Page 1


Indhold: 1

4-årig Team Danmark-elev

Studieretningen 2 3

Fordele for Team DK-elever på FG

4

Forpligtelser for Team DK-elever på FG

5

Koordinatorordningen på FG

6

Forholdet til andre elever

7

Skolefrihed og supplerende undervisning

8

Rasmus, 2v, om Team Danmark på FG


4-årig Team Danmark-elev Studieretningen 1 Hvis du virkelig er seriøs med din idræt og ønsker at præstere på dit højeste niveau, så er den 4-årige studieretning for Team Danmark-elever lige noget for dig. Som Team Danmark-elev på FG har du valgt en skole, som er forpligtet på Team Danmark-ordningen. Det skulle give dig mulighed for at få en god studentereksamen – svarende til dit studiemæssige niveau – samtidig med at du får afprøvet dit idrætstalent. Men samtidig er det vigtigt for at være Team Danmark-elev, at du er god til at planlægge og strukturere. Dette er nødvendigt for at få din dagligdag med undervisning, lektier, mange timers træning og transport til at hænge sammen. Og netop for at give dig de bedste muligheder har FG oprettet en 4-årig studieretning til dig.

2 Fagene i den 4-årige Team Danmark studieretning er valgt dels for at tilgodese det oplagte fagfællesskab mellem biologi og idræt og dels for i kombination med valgfag at kunne tilfredsstille flest mulige eliteelevers ønsker. Du skal ved tilmelding foretage følgende valg • Du skal vælge musik, drama eller billedkunst på C-niveau • Desuden skal du vælge tysk eller fransk fotsættersprog på B-niveau eller tysk, fransk eller spansk begyndersprog på A-niveau I 3 g skal du have følgende valgfag • Hvis du ikke har begyndersprog, skal du vælge et frit fag på C-niveau – alternativt hæve kemi til B-niveau eller engelsk til A-niveau (valgblok 1) I 4 g skal du have følgende valgfag • Hvis du ikke har begyndersprog eller har hævet engelsk til A-niveau i 3g, skal du i valgblok 2 hæve matematik, engelsk, tysk/fransk eller – hvis du har hævet kemi til B-niveau i 3g – kemi til A-niveau • I valgblok 3 skal du desuden som minimum hæve et fag fra C-niveau til B-niveau. Har du i 3g hævet kemi eller engelsk, kan du dog også i stedet vælge et frit fag på C-niveau


Studieretningen, fortsat 2 At vælge den naturvidenskabelige studieretning med biologi, kemi og matematik som studieretningsfag inkluderer en masse eksperimenter i felten, muligheder for gummistøvleklædte ekskursioner og besøg på universiteterne, som f.eks kan være farverige kemishows, forskellige forsøg i rigtige laboratorier eller teltture til Christiansø for at studere biotoper. Dette er med til at give en bedre forståelse for det teoretiske arbejde i timerne. De tre studieretningsfag spiller godt sammen, og man kan kombinere sin viden fra fagene.

Interessen kombineret med biologi på A-niveau giver desuden mulighed for at overføre praksis i idræt til biologi i laboratoriet. Således kan man på spændende vis fordybe sig i fysiologien og arbejde med, hvordan kroppen bliver påvirket – både i tal og i praksis.

TEAM DK A BI - B MA - C KE 4g

A bi

Valgblok 2

Valgblok 3

B at

A da

A hi

A stproj

C re

C ol

A bi

Valgblok 2

Valgblok 3

B at

A da

A hi

C re

C ol

3g

A bi

Valgblok 1

B ma

B at

A da

A hi

C fy

C sa

C id

A bi

Valgblok 1

B ma

B at

A da

A hi

C id

C fy

C sa

2g

A bi

C ke

B ma

B at

A da

A hi

C id

B en

B spr

C ke

A hi

A bi

1g

A bi

nv

 Obligatoriske fag

B ma

B at

A da

C id

B en

B spr

B ma

C ku

A da

C id

B en

B spr

C ku

A da

C id

B en

B spr

B ma ■ Studieretningsfag

ap

■ Obligatoriske/Frie valgfag

ap almen sprogforståelse at almen studieforberedelse bi biologi da dansk en engelsk fr fransk fy fysik hi historie id idræt ke kemi ku kunstnerisk fag ma matematik nv naturvidenskabeligt grundforløb ol oldtidskundskab re religion sa samfundsfag spr sprog (tysk/fransk/spansk) stproj studieretningsprojekt


Fordele/forpligtelser for Team Danmark-elever på FG 3

FORDELE FOR TEAM DANMARK-ELEVER PÅ FG • Det er målet, at du fastholdes og videreudvikler

dig optimalt i forhold til din idræt, mens du studerer • Tid til morgentræning • Et miljø i din klasse der er præget af eliteidræt • Større forståelse for og genkendelse af dine specifikke udfordringer fra både klassekammerater og lærere • Øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen • Skolefrihed til konkurrenceaktiviteter – dokumenteret og tilpasset ekstraundervisning • Mulighed for flytning af prøver og eksamener • Mentorordning – hjælp til planlægning og strukturering af din hverdag

4

FORPLIGTELSER FOR TEAM DANMARK-ELEVER PÅ FG • Planlægning – semesterplan. Oplysning om aktiviteter i god tid

• Seriøs indstilling til din skole og din idræt • Samarbejde med klub og mentor – åbenhed

i samarbejdet • Fleksibilitet i skole og klub – f.eks. villig til virtuel undervisning • Indgår på lige fod med øvrige elever i skoleaktiviteter • God ambassadør for ordningen: • Være villig til at forklare om studieretningen i de sportslige og uddannelsesmæssige netværk, som du færdes i • Loyalt omtale konceptet og dets formål, som det er tænkt og fungerer, bl.a. i forbindelse med fleksibili tet og øget træningsmængde • Bære det tøj og udstyr, der er knyttet til ordningen, i relevante sammenhænge • Optræde som positiv repræsentant for ordningen både indadtil på skolen og udadtil i samfundet


Koordinatorordningen på FG 5 Koodinatorordningens formål er at bidrage til, at der skabes sammenhæng i dit gymnasieforløb, således at du kan udvikle dig både idrætsligt og skolemæssigt. Din koordinator vil først og fremmest hjælpe dig med at få overblik over skole og idræt i en hensigtsmæssig sammenhæng. Oplysninger vil kun blive videregivet i relevant omfang og altid med dit samtykke.

• Din koordinator på FG er Sune Juhl Sigsgaard (SJ) • Koordinator er tilknyttet eleven alle 4 år • Koordinator arbejder tæt sammen med dig, klubbens

eller forbundets kontaktperson og dine forældre med henblik på at koordinere aktiviteter og indsats, der gør det muligt at kombinere eliteidræt og skole på tilfredsstillende vis • Koordinatoren fungerer også som din studievejleder, og du kan derfor henvende dig til koordinatoren, hvis du har problemer af social, økonomisk, privat eller faglig karakter. Du kan også, ligesom dine klassekammerater, henvende dig til dit klasseteam eller faglærer • Du skal ligeledes deltage i de arrangementer, studievejledningen står for. Din koordinator vil først og fremmest hjælpe dig med at få overblik over skole og idræt i en hensigtsmæssig sammenhæng. Oplysninger vil kun blive videregivet i relevant omfang og altid med dit samtykke

Sune Juhl Sigsgaard Studievejlederkontoret 48 20 10 52/48 20 10 53 mail: sune.sigsgaard@gmail.com

AKTIVITETER: • Du skal følge undervisning og prøver i normalt omfang. • Du skal lave en overbliksplan med din koordinator, hvor

der også figurerer erstatningstimer, fjernundervisning og flytning af aktiviteter • Du skal desuden lave en oversigtsplan over dine sportslige aktiviteter sammen med koordinator. Deltagelse i aktiviteter på landshold-, forbunds- eller klubniveau, der griber ind i skoleaktiviteter, skal du forudgående søge om tilladelse til. Du er selv ansvarlig herfor

DELTAGELSE I UNDERVISNING: • Du har pligt til at begrunde manglende tilstedeværelse og opgaveaflevering i lectio

• Du bliver ikke godskrevet fravær • Du har pligt til i god tid at informere

om idrætsaktiviteter, der medfører fravær. Du skal meddele det til koordinator • Koordinator og du tager løbende stilling til behovet for evt. supplerende undervisning

NETVÆRK: • Koordinator tager

regelmæssige samtaler med dig om din trivsel på skolen og i idrætssammenhæng, men du skal også selv være opsøgende • Koordinator orienterer sig i relevant omfang om din idrætslige trivsel i de netværk, der er relevante herfor • Koordinator varetager kontakten med Team Danmark


Forholdet til andre elever 6 Din koordinator er løbende i kontakt med dig om din trivsel og planlægning. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at andre elever, som går på skolen på normale betingelser, er bekendte med idrætselevernes særlige forhold. Det er derfor vigtigt, at du er en god ambassadør for ordningen. Det er et krav, at Team Danmark-eleverne deltager i skolens liv på lige fod med alle andre.

7

SKOLEFRIHED OG SUPPLERENDE UNDERVISNING

4-årige Team Danmark-elever på FG kan via koordinator søge skolen om skolefrihed og evt. supplerende undervisning, som bevilges ud fra en samlet vurdering af elevens sportslige og skolemæssige situation. Det vil normalt kunne ske i følgende tilfælde og på følgende vilkår:

• Udtagelse

til forbunds- og Team Danmark-støttet træning og træningslejre eller internationale turneringer • Udtagelse til regionale forbunds- og kraftcentersamlinger • Udtagelse til vigtige turneringer og turneringskampe med din klub. Her vil koordinator vurdere fra gang til gang • Der skal søges om skolefrihed og supplerende undervisning så tidligt som muligt og under alle omstændigheder inden første fraværsdag • Evt. supplerende undervisning tilrettelægges i samarbejde mellem dig og koordinatoren. Der kan indgås aftaler om rykning af datoer for skriftlige afleveringer eller virtuel undervisning • Der kræves altid dokumentation for deltagelse i idrætsaktiviteter, der kræver skolefrihed eller ændring af undervisning, prøver, eksamen mv.


Rasmus 2v om Team Danmark på FG 8 Dette er for dig , som er elitesportsudøver og gerne vil have tid til både skole og træning. Det giver dig mulighed for at få mere tid til i hverdagen til træning. Du vil både få nedsat timetal, og lektiepresset vil blive reduceret. Du vil kunne blive færdig med alt skolearbejde kl.15:30 hver dag, og du skal ikke tænke på dine lektier, mens du træner, eller aflyse en træning p.gr.a. en aflevering, der skal laves. Det er også muligt at få rykket sine afleveringer, hvis man er i udlandet for at spille eller bare har en presset periode med masser af træning og kampe. Hvis man også er væk i nogle dage, er det muligt at få supplerende undervisning.

Jeg havde et normalt første år og havde lige så mange timer som de andre. Jeg havde en meget stresset hverdag og fik ikke altid trænet så meget, som jeg gerne ville. Efter jeg så udvidede min gymnasietid til 4 år, fik jeg meget mere tid til sporten og havde allerede de første 2-3 måneder opnået nogle gode resultater p.gr.a. mere fokus på træningen.

Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød, Tlf. 4820 1040 Koordinatorer Tlf. 4820 1042 / 4820 1052 / 4820 1053 www.frederiksborg-gymhf.dk, e-mail: post@frborg-gymhf.dk

Frederiksborg Gymnasium og HF_Team Danmark 2016