Page 9

Uit wijken en groepen Keizerslanden Het wijkteam Keizerslanden is bijeengeweest op maandagavond 24 januari. Er werden nieuwe adreslijsten uitgedeeld en besproken. Een nieuw wijkteamlid kon worden begroet: Louis Nijland, Assenstraat 84. Hij gaat bezoek- en bezorgwerk doen in de van Lithstraat en de Scharfstraat. Welkom, Louis! Voor het verwelkomen van nieuwingekomenen in de buurt is de ‘Bezoekgroep Keizerslanden-present’ eind januari bijeengekomen. De bezoekgroep hoopt in het vroege voorjaar te starten in de pas gereedgekomen appartementencomplexen in Tuindorp en later in het Landsherenkwartier. De gemeenteleden, die wonen in de flats aan Het Wezenland zijn welkom op een ontmoetingsmiddag op 8 februari bij de familie de Jonge, Wezenland 268, om 15.00 uur. Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Op dinsdagavond 22 februari is er een groothuisbezoek bij de familie Sizoo, Eykmanstraat 11, waar gemeenteleden in de buurt (pastorale sectie 37) van harte welkom zijn om elkaar te ontmoeten. Ook zal ds. Thijs vertellen over zijn studieverlof. Voorstad Op maandagavond 21 februari vergadert het wijkteam voorstad, om 19.00 uur in het Open Hof. Schalkhaar Het wijkteam Schalkhaar vergadert op donderdagmiddag 3 februari om 16.00 uur bij mevrouw Attie Fisher, Mensinksdijkje 3.

Corel De jaarlijkse bezinningsbijeenkomst van het pastorale team Corel is verplaatst van 15 naar woensdagmorgen 16 februari. Ds Anna van der Maas komt dan vertellen over omgaan met mensen die lijden aan dementie. Tijd: 9.30 uur. Plaats: vergaderkamer. De maandelijkse SOWgespreksgroep o.l.v. Ds Bart Thijs vindt zoals gebruikelijk plaats op de derde maandagmiddag van de maand, dus op 21 februari, om 16.00 in de vergaderzaal.

Jeugdkerkdienst Hallo allemaal, Zondag 6 februari is er weer een Jeugdkerkdienst. We lezen uit het boek Korintiërs. Er zijn 2 Korintiërs boeken, wij lezen uit de eerste, een deel uit hoofdstuk 3. Ook staat er een tekst uit de Bergrede (Matteüs) op het programma. Het zijn niet de makkelijkste teksten. Wie ben je? Hoe ben je geworden wie je bent? Durf je te zijn wie je bent? Hoe word je wie je bedoeld bent te zijn? Antwoord op deze vragen is niet makkelijk te geven, het is een antwoord dat misschien ook in de loop van je leven verandert. Samen proberen we een stukje van het antwoord te vinden. Nel en Karin zoeken mee. De Jeugdkerkleiding (tel: 630148) Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2011 Enkele weken geleden heeft u het verzoek ontvangen om bij te dragen aan de activiteiten van onze Protestantse Gemeente. Voor zover u het formulier nog niet hebt ingevuld verzoeken wij u vriendelijk ruimhartig bij te dragen aan onze gemeente. Wij zijn hard aan het werk om een duidelijk beeld uit te werken voor de toekomst. Helpt u mee om dit mogelijk te maken. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld.

Begroting 2011 De begroting voor 2011 is door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 14 december vastgesteld. Deze begroting sluit met een tekort van € 109.000,-. Dit tekort is weliswaar lager dan bergroot in 2010 maar nog steeds te hoog. Bij deze begroting is uitgegaan van de huidige stand van zaken in afwachting van de aanbevelingen van het projectteam onder leiding van Jan Boer. De begrote kosten zijn nauwkeurig bekeken en waar mogelijk zijn deze omlaag gebracht of verminderd. Daarnaast worden hogere opbrengsten verwacht uit de verhuur van de Grote- of Lebuiniskerk nu de restauratie van de gewelfschilderingen gereed is. De volledige begroting ligt ter inzage bij Jan Visser (telefoon 622612) of bij mij via het kerkelijk bureau.

Collecte Jeugdwerk Tot en met 10 januari 2011 is voor het jeugdwerk ontvangen € 5.224,- (totaal 2009 € 4.717,-). Heel hartelijk dank en wij zijn blij dat u het jeugdwerk zo goed steunt.

Giften

Eindejaarscollecte

Ds. Thijs ontving in de afgelopen maanden vier maal een envelop gevuld met een geldelijk bedrag van respectievelijk 10, 50, 20 en 20 euro. De gelden zijn doorgegeven aan de diaconie met bestemming Het Meester Geertshuis. Goede gevers hartelijk dank!

Voor deze collecte is tot en met 10 januari 2011 ontvangen € 4.959,- (totaal 2009 € 6.455,-). Dit is minder dan vorig jaar maar u kunt dit nog goed maken deze maand. Met vriendelijke groet Bernard van Leeuwen, administrateur kerkrentmeester

Vakantie ds. Thijs Van 28 februari tot en met zondag 6 maart is ds. Thijs afwezig i.v.m. vakantie. Mocht u een predikant nodig hebben, dan kunt u een beroep doen op ds. Kees Bochanen.

Binnen onze PGD

langstelling voor zingeving neemt in de samenleving eerder toe dan af. Een kleinere kerkgemeenschap kan juist door de beperkte omvang misschien wel extra geïnspireerd en inspirerend zijn en daardoor van blijvende waarde voor iedereen die op zoek is naar waarden en zingeving.

9

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement