Page 1

Artes grรกficas

ARG


CM Impresión en artes gráficas Título LOXSE

Ciclo formativo de grao medio Perfil profesional

Duración 1.400 horas

Que se aprende Realizar as operacións necesarias para a produción de impresos e obtención de formas imprea facer? soras, controlando e mantendo en primeiro nivel as máquinas e equipos necesarios para obter a citada produción coa calidade, seguridade e prazos establecidos. En que ámbitos Montaxe e control do funcionamento dun tipo de máquinas (impresora, “insoladora”, filmadose traballa? ra, prensa de probas, procesadora...), trazado e distribución da obra que se vai imprimir. Que ocupacións Técnico de impresión. Impresor de fotogravado. Impresor de offset. Impresor de flexografía. se desempeñan? Impresor de serigrafía. Maquinista de fotogravado, offset, flexografía e serigrafía. Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto módulos deste co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten. ciclo? Curso

Código

1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º

CM0FOL CMHC85 CM0074 CM0075 CM0076 CM0078 CM0079 CM0081 CM0072

Módulos profesionais

Horas

Formación e orientación laboral Horas á disposición do centro Materias primas en artes gráficas Montaxe e obtención da forma impresora Procesos de artes gráficas Procesos de impresión en offset Procesos de impresión en tintas líquidas Seguridade nas industrias de artes gráficas Formación en centros de traballo

55 85 130 105 130 270 130 55 440

Que título se Técnico en impresión en artes gráficas. obtén?


CM Preimpresión dixital Título LOE

Ciclo formativo de grao medio Perfil profesional

Duración 2.000 horas

Que se aprende Realizar as operacións de ensamblaxe para publicacións electrónicas, tratamento e compaxia facer? nación de textos e imaxes, imposición de páxinas, obtención dixital das formas impresoras e impresión con procedementos dixitais, asegurando a calidade e cumprindo a normativa de seguridade e protección ambiental. En que ámbitos En empresas de artes gráficas, prensa, editoriais, comunicación, publicidade, servizos gráficos se traballa? e de publicacións multimedia, ou en calquera sector produtivo cuxas empresas requiran un departamento de preimpresión dixital que poida ter sección de dixitalización de imaxes, realización de publicacións electrónicas, tratamento de textos e imaxes, compaxinación e maquetaxe, imposición de páxinas, obtención dixital de formas impresoras e impresión dixital. Que ocupacións Técnico/a en preimpresión, técnico/a en tratamento de textos, técnico/a en tratamento de imase desempeñan? xes, maquetador/ora compaxinador/ora dixital, técnico/a en publicacións electrónicas e multimedia, preparador/ora de ficheiros dixitais, escanista especialista de cor, técnico/a en imposición dixital, operador/ora de equipamentos de filmación de computador a prancha (computer to plate - CTP), operador/ora de equipamentos de filmación de computador a pantalla (computer to screen - CTS), operador/ora de equipamentos de filmación de computador a fotopolímero (computer to photopolymer - CTP), técnico en impresión dixital. Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto módulos deste co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten. ciclo? Curso

Código

Módulos profesionais

1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 2º

MP0872 MP0874 MP0871 MP0867 MP0866 MP0870 MP0875 MP0876 MP0873 MP0868 MP0869

Ensamblaxe de publicacións electrónicas Formación e orientación laboral Identificación de materiais en preimpresión Tratamento de imaxe en mapa de bits Tratamento de textos Compaxinación Empresa e iniciativa emprendedora Formación en centros de traballo Ilustración vectorial Imposición e obtención dixital da forma impresora Impresión dixital

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se Técnico en preimpresión digital. obtén?

Horas

213 107 133 267 240 228 53 410 87 105 157


Que unidades de A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditacompetencia se rán se se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna acreditan? da esquerda. Módulos profesionais superados

Unidades de competencia acreditables

MP0867 Tratamento de imaxe en mapa de bits. UC0928_2 Dixitalizar e realizar o tratamento de imaxes mediante aplicacións MP0873 Ilustración vectorial. informáticas. UC0200_2 Operar no proceso gráfico en MP0866 Tratamento de textos. condicións de seguridade, calidade e produtividade. UC0929_2 Dixitalizar e tratar textos mediante aplicacións informáticas. UC0930_2 Realizar a maquetaxe e/ou a MP0870 Compaxinación. compaxinación de produtos gráficos. UC0921_2 Obter formas impresoras mediante MP0868 Imposición e obtención dixital da sistemas dixitais directos. forma impresora. UC0482_2 Interpretar e xestionar a MP0869 Impresión dixital. información dixital necesaria para a impresión do produto dixital. UC0483_2 Preparar os equipamentos, axustar os parámetros e realizar a impresión dixital.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben profesionais se acreditarse para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que figuvalidan? ran na columna da dereita. Unidades de competencia acreditadas

Módulos profesionais validables

UC0928_2 Dixitalizar e realizar o tratamento de imaxes mediante aplicacións informáticas. UC0200_2 Operar no proceso gráfico en condicións de seguridade, calidade e produtividade. UC0929_2 Dixitalizar e tratar textos mediante aplicacións informáticas. UC0930_2 Realizar a maquetaxe e/ou a compaxinación de produtos gráficos. UC0921_2 Obter formas impresoras mediante sistemas dixitais directos. UC0482_2 Interpretar e xestionar a información dixital necesaria para a impresión do produto dixital. UC0483_2 Preparar os equipamentos, axustar os parámetros e realizar a impresión dixital.

MP0867 Tratamento de imaxe en mapa de bits. MP0873 Ilustración vectorial. MP0866 Tratamento de textos.

MP0870 Compaxinación.

MP0868 Imposición e obtención dixital da forma impresora. MP0869 Impresión dixital.

Nota. Os módulos profesionais MP0871: identificación de materiais en preimpresión e MP0872: ensamblaxe de publicacións electrónicas validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.


CS Deseño e produción editorial Título LOXSE

Ciclo formativo de grao superior Perfil profesional

Duración 2.000 horas

Que se aprende Desenvolver o deseño gráfico e determinar as características de produtos impresos a partir de a facer? ideas ou proxectos editoriais. Organizar, planificar e supervisar a produción editorial seleccionando os recursos adecuados e controlando a calidade, prazo e custo, tanto na preparación dos orixinais como na fabricación dos impresos. En que ámbitos As técnicas e coñecementos tecnolóxicos que interveñen no seu traballo abarcan o campo dos se traballa? procesos editoriais e gráficos, ligados directamente a: Proceso editorial: organización, deseño, contratos e normativa legal. Proceso de fabricación: conxunto de máquinas e equipos dos distintos sistemas de produción de preimpresión, e as súas prestacións. Coñecemento das características e propiedades das materias primas empregadas e dos semielaborados e produtos finais. Que ocupacións Técnico en produción editorial. Técnico en deseño gráfico. Técnico en produción gráfica. Técnise desempeñan? co en preimpresión (tratamento de textos, tratamento de imaxes, ensamblaxe de textos e imaxes). Técnico en trazado, montaxe e obtención da forma impresora. Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto módulos deste co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten. ciclo? Curso

Código

1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 2º

CSHC80 CS0078 CS0081 CS0082 CS0085 CS0074 CS0FOL CS0075 CS0077 CS0083 CS0RCT

Módulos profesionais

Horas á disposición do centro Organización da produción nas industrias de artes gráficas Procesos de preimpresión Produción editorial Xestión de calidade nas industrias de artes gráficas Deseño gráfico Formación e orientación laboral Formación en centros de traballo Materiais de produción en artes gráficas Proxecto integrado Relacións no contorno de traballo

Que título se Técnico superior en deseño e produción editorial. obtén?

Horas

80 130 350 270 130 290 55 380 185 75 55


CS Produción en industrias de artes gráficas Título LOXSE

Ciclo formativo de grao superior Perfil profesional

Duración 2.000 horas

Que se aprende Definir, organizar, programar, supervisar e controlar a produción de industrias gráficas, co fin a facer? de conseguir a produción coa calidade, produtividade e custos establecidos. En que ámbitos Organización e supervisión de todo o proceso produtivo e supervisión de partes do mesmo, se se traballa? se trata de empresas grandes. Cooperación en traballos que requiren coordinación de actividades como mantemento ou control de calidade, almacéns e expedición. Que ocupacións Técnico en produción gráfica. Técnico en preimpresión. Técnico en trazado, montaxe e obtense desempeñan? ción da forma impresora. Técnico en impresión offset. Técnico en impresión por serigrafía. Técnico en encadernación industrial. Técnico en manipulados de papel e cartón. Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto módulos deste co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten. ciclo? Curso

Código

1º 1º 1º 1º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º

CSHC80 CS0077 CS0078 CS0623 CS0081 CS0FOL CS0076 CS0079 CS0080 CS0084 CS0RCT CS0085

Módulos profesionais

Horas á disposición do centro Materiais de produción en artes gráficas Organización da produción nas industrias de artes gráficas Procesos de postimpresión Procesos de preimpresión Formación e orientación laboral Formación en centros de traballo Plans de seguridade nas industrias de artes gráficas Procesos de impresión Proxecto integrado Relacións no contorno de traballo Xestión de calidade nas industrias de artes gráficas

Que título se Técnico superior en produción en industriasde artes gráficas. obtén?

Horas

80 185 130 215 350 55 380 55 290 75 55 130


Oferta de ensinanzas Réxime

Código

Réxime ordinario

CS05002 CS05001 CMARG02 CM05002

Concello

Código

Ciclo

Produción en industrias de artes gráficas Deseño e produción editorial Preimpresión dixital Impresión en artes gráficas Centro

A Coruña Coruña, A Ferrol Santiago de Compostela

15004204 IES Calvo Sotelo 15021469 IES Leixa 15016000 CIFP Compostela

36006419 IES Montecelo 36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova

Pontevedra Pontevedra Vigo

Información Concello

Código

Centro

Teléfono

Correo-e

A Coruña Coruña, A Ferrol Santiago de Compostela

15004204 15021469 15016000

IES Calvo Sotelo IES Leixa CIFP Compostela

981252600 981328900 981523140

ies.calvo.sotelo@

36006419 36011609

IES Montecelo CPR Colegio Hogar Novacaixagalicia

986850261 986414311

ies.montecelo@

ies.leixa@ cifp.compostela@

Pontevedra Pontevedra Vigo

cpr.hogar.caixanova@

Nota. Ao enderezo electrónico débese engadir edu.xunta.es. Máis información sobre os centros educativos: enderezo postal, enderezo web ou datos de xeolocalización en www.edu.xunta.es/webcentros


artes_graficas  
Advertisement