Issuu on Google+

120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 2


120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 3

Kerkbalans: Wat is de kerk u waard?

Even niet bereikbaar – wel geraakt

Laatst stond in de krant dat het technisch mogelijk is in vliegtuigen mobiel te bellen, maar dat vliegmaatschappijen aarzelen het aan te bieden. De reden voor die aarzeling is dat reizigers aangeven het eigenlijk wel prettig te vinden even niet bereikbaar te zijn. Even niet bereikbaar zijn, even niet van alles en nog wat moeten, maar je mee laten nemen door wat er gebeurt. Dat is wat we elke zondagmorgen aanbieden op verschillende plekken in de stad. Vieringen waarin je op adem kunt komen, inspirerende gedachten krijgt aangereikt, uitgedaagd wordt om over grenzen heen te reiken naar elkaar, naar de ander, naar God. Even niet bereikbaar, maar wel worden geraakt: door heilige woorden, door mysterievolle gebaren, door het verhaal van een ander, door onderlinge ontmoeting. En ja, ook door de nood van wie het op deze wereld minder getroffen heeft dan wij. In Amersfoort wordt vanuit de parochie materiële noodhulp geboden, worden schuldhulpmaatjes aangeboden en inloophuizen ondersteund. Voor de toekomst van al dit waardevolle doen we een beroep op u. Zonder uw bijdrage aan de Kerkbalans is het onmogelijk inspirerende vieringen te houden, met mensen op zoek te gaan naar wat geloven voor hen kan betekenen, kinderen voor te bereiden op hun actieve deelname aan het kerkelijk leven, jongeren aan te spreken op wat zij voor anderen zouden kunnen betekenen. Daarvoor zijn pastorale beroepskrachten nodig en gebouwen. De energierekening moet betaald. Dat wordt allemaal niet door het bisdom betaald. Voor die toekomst hebben we in 2012 moeilijke beslissingen moeten nemen. U heeft dat vast wel gehoord of gelezen. Om die toekomst veilig te stellen, gaan we de komende twee jaar het aantal vierplekken terugbrengen. We hopen dat daardoor op de overblijvende plekken meer mensen aan onze vieringen gaan deelnemen, ook nieuwe mensen. We gaan dus niet minder doen, maar wel meer geconcentreerd. Als u wilt kunt u dat allemaal nalezen in de beleidsstukken die op onze website zijn te vinden. Ook als u op dit moment geen gebruik maakt van ons aanbod, willen we u vragen bij te dragen. Je weet niet wanneer dat wel het geval zal zijn. Ook als u zich niet aangesproken voelt door wat er wereldwijd, landelijk of in het bisdom in de kerk is gebeurd en gebeurt, willen we u vragen bij te dragen. Doe het dan voor het goede dat hier in Amersfoort gebeurt. Ook als u het niet eens bent met de aangekondigde sluiting van het voor u vertrouwde kerkgebouw, willen we u vragen bij te dragen. Omdat het ook u om de toekomst van het katholieke geloven in Amersfoort gaat. De apostel Paulus zegt, sprekend over een inzameling: “Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt” (2 Kor 8,12). Niemand kan voor u bepalen wat de kerk u waard is, maar als u een richtbedrag zou willen hebben, dan zou 1 % van uw netto-inkomen dat kunnen zijn. We hopen dat u in elk geval voor het komend jaar een weloverwogen afweging maakt en dat u zich daarbij in positieve zin laat leiden door de vraag: ‘Wat is de kerk hier in Amersfoort mij waard?”. Pastoraal team en parochiebestuur R.-K. parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort


120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 8

De Franciscus Xaverius... heeft goede kansen… De SFX blijft in het beleidsplan van de parochie ook in de komende jaren een plek waar zondags gevierd kan worden. Doop-, huwelijks- en uitvaartvieringen blijven bij ons eveneens mogelijk. Daarnaast worden wij een spiritueel-cultureel centrum. Dat betekent dat wij, nog meer dan nu al, diverse activiteiten op dit gebied gaan spiritueel en cultureel gebied een gastvrij onderdak

daarom vragen wij u met klem om financiële hulp…

bieden. Onze monumentale grote kerk leent zich ook

Zoals u zult begrijpen, kost onze kerk veel geld aan

qua akoestiek goed voor uitvoeringen door koren en

onderhoud en verwarming. Daarnaast wordt iedere viering

orkesten. Iedere woensdagmiddag en zaterdag is er

zorgvuldig voorbereid door de voorganger en door een

‘Open Kerk’ en u kunt elke morgen een kaarsje

professionele dirigent. Het secretariaat behandelt uw

opsteken in onze mooi gerestaureerde Mariakapel.

vragen en verzoeken en zorgt voor een goed draaiende

organiseren en ook bijeenkomsten van anderen op

planning en administratie. De pastoraatsgroep ondersteunt

blijft haar identiteit inhoud geven…

de talrijke werkgroepen, coördineert pastorale hulpvragen

De pastoraatsgroep heeft een stappenplan ontwikkeld

en maakt werk van catechese, diaconie, gemeenschaps-

om in de komende vijf jaar door middel van een groot

opbouw en liturgie. Al deze zaken kosten geld.

aantal concrete initiatieven te zorgen voor verdieping en nieuw elan. Zo willen wij in gesprek gaan met in de

Vroeger was het gebruikelijk dat parochianen jaarlijks 1%

binnenstad verblijvende studenten en gespreksavonden

van hun inkomen doneerden aan de kerk. De laatste jaren

organiseren over actuele maatschappelijke thema’s.

is dit vervaagd: wellicht was de hoogte van de bijdrage aan

Ook willen wij dagelijks een luisterend oor en een kopje

Kerkbalans daarom ook lastig in te schatten. Noodgedwongen

koffie bieden aan passant en parochiaan en de lunches

zijn wij nu heel duidelijk: een gemiddelde bijdrage rond

voor dak- en thuislozen in stand houden en op termijn

de 1% van uw inkomen is echt nodig om onze SFX een

uitbreiden. Op onze website www.xaveriusamersfoort.nl

duurzame toekomst te geven. Wanneer uw persoonlijke

kunt u meer lezen over actuele activiteiten.

omstandigheden dit niet mogelijk maken, vragen wij u om naar vermogen bij te dragen. En heeft u financieel

maar kent ook haar bedreigingen…

juist een prima jaar achter

Sinds de vorige Kerkbalans zijn wij allen weer een jaartje

de rug, dan vragen wij

ouder, ook de trouwe vrijwillige medewerkers zonder wie

u of het ietsje meer

onze geloofsgemeenschap niet levensvatbaar is. Daarom

kan zijn!

zoeken wij nieuwe helpers en participeren wij in het project ‘Verborgen Talent’. Daarnaast zijn wij financieel

Bij voorbaat

in zwaar weer gekomen. Vorig jaar daalden de inkomsten

hartelijk dank!

uit Kerkbalans met zo’n 24.000 euro, dat is ongeveer 25%. Ondanks diverse bezuinigingsmaatregelen die de

Zandraad en

Zandraad heeft genomen, is deze teruggang veel te fors

pastoraatsgroep SFX

om een structureel gezonde SFX-geloofsgemeenschap in stand te houden.

...voor gebed, zang en een goed gesprek


120265 RRK-Kerkbalans-B:KKR 13-12-12 14:06 Pagina 1

Deze tien geloofsgemeenschappen vormen de

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Sint Ansfridus (zuidwest) Jacob Catslaan 28, 3818 WK Amersfoort T 033-461 59 23 E st-ansfridus@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 461272, ABN Amro: 432664858

Heilig Kruis (oost) Liendertseweg 46, 3814 PL Amersfoort T 033-472 14 89 E h-kruis@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 130177, SNS: 937403563

Sint Franciscus Xaverius (centrum) 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort T 033-472 17 05 E secretariaatsfx@gmail.com ING-bank: 632957, Rabobank: 382247043

Sint Martinus (noordoost) Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland T 033-480 12 23 E st-martinus@katholiekamersfoort.nl Rabobank: 123012902

Heilige Geest (zuidoost) Mozartweg 54, 3816 LT Amersfoort T 033-472 09 33 E h-geest@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 406949 Sint Henricus (west) M. Withoosstraat 34, 3812 ST Amersfoort T 033-461 46 31 E st-henricus@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 122656 Sint Joseph (noordoost) v.Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen T 033-257 12 85 E st-joseph@katholiekamersfoort.nl ING-bank: 150516, Rabobank: 123100011

Het Brandpunt (oecumenisch) Laan van Emiclaer 101 3823 EG Amersfoort T 033-455 46 66

De Herberg (oecumenisch) Watersteeg 85 3824 EL Amersfoort T 033-457 11 41

Open Kontakt p/a Hr. B. Jonker, De Meent 6 3751 DT Spakenburg T 033-298 35 41

Centraal Secretariaat | Kerklaan 22 | 3828 EB Hoogland | T 033-489 35 99 (09.00-13.00 uur) E centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

www.katholiekamersfoort.nl


Kerkbalans 2013