Page 1

KIRKENYT Karlebo Sogn

Forår og sommer 2019

1


Rent praktisk Se mere på www.karlebosogn.dk og www.borger.dk

Kirkekontor

Rantzausvej 2, 2990 Nivå tlf. 4914 5584, e-mail: karlebo.sogn@km.dk

Fødsel

Åbningstider mandag-fredag kl. 10-13 torsdag tillige kl. 16-18 lørdag lukket

• Fødsel med jordemoder anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret. • Fødsel uden jordemoder skal anmeldes til kirke kontoret senest 14 dage efter fødslen. • Faderskab kan anmeldes på www.borger.dk.

Kordegne Finn Thomsen og Gry Gjedsted (pt. på barsel) Vikar: Susanne Ebbesen

Dåb / Navngivning

• Et barn skal have navn inden 6 måneder efter fødslen. • Ved dåb kontaktes den ønskede præst eller kirke kontoret om dato og tidspunkt. Dåb kan - i alle sognets kirker - finde sted ved gudstjenesterne om søndagen eller ved en kortere dåbsgudstjeneste på udvalgte lørdage. Kontakt en præst for nærmere information. • Uden dåb anmeldes navngivning digitalt på www.borger.dk.

Menighedsrådets formand Ellen Rosenstand Ladhøj tlf. 4918 1568, mobil 2031 4154 e-mail: ladhoej@mail.dk

Sognets præster

Bryllup

• Kontakt den ønskede præst. • For at blive gift i en af sognets kirker skal I enten bo i sognet eller have anden tilknytning hertil. Mindst den ene af jer skal være medlem af Folkekirken.

Kirsten Johansen, (kirkebogsfører) Karlebo præstegård Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal tlf. 4828 0011 eller 2849 7225 e-mail: kijo@km.dk, Mandag fri.

Bisættelse og begravelse • Kontakt den ønskede præst.

Anette Nybo tlf. 2082 9361 e-mail: aknh@km.dk Mandag fri.

Kirkegård/gravsted

Jørgen Sejergaard Bygvænget 703, 2980 Kokkedal tlf. 4914 3358 e-mail: jse@km.dk Fredag fri.

• Kontakt kirkegårdsleder Christian Spure Hansen, Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. e-mail: cspu@km.dk, tlf. 4914 7121 Træffetid på kontoret: bedst mandag-fredag 10-12.

Navneændring

• Ansøgning sendes digitalt via www.borger.dk. Se gebyret på borger.dk. Vær opmærksom på navneloven og andre regler, se link til Familiestyrelsen på www.borger.dk.

Karina Juhl Kande Solager 2, 2990 Nivå tlf. 2137 0011 e-mail: kjk@km.dk Fredag fri.

Attestbestilling

• Med NemID på www.borger.dk eller ved personlig henvendelse på Kirkekontoret.

Kirkebil

• Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil til gudstjenester og øvrige arrangementer. Bestilles på karlebo.sogn@km.dk eller tlf. 4914 5584 (senest fredag kl. 12 før søndagens gudstjenester eller kl. 12 hverdagen inden.)

Organister: Bibi Nagashima Toft, tlf. 5059 4308

Jørgen E. Hansen, tlf. 2323 8582

Kirkenyt

Layoutansvarlig: Helle Sejergaard Forsidefoto: Erik Kudsk Larsen Tryk: Nofoprint A/S, 4922 2500

Udkommer tre gange om året Ansv. redaktør: Iben Skibsted Klæsøe Redaktion: Menighedsrådets kommunikationsudvalg

22


Foto: Karoline Hoffmann-Hansen

At vandre som en pilgrim En pilgrim er en person, der rejser/valfarter til et helligt sted af religiøse grunde, f.eks. af fromhed, som bod eller for at opnå noget. Ordet ’pilgrim’ har sin oprindelse fra middelalderlatin pelegrinus, latin peregrinus, der betyder ’udenlands, fremmed’, brugt om en person, der kommer gennem området ved Rom. Pilgrimsvandringens glansperiode var det 12. og til og med det 15. århundrede, hvor det især var almindelige mennesker, der vandrede til Rom. Men allerede i det 9. århundrede valfartede munke og konger til Rom. Dengang tog turen to måneder. I begyndelsen af det 10. årh. nedskrev en pilgrim 79 overnatningssteder på sin vej til Rom. Det første korstog, som blev sat i værk i 1095, havde Jerusalem som sit mål, og korsfarerne så sig selv som pilgrimme i lighed med de mange, som allerede helt tilbage fra det 3. og 4. århundrede valfartede til Jerusalem og de andre hellige steder i det hellige land – dengang dog uden våben. Pilgrimsvandring er et fænomen, der findes i alle store verdensreligioner. I den kristne tradition

er pilgrimsvandringer i dag ikke kun knyttet til den katolske og den ortodokse kirke, men praktiseres af kristne fra alle trossamfund. Vandringen bliver en søgen efter selvindsigt og visdom, efter at udforske det store mysterium: Fællesskabet med Gud. En pilgrim valfarter for at søge livskvalitet og arbejde med sig selv og tilværelsens grundspørgsmål. På sin vis er vi alle pilgrimme. Fra fødsel til død er vi på vejen. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til Vejen” (Apostlenes Gerninger kap 9 vers 2). De gik livets vej. At gå ud i verden på sine fødder var og er den dag i dag et udtryk for en indre virkelighed. Munkene i klosterkirken i Roncesvalles på Jacobs-vejen i Spanien har siden 1078 bedt følgende bøn: ”Gud, velsign du vore fjed, lad os finde, hvad vi søger og til sidst nå vore mål med glæde! Amen.” En gammel keltisk bortsendelsessalme lyder: ”Må din vej gå dig i møde, Og må vinden være din ven. Og må solen varme din kind. Og må regnen vande mildt din jord. Indtil vi ses igen: Må Gud 3

holde, holde dig i sin hånd!” I det 21. århundrede er vandringen fortsat rettet mod et ydre og et indre mål: Den kristne trospraksis udfylder denne længsel. Pilgrimsvandringen giver mulighed for at kombinere natur, kultur og religion. Søgende, tvivlende, troende, konfirmander, pensionister, præster og lægfolk deltager. Vandringen kan være kort eller lang, den kan foregå hvor som helst. Den bliver til en pilgrimsvandring, når det indre mål er Gud. Undervejs på vandringen er det oplagt at indlægge kirkebesøg. Man kan også gøre sig det til vane at gå til gudstjeneste og på den måde forberede sig åndeligt på sin kirkegang. Nutidens pilgrimsvandringer er ofte udtryk for ønsket om at nå et indre eksistentielt, åndeligt og religiøst mål. De rummer muligheden for refleksion og for en styrkelse af troen. Se Elisabeth Lidells Den lille Pilgrimsbog, Alfa, 2012. Steen Hassing, med i menighedsrådet og medarrangør af Karlebo Sogns pilgrimsvandringer


Trosvandring Gerda Skovsmose Jensen Trosvandring har for mig noget at gøre med en levet tro. Det er min oplevelse, at troen vokser i én, og at Bibelen hele tiden folder sig ud for mig, fordi det, jeg læser og hører, træder i kraft i relation til mit eget liv. Jeg er vokset op i den dannelsestradition, man kalder grundtvig-koldsk, hvilket betød, at der var en meget stærk sammenhæng mellem det, der foregik i hjemmet og skolen, og det, der foregik andre steder som i forsamlingshuset, gymnastikforeningen og selvfølgelig kirken. Jeg ser en stor værdi i, at mit liv ikke har været delt op mellem kirken og det verdslige, fordi kristendommen udgjorde den indre sammenhæng i det hele og var en naturlig følge af den opdragelse, jeg fik.

Der er en salme af Vilhelm Birkedal, som har fulgt mig hele livet, det er nr. 67 i Salmebogen. Den handler om menneskets forhold til Kristus gennem de forskellige livsfaser, og den begynder med sætningen: ”Jeg så ham som barn med det solrige øje”. Det sjove er, at jeg som barn forestillede mig Jesus som en dreng med strålende øjne; det var sådan, jeg forstod teksten dengang. Senere kunne jeg jo godt se, at det er salmens ’jeg’, der først beskrives som et barn, dernæst som ung og til sidst som en moden voksen, der efterhånden opnår en dybere fortrolighed med kristendommen. Og jeg har det selv på samme måde, for jeg oplever stadig, at troen lever i mig og giver mig ny indsigt og nyt håb. Troen er

en stærk kraft i mit liv og aldrig noget, som står stille. På den måde er trosvandringen en livsvandring.

Marie-Louise Tonning Jeg har aldrig oplevet mig selv som åndeligt søgende, troen var tværtimod noget, der kom til mig. Men den har flyttet rigtig meget i mig, så jeg både tænker og handler anderledes. Mine forældre gik ikke i kirke, men som barn gik jeg i en menighedsbørnehave, fordi det tilfældigvis var den institution, der lå ved siden af min fars arbejdsplads. Der lærte jeg at bede bordbøn og gjorde det en overgang også derhjemme. Måske var der noget, som blev siddende i mig fra dengang. Da mine egne børn gik til konfirmationsforberedelse, skulle de jo til gudstjeneste et vist antal gange, og så tog jeg med dem i kirke. Det sagde mig ikke rigtig noget, da jeg kom der med den ældste, og heller ikke ret

meget, da jeg gik sammen med min mellemste, men da det blev den yngstes tur, skete der noget. En søndag, mens jeg lyttede til prædikenen, så kom det bare. Pludselig var den der. Jeg kan ikke huske, hvad der præcis blev sagt, men jeg vidste bare, at dette var sandheden. Nogen kom til mig den søndag og rørte ved mig. Før det opfattede jeg folkekirken som en traditionel institution, vi gjorde brug af ved særlige lejligheder. Jeg levede et nemt, verdsligt liv og følte ikke, at jeg manglede noget. Men måske blev der vækket noget i mig, som havde sovet, siden jeg var barn. I hvert fald oplevede jeg, at jeg på en eller anden måde var kommet hjem. Så begyndte jeg at læse i Bibelen og gå til studieaftener i kirken for at finde ud af, hvad 4

det er for en Gud, jeg tror på. Jeg er helt overbevist om, at Gud er her, og at det her er vejen at gå. Troen fylder meget i mit liv nu, og det er vigtigt for mig at være en del af menigheden og at bidrage med noget brugbart.


Snak om tro

Jørgen Sejergaard

Alexander Dubas Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg tror på Gud og vil tage imod Guds gave til os og træde ind i de voksnes rækker, som man siger. Min farmor var ret kristen. Og min farfar tager mig med i kirke. På min mors side er næsten allesammen konfirmeret, men vi tænker så ikke på kristendommen hele tiden... Du fortalte om konfirmation og sang ved en samling for hele skolen? Hvordan gik det? Det gik godt. Vi forklarede, hvordan det er at gå til præst, og sang sangen ”Måne og sol” (nr. 13 i Salmebogen) og fortalte, hvordan den er bygget op. Vi har altid en samling dagen

før en ferie, og her var det dagen før jul. Emil og jeg havde aftalt med lærerne, at vi skulle gå på scenen. Vi fortalte lidt om konfirmationsforberedelsen, og så fortale vi om salmen, at den var bygget op over Trosbekendelsen, og så sang vi den. Teksten var på projektor, så folk kunne synge med. Folk syntes, det var modigt af os. I puberteten knækker stemmen, og det skete også for mig, men sådan var det. Ser du frem til konfirmationen? Ja, både, at jeg skal op i kirken, og at jeg skal være i festlokalerne og blive fejret af familien og de nærmeste venner.

Emil Lyrn Jeg tror på Gud og vil mene, jeg altid har været troende. Det at gå til konfirmationsforberedelse betyder meget for mig: Jeg oplever, at jeg tager det næste step til at blive fuldstændig kristen. Jeg ved, du læser meget i Bibelen. Er der noget, du er særligt glad for? Jeg er meget glad for skabelsesberetningen. Det var jo dér, hvor alt opstod. Jeg er også glad for Jesu lignelser, for eksempel den om Den barmhjertige samaritaner, der handler om næstekærlighed, at man skal elske sin næste, endog sin fjende, lige så højt, som man elsker sig selv. Og lignelsen om Sædemanden, som siger noget om, hvor svært det er at tro på Jesus, selv om man har lyst til at tro. Lignelsen om Den

fortabte søn har også gjort ind tryk på mig – den viser, at man skal være glad for det, man har, ikke for det, de andre har. Er du blevet inspireret til at bede ved at læse i Bibelen? Det er jeg i hvert fald. Jeg beder til Gud, når jeg har problemer, eller jeg har gjort noget dumt, jeg fortryder. Jeg siger også tak, når det går godt. Det har jeg gjort mange gange. Ser du frem til konfirmationen? Ja, jeg glæder mig til at blive fuldt kristen ved at sige ja til Jesus og følge hans vej.

5


På vandring ad Caminoen Karoline Hoffmann-Hansen fra Nivå gik 870 kilometer i løbet af 36 dage i april-maj 2015 ad pilgrimsruten ”Caminoen” i det nordlige Spanien.

Det var egentlig ikke min ide, at jeg ville gå Caminoen, men mine to gymnasieveninder, Nikoline og Astrid, foreslog, at jeg skulle tage turen med dem. Vi endte med at være en gruppe på femten unge mellem 18 og 30 år, som gik sammen. Undervejs mødte vi en masse mennesker. De var virkeligt forskellige og fra mange forskellige lande. Det føltes som en ægte måde at være sammen på. Der var ikke nogen, der gik med facader, med makeup, eller som havde fancy gadgets med. Man havde bare sin rygsæk, alle havde ondt i fødderne, og alle svedte, når de kom frem. Man havde mange timer til at gå, til at gå i stilhed og til at gå og snakke om livets små og store spørgsmål. Der var mange store oplevelser undervejs. Også spirituelle oplevelser. Der var en voldsom storm på et bjerg, som nogen af os blev fanget i. Der var lyn og torden. Det var faktisk ret alvorligt. Man er på toppen af et bjerg, man kan ikke komme nogen steder hen. Sammen med Tom fra Holland krummede jeg mig sammen under nogle buske, så vi ikke ragede op og blev fanget af lynene. Man kunne godt sidde og frygte for sit liv, for der er mange folk, der dør i de bjerge. Til sidst blev vi dog reddet af en bil, der kom forbi, og som kørte os ind til byen. Og vi endte med at få en

enorm smuk solnedgang at se. En nat overnattede vi på et kloster. Næste dag inviterede nonnerne alle til at dele, hvorfor de var på Caminoen. Et ældre koreansk kristent ægtepar sang og fik alle til at synge med, selv om de sang på koreansk. Jeg husker også en italiensk mand. Han havde så meget på hjerte og græd og hulkede og lo og fortalte løs. Vi forstod ikke sproget, men man kunne virkelig mærke, at han havde noget på hjerte, og det gjorde indtryk. Alle fortalte efter tur om deres historie. Der var flere af dem, jeg fulgtes med, som sagde, at de havde en spirituel oplevelse der i

klosteret, og at der havde været noget andet til stede end bare os mennesker. Jeg mødte to danskere cirka midtvejs. De var kristne, og de snakkede lidt med os, men de foretrak at gå tidligt om morgenen for at undgå mange mennesker. De ville gerne have den ”rigtige Camino-oplevelse”, hvor det bare var dem og Gud. Det gjorde indtryk på mig, men jeg tænkte, om ikke Jesus – hvis han havde gået den tur – havde gået den sammen med alle de andre mennesker og oplevet de små og store ting sammen med dem. Det med at møde mennesker, som var alle mulige steder i deres liv, var noget særligt. Der var både rige og fattige. Der var folk, der havde skriveblokade, folk, der prøvede at flygte fra stoffer, folk, der bare ville have en oplevelse, og folk, der prøvede at finde meningen med livet. Undervejs blev jeg meget ét med min krop, for det var den, der skulle bære mig igennem. Jeg har aldrig tænkt så meget på mine fødder, som jeg gjorde på den tur…

Foto: Karoline Hoffmann-Hansen

6


2. pinsedag - den 10. juni Gudstjeneste 10.30 i Egedal Kirke: Alle præster Friluftgudstjeneste Frokost efter gudstjenesten

Torsdag den 5. september

Tirsdag den 3. september 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 1. september Gudstjeneste - 11. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

SEPTEMBER

Torsdag den 29. august 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste

Onsdag 28. august 19.30 i Sognegården Menighedsrådsmøde

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 25. august Gudstjeneste - 10. søndag efter trinitatis 9.00 i Karlebo Kirke Anette Nybo

Onsdag den 21. august 17.30 Familiegudstjeneste Karina Juhl Kande

Tirsdag den 20. august 13.30 Gudstjeneste på Mergeltoften Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 18. august Gudstjeneste - 9. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

KALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP JULI Søndag den 7. juli Gudstjeneste - 3. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande 10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Tirsdag den 11. juni 17.00 fra Egedal Kirke Pilgrimsvandring

10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål

Søndag den 14. juli Gudstjeneste - 4. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Kristian von Späth

Søndag den 16. juni Gudstjeneste - Trinitatis søndag 10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 11. august Gudstjeneste - 8. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Søndag den 4. august Gudstjeneste - 7. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

AUGUST

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Søndag den 28. juli Gudstjeneste - 6. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 21. juli Gudstjeneste - 5. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard

12.00 i Egedal Kirke: Sognefrokost

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen Mandag 17. juni 11.00 Gudstjeneste på Egelunden Jørgen Sejergaard Tirsdag den 18. juni 11.15 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen Gudstjeneste for beboere på Mergeltoften Onsdag den 19. juni 19.30 i Sognegården Menighedsrådsmøde Søndag den 23. juni Gudstjeneste - 1. søndag efter trinitatis 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen 10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo 21.30 Sankt Hansaften i Karlebo 22.45 i Karlebo Kirke: Lys- og Musikgudstjeneste Kirsten Johansen Søndag den 30. juni Gudstjeneste - 2. søndag efter trinitatis 9.00 i Karlebo Kirke Karina Juhl Kande


8 19.30 i Egedal Kirke

10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

17.00 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

Mandag den 6. maj 11.00-13.00 i Sognegården Strikkecafé

16.00 i Egedal Kirke: Karina Juhl Kande Børnegudstjeneste og koncert med børnekoret

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo

Søndag den 5. maj Gudstjeneste - 2. søndag efter påske 10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

Torsdag den 2. maj 10.30-11.45 i Sognegården Sangtime

Onsdag den 1. maj 15.15-16.00 i Egedal Kirke Børnekor

MAJ

Tirsdag den 30. april 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

19.30 i Egedal Kirke Studieaften

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 26. maj Gudstjeneste - 5. søndag efter påske 10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard

12.00 i Karlebo Kirke - Konfirmation Karina Juhl Kande

12.00 i Nivå Kirke - Konfirmation Anette Nybo

Lørdag den 25. maj 10.00 i Nivå Kirke - Konfirmation Karina Juhl Kande

19.30 i Sognegården Menighedsrådsmøde

Onsdag den 22. maj 15.15-16.00 i Egedal Kirke Børnekor - afslutning

Tirsdag den 21. maj 13.30 Gudstjeneste på Mergeltoften Kirsten Johansen

19.30 i Egedal Kirke Studieaften

Mandag den 20. maj 19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn

12.00 i Nivå Kirke - Konfirmation Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Kirsten Johansen

10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande Mandag den 29. april 19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn

Søndag den 19. maj Gudstjeneste - 4. søndag efter påske 9.00 i Karlebo Kirke Jørgen Sejergaard

Søndag den 28. april Gudstjeneste - 1. søndag efter påske 10.30 i Nivå Kirke Jørgen Sejergaard

19.00-19.30 i Egedal Kirke Meditation og bøn

Skærtorsdag - den 18. april Gudstjeneste

Onsdag den 17. april 10.00, 11.00 og 12.00 i Egedal Kirke Babysalmesang

12.00 i Egedal Kirke: Sognefrokost

10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Palmesøndag - den 14. april Gudstjeneste 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Torsdag den 11. april 11.00-12.30 i Sognegården Torsdagstræf

17.30-19.00 i Egedal Kirke Familiegudstjeneste

15.15-16.00 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag den 10. april 10.00, 11.00 og 12.00 i Egedal Kirke Babysalmesang

Tirsdag den 9. april 19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Mandag den 8. april 11.00 Gudstjeneste på Egelunden Jørgen Sejergaard

APRIL

KALENDER - LIGE TIL AT TAGE UD OG HÆNGE OP


19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander Onsdag den 8. maj 15.15-16.00 i Egedal Kirke Børnekor

Langfredag - den 19. april Gudstjeneste 9.00 i Karlebo Kirke Jørgen Sejergaard

10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande Liturgisk gudstjeneste

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Mandag den 13. maj 19.30 i Egedal Kirke Information om menighedsrejse til Israel 2020

10.30 i Egedal Kirke Anette Nybo - bratchist Flemming Lave medvirker

18.30-22.00 Konfirmandtur til Bakken

Torsdag den 25. april 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste med nadver

15.15-16.00 i Egedal Kirke Børnekor

Onsdag den 24. april 10.00, 11.00 og 12.00 i Egedal Kirke Babysalmesang

19.00-19.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Lørdag den 18. maj 10.30 i Egedal Kirke Film og frokost

12.00 i Nivå Kirke - Konfirmation Anette Nybo

Store Bededag - fredag den 17. maj Gudstjeneste 10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Onsdag den 15. maj 15.15-16.00 i Egedal Kirke Børnekor

12.00 i Egedal Kirke: Sognefrokost

10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande

Tirsdag den 23. april 13.30 Gudstjeneste på Mergeltoften Kirsten Johansen

10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

2. påskedag - den 22. april Gudstjeneste 9.00 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

Søndag den 12. maj Gudstjeneste - 3. søndag efter påske 9.00 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen

Tirsdag den 7. maj 8.00 - ca. 16.00 fra Egedal Kirke Kirkekunst-tur

Påskedag - den 21. april Gudstjeneste 10.30 i Karlebo Kirke Jørgen Sejergaard

Foredrag

Påskemåltid

10.00-10.15 i Egedal Kirke: Skriftemål

10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

10.30 i Nivå Kirke Anette Nybo

Pinsedag den 9. juni Gudstjeneste 10.30 i Karlebo Kirke Kirsten Johansen

Torsdag den 6. juni 13.30 i Egedal Kirke Ældregudstjeneste

Fredag den 7. juni I Egedal Kirke og Nivå Kirke Teaterforestilling for børn i 3. klasse

Mandag den 3. juni 11.00-13.00 i Sognegården Strikkecafé

10.30 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Søndag den 2. juni Gudstjeneste - 6. søndag efter påske 10.30 i Nivå Kirke Kirsten Johansen

12.00 i Nivå Kirke – Konfirmation Jørgen Sejergaard

Lørdag den 1. juni 10.00 i Nivå Kirke – Konfirmation Kirsten Johansen

JUNI

12.00 i Nivå Kirke – Konfirmation Karina Juhl Kande

12.00 i Karlebo Kirke – Konfirmation Kirsten Johansen

10.30 i Egedal Kirke – Konfirmation Jørgen Sejergaard

Kristi Himmelfartsdag – torsdag den 30. maj 10.00 i Nivå Kirke – Konfirmation Anette Nybo


10.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

10.30 i Nivå Kirke Karina Juhl Kande Tirsdag den 13. august 17.00 fra Egedal Kirke Pilgrimsvandring

12.00 i Egedal Kirke: Sognefrokost

15.00 i Karlebo Kirke og på kirkegården Kirsten Johansen Mindesammenkomst og reception

Tirsdag den 10. september 17.00 fra Egedal Kirke Pilgrimsvandring

19.00-20.30 i Egedal Kirke Minikonfirmander

Hold dig opdateret – få vores nyhedsbrev

Hver 14. dag året rundt udsender vi et nyhedsbrev. Her kan du holde dig opdateret om alle gudstjenester og arrangementer i sognet.

Hvis du ønsker at få nyhedsbrevet tilsendt, kan du tilmelde dig på hjemmesiden www.karlebosogn.dk.

Skriv dit navn og din mailadresse, så får du nyhedsbrevet. Eller send en mail til karlebo.sogn@km.dk og skriv dit navn og din mailadresse, og at du gerne vil modtage nyhedsbrevet.


DET SKER i Karlebo Sogn SÆRLIGE GUDSTJENESTER Gudstjeneste og påskemåltid Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00 i Egedal Kirke Gudstjeneste med nadver ved Kirsten Johansen Efter gudstjenesten er der påskemåltid i kirkens mødelokaler, hvor der serveres stegt lam, flødekartofler, brød og salat samt rødvin og vand, kaffe og kage. Pris for middagen 120 kr. Tilmelding senest mandag den 15. april kl. 12.00 til kirkekontoret, tlf. 4914 5584, eller på mail: karlebo.sogn@km.dk.

- læs mere på www.karlebosogn.dk Ældregudstjenester Torsdag den 25. april kl. 13.30 i Egedal Kirke Gudstjeneste med nadver - Kirsten Johansen Foredrag: Kirke og samfund i Grønland ved tidligere konsulent for kirken i Grønland provst Erik BalslevClausen, Nivå. Torsdag den 6. juni kl. 13.30 i Egedal Kirke Vi fejrer kirkens 29 års fødselsdag Gudstjeneste - Jørgen Sejergaard Underholdning ved PH-duoen ’Toner fra Himlen’: Om komponisten Kai Normann Andersen Torsdag den 29. august kl. 13.30 i Egedal Kirke Gudstjeneste - Anette Nybo Foredrag ved Arne og Kamma Puggaard: MAF – De flyvende missionærer. Med flotte billeder fra MAF’s arbejde i Bangladesh.

Gudstjeneste på plejehjem Sognets præster har jævnligt gudstjenester og andre arrangementer på plejehjem og institutioner i Kokkedal og Nivå. Mergeltoften: Kirsten Johansen, tlf. 4828 0011 Gudstjeneste tirsdag den 23. april, tirsdag den 21. maj og tirsdag den 20. august kl. 13.30. Tirsdag den 18. juni kl. 11.15 er der gudstjeneste i Karlebo Kirke for beboerne i Mergeltoften. Frokost og lagkage, musik og sange i Længen.

Liturgisk gudstjeneste med Haydens ’De syv ord på korset’ Langfredag den 19. april kl. 10.30 i Nivå Kirke Liturg: Karina Juhl Kande For femte år i træk er der Langfredag en liturgisk gudstjeneste bygget op omkring Joseph Haydns store værk for strygekvartet, ”De syv ord på korset”, der er skrevet med henblik på at blive spillet Langfredag. Gudstjenesten former sig som en vekslen mellem læsninger og musik. Værket opføres af en strygekvartet med organist Jørgen Hansen på bratsch.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 10. juni kl. 10.30 på plænen ved Egedal Kirke Se bagsiden

Egelunden: Jørgen Sejergaard, tlf. 4914 3358 Gudstjeneste mandag den 8. april og mandag den 17. juni kl. 11.00. Johannes Hages Hus og Blindenetværket: Anette Nybo, tlf. 2082 9361

Mindehøjtidelighed Torsdag den 5. september kl. 15.00 i Karlebo Kirke Kort gudstjeneste ved Kirsten Johansen. Derefter ceremoni på kirkegården ved mindesmærke og gravsted for faldne soldater. Efter højtideligheden er der reception i Længen. Alle er velkomne til at deltage. Bag arrangementet står Karlebo Lokalhistoriske Forening, Fredensborg Kommune og Karlebo Menighedsråd.

11


DET SKER i Karlebo Sogn Meditation og bøn Mandage kl. 19.00 i Egedal Kirke 29. april, 6. maj, 20. maj Jørgen Sejergaard En kort gudstjeneste på 25 minutter med salmer, oplæsning af bibeltekst, stilhed til efter tanke og bøn. Der er mulighed for at bede præsten om forbøn, enten i stilhed eller åbent.

Skriftemål Søndag den 12. maj kl. 10.00-10.15 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard En mulighed for at lette sit hjerte og knæle ved alteret, hvor præsten lægger hånden på ens hoved, mens han siger ordene om Guds tilgivelse.

Familiegudstjenester Onsdage kl. 17.30-19.00 i Egedal Kirke 10. april: Jørgen Sejergaard 21. august: Karina Juhl Kande For børn, forældre og bedsteforældre. Først er der en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter er der spaghetti og kødsovs i kirkens lokaler – og is til børnene. Pris for maden 10 kr. pr. person.

Børnegudstjeneste med koncert Søndag den 5. maj kl. 16.00 i Egedal Kirke Karina Juhl Kande

Sankt Hans Aften

En koncertgudstjeneste for børn og deres familier med optræden af provstiets dygtige børnekor. Kom og vær med til at fylde kirkerummet med glade stemmer.

Søndag den 23. juni i Karlebo 21.15: Salg af fakler på Møllebakken ved Kirkeltevej og Karlebo Mølle. 21.30: Fakkeltoget bevæger sig fra Møllebakken, langs Bassebækken til præstegårdshaven. 21.50: Bålet tændes. Båltale ved Karina Juhl Kande. Der synges danske sange. Spejderne sælger kaffe og kage, øl og vand i Længen. 22.45: Lys- og musikgudstjeneste i Karlebo Kirke ved Kirsten Johansen.

12


- læs mere på www.karlebosogn.dk FOREDRAG Mandagsforedrag 6. maj kl. 19.30 i Egedal Kirke Arrangeret af Jørgen Sejergaard

PILGRIMSVANDRING Tirsdage kl. 17.00 fra Egedal Kirke Kirsten Johansen og Steen Hassing Vi mødes ved Egedal Kirke og kører sammen i private biler til dagens udgangspunkt for vandringen på ca. 5 km. Måler er en kirke, hvor vi holder en kort gudstjeneste. 11. juni: Vi kører til Hammer Møller ved Hellebæk. Her vandrer vi en strækning og slutter i Hellebæk Kirke. 13. august: Vi kører til området omkring Ganløse Eged og Bastrup Sø, hvor vi bl.a. vandrer forbi Bastruptårnet. Vi slutter med gudstjeneste i Slagslunde Kirke. Henvendelse til Kirsten Johansen, tlf. 2849 7225 eller Steen Hassing, tlf. 2165 1355

STUDIEAFTNER

Mandage kl. 19.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard 29. april: 20. maj:

Jakobs brev kapitel 5 Gennemgang af en gammel og en ny salme fra salmebogen

’Ansvar’ ved Ulrik Nissen, afdelingsleder for teologi ved Institut for Kultur og Samfund ved Århus Universitet. Vi ’bærer’ det, ’tager det på os’, får det ’pålagt’ eller – gys – ’skubber det fra os’. Vi taler om ansvar. Ansvar for at løfte en opgave. Ansvar for at passe på vores børn og hinanden. Ansvar for at gøre det rigtige, når vi står i et dilemma, eller vi skal forsvare vores værdier. Men når vi løfter et ansvar, står vi også til regnskab for vores handlinger. Både for de konsekvenser, de vil have for os selv, og deres betydning nu og i fremtiden for kloden, klimaet og alle de levende væsner, som ikke selv kan tage et ansvar på sig. Det fulde ansvar er næsten ufatteligt stort.

Torsdagstræf

Torsdag den 11. april kl. 11.00-12.30 i Sognegården Anette Nybo På programmet er den legendariske Leonora Christina, hvis glorie i vor tid har ændret sig betydeligt på grund af nye historiske materialer og kildekritik. Men fascinerende, vedkommende og uudgrundelig er hun stadigvæk. Kaffe 20 kr.

13


DET SKER i Karlebo Sogn Sangtime

KUNST, FILM , SANG Kirkekunst-tur

Torsdag den 2. maj kl. 10.30-11.45 i Sognegården Anette Nybo og organist Jørgen Hansen.

Tirsdag den 7. maj kl. 7.45 - ca. 16.00 Birgitte Bech og Anette Nybo

Med forår som fortegn synger vi nye og gamle sange og salmer.

’Tankevækkende samtidskunst i københavnske kirker.’ Dagstur i egen, god bus i Storkøbenhavn. Med forbehold for ændringer besøger vi: Kgs. Lyngby Kirke med Christian Lemmerz tvetydige marmoralter. Gentofte Kirke med Per Kirkebys tegnbærende, abstrakte ruder og alterbillede. Dyssegård Kirke med Peter Brandes totaludsmykning med ekspressive motiver i ruder, skulptur, billedtæppe. Emmauskirken med Lisbeth Nielsens udtryksfulde, næsten klassiske bronzeskulpturer. Grøndalskirken med Sophia Kalkaus dragende marmorforhæng. Enghave Kirke, hvor Margrethe Sørensens nye altervæg myldrer med symboler. Margrethekirken i Valby med Peter Callesens papirlette, skulpturelle altervæg“Menneskers lys”.

SAMTALER Sorggruppe i Nivå Tirsdage kl. 15.00-17.15 i Sognegården Kirsten Johansen og Karen Thøgersen Et tilbud til jer, der har mistet én, I har holdt af. Henvend dig trygt til sognepræst Kirsten Johansen, tlf. 2849 7225 eller mail: kijo@km.dk eller til psykolog Karen Thøgersen, tlf. 4914 5038, mail: karen.thogersen@post12.tele.dk. Der kan være venteliste, før der er plads i gruppen.

Der serveres en kop kaffe og et rundstykke i bussen. Deltagerne medbringer selv madpakke og drikkevarer. Bindende tilmelding senest den 1. maj på tlf. 2082 9361 eller e-mail: aknh@km.dk. Pris: 250 kr

Sorggruppe i Humlebæk Karlebo Sogn har også en sorggruppe i samarbejde med Humlebæk sogn. Gruppen mødes 10 gange, og begynder den 29. oktober 2019. Yderligere oplysninger hos sognepræst Karina Juhl Kande på tlf. 2137 0011 eller mail: kjk@km.dk.

Film og Frokost

ANDRE ARRANGEMENTER Menighedsrådsmøder

Lørdag den 18. maj kl. 10.30-14.00 i Egedal Kirke Anette Nybo

Onsdag den 21. maj, 19. juni og 28. august kl. 19.30 i Sognegården

Om ”Herrens Veje” – et spejl af danskernes tro ved Søren Hermansen, sognepræst i Sorgenfri og filmanmelder. ”Herrens Veje” er en DR-serie om tro. Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind i hinanden. Film og Frokost er en opfølgning på arrangementet den 23. februar, som primært handlede om seriens 1. del. Denne gang skal vi høre om, hvordan serien blev til, og se klip fra den. Det er ikke en forudsætning, at man deltog i februar. Frokosten koster 50 kr., som betales på dagen. Tilmelding senest mandag den 13. maj til Anette Nybo: aknh@km.dk eller tlf. 2082 9361.

Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede tilhørere.

Sognefrokost 14. april, 12. maj, 14. juli, 11. august kl. 12.00 i Egedal Kirke Her er mulighed for et godt fællesskab og en god snak efter gudstjenesten, omkring en frokost, der arrangeres af frivillige. Pris: 35 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. 14


- læs mere på www.karlebosogn.dk MEST FOR BØRN Babysalmesang Onsdage kl. 10.00, 11.00 og 12.00 i Egedal Kirke Sangpædagog Louise Rostved For babyer på 2-12 mdr. og deres mor/far. Vi synger, danser, tumler og leger til salmer, remser og børnesange. Det er gratis at deltage i et forløb på 10 onsdage. Tilmelding via hjemmesiden.

Børnekor Onsdage kl. 15.15-16.00 i Egedal Kirke Korleder Henrik Schrøder

Menighedsrejse til Israel i 2020

For sangglade drenge og piger i 1.-3. klasse. Der er plads til flere børn. Undervisningen er gratis, og der er kørselsordning, hvor frivillige hjælpere henter og bringer børnene i SFO, hvis forældrene ikke har mulighed for det. Kontakt John Selch Andersen, tlf. 2277 2270.

Informationsmøde mandag den 13. maj kl. 19.30 i Egedal Kirke

Minikonfirmander

Mange har udtrykt ønske om en menighedsrejse til Israel. Ønsket kan gå i opfyldelse i april 2020, hvor der bliver mulighed for at komme med på en klassisk 10 dages rundrejse med Helle og Jørgen Sejergaard som rejseledere. Vi får nogle dage i Jerusalem, tager en tur til det Døde Hav - med mulighed for at bade - og ser også Massada og tager så nordpå til Galilæa, hvor vi bor ved Genesaret Sø og tager på tur til seværdighederne i området.

For børn fra 9 år (også ikke-døbte). Vi hører bibelhistorie, lærer Fadervor og trosbekendelsen, leger og hygger. Sæsonen slutter 7. maj med arrangement for hele familien på Fredtoften. Flere oplysninger hos Jørgen Sejergaard, tlf. 4914 3358.

Det præcise tidspunkt er endnu ikke fastlagt. Pris: ca. 16.500 kr.

Strikkecafé 6. maj og 3. juni kl. 11.00-13.00 i Sognegården Vi mødes over en kop kaffe og strikker dåbsservietter til dåb i Karlebo Sogn. Der er opskrifter, pinde og garn. Lidt kendskab til strikning er en fordel.

Tirsdage kl. 19.00-20.30 i Egedal Kirke Jørgen Sejergaard

Teaterforestilling Fredag d. 7. juni i Egedal Kirke og Nivå Kirke Sognets 3. klasser indbydes til Trio Fabulas forestilling Noahs ark. Se mere på kirkens hjemmeside.

FDF Nivå Mødested: ”Lerhytten“ Nivåvej 2, Nivå Pusl. og tuml. (0.-2. kl.) tirsdag kl. 17.30-19.00 Pilte (3.-4. kl.) tirsdag kl. 17.30-19.00 Væbnere (5.-6. kl.) tirsdag kl. 19.00-20.30 Seniorvæbnere (7.kl.- 15 år) tirsdag kl. 19.00-21.00 Seniorer (15 -18 år) tirsdag kl. 19.30-21.30 Hjemmeside: fdfnivaa.dk Familie-FDF sidste søndag i måneden kl. 14-16. Kontakt David Askirk, tlf. 2662 2552.

15


Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag den 10. juni kl. 10.30 på plænen ved Egedal Kirke

Der prædikes Der prædikes Der prædikes 1. tekstrække efterefter 1. tekstrække 1. efter tekstrække

Gudstjenester Gudstjenester Gudstjenester

KARLEBO NIVÅ KARLEBO KIRKE KIR KEKEKIRKE KARLEBO KIRKEKIRKENIVÅ NIVÅ KIR

EGE DAL EGEEGE DAL KIRKIR KEKEKIRKE DAL

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

JANUAR Kl. Præst JANUAR 2003 Præst JANUAR 2003 2003Kl. Kl. Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

1. Nytårsdag 14 14 14Skipper Annette 14Johansen Kirsten Johansen 16 1. Nytårsdag Annette Kirsten 1. Nytårsdag Annette SkipperSkipper 14 14 Kirsten Johansen 5. Helligtrekonger 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 5. Helligtrekonger 10 10 Kirsten JensJens Bærentzen 5. Helligtrekonger Kirsten Johansen 1. s.e. H3K10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Hyldahl Niels Hyldahl 12. 12. 1. s.e. H3KH3K Linda Nørgaard-Højen 10 10 NielsNiels Hyldahl 10 1. 12. s.e. Linda 2. s.e. H3K10 10 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 19. 19. 2. s.e. H3KH3K JensJens Bærentzen Kirsten 2. 19. s.e. Kirsten Johansen 3. s.e. H3K10 10 10Skipper Annette 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 26. 26. 3. s.e. H3KH3K Annette Linda Nørgaard-Højen 10 3. 26. s.e. Annette SkipperSkipper 10 10 Linda FEBRUAR FEBRUAR FEBRUAR

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

16 Jørgen Sejergaard Jørgen Sejergaard 16 Jørgen Sejergaard 10Skipper Annette Annette 10 Annette SkipperSkipper 10 Jørgen Sejergaard B Jørgen Sejergaard B B 10 Jørgen Sejergaard 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Linda 10 Jørgen Sejergaard Jørgen Sejergaard 10 Jørgen Sejergaard

Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst

2. H3K 4. s.e. H3K10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 2. 4. H3K Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Kirsten 2. s.e. 4. s.e. Linda Kirsten Johansen Gudstjeneste i det fri, hvis vejret er godt.10Medbring gerne klapstol eller tæppe. 9. s.e. Sidste s.e. 10 H3K10 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10Bærentzen Jens Bærentzen B 9. Sidste s.e. H3KH3K Kirsten Jørgen Sejergaard JensJens Bærentzen B B 9. Sidste Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard Alle præster medvirker ved gudstjenesten. 16. Septuagesima 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Skipper Annette 16. 16. Septuagesima 10 10 JensJens Bærentzen Linda Nørgaard-Højen 10 10 Annette Septuagesima Linda Annette SkipperSkipper Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost med efterfølgende kaffe og kage. 23. Seksagesima 10Skipper Annette 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 23. 23. Seksagesima 10 10 Annette Kirsten Jørgen Sejergaard Seksagesima Annette SkipperSkipper 10 10 Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard MARTS MARTSMARTS

Både børn og Kl. voksne erKl.hjertelig Kl. Præst Præst velkomne. Kl. Præst Kl. Kl. Præst Præst Kl. Kl. Præst Præst Kl. Præst Præst

2. Fastelavn 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 LindaogNørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 2. Fastelavn Kirsten 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen 2. Fastelavn Kirsten Johansen Linda Nørgaard-Højen Der kan bestilles kirkebil (for ældre gangbesværede) (børnegudstjeneste) (børnegudstjeneste) på(børnegudstjeneste) kirkekontoret, tlf. 4914 5584 eller på mail karlebo.sogn@km.dk 9.i fasten 1. s. i fasten 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Skipper Annette Skipper 10 10 10Johansen Kirsten B 9. 1. fasten 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 Annette Kirsten BJohansen 9. s.1.i s. Linda Annette Skipper Kirsten Johansen B senest fredag den 7. juni kl. 11.30.

kanSeforekomme. Se dagspressen. Ændringer kanÆndringer forekomme. dagspressen. Ændringer kan forekomme. Se dagspressen.

Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde Kirker og kirkegårde

Karlebo Karlebo Kirke Karlebo Kirke Kirke

Karlebo Kirke Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal.

Nivå Kirke Nivå Kirke Nivå Kirke

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

1.i advent 1. s. i advent 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 1. 1.1.s.1.i s. advent 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Linda Jørgen Sejergaard (musikgudstjeneste) 14Johansen Kirsten Johansen (musikgudstjeneste) 14 14 Kirsten (musikgudstjeneste) Kirsten Johansen (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) (adventsfamiliegudstjeneste) 8.i advent 2. s. i advent 14Johansen Kirsten Johansen 10 10 10Skipper Annette 10Bærentzen Jens Bærentzen B 8. 2. advent 14 14 Kirsten Annette JensJens Bærentzen B B 8. s.2.i s. Kirsten Johansen Annette SkipperSkipper 10 10 (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) (musikgudstjeneste) 3. s. i advent 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Johansen Kirsten Johansen 15. 15. 3. s.3.i 15. advent 10 10 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 10 10 Kirsten s. i advent Jørgen Sejergaard Linda Kirsten Johansen (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) (De (De ni læsninger) (Sognekoret medvirker) ni læsninger) (Sognekoret medvirker) 4. s. i advent 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 22. 22. 4. s.4.i 22. advent 10 10 Linda Nørgaard-Højen 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard s. i advent Linda Jørgen Sejergaard 24. Juleaften 14Johansen Kirsten Johansen 14 14 14 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 24. 24. Juleaften 14 14 Kirsten Linda Nørgaard-Højen Juleaften Kirsten Johansen Linda 15 Jørgen Sejergaard 15.30 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Jens Bærentzen 15 15 Jørgen Sejergaard Linda Nørgaard-Højen 15.30 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard 15.30 Linda Nørgaard-Højen 15.30 Bærentzen 17Johansen Kirsten Johansen 17 17 17Bærentzen Jens Bærentzen 17 17 17 Jørgen Sejergaard 17 17 Kirsten JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Kirsten Johansen Jørgen Sejergaard 25. Juledag 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 10 10 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 10 Jørgen Sejergaard 25. 25. Juledag Kirsten Linda Nørgaard-Højen 10 10 Jørgen Sejergaard Juledag Kirsten Johansen Linda Jørgen Sejergaard 26. Anden 10Bærentzen Jens Bærentzen 10 10 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10Johansen Kirsten Johansen 26. 26. Anden juledag 10 10 JensJens Bærentzen Jørgen Sejergaard Kirsten Anden juledagjuledag Jørgen Sejergaard Kirsten Johansen 29. Julesøndag10 10 10 Jørgen Sejergaard 10 10 10Skipper Annette 10 Nørgaard-Højen Linda Nørgaard-Højen 29. 29. Julesøndag Jørgen Sejergaard Annette Linda Nørgaard-Højen Julesøndag Jørgen Sejergaard Annette SkipperSkipper 10 10 Linda

Egedal Egedal Kirke Egedal Kirke Kirke

Nivå Kirke Egedal Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. 3, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3,Egedalsvej 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3, Kirke 2980 Kokkedal. Hesselrødvej 2, 2980 Kokkedal. Nivå Kirkevej 2, 2990 Nivå. Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal. Graver Niels Knudsen, tlf. 4828træf0172, Kirkegårdsleder: træfKirkegårdsleder: Christian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver NielsNiels Knudsen, tlf. 4828 0172, træfChristian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, Graver Knudsen, tlf. 4828 0172, Kirkegårdsleder: Christian Spure Hansen, Kirketjener Richard Jahncke, fes på10-12 Karlebovej 10-12 tirsdagfredag tlf.7121, 4914 7121, gårds tlf.8213, 4576 8213, træffes tirsdag-fre dag fes på tirsdagfredag kl. kl. tlf.kl.tlf. 49144914 7121, træffes på træffes kir gårds - kirke 4576 8213, træffes tirsdag-fre dag fesKarlebovej på Karlebovej 10-12 tirsdagfredag træffes påkekir kepå gårds - tlf. tlf.- 4576 træffes tirsdag-fre dag vat tlf. 4828 0278. tokl. ret 10-12. man-fre kl. 10-12. kl. 10-11. 11,30-12. Pri11,30-12. vat 0278. konto rettoman-fre kl. 10-11. 11,30-12. Pritlf. vat4828 tlf.Pri4828 0278. kon retkon man-fre kl. 10-12. kl. 10-11.

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

DECEMBER DECEMBER DECEMBER

Redaktion: Menighedsrådets kirkebladsudvalg. Ansvarshavende redaktør: Jens Bærentzen. Tryk: Pejse Trykcenter A/S, 4825 3800. Forside: Detalje fra prædikestolen i Karlebo kirke (Foto: Henrik Askirk).

B = Børnepasning B = Børnepasning B = Børnepasning

Profile for webpage

Kirkenyt Forår og sommer 2019  

Kirkenyt Forår og sommer 2019  

Profile for webpage