Page 19

Uitgaande:

Besluit:

1. Van de wens dat er in de toekomst een levenskrachtige, veelkleurige en inspirerende Protestantse Ge­meente te Deventer blijft bestaan, met als basis het missionstatement van onze gemeente

-- Toe te werken naar een gemeente waarin de drie bestaande kernen samengaan en die de Grote of Lebuinuskerk als kerkgebouw gaat gebruiken.

Overwegende: 2. 3. 4. 5.

Het afnemende aantal leden van de gemeente Het teruglopende totaal aantal kerkgangers De leeftijdsopbouw van de gemeente De teruglopende opbrengst van bijdragen van gemeenteleden 6. De stijgende totale kosten van gebouwen 7. De toenemende tekorten op de exploitatiebegroting bij ongewijzigd beleid 8. De wens en noodzaak van een ‘gezonde’ exploitatie 9. Een te verwachten belangrijk legaat ten behoeve van de monumentale Grote of Lebuinuskerk 10. De te verwachten overheidssubsidies voor onderhoud van de Grote of Lebuinuskerk 11. De te verwachten goede samenwerking met andere partijen met betrekking tot de exploitatie van de Grote of Lebuinuskerk

Vernomen hebbende: 12. De mening van gemeenteleden op de verschillende gemeentebijeenkomsten (dd. 5-9-2010, 9-9-2010 en 1-10-2010) 13. De mening in deze van de ambtsdragers op de ambtsdragerbijeenkomsten (dd. 24 en 25-9-2010, 27-11-2010, 14-12-2010 en 8-1-2011), aangevuld met de persoonlijke schriftelijke reacties van alle ambtsdragers (8,9,10-1-2011)

Daarbij in acht nemende: 14. De hiervoor geldende kerkorderegels 15. Zorgvuldigheid bij het samengaan van de verschillende wijken en groepen gemeenteleden 16. De waarborg om recht te doen aan verschillende vormen van geloven en gemeenteleven 17. Dat de opbrengst uit verkoop van Het Open Hof zal worden aangewend voor pastoraat en gemeenteopbouw 18. Goed werkgeverschap voor allen die in (loon)dienst zijn 19. Goede begeleiding bij het uitvoeren van de genomen besluiten met behulp van een zorgvuldig samengesteld en gekwalificeerd projectteam

De toekomst van de kerk(gebouwen)

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Deventer,

En er nadrukkelijk de voorkeur aan gevende om: 20. Eerst de Grote of Lebuinuskerk aan te passen aan de eisen van de tijd voordat de Van Vlotenhof en Het Open Hof niet meer worden gebruikt voor de zondagse diensten 21. De Van Vlotenhof en Het Open Hof gelijktijdig buiten gebruik te stellen voor wat betreft de zondagse diensten 22. Uiteindelijk over te gaan tot één kerkenraad.

19

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

kerkblad februari  

kerkblad wervel pgd februari 2011

Advertisement