. Przewiozę, zawiozę, odwiozę gości. Zadzwoń i baw się spokojnie. Piękna Honda CRV, srebrny metalic, bogate wyposażenie i komfort. Klima, skóra, szyberdach itp. Cena obejmuje wynajem auta z kierowcą, przystrojenie auta, bez limitu czasowego. Gwarantujemy punktualność, bezpieczną podróż i miłą fachową obsługę. Zapraszam! Tel. 722122687

Dodatkowa praca. Nieograniczo ne zarobki, bezpłatne szkolenie, opieka. Jesteś zainteresowany? Zadzwoń. Tel. 727925041

Poznam kobietę do 45 lat. Tel. 695941775

Potrzebny murarz z doświadczeniem. Tel. 509521223

Poznam miłą dziewczynę w wieku 25 do 36 lat, okolice Kórnika. Tel. 726753744

Malowanie, tynkowanie elewacji od 10 zł/m. Tel. 883089561

Zatrudnię operatora koparko – ładowarki. Tel. 692241023

Malowanie, szpachlowanie, panele, płytki, nida, wykończenia wnętrz, instalacje CO i wodnokanalizacyjne. Najtaniej ! Tel. 667781580

Szukam pracy jako kierowca busa, od zaraz. Tel. 530790249

Szukam pracy. Spawacz z upraw nieniami. Tel. 609835501 Przyjmę murarza z doświadczeniem, od zaraz. Tel. 692022260

Miły, 35 letni chłopak pozna dziewcznę do stałego związku w wieku od 20 do 33 lat. Może mieć małe dziecko. Tel. 726860948 Poznam kobietę, przyjaciółkę, rozwódkę to 37 lat. Tel. 723381528 Młody kawaler pozna dziewczynę w wieku od 20 do 28 lat, do stałego związku. Tel. 665854865 Fajny, miły chłopak pozna dziewczynę do 24 lat. Tel. 781183118 Wdowa, 56 lat, pozna uczciwego, wysokiego Pana od 55 do 65 lat. Tel. 608173072


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 OGŁOSZENIA www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ŚREMSKI _______________________________________ DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

REKLAMY OGŁOSZENIA w Kurierze

31/10

608 321 436

NOWO OTWARTY SKŁAD WĘGLOWY

MIAŁ, WĘGIEL, EKOGROSZEK Śrem, ul. Dutkiewicza 23

Tel. 698 557 723

Naprawa domowych wielofunkcyjnych maszyn do szycia wszelkiego typu. Tanio, szybko, profesjonalnie. Tel. 668 211 441

Reklama ogłoszenia w Kurierze Śremskim 533077800 608321436 darmowykurier@gmail.com

Sprzedam instalację gazową cena 400 zł. Tel. 606 524 868

www.eurotaxiplus.pl __________________


_______

_______

_______

Kurier

e-mail:darmowykurier@gmail.com Tel. 608 321 436 www.kurier-sremski.pl 533 077 800 ĹšREMSKI _______________________________________

32

07.03.2013

DARMOWY TYGODNIK www.kurier-sremski.pl

Kurier Śremski nr10/7.03.2013  
Kurier Śremski nr10/7.03.2013  

Kurier Śremski nr10/7.03.2013

Advertisement