Page 1


Indhold: 1

4-ĂĽrig Team Danmark-elev

2 Studieretningerne 3

Fordele for Team DK-elever

4

Forpligtelser for Team DK-elever

5 Koordinatorordningen 6

Forholdet til andre elever

7

Skolefrihed og supplerende undervisning

8

Rasmus, 3v, om Team Danmark pĂĽ FGC4

2


4-årig Team Danmark-elev 1 Hvis du virkelig er seriøs med din idræt og ønsker at præstere på dit højeste niveau, så er de 4-årige studieretninger for Team Danmark-elever lige noget for dig. Som Team Danmark-elev på FG har du valgt en skole, som er forpligtet på Team Danmark-ordningen. Det skulle give dig mulighed for at få en god studentereksamen – svarende til dit studiemæssige niveau – samtidig med at du får afprøvet dit idrætstalent. Men samtidig er det vigtigt for at være Team Danmark-elev, at du er god til at planlægge og strukturere. Dette er nødvendigt for at få din dagligdag med undervisning, lektier, mange timers træning og transport til at hænge sammen. Og netop for at give dig de bedste muligheder har FG oprettet en 4-årig studieretning til dig.

Valgfag 2 Fagene i de 4-årige Team Danmark studieretninger er valgt dels for at tilgodese det oplagte samarbejde mellem biologi, kemi og idræt eller samfundsfag, matematik og idræt og dels for i kombination med valgfag at kunne tilfredsstille flest mulige eliteelevers ønsker. Du skal ved tilmelding foretage følgende valg • Du skal vælge musik, drama eller billedkunst på C-niveau

• Desuden skal du vælge tysk eller fransk fortsættersprog på B-niveau eller tysk, fransk eller spansk begyndersprog på A-niveau.

Hvis du vælger biologi-kemi-idræt skal du • hæve engelsk, fransk, tysk, kemi eller matematik til A-niveau.

• samt hæve et af dine C-fag til B-niveau eller vælge et helt nyt C-fag

Hvis du vælger samfundsfag–matematikidræt skal du • hæve fysik, informationsteknologi eller naturgeografi til B-niveau

• samt hæve et af dine C-fag til B-niveau eller vælge et helt nyt C-fag

3


Studieretninger 2

Team Danmark 1 • Biologi A • Kemi B • Idræt B

Den naturvidenskabelige studieretning med biologi, kemi og idræt som studieretningsfag inkluderer en masse eksperimenter i felten, muligheder for gummistøvleklædte ekskursioner og besøg på universiteterne. Farverige

Team Danmark 2 • Samfundsfag A • Matematik A • Idræt B

Den samfundsfaglige studieretning med samfundsfag, matematik og idræt vil især koncentrere sig om, hvordan samfundet er opbygget og hvilke kræfter, der påvirker

4

Doping, anabolske steroider og misbrugsstoffer er ikke fremmedord i denne studieretning kemishows, forsøg i laboratorierne, teltture til Christiansø eller dykning i Øresund for at studere biotoper giver en bedre forståelse for det teoretiske arbejde i timerne.

Du vil få masser af argumenter til dine diskussioner med venner og familie udviklingen. Du lærer at opstille modeller til beskrivelse af den verden, vi lever i, og at anskue bl.a. sporten økonomisk, politisk og sociologisk.


Fordele/forpligtelser for Team Danmark-elever 3

4

FORDELE FOR TEAM DANMARK-ELEVER PÅ FG

• Det er målet, at du fastholdes og videre-

udvikler dig optimalt i forhold til din idræt, mens du studerer

• Tid til morgentræning • Et miljø i din klasse der er præget af eliteidræt

• Større forståelse for og genkendelse af dine specifikke udfordringer fra både klassekammerater og lærere

• Øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen

• Skolefrihed til konkurrenceaktiviteter – dokumenteret og tilpasset ekstraundervisning

• Mulighed for flytning af prøver og

eksamener • Mentorordning – hjælp til planlægning og strukturering af din hverdag

FORPLIGTELSER FOR TEAM DANMARK-ELEVER PÅ FG

• Planlægning – semesterplan. Oplysning om aktiviteter i god tid

• Seriøs indstilling til din skole og din idræt • Samarbejde med klub og mentor – åbenhed i samarbejdet

• Fleksibilitet i skole og klub – f.eks. villig til virtuel undervisning

• Indgår på lige fod med øvrige elever i skoleaktiviteter

• God ambassadør for ordningen: • Være villig til at forklare om studie-

retningen i de sportslige og uddannelsesmæssige netværk, som du færdes i

• Loyalt omtale konceptet og dets formål,

• Bære det tøj og udstyr, der er knyttet til

• Optræde som positiv repræsentant for

som det er tænkt og fungerer, bl.a. i forbindelse med fleksibilitet og øget træningsmængde

ordningen, i relevante sammenhænge ordningen både indadtil på skolen og udadtil i samfundet

5


Koordinatorordningen på FG 5 Koodinatorordningens formål er at bidrage til, at der skabes sammenhæng i dit gymnasieforløb, således at du kan udvikle dig både idrætsligt og skolemæssigt. Din koordinator vil først og fremmest hjælpe dig med at få overblik over skole og idræt i en hensigtsmæssig sammenhæng. Oplysninger vil kun blive videregivet i relevant omfang og altid med dit samtykke.

• Din koordinator på FG er Sune Juhl Sigsgaard (SJ)

• Koordinator er tilknyttet eleven alle 4 år • Koordinator arbejder tæt sammen med

dig, klubbens eller forbundets kontaktperson og dine forældre med henblik på at koordinere aktiviteter og indsats, der gør det muligt at kombinere eliteidræt og skole på tilfredsstillende vis

• Koordinatoren fungerer også som din

studievejleder, og du kan derfor henvende dig til koordinatoren, hvis du har problemer af social, økonomisk, privat eller faglig karakter. Du kan også, ligesom dine klassekammerater, henvende dig til dit klasseteam eller faglærer

6

• Du skal ligeledes deltage i de arrangementer, studievejledningen står for. Din koordinator vil først og fremmest hjælpe dig med at få overblik over skole og idræt i en hensigtsmæssig sammenhæng. Oplysninger vil kun blive videregivet i relevant omfang og altid med dit samtykke

Sune Juhl Sigsgaard Studievejlederkontoret 48 20 10 52/48 20 10 53 mail: sune.sigsgaard@gmail.com

AKTIVITETER:

• Du skal følge undervisning og prøver i normalt omfang.

• Du skal lave en overbliksplan med din koordinator, hvor der også figurerer erstatningstimer, fjernundervisning og flytning af aktiviteter

• Du skal desuden lave en oversigtsplan

over dine sportslige aktiviteter sammen med koordinator. Deltagelse i aktiviteter på landshold-, forbunds- eller klubniveau, der griber ind i skoleaktiviteter, skal du forudgående søge om tilladelse til. Du er selv ansvarlig herfor


DELTAGELSE I UNDERVISNING:

• Du har pligt til at begrunde manglende tilstedeværelse og opgaveaflevering i lectio

• Du bliver ikke godskrevet fravær • Du har pligt til i god tid at informere om

idrætsaktiviteter, der medfører fravær. Du skal meddele det til koordinator

• Koordinator og du tager løbende stilling til

behovet for evt. supplerende undervisning

NETVÆRK:

• Koordinator tager regelmæssige samta-

ler med dig om din trivsel på skolen og i idrætssammenhæng, men du skal også selv være opsøgende

7

SKOLEFRIHED OG SUPPLERENDE UNDERVISNING

4-årige Team Danmark-elever på FG kan via koordinator søge skolen om skolefrihed og evt. supplerende undervisning, som bevilges ud fra en samlet vurdering af elevens sportslige og skolemæssige situation. Det vil normalt kunne ske i følgende tilfælde og på følgende vilkår:

• Udtagelse til forbunds- og Team Dan-

mark-støttet træning og træningslejre eller internationale turneringer

• Udtagelse til regionale forbunds- og kraftcentersamlinger

• Koordinator orienterer sig i relevant

• Udtagelse til vigtige turneringer og turne-

• Koordinator varetager kontakten med

• Der skal søges om skolefrihed og supple-

omfang om din idrætslige trivsel i de netværk, der er relevante herfor Team Danmark

Forholdet til andre elever 6 Din koordinator er løbende i kontakt med dig om din trivsel og planlægning. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at andre elever, som går på skolen på normale betingelser, er bekendte med idrætselevernes særlige forhold. Det er derfor vigtigt, at du er en god ambassadør for ordningen. Det er et krav, at Team Danmark-eleverne deltager i skolens liv på lige fod med alle andre.

ringskampe med din klub. Her vil koordinator vurdere fra gang til gang

rende undervisning så tidligt som muligt og under alle omstændigheder inden første fraværsdag

• Evt. supplerende undervisning tilrettelægges i samarbejde mellem dig og koordinatoren. Der kan indgås aftaler om rykning af datoer for skriftlige afleveringer eller virtuel undervisning

• Der kræves altid dokumentation for del-

tagelse i idrætsaktiviteter, der kræver skolefrihed eller ændring af undervisning, prøver, eksamen mv.

7


Rasmus 3v om Team Danmark på FGC4 8 Dette er for dig, som er elitesportsudøver og gerne vil have tid til både skole og træning. Det giver dig mulighed for at få mere tid til i hverdagen til træning. Du vil både få nedsat timetal, og lektiepresset vil blive reduceret. Du vil kunne blive færdig med alt skolearbejde kl.15:30 hver dag, og du skal ikke tænke på dine lektier, mens du træner, eller aflyse en træning p.gr.a. en aflevering, der skal laves. Det er også muligt at få rykket sine afleve-

ringer, hvis man er i udlandet for at spille eller bare har en presset periode med masser af træning og kampe. Hvis man også er væk i nogle dage, er det muligt at få supplerende undervisning. Jeg havde et normalt første år og havde lige så mange timer som de andre. Jeg havde en meget stresset hverdag og fik ikke altid trænet så meget, som jeg gerne ville. Efter jeg så udvidede min gymnasietid til 4 år, fik jeg meget mere tid til sporten og havde allerede de første 2-3 måneder opnået nogle gode resultater p.gr.a. mere fokus på træningen.

Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Tlf. 4820 1040 www.fgc4.dk e-mail: post@fgc4.dk

Profile for webpage

Team Danmark på FGC4 2017  

Team Danmark på FGC4 2017  

Profile for webpage