Page 1

SETEC 2013 VII Semana Técnica O obxectivo da VII SETEC materialízase no seu lema “creando futuro”. Queremos resaltar a importancia da colaboración das empresas no proceso formativo do alumnado, co fin de obter un plus na súa aprendizaxe e unha vía que facilite a súa posterior inserción laboral. Para acadar este obxectivo valémonos de 7 eixes que guían os contidos desta semana e ao redor dos cales articularemos as conferencias, demostracións e charlas técnicas.

Actividades complementarias

COLEGIO HOGAR

FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA

- Tecnoloxía de última xeración Roland. Posibilidades de negocio e solucións rendibles, impartido por Roland DG Iberia (9 decembro 2013 de 16.30 a 20.30 h) - A importancia da organización da produción na industria de FM, impartida por Wärtsilä, Cedervall España (febreiro 2014) - Máquinas-ferramentas electrónicas e pneumáticas, impartida por Macroinsa (xaneiro 2014) - Orientación para o emprego, impartido pola Concellería de Xuventude (22 xaneiro 2014) - Mobilidade no estranxeiro, impartido pola Concellería de Xuventude (3 febreiro 2014)

SETEC 2013

Obxectivos - O fomento da creación de empresas - O papel que realizan os sindicatos - O labor da inspección de traballo - As expectativas das empresas á hora de contratar traballadores - A concienciación da importancia da seguridade no traballo - A aproximación ás novas tecnoloxías - A toma de contacto in situ sobre a realidade dalgunhas empresas

COLEGIO HOGAR

FUNDACIÓN NOVACAIXAGALICIA

Filipinas, 6. Vigo 986 414 311 www.obrasocialncg.com www.colegiohogarncg.com

VII Semana Técnica Do 9 ao 13 de decembro 2013


9<,"+,(0----------------------------------------------------------------9',#(0-------------------------------------------------4260--------------------------------------------::-&("(.8,+ :;-&("(.8,+ 7-&("(.8,+ ?(6,(0------------------------------------=+%(0--------------------------:@-&("(.8,+ :>-&("(.8,+

!"#$%$&'&(

)(*'#+,-(-(./,(0'

12,0+0

3+,',$+

425',

!"#$%&'()&)*+'*,"-() !"#$%&'()&)*+'*,"-() 6+)-"%",*L+&MN&)"-O%*-$&05M<0 <(R(-5-H'*( >(I"&6JM&$&'*I*'$+'(&'*U*-"% Instalaci贸n TV sat茅lite ASTRA 5$TH1*'"'$&$+&2VWH*+")&$+&63A 5$+)L1*,"& N*)*-"&-O,+*," M$,+(%(UZ"&",-H"%&$&YH-H1"&'"&*2#1$)*L+&'*U*-"%&+")&"1-$)&T1VY*,")

./&012*+'(&'$&31"+,*),(&435678 ./&012*+'(&'$&31"+,*),(&435678 0H-1(+*, 0SS&45$1T*(&!H*2$8 M$%$IO) 0H-1(+*, .+"/&A"+H$%"&AO+'$X&431$2"#8 ./&PH*)&P"11V+&46Y28 A$,"+*X"'()&0-%V+-*'" ./&C"I*$1&J"11$1"&4<(%"+'&.B&6R$1*"8

9:&0;<=6>?&9:&6770;?&@:&6A0B?&9:&!<7.6C 9:&A7J?&9:&5$J?&9:&!!3A 9:&A0>7P7& 9:&0;<=6> 9:&6770; 9:&77J 9:&!!3A?&9:&A7J0?&9:&A7JS 9:&A0>7P7?&@:&0;<=6> 9:&0;<=6>& @:&6A0B?&@:&!<7.6C?&9:&!<7.6C

D/EE&F&D/GE D/GE&F&@E/KE D/QE&F&@E/QE @E/EE&F&@@/QE @E/EE&F&@@/QE @E/QE&F&@@/QE @@/EE&F&@9/EE @9/EE&F&@Q/EE @9/EE&F&@K/QE @9/EE&F&@K/EE

0H'*(I*)H"*) 0H'*(I*)H"*) M7E@ S*R%*(-$," M7EQ M7E@ 0H'*(I*)H"*) S*R%*(-$,"

[>C?&(&$)-V+'"1&'"&*+-$T1",*L+ !1$I$+,*L+&'$&<*),()&P"R(1"*)&+"&J(+)-1H,*L+&>"I"% 5$TH1*'"'$&$+&2VWH*+")&$&,(+-1(%&+H2O1*,( \(2(%(T",*L+&'$&)(%'"'H1"& 0&1$"%*'"'$&"H2$+-"'" N*)*-"&-O,+*," 5(%"1&Y(-(I(%-"*,"c&"#%*,",*L+)?&2$1,"'(&$&%$T"%*'"'$&I*U$+-$ 5*)-$2")&2H%-*2$'*"&$+&$'*Y*,*()&$&I*I$+'") 5*)-$2")&'$&2$'*'"&$&1$TH%",*L+&+"&U$)-*L+&'"&"HT"& S"*U"&-$+)*L+ =R1"'(*1(&#1V,-*,(&'$&*2#1$)*L+&'*U*-"%&<(%"+'

./&\"1*-X&B(*]($-U$"&4B1H#(&7%$]-1"8 ./&^"I*$1&!O1$X&!*,()&4>('()"8 ./&."I*'&5"+-()&4=21(+8 ./&."+*$%&J"1R"%%(&N"1$%"&4>('()"8 ./&0H1$%*(&A$+'*TH,`Z"&4M"a"2"18 7H1(#1$,*)&$&M"%%$1$)&S"%*b( ./&A*]$%&7%()$TH*&4B1H#(&7%$]-1"8 ./&\"1*-X&B(*]($-U$"&4B1H#(&7%$]-1"8 ./&."I*'&5(+$*1"&40WH"%*"8 0SS ./&C"I*$1&J"11$1"&4<(%"+'&.B&6R$1*"8

9:&77J=?&9:&6770; 9:&5=J0 9:&0;<=6> 9:&5=J0 @:&6A0B?&@:&!<7.6C?&9:&!<7.6C 9:&A7J0?&9:&A7JS 9:&6770; 9:&A0>7P7?&9:&77J= 9:&0;<=6> 9:&6770;

D/EE&F&@E/QE D/EE&F&@E/QE @E/EE&F&@@/QE @E/QE&F&@@/QE D/QE&F&@Q/KE @E/EE&F&@Q/QE @E/QE&F&@@/QE @9/EE&F&@Q/EE @Q/EE&F&@K/QE @Q/EE&F&@K/QE @d/EE&F&@_/EE

S*R%*(-$," 0H%"&9/@E M7E_ 0H%"&9/@E 0H'*(I*)H"*) N*T( S*R%*(-$," S*R%*(-$," S*R%*(-$," M7E_ 0H'*(I*)H"*)

6+,(1#(1",*L+&"(&2H+'(&%"R(1"% A(-*I",*L+&$2#1$+'$'(1" A(-*(+&,(+-1(% e*3*/&!1*+,*#*()&$&"#%*,",*L+&#1V,-*," 0#%*,",*L+)&%V)$1 N*)*-"&-O,+*," 5(%H,*L+)&6!&4,V2"1")&$&IZ'$(8 A(-*I",*L+&$2#1$+'$'(1" 6+*,*",*L+&V&,1$",*L+&'$&I*'$(U(T() 0#"1"2$+-"&",-*I" ;+&$)-H'*(&'$&'$)$b( 5$+)L1*,"&)$+&YZ()g&,L'*T()&h<&$&3J> <(RL-*," 3$11"2$+-")&'$&,(1-$&"I"+X"'") N*)*-"&TH*"'"&V&2()-1"&'$&,"1-$%*)2(&31"+,*),(&A"+-$,L+

./&!"R%(&J")-$aL+&47),(%"&'$&>$T(,*()&>JB8 ./&31"+,*),(&>$T1$*1"&47),(%"&'$&>$T(,*()&>JB8 5,`+$*'$1 M1"+)f$% ./&^H"+&!(H&4;+*I$1)*'"'$&'$&N*T(8 >('()" ./&A*TH$%&!O1$X&4N$(I*)*L+8 ./&31"+,*),(&>$T1$*1"&47),(%"&'$&>$T(,*()&>JB8 ./&JO)"1&!(1-(&N$+,$& 5,`+$*'$1 .$+TH$"+TH"# M1"+)f$% 3"+H, ./&.(2$+$,&A(%Z+)&4MH+T"%(f8 ./&>H1*"&J")"%&4J(%$T*(&\(T"18

9:&A7J0?&9:&A7JS?&@:&6A0B?&9:&!<7.6C 9:&6770?&@:&6A0B 9:&0;<=6> 9:&77J= 9:&!!3A 9:&5=J0 9:&A0>7P7 9:&A7J0F9:&A7JS @:&6A0B?&@:&!<7.6C?&9:&!<7.6C 9:&0;<=6>?&9:&6770; @:&6A0B?&@:&!<7.6C?&9:&!<7.6C 9:&A0>7P7?&9:&77J= 9:&0;<=6> 9:&!!3A?&9:&A7J0F9:&A7JS

_/QE&F&@E/EE D/EE&F&@E/EE D/@E&F&@E/@G D/EE&F&@@/EE D/GE&F&@@/QE D/9E&F&@K/QE D/GE&F&@@/QE @E/EE&F&@@/EE @E/EE&F&@@/EE @E/@G&F&@@/QE @9/EE&F&@K/EE @9/EE&F&@Q/QE @9/EE&F&@Q/EE @9/EE&F&@K/EE @_/EE&F&@D/QE

0H'*(I*)H"*) S*R%*(-$," M7E_ M7Ed 0H%"&9/G A"1Z+ M7Ed S*R%*(-$," 0H'*(I*)H"*) M7E_ M!6 S*R%*(-$," M7E_ 0H'*(I*)H"*) 7)-",*L+&A"1Z-*2"&'$&N*T(

MO,+*,")&'$&RH),"&'$&$2#1$T( 5$1I*X()&'$&0^7N6 5(%'"'H1"&#(1&"1,(&#H%)"'(&'$&"%H2*+*( 7'*,*L+&'$&IZ'$(&$+&0'(R$&!1$2*$1$ MO,+*,")&'$&RH),"&'$&$2#1$T( 5$1I*X()&'$&0^7N6 .*)-1*RH,*L+&-$%$,(2H+*,",*L+)c&6+-$T1",*L+&'$&)*)-$2") J(+-1(%&'$&,"%*'"'$&+"&3A

.+"/&<$R$,"&N"%'O)&&40'$,,(8 .+"/&A"1-"&.H1V+&$&.+"/&<()"&3'$X/&40a$I*8&& \$12"+()&!")-(1*X" .+"/&P*)*&B(+XV%$X&4J(%$T*(&\(T"18 .+"/&<$R$,"&N"%'O)&&40'$,,(8 .+"/&A"1-"&.H1V+&$&.+"/&<()"&3'$X&40a$I*8&& ASJ&5f)-$2) ./&5"%I"'(1&A(1$*1"&46R$1,*)"8

9:&!!3A?&9:&6770; 9:&A0>7P7?&9:&0;<=6>?&9:&!<7.6C 9:&5=J0 @:&!<7.6C?&9:&!<7.6C 9:&A0>7P7?&9:&0;<=6>?&@:&6A0B 9:&!!3A?&9:&6770; 9:&A0>7P7?&9:&77J= 9:&A7J0?&9:&A7JS?&9:&5=J0?&9:&!!3A

_/QE&F&@E/EE _/QE&F&D/KG D/QE&F&@@/EE D/GE&F&@@/QE @E/EE&F&@@/QE @E/EE&F&@@/@G @9/EE&F&@K/EE @9/GE&F&@K/QE

S*R%*(-$," 0H'*(I*)H"*) AH$%%$&'$&1$#"1",*(+$)&F&S(HX")&4N*T(8 M!6 0H'*(I*)H"*) S*R%*(-$," M7E@ 0H'*(I*)H"*)

6+)#$,,*L+&'$&-1"R"%%( 6+)#$,,*L+&'$&-1"R"%%( >(I")&$)-1"-$U*")&'$&2$,"+*X"'( M$,+(%(UZ")&'$&-$%$,(2H+*,",*L+)& M$%OY(+(?&*+-$1+$-?&MN =&-1*H+Y(&'(&$+U$R1$ J1$"+'(&YH-H1(/&.$&WH$+&'$#$+'$j N*)*L+&"1-*Y*,*"%

.+"/&!"-1*,*"&5"+2"2$'&46+)#$,,*L+&M1"R"%%(8 .+"/&!"-1*,*"&5"+2"2$'&46+)#$,,*L+&M1"R"%%(8 ./&^()O&A"+H$%&01a(+$)&hH*+-") 0H-1(+*, 0H-1(+*, <$*&i$+-(%( ./&!"R%(&B"1,Z"&3(1-$) N*)*(+&!P;5

9:&A7J0?&9:&A7JS?&9:&!!3A?&9:&!<7.6C 9:&0;<=6>?&9:&6770;?&9:&5=J0 9:&A7J0?&9:&A7JS?&@:&!!3A 9:&A0>7P7?&9:&77J= 9:&77J=?&9:&A0>7P7 @:&6A0B?&@:&!<7.6C?&9:&!<7.6C @:&6A0B?&@:&!<7.6C?&9:&!<7.6C 9:&0;<=6>

_/QE&F&ED/KG D/GE&F&@@/EE D/GE&F&@Q/QE @E/EE&F&@@/QE @9/EE&F&@Q/EE @E/EE&F&@@/QE @9/EE&F&@K/EE @9/E&EF&@Q/QE

0H'*(I*)H"*) 0H'*(I*)H"*) 0H%"&9/G S*R%*(-$," S*R%*(-$," M!6 0H'*(I*)H"*) M7E_

0H'*(I*)H"*)

setec-2013  
setec-2013  
Advertisement