Page 2

Colofon

Wervel is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Deventer. Postbus 425, 7400 AK Deventer. www.pkn-deventer.nl Abonnementenadministratie tel. 645 962 kerkblad@pkn-deventer.nl Ledenadministratie tel. 622 612 leden@pkn-deventer.nl Financiële Administratie tel. 622 612 geld@pkn-deventer.nl Bijdragenadministratie tel 592 476 bijdragen@pkn-deventer.nl Bankrekeningnummer 87 27 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Deventer Grote of Lebuinuskerk tel. 612 548 / 645 314

2

Wijkcentrum Van Vlotenhof tel. 616 400 Het Open Hof tel. 628 572 Redactie Thilde de Haan Mark Rozema Gerard Sizoo ds. Bart Thijs Ontwerp, foto’s en opmaak Roely Oldenhuis, Deventer wervel@pkn-deventer.nl Drukwerk Repromotion, Deventer Inleverdatum kopij voor het volgende nummer vóór maandag 14 februari per mail: kerkblad@pkn-deventer.nl Of inleveren bij het Kerkelijk Bureau, Kleine Poot 7. tel. 645 962

Nieuw kerkblad Voor u ligt het eerste nummer van ‘Wervel’. Het nieuwe kerkblad van de Protestantse Gemeente Deventer. Voordat het SOW-proces begon hadden de afzonderlijke gemeentes hun eigen kerkbladen. De laatste jaren werd het gemeenschappelijke ‘Kerkblad’ voor een groot deel verzorgd door Jansje Sick. Zij maakte deel uit van de voorbereidingsgroep die in opdracht van de AK bezig was met het ontwikkelen van een nieuwe formule. Helaas heeft zij de start niet meer mee mogen maken. Het kerkblad heeft een nieuwe naam: ‘Wervel’. Deze naam staat voor de beide betekenissen: de wervel uit de ruggengraat, het kerkblad als basis voor communicatie met de Gemeente, en voor ‘Wervelend’: enthousiast bewegend. Toen in 2003 de lutherse, gereformeerde en hervormde kerken van Deventer een federatie werden, werd de driewervel – op voorstel van gemeentelid Folkert van Wijk en door hem gestileerd – gekozen tot het logo van de te vormen Protestantse Gemeente te Deventer. De driewervel stamt uit de Keltische cultuur. De oude Kelten hadden in hun kunst al een voorliefde voor symbolische wervelingen, kronkelende spiralen, die iets uitdrukken van een eeuwig doorgaande levensbeweging, een zoeken ook naar harmonie in het chaotisch bestaan. Toen de Kelten overgingen naar het christendom werden de wervelingen de verbeelding van het eeuwig verlangen naar ontraadseling en ontknoping van de geloofsgeheimen. Ergens in deze verwarrende wereld moest God toch te vinden zijn. De driewervel speelde op het fusiefeest op 16 september 2007 een belangrijke rol – zie de foto op de voorpagina. Nu wij in 2011 ons één gemeente voelen vormt de Driewervel de inspiratie voor de nieuwe naam Wervel voor het kerkblad. In de opzet van dit blad vindt u deze gedachte terug: de teksten zijn vooral gerubriceerd naar ‘soort’ en veel minder naar wijkgemeente. Wij denken dat u zich als lid van de ene wijkgemeente ook betrokken voelt bij het wel en wee van de andere wijken. De heren Pebesma, Kleyn van Willigen en Leerink hebben vele jaren als ‘corrector’ een waardevolle bijdrage aan het Kerkblad geleverd. In de nieuwe werkwijze is dat niet meer nodig. Ook langs deze weg willen wij hen bedanken voor hun inzet. De Algemene Kerkenraad heeft in het redactiestatuut ook de opdracht meegegeven om aandacht te schenken aan bezinning, beleidsinformatie en voor de gemeenteleden interessante onderwerpen op het gebied van ‘kerk in de stad’ en de oecumene e.d. Daar is de nieuwe redactie mee aan de slag gegaan en de eerste resultaten daarvan vindt u in verschillende rubrieken terug. U vindt de rubriekskoppen als verticale balken in de marge. Elke keer als er een nieuwe rubriek begint verspringt de kleur van de balk. Naast het kerkblad willen we u ook wijzen op de website van de kerk. Voor de actuele informatie vindt u daar de nieuwsberichten, en vindt u o.a. een overzicht van alle activiteiten in de agenda. Ook de jeugd heeft haar eigen website. Wilt u dit kerkblad als pdf-bestand dan kunt u dit downloaden via de website. U kunt de Wervel ook per e-mail thuisgestuurd krijgen. Zie de brief met antwoordformulier, die u daarover eind januari hebt gekregen. De website van onze kerk, die ook gewijzigd gaat worden, vindt u hier: www.pkn-deventer.nl de website voor onze jeugd is www.pgd-jong.nl Wij hopen dat u gauw uw weg zult vinden in dit nieuwe blad. Ter introductie van de nieuwe rubrieken vindt u een zwart blokje met uitleg bovenaan. De redactie hoort graag wat u van het vernieuwde kerkblad vindt. We staan open voor uw suggesties.

kerkblad februari  
kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement