Page 1

OFERTA FORMATIVA DO CENTRO

MÓDULOS DO CICLO PRIMEIRO CURSO

HORAS TOTAIS

SESIÓNS SEMANAIS*

Procesos de mecanizado Interpretación Gráfica Sistemas Automatizados Fabricación por arranque de labra Formación e Orientación Laboral

160 133 160 400 107

6 5 6 15 4

HORAS TOTAIS

SESIÓNS SEMANAIS*

Mecanizado por Control Numérico Metroloxía e Ensaios

314 123

18 7

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais

140

8

Empresa e Iniciativa Emprendedora Formación en Centros de Traballo

53 410

3 40**

SEGUNDO CURSO

*Duración das sesións: 50 minutos

luns 08:10 - 09:00 09:00 - 09:50 09:50 - 10:40 10:40 - 11:30 11:30- 12:00 12:00 - 12:50 12:50 - 13:40 13:40 - 14:30 14:30 - 14:55

**Horas semanais

HORARIO LECTIVO martes mércores

xoves

venres

R

E

C

R

E

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO • Instalacións eléctricas e automáticas • Instalacións de telecomunicacións • Impresión Gráfica • Mecanizado • Preimpresión Dixital • Soldadura e Caldeiraría

O

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR • Automatización e Robótica Industrial • Mantemento Electrónico • Programación da Produción en Fabricación Mecánica

 986 41 43 11 http://colegiohogar.afundacion.org

C/ Filipinas, 6 - 36204 VIGO

O D A Z NCA I

CICLO MEDIO

EM


Familia Profesional: FABR.MECÁNICA

MECANIZADO

MEC

¿Qué aprenderás a facer neste ciclo? 88 Interpretar planos técnicos de despece e de conxunto 88 Planificar e realizar operacións manexando máquinas ferramentas, como tornos, fresadoras, rectificadoras, trades, electroerosión… 88 Axustar pezas co uso de ferramentas manuais 88 Usar instrumentos de verificación e realizar ensaios mecánicos para entender o comportamento dos materiais 88 Programar máquinas autónomas de Control Numérico 88 Identificar e realizar o axuste e mantemento de equipos e sistemas pneumáticos, hidráulicos e eléctricos 88 Aplicar procedementos de calidade e de prevención de riscos laborais e medio ambientais 88 Os pasos de creación da túa propia empresa, a buscar traballo e a coñecer o mundo laboral

SAÍDAS PROFESIONAIS Con esta titulación poderás traballar en empresas do sector do metal, un sector en auxe e un dos principais motores económicos da provincia de Pontevedra A titulación habilitarache para traballar como: • Operario de máquinas ferramentas convencionais (tornos, fresadoras, rectificadoras, electroerosión…) • Operario programador de máquinas de control numérico (fresadoras CNC e tornos CNC, mandrinadoras CNC,…) • Axustador e montador de equipos e sistemas electropneumáticos e electro-oleohidráulicos • Operario de mantemento en industrias de produción en serie

: erás e obt u q o Títul N ICO E TÉCN IZADO N MECA

Profile for Colegio Hogar NCG

triptico-mecanizado  

triptico-mecanizado  

Profile for webncg
Advertisement