Page 8

Binnen onze PGD

op de balie stond, waarin een gleuf zat waar geld ingedaan kon worden voor de nieuwe piano, heeft 100 Euro opgeleverd. Voor alle giften hartelijke dank. En een hartelijk groet ds. Elisabeth Posthumus Meyjes

Autodienst Wilt u naar de kerk en gebruik maken van de autodienst? Dan kunt u op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur bellen naar Gerda Meijerink Tel. 618844 . Bij geen gehoor kunt u bellen naar Betty Groenenberg Tel. 610354.

Mijn naam is Saar Hoogendijk en ik ben getrouwd met Jan Kok. Hij werkt sinds kort in Nijmegen als historicus. We hebben drie kinderen: Sien (19 jaar), Wessel (18 jaar) en Roos (14 jaar). Sien woont in Amsterdam, Wessel zoekt daar nu een kamer, zodat Roos de enige is die echt helemaal mee zal verhuizen. Een hele stap, voor ons allemaal, die we dan ook zorgvuldig willen zetten. Vandaar dat we pas in mei zullen verhuizen, zo is nu het plan. Roos zal het schooljaar in Alkmaar afmaken, zodat ze door de week bij anderen zal wonen. We zijn hard op zoek naar een huis en hebben goede hoop dat het binnenkort gaat lukken!

Uit het Open Hof Kerkenwerk gaat niet vanzelf en moet niet zelden optornen tegen allerlei weerstand. In onze gemeente in Deventer proef je bijvoorbeeld de ontmoediging als gevolg van de onontkoombare sluiting van kerkgebouwen, die ons dierbaar zijn. En in de buurt is er de verpaupering en vereenzaming bij veel mensen. Soms blijft zichtbare verbetering lang uit en dan denk je met Van het Reve, ‘Dat koninkrijk van U, komt daar nog wat van?’ Dan komt het aan op samen te volharden in geloof en te bidden om de vonk.

Welkom ds. Saar Hoogendijk

8

Groot was in december de vreugde bij de mededeling dat ds. Saar Hoogendijk het beroep naar de Protestantse Gemeente te Deventer, Open Hofwijk, heeft aangenomen. Sindsdien zien we er als gemeente vol spanning naar uit om onze nieuwe predikant en collega te ontmoeten! Het is natuurlijk jammer, dat de voorgenomen kenismaking met de gemeente op zondag 9 januari letterlijk is ondergesneeuwd. Maar als u dit leest is dat waarschijnlijk alweer goedgemaakt. Op zondag 30 januari heeft, als alles goed is gegaan, ds. Hoogendijk zich kort aan de gemeente voorgesteld en is er bij de koffie gelegenheid geweest voor persoonlijke ontmoeting.Ook met de collega’s en het moderamen van de wijkkerkenraad is het overleg op gang gekomen en eerste afspraken konden worden gemaakt. Binnenkort zal dan ook duidelijk worden wanneer ds. Hoogendijk en haar gezin zich in Deventer zullen vestigen en wanneer zij kan beginnen met haar werk. We houden u op de hoogte. Er ligt voor ons als gemeente een mooie tijd voor ons in het vooruitzicht een nieuwe predikant en collega in ons midden te mogen ontvangen. We heten ds. Hoogendijk alvast ook vanaf deze plek van harte welkom en wensen haar en haar gezin bij alle voorbereidingen voor de nieuwe start veel geluk en Gods zegen! Ds. Bart Thijs

Teken van leven uit de Schermer Sinds eind november weten u en ik dat we een gezamenlijke toekomst tegemoet gaan, als we als gemeente (wijk Open Hof ) en predikant aan elkaar verbonden zullen worden. Het contact met de beroepingscommissie en de collega’s was en is veelbelovend. Nu zitten we middenin die wonderlijke periode van wachten, groeiende nieuwsgierigheid en zin: laat het maar gaan gebeuren! Toch duurt dat nog even en daarom laat ik graag op deze manier iets van me horen.

Zo gebeurt er veel in ons gezin, maar ook in de gemeente hier dient het afscheid zich aan. Nog niet direct, maar er sluipt weemoed binnen. Op zichzelf een goed teken, zullen we maar zeggen. Het zijn veertien inspirerende jaren geweest hier, dat laat je niet zomaar los. Het is fijn om die periode en contacten zorgvuldig te kunnen afhechten. Daarbij is het goed om nu nieuwe wegen in te slaan. Mij schieten een paar regels van een lied van Sytze de Vries te binnen: Vertrouw de nieuwe wegen, waarop de Heer ons leidt, want leven is bewegen, is trekken door de tijd… Dat vertrouwen is er zeker bij mij, en grote vreugde om de kansen die zich aandienen. We gaan elkaar zien! In verbondenheid, met een hartelijke groet, Saar Hoogendijk

Vol van hoop De startzondag van 12 september stond in het teken van hoop. Tijdens de viering in het Open Hof werd in groepen gesproken over de tekenen van hoop die we zien en de hoop die we voor de toekomst hebben. Elke maand in dit kerkblad een kort verslagje daarvan, dit keer van de groep die nadacht over het thema ‘LEREN’. Er werden in deze groep veel hoopvolle tekenen genoemd bij het thema leren. Tijdens de dienst heeft de preek daarin een hoofdrol. Die werd door velen als een bron van inspiratie genoemd. Niet alles beklijft, maar al is het maar een klein element uit de preek dat ‘blijft haken’ en dat je mee naar huis neemt om verder over na te denken, dan kan dat al heel waardevol en leerzaam zijn. Door sommigen werd daarbij ook de hoop uitgesproken dat de Bijbeluitleg ons helpt bij het nadenken over maatschappelijke en ethische vraagstukken. Verder werd de gids ‘Bezinning en Ontmoeting’ met veel waardering genoemd. Dit ‘blauwe boekje’ bewijst, door het grote en gevarieerde aanbod van activiteiten, dat er in onze kerk volop belangstelling is voor het samen leren en samen nadenken over het geloof en alles wat daarbij hoort. Het is goed met respect naar elkaar te luisteren en zodoende geloofszaken van verschillende kanten te leren bekijken. Leren houdt ook in: je vooroordelen opzij zetten en je laten verrassen. Wij zouden als kinderen moeten openstaan voor elkaars ervaringen en opvattingen, die komen immers uit dezelfde bron. Zoals iemand het verwoordde: we moeten altijd blijven leren, ons suf leren, en dat delen met anderen. Het aantal kerkleden is sterk teruggelopen, maar de be-

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement