Page 1

SETEC 2013 VII Semana Técnica O obxectivo da VII SETEC materialízase no seu lema “creando futuro”. Queremos resaltar a importancia da colaboración das empresas no proceso formativo do alumnado, co fin de obter un plus na súa aprendizaxe e unha vía que facilite a súa posterior inserción laboral. Para acadar este obxectivo valémonos de 7 eixes que guían os contidos desta semana e ao redor dos cales articularemos as conferencias, demostracións e charlas técnicas.

Actividades complementarias

COLEGIO HOGAR

FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA

- Tecnoloxía de última xeración Roland. Posibilidades de negocio e solucións rendibles, impartido por Roland DG Iberia (9 decembro 2013 de 16.30 a 20.30 h) - A importancia da organización da produción na industria de FM, impartida por Wärtsilä, Cedervall España (febreiro 2014) - Máquinas-ferramentas electrónicas e pneumáticas, impartida por Macroinsa (xaneiro 2014) - Orientación para o emprego, impartido pola Concellería de Xuventude (22 xaneiro 2014) - Mobilidade no estranxeiro, impartido pola Concellería de Xuventude (3 febreiro 2014)

SETEC 2013

Obxectivos - O fomento da creación de empresas - O papel que realizan os sindicatos - O labor da inspección de traballo - As expectativas das empresas á hora de contratar traballadores - A concienciación da importancia da seguridade no traballo - A aproximación ás novas tecnoloxías - A toma de contacto in situ sobre a realidade dalgunhas empresas

COLEGIO HOGAR FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA

Filipinas, 6. Vigo 986 414 311 www.obrasocialncg.com www.colegiohogarncg.com

VII Semana Técnica Do 9 ao 13 de decembro 2013


 A2+%,. 2,%3.C D A2+%,. 2,%3.C D 542.,% C 2#%.5%+ D * 6!3 542.,% ,A,5 *!, 9C2 +0D A 5%3 22,C "+D ,%9.34*,4% A6% 222 2C.*, 2%D

I: >I: >H: >I: I:>I: >I: I: I: I: I: I:>I:>I: I: >H: I: H: >H: >I: 

OAGGBOALG OALGBHGAKG OAJGBHGAJG HGAGGBHHAJG HGAGGBHHAJG HGAJGBHHAJG HHAGGBHIAGG HIAGGBHJAGG HIAGGBHKAJG HIAGGBHKAGG

5%.6%35%3 5%.6%35%3 GH %*%.4 GJ GH 5%.6%35%3 %*%.4 

   

>. 34,2%,4 #2%/, 2 6 ,%/, %3.3 .2%3,.,3425%/,6* #52% ,+15%,3 .,42.*,5+!2%. .+.*.#%/, 3.*52 2 *% 5+ ,4 %3%44!,% .*2".4.6.*4%@0*%%/,3>+ 2. * #*% 6%7 ,4 %34 +3+5*4%+ % , %"%%.3 6%6 ,3 %34 +3 + % 2 #5*%/,,7 34%/,5# %74 ,3%/, 2.%2.024%. %+02 3%/,%7%4*.*,

A 2%49.%). 47 C250.* )42D A 6% 2!2 9%.3C..3D A6%,4.3C+2.,D A,% *2**.2 *C..3D A52 *%. ,%#5$&C(+2D 52.02 %3 ** 2 3*%-. A%) **.3 #5%C250.* )42D A 2%49.%). 47 C250.* )42D A6%., %2C15*%D A6% 222 2C.*, 2%D

I:>I: I: I: I: H: >H: >I: I:>I: I: I: >I: I: I: H: >H: >I: 

OAGGBHGAJG OAGGBHGAJG HGAGGBHHAJG HGAJGBHHAJG OAJGBHJAKG HGAGGBHJAJG HGAJGBHHAJG HIAGGBHJAGG HJAGGBHKAJG HJAGGBHKAJG HMAGGBHNAGG

%*%.4 5*IAHG GN 5*IAHG 5%.6%35%3 %#. %*%.4 %*%.4 %*%.4 GN 5%.6%35%3

   

,.20.2%/,.+5,.*.2* .4%6%/, +02 , .2 .4%.,.,42.* %%A2%,%0%.3 0*%%/,024% 0*%%/,3*3 2 %3%44!,% .*5%/,3 C+23 6& .D .4%6%/, +02 , .2

,%%%/,2 %/, 6% .7.#.3 02+ ,44%6 , 345%. 3 -. ,3/2%3 ,"&.3?/%#.3 ./4% 22+ ,43 .24 6,93 %3%4#5%+.342 24 *%3+.2,%3.,4 /,

A*.34 (/,C3.* #.%.3D A2,%3. #2 %2C3.* #.%.3D $, % 2 2,38 * A 5,.5C,%6 23% %#.D ..3 A%#5 *!2 9C .6%3%/,D A2,%3. #2 %2C3.* #.%.3D A!32.24. , $, % 2 ,#5 ,#50 2,38 * ,5 A.+ , .*&,3C5,#*.8D A52%3*C.* #%. .#2D

I:>I:>H: >I: I: >H: I: I: I: I: I: I:BI: H: >H: >I: I: >I: H: >H: >I: I: >I: I: I:>I:BI: H: >H: >I: 

NAJGBHGAGG OAGGBHGAGG OAHGBHGAHL OAGGBHHAGG OALGBHHAJG OAIGBHKAJG OALGBHHAJG HGAGGBHHAGG HGAGGBHHAGG HGAHLBHHAJG HIAGGBHKAGG HIAGGBHJAJG HIAGGBHJAGG HIAGGBHKAGG HNAGGBHOAJG

5%.6%35%3 %*%.4 GN GM 5*IAL 2&, GM %*%.4 5%.6%35%3 GN 

%*%.4 GN 5%.6%35%3 34%/,2&4%+ %#.

  

!,%3 53 +02 #. 26%9.3 

.*520.22.05*3. *5+%,%. %%/, 6& . ,. 2 +% 2 !,%3 53 +02 #. 26%9.3 

%342%5%/,4 * .+5,%%/,3@ ,4 #2%/, 3%34 +3 .,42.* *% ,

,A *!3C .D ,A2452, ,A.3 9AC( 6%D 2+,.334.2%9 ,A %3%.,9* 9C.* #%. .#2D ,A *!3C .D ,A2452, ,A.3 9C( 6%D 834 +3 A*6.2.2 %2C 2%3D

I:>I: I: >I: >I: I: H: >I: I: >I: >H: I:>I: I: >I: I:>I:>I:>I:

NAJGBHGAGG NAJGBOAKL OAJGBHHAGG OALGBHHAJG HGAGGBHHAJG HGAGGBHHAHL HIAGGBHKAGG HIALGBHKAJG

%*%.4 5%.6%35%3 5 ** 2 02%., 3B.593C%#.D 

5%.6%35%3 %*%.4 GH 5%.6%35%3

   

,30 %/, 42**.

,30 %/, 42**. .63 3424 7%3 + ,%9. ,.*.7&3 4 * .+5,%%/,3 *!".,.>%,4 2, 4> 42%5,".. ,7 2 2 ,."5452.A 15 , 0 , = %3%/,24%"%%*

,A42%%,++ C ,30 %/,2**.D ,A42%%,++ C ,30 %/,2**.D A .3!,5 *2(., 35%,43 542.,% 542.,% % ,4.*. A*.2&.24 3 %3%., 

I:>I:>I:>I: I: >I: >I: I:>I:>H: I: >I: I:>I: H: >H: >I: H: >H: >I: I: 

NAJGBGOAKL OALGBHHAGG OALGBHJAJG HGAGGBHHAJG HIAGGBHJAGG HGAGGBHHAJG HIAGGBHKAGG HIAGGBHJAJG

5%.6%35%3 5%.6%35%3 5*IAL %*%.4 %*%.4 

5%.6%35%3 GN

 !  

  0 *.33%,%4.3 0 *.33%,%4.3

,34*%/,34!*%4 ..445%. .6 %6% ,.%7%4* Instalaciรณn TV satรฉlite ASTRA #52% ,+15%,3 ,  ,3/2% %3%44!,% ,.*.7&45* "5452%+02 3%/,%7%4*,324 3#2"%3

 

 

5%.6%35%3

setec2013_obs_web2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you